scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/xcz-phq.txt

File size:
113 968 bytes (111.30K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 22

Preview

_______________________j              l__________________________
[-][-][-][-][-][-][-][-]dO mE a fAVOUR. hACK tHOOSE[-][-][-][-][-][-][-][-][-]
[-][-][-][-][-][-][-][-]bOARDS uP tHERE kILL eM aLL[-][-][-][-][-][-][-][-][-]
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T              T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

     .
    /:\
     ¦
     `---------------.
  .---------------------'
 -÷×÷- Product Name: Xcz-Phq.Txt.
 -÷×÷- Price: Approximatly 0.0415% Calling Card.
 -÷×÷- Produced: 15:th of December 1994.
 -÷×÷- Best Before: 15:th of December 2094.
 -÷×÷- Author: Xcluziwe.
 -÷×÷- File Description: See below.
  `-------------------------------------.
      .-----------------------------'
      ¦
     \:/
      '

             .-----------------------.
             | are you here already? |
             `-----------------------'


             .----------------------.
             |    ok then.   |
             `----------------------'


               .----------------.
               | fear the sign. |
               `----------------'


                 .-------.
                 | haha. |
                 `-------'
                      _
                    __øØØØÑ&
                   _øØÑ®MWÑ®M¹
     .----------------------- ,Æ®MNÆWÑÆWØѹ ------------------.
     |            d®#MWØØØØÑÆN®¹        xCz |
     |           ÁNÆN®##MW*²^^¤          |
     |   g,    ,m,, ¸MWØÑ®@°¯      __________   |
     |   -N®&_  ¸gØØØØ, ÆÑÆWع     #æÆ®MN®MNÆWØØØ#  |
     |   Ñ®MN®#,<#MNÆNÞ´,WÑÆN¯      ®##MN®#MWÑ®MW#°  |
     |   ¢®MN®#MNÆWØ´ ÍÑ®MP      .WÑÆWÑ@*®###@°   |
     |    ¬#MNÆWÑÆØ´  IÑ®M¹      ³¨¯  ÆÆWN°    |
     |   ,ØMNÆN®MN&_  'ØÑÆWm,       _ÆMW¹     |
     |  ,ÆNÆN®##¶N®MNm  #MN®MWÑæøøøøØØ,  ,®MW´,,__,,,_  |
     |  N®MNÆN®´ ¬¶WÑÆ# WØÑÆWØØÑ®##MNÆQ  ,NÆNÆWÑ®#####M  |
     `--- °¶Ñ®M" -- ¨*³ - \##MN®#MWÑÆWØØW - 0ÆN®MWÑ®#MWØØØ --'
         ¬¶/       ¬¢ØWÑ®##MWÑÆWP  ¬¢°¨¯¯¯¬"~°^*Ø
                   ¬°°¢***²"
              _   _ _   _
            [NOW·GIVES·U·'INNER·THOUGHTS']
            ¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯

          - -÷{ sooo, with thoose words u r }÷- -


            ·
     ·       ¼                         ·
     ¦      ¼¼                          ¦
  . - -×- -    ¼¼/           _ _            - -×- -
  ½  ¦    / ¼ -<«(= (/\)E£çø/Y\Ed |ø |hE (/\)ø®£Ð øF =)»>-   ¦
   ½½ ·    /¼¼/                           ·
   \½½  .- - /¼¼/-- ----=---=--=-=÷=»×«=÷=-=--=---=------ --- -- - -.
    ½\ ¡  /¼¼/                       xCz-g, ¡
    \½½\¦ /¼¼/                          ¬ ¦
  j\ \½½\ /¼¼/______________  ____ _______________________ _____I______
 T¯¯ \ \½½/¼¼/ °    /°  /\ /° /\/° /°    /°  /° /\/° /°   /\
 !   \ \/¼¼/   ____/  /::\/  /:/  /     /  /  /:/  /  ___/::\
 ¡   / /¼¼/\  /\::/  /:::/  /:/  /¯¯¯¯7  /¯¯¯7/  /¯7  /   ¬ /\::/
 l___ / /¼¼/¾¾\ /::\/  /:::/  /:/  /   ____/  /     /  ___/::\/
  l/ /¼¼/ \¼¼\ ¯¯¬/   ¯¯¬/  ¯¬  /   ¬ /  /  /  /   ¬ /\::/
    /¼¼/  \½½\ /    /     /     /  /  /  /    /::\/
   /¼¼/   \½½\/    /     /     /  /  /  /    /:::/
   /¼¼________\½½\_______/_________/_________/____/____/____/_______/:::/_¸
   ¼X:::::::::\½:\::::::\:::::::::\:::::::::\::::\::::\::::\:::::::\:://"\
  ¼¼ \::::::::::½½:::::::\:::::::::\:::::::::\::::\::::\::::\:::::::\//°J°\
  ½   ¯¯T¯¯¯¯¯¯¯ ½½¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T \¯¯¬/
      `- - -- ---½----=---=--=-=÷=»×«=÷=-=--=---=------ --- -- - -' ¯¯¯
            ·

            - -÷{ and now... hrm! }÷- -        .......
       .:::::::::.      .-----------------------.
       /_____`'____\     | yU! gIVV uZ aY bRAIK. |
     __// (°)) _/°) \\     !            |
     C·/ \___/ _ \___/ )    ¦ i mEAN, diZ sHiT dATh |
     7  ¬/ Co_/ \ /     : iS ² cøME iS jUSt sUM |
     \  ________  /   ____j a÷BStRAC÷t tHOUgHtS.. |
      \// / / / /\ /    \___, tHE rEiL aSǹ+I cUMZh |
      //\/\/\/\/\//      ¦ a liThA biTh lAitHER! |
     //     //       `-----------------------'
     \\/\/\/\/\//\
      \\/_/_/_// \
      \¯ ¯ ¯ /\  \
       \____/ \( \__
           /\___) \
          / _ ° _ \
          ( / ¤ \ )
          \/ ¤  \/  - -÷{ m®· /Y\·ø·/\/. }÷- -
           \______/           ___ _
           (¯¬T¯¯¬)         (/\/-- - hAs sPOkEN.÷-{
           \_|__/
           C_I__)   - -÷{ µ 3EtTE® l¿§7En! }÷- -


                .--------------.
                | who the fuck |
                `--------------'

                .--------------.
                | is that? eh? |
                `--------------'
  .--------------------------------------------------------------{ © }---.
  |                                   |
  ¦           {-u kNOW sOMEONE whO iS-}            ¦
  :                                   :
 xtREME xCEEdEd xCEllEd xilEd xPERiENCEd xACtlY xPERt xPlOSiVE xPRESS xECUtEd
  :                                   :
  ¦               {- ? -}                 ¦
  |                                   |
  |              {-nOW u dO-}                |
  |                                   |
  |             -[ xClUZiWe ]-               |
  |                                   |
  |            ' The Xact Answer. '              |
  |                                   |
  `----------------------------------------------------------------------'                 .------.
         /\       | aha. |
         / \      `------'
        /  \          _______
        /   \   .______.  /   /
       /    \  ¦   ¦  /   /           .______.
       /     \  |   | /   /  .______. _____   ¦   ¦
      /      \ .--------------./____l_____ ¦ /   \__ |   |
      /    _   \ | oki, i see. |     / |/    \ \ |   |
     /    / \   \`--------------'     / j     \ \|   |
     /    /___\   \      /__  _____/¯¯¯|  .   \ \   |
    /          .--------------.  ||   |  ¦   \ \   |
    /    ________   | now, action. |  ||   |  ¦    \   |
   /    /    \  `--------------'  ||   |  `    /   |
   /    /     \    \ \   \   ||   |      /    |
  /    /      \_______\ |\   \  ||   |     /\    |
  /    /        |   | \   \  ||   |\    /| \______j
 /    /         l______j \   \__j|   | \______/ |
 /    /               \   \ |   |  |   |
/_______/                \______\ `------'  l_____j xCz


                               .--------------.
                               | k = c, rajt? |
                               `--------------'               .-------------.
               | this is not |
               `-------------'


        __________________  ____________________
        /   \ |  \  _\ /  _\  _\  .  \ \_
        \_/ \_/ _  /  _) \  /  _)  _  / / \
     .÷÷÷÷÷÷\__/ \__|__/\____/÷÷÷\/\_)____/\__|__/\____/÷÷÷÷÷÷.
     ÷                            ÷
     ÷             ,,              ÷
     ÷     ·¾¾¾¾¾¾·¾¾..¾¾ ¾¾ ¾¾¾. ¾¾ ¾¾¾· ,      ÷
     `÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷- `¾¾' ¾¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾.¾¾ ·¾¾ ,¾¾ -÷÷÷÷÷÷÷÷÷'
            ¾¾  ¾¾'`¾¾ ¾¾ ¾¾`¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾
            ¯¯  ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯               .-----------------.
               | fire? ice?   |
               | dynamite? naah. |
               `-----------------'             .---------------------------.
             | real thing? cant be! ... |
             `---------------------------'             .---------------------------.
             |      or?      |
             `---------------------------'             .---------------------------.
             |      ehhh...     |
             `---------------------------'             .---------------------------.
             | well, maybe it is? or..? |
             `---------------------------'           .--------------------------------------.
           | ø        _øÞ        ø |
           |        _Ø°~          |
           |      _ JØ   _____      |
           |   #b_ _ز ع   ¤¤¤ØØP      |
           |   °#ÆP´  ع   _Æ~      |
           |   _ø@\M_  \M___¸ øØ&_____     |
   +-----------+  |   ¤° ¬¢³  ¬^^°" °¨"¨~°^°     |
   ¦      ¦  |        øØØØQæ_        |
   ¦ oNe thiNg ¦  |  æ_ _ 0Þ Ø  _Øð _____    |
   ¦ stiLl iS ¦  |  ¬Ø_JØ# Ø1 ØL_æØÞ^´ ¢**4ØØ@    |
   ¦ fokKiNg  ¦  |   ¬ØدVþع ØF~~4æ_  _ س__   |
   ¦ tRUe!:  ¦  |   ¬° ¶Ø  #¹ _ "#L æØØÞ**Ø   |
   ¦      ¦  |         ÍØ  ~        |
   +-----------+  |    _    Ì#      _   |
           |    |Ø_æØØØ· ÌN   ¢ØØØØØØþ   |
           |    IØþ"   d#     _Ø°   |
           |    |Ø    Ø&øæøææ_ ,Ø#_____  |
           | ø        ØP"  ¬°' ¬°°~¨¨"° ø |
           `--------------------------------------'


               .---------------------------.
               | it sure is. now we know  |
               | for sure.    dont we? |
               `---------------------------'

                 .------.
                 | hey! |
                 `------'

               .-----------------.
               | 4got 2 tell ya! |
               `-----.   .-----'
                  ¦   ¦
                  :   :
                  ¦   ¦
               .-----'   `-----.
               |    pHq    |
               `-----.   .-----'
                  ¦   ¦
                  | = |
             _ __ ____;   :____ __ _
             /             \
            /      fUCk!      \
            \      ¯¯¯¯¯      /
             \_ __ _______________ __ _/


                 .--------.
                 | anyway |
                 `--------'                .-------------.
                | it consists |
                `-------------'                .-------------.
                | only power. |
                `-------------'


                      __________
                      /     \
                  .···. / amiga rlz. \
                  j_ _l \_ _________/
                  ( °u° ) \/
                  \¯¯¬/
                   \_/             .---------------------------.
             | is this serious? why not? |
             `---------------------------'             .---------------------------.
             | well, im not listening to |
             | you anyway, so shut up.  |
             `---------------------------'


                      __________
                      /     \
                  .···. /  uuungh. \
                  j_ _l \_ _________/
                  ( ×_× ) \/
                  \ o /
                   \_/


               .----------------.
               | oh great. gee. |
               `----------------'
        .----------------------------------------.
        |                    |
        |     -d·O·N·T- gO wiTH a      |
        |                    |
                  æ          |
     ¸_æ********  ,    , ¬ ¸       ______________,
     ,°_________  :m_  _/* 0 [       f°°°°°°°~~¯¯¯¯
     ¬°°°°°^°°^^¤¤, Ø ¬q__ب Ø O t       |____,
           ×¹ O  "¨  ð ø Ø __________  (¨¨¯¯  __
   ³ææææææææææ×××x*³ '    ` ¹ ¤^°°°°°°°°°^² Í×ø*=¤¤¤^^¤¤¤¤¤¤

        |        ______          |
        |      _­*^°~°°°¢>_        |
        |      é° _  __ ¬°a_       |
        |     ,× Ó°°; J¨°q  ¬à      |
        |     F  4__f L _j   Ì.     |
        |     ·#  °° ¬^°¯ ¸  ø     |
        |     :*       F  Ø)     |
        |     |t ,     ý  ij     |
        |     :Ì l________ø³   j'     |
        |     `i_ ¬°°^°°~¯   ¸F     |
        |      ¬e_      _<°      |
        ¦      ¨°æ._______m+°        ¦
        :         ¯¯¯¯¬         :

    - -÷{ u.d o n t.n e e d.t o.b o t h e r.a n y m o r e. }÷- -
    - -÷{ f o k k..d h a..l a i m..s e n e..! ! }÷- -

        ¦                    ¦
        `----------------------------------------'              .------------------.
              |  just do it.  |
              |  please?    |
              `------------------'

                .----------.
                |  yes!  |
                `----------'

               .-----------------.
               | I know that u r |
               `-----------------'

              .---------------------.
              | in terrible need of |
              `---------------------'

               .---------------.
               | sent - by's ! |
               `---------------'


  __________________    __     ______  .____ __________________
  \  ______   /________\ \_________\   \___|  /_\  ______   /
  \/\______ \  / ___ / \ \ ___ / \/ _ \ | /// \/\_______\  /
  /     \ / __)_\/ \ \ \ \ \/ /  _/\_ _/ ¯ /     \ /
  /____________\/_______\____\___\__\  /  _ \ l_|  /____________\/
  \ /_____ ___ __ _  \/ \ / \/ \/ /_____ /  ` _ _\ /___ _____
  \//           \/     \/  \/     \/     \
   /   i·N h·i·G·h c·l·A·S·s f·R·O·m x·C·l·U·Z·i·W·e ·!·   \
  /___________________________________________________________________\


- -÷{ lEtS gOoOoOoOo o o  o... }÷- -

-÷{ xCz-^-**B01803e000399ae-^-NO CARRIER }÷-
- -=÷{ .xCz. mAkE liFE wORtH liViN' }÷=- -
X×xפ°¯¯ hQ¯wRz¯4¯U¯iN¯nOtiME!¯ xCz ¯¯°¤×x×X
[%%%}÷- xCz·kEEP¿N·d¿Z·bOARd·rOkK¿N! -÷{%%%]
[tHERE'S^nO^liMit!^mORE!^fRESh^-xCz-^kiKkZ!]
`-_-¯-_ xCz! -_-¯-_ wRz! -_-¯-_ rLz! _-¯-_-'
-{X×x- -÷[Nø·øffEnçE·m8·xCz·k¿kkZ!]÷- -x×X}-
[xCz /xWr/FtU/MtJ/EkKkK/FkI/wZy/mUd/nRn/rSx]
-÷{X×xפ°¯¯XcLuZiWe¯diD¯diZ¯2¯U¯!¯¬°¤×x×X}÷-
-÷[?]·xCz·[?]=÷-÷=[?]=÷-÷=[wHAt hAPPENd!?]÷-
×X×-[xCz!·pURe·kiKkiN·aCtiOn·u·aSShOlE!]-×X×
:D ÷ :) ÷ :7 ÷ :/ ÷ :| ÷ :l ÷ ;( ÷ >8^O xCz!
[%%%]÷[%]÷{ XcLuZiWe wAREz rUlEz }÷[%]÷[%%%]
@BEGIN_SENT.DIZ -{ XcLuZiWe }- @END_SENT.DIZ
}-{ liVe, lEARn 'N uPlOAd! xCLUZiWe/xWr! }-{
(THiS FiLE iS ANOtHER NiCE 64k8 KiCK. - xCz)
fEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEl iT - xCz!
[nO eSCAPe! - 3GiG,28k8,0dAYs - +46877010x×]
[¯\_/÷tOtAlY uNCOOl! = aLL otHEr aDdS!÷\_/¯]
gNNGh!-uFh!-aRFh! nOthA S-H-i-T uL:d! - xCz!
[}÷=- xClUZiWe! - i jUSt rAPEd mYSElf. -=÷{]
_-¯[]¯-_[]_-¯[]¯-_[]_-¯[]¯-_[]_-¯xCz¯-_[]_-¯
[xTREME,xECUTED,xTACY,xTRACOOL - .xCLUZiWE.]
l_________,xפ°~¯`XcLuZiWe'¯~°¤×x._________j
×X×-×X×- -=[Nø·øffEnçE·m8·xCz·kIkkZ!]=- -×X×
[ x·C·z! -{ ÷wAREz fROm hEAVEn!÷ }- x·C·z! ]

- -÷{ siMPly rEPlACe thE 'xCz'/'XcLuZiWe' wiTh yAr oWn sHORTie/hANdLe! }÷- -               .--------------.
               | let's go on. |
               `-----. .-----'
                 _| |_
                 \  /
                  \ /
                  \/


            .--------------------------.
            | someone once told me I'm |
            ¿ pretty nice.       ?
            |      she was wrong. |
            `--------------------------'


    /\                   /\
    / \--------------------/\-----/\-------/ \-----/\-----/\
    \  \ /\ /\    __ / /  / /   / /\ \  / /  / /
    \  \/ \/ \ _____\// /  / /   / ____ \ / /  / /
     \  /\  // ___/ / / _ / / _  / /  \// / _ / /| _
     \ / \ // _/__ / /¯¯¯// /¯¯¯/ / /   / /¯¯¯// /¯¯¯/
     |\/  \//_____//_____//_____/  \/   /_____//_____/
     |                          |
     |         _____ ___ _____         |
     |         /~  \/~ \/~  \        |
     |     j\  /    \¯¯¯¯\   \  /l     |
   ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ \ /   |\ \  \  __\ / ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯
     -+       )/    l/ /  /  ___)(       +-
   _ __ __ _______ / \     /  /    / \ _______ __ __ _
     |     l/  \_______/\___/\______/  \j     |
     |                          |
     `----------------------------------------------------'              .-------------------.
              | no kidding? haha. |
              | about time.    |
              `-------------------'

              .------------------.
              | whats happening? |
              `------------------'

                 __
                 °^&_      __æ
                  ¶,    _ø¤°¯
            ææææ___    #   _@°   __ø¤´
              ~°æ_   N  _ب   _gØ^~   _g
                °þ ___#___Ø~  _gÞ°   __Ø°
               _g@¤°°°~~~°°°¤¤*øÆ    _ø²"
 _________________    _æÞ"        °Qææ___Ø°
 /         \   _æ³           # ¬"°¢æ_
 \ fOKK dHA sENE. /  øP               ¶_
 \___________ __/  d° ·___æææ___     _      °&
       \ \  ,@¯  ,P Ø .¨°4æ______ØØ       0_
        \/  ,@   0  ¶___æÞ°¬~°=ØØ#V__________  ¤æ_
         __gØ   T,  ¬~¨ __椰¯ Ø ¶L¯·¯Ø´¬°ØØ____ °Q
        /Þ° ¤    0______^~   V °¤¤¤' _@~ ¯°^°0Ø°
       ,Ø"  ______ "°°°~     lò_  __°    ¶,
       Ø  ¸øÞØ~ â"°0__        °ØØØØ°¯      1
       Ø  Ø Ø  W 0Ø\_    gP¤¢æ  ¯"¢_      1
       Î Í´ Ø  W__j¹¬¢æ_  æÆ~ _ ¬ò   Ø      Í
       .¹ Iæ*4#¤¤¤Ø°^¶Þ±4WØW___ ° .Ø V ,_Ø~      Í
       [t [ í¹  Ø_ø¤°°°°°°°^«æm ¯   ¯      j¹
       ¬L  Q_[ __Ø°                  Ø
       V¸ ¬°¤*»°      ________         J¹
        À_       ___ؤ^Vǯ¯¯¯¯        _Ø°
        ¬°æ_________æ*¤^~   "«*æ________________gØ°
         ¨°°°°°°~¯       ¯¨°°°°°^°°^°^^°" xCz              .----------------------.
              | one true word.    |
              | thats all i ask for. |
              `----------------------'

              .----------------------.
              |  feel the words... |
              `----------------------'


               ·  ·
               :  :
 ·    ·          ¦  ¦
 .    .    /\     |  |       /\
 :  __  :   / \  .-----------------------/---.  /\
÷¦÷- == -÷¦÷- - /  \  | and gee, guess what? /  |  / \
 ¡  ¯¯  ¡  /   \ | i got it.      /   |\ /  \
 !nOW lEtS!  /  /\  \ `--------------------/------' X   \
 |fLUkE uP| /  ¯¯  \_____l___/¯¯¯¯¬\  /     \   \
 |sOME kåL| /  ____   \ ______/    \ /      \   \
 `--------' \ /  \   \_____ \ _____/ /       \   \
       \/   \   \__  /  \____ ¯¯¯¯¯T¯ ¯T¯T¯¯¯ T¯¯¯¯¯
           \   \\ /\__   /   |  | |  |
            \  / \/  \____/    `----' `----'
            \ / :  :
             \/  ¦  ¦
               |  |
               |  |
               |  |   /\
«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}« |  | »{¾½/ \{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
              __j  l__ /  \            /\
              \    / /   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯/
               \   / / dA pHq'iN stARt iS: bBSaDDAz! /
               \  / /_______________________________/
                \ / \/
  ____             \/ /\  _    _____
  \ /  __ _________________  / \__/ \_____/\  \________ __    /\
  \/ __ / //  _________  /\_/  / \ \ ___/  - )    \\ \ __ / \
    \_\\_\\__________ \ /   / _ \ / /  \ _ /\  T  \\_\\_\ ¯¯¯¯
       / ___________\/¯T T¯T |\ / ____/ |\ /  `  /    xCz
  .---÷--÷-\ /-------------! |-l__j-\/\ /--! |-\/\ ______/--÷--÷---.
  :     \/       `--'  __  \/  `--'  \/ . ·     :
  ¦     __________________  / \ ________________ |¯¯|     ¦
  |     \ ____________ /  / _ \/  ________  / | |     |
  ¦     \ _______/ | \/  / ___ \_________ \ /__j |     ¦
  :      \ |    ! l__/__/ \  \ _________\/   |    __ :
  `--/\--÷-----\_j-------l________j--\  \ /------| T¯¯¯T !---÷--÷\/-'
    T¯            \/   \ X/    `--'  `--'    |
  -=÷+-                \/             -+÷=-
    ¦                               ¦
    `-------------+---------------------------------+--------------'
           |                 |
           `---------------------------------'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                          _
             /\  /\  /\  /\  /\ / \
     _______________/ \ / \ / \_/ \ / \/  \
    /   _____________//  /\/  /   \ _ \ . \
    \_______________ / ¯  /   / _____/ // / |  \
    /  ___________/_____/_  / /  \ ___/ `  /
 .÷-÷ ÷/   /÷-÷-÷-÷/  /÷/  /\ /   /  \    /÷-÷-÷-÷ ÷-÷ ÷-.
 :  /   /   ./  / /  / /\/______//\  \ ____/        :
 ¦  /   /   .::\ /_ \ //\\ /__\ //\\ / /_::.        ¦
 !  \  /  .:::/\\// \ \// \\// \\// \\/\// \:::.       !
 |  \ /________/ \/ //\/  \/  \/  \::/  \::::.      |
 |   \//      \ //  _  \ ________/:/  /::::::.     |
 ¡  .:/   ________///  //  /_______ //_/  /:::::::::.    ¡
 ¦ .::/  _______/ //  ____ / _______/____  /::::::::::::.   ¦
 :  /   /  /  /¯¯¯\ / / / /  /  / /  /          :
 `-÷-/   /÷-÷-/ ______//÷-\_/ /÷-÷/  /÷/  /÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷ ÷-÷ ÷-'
  /   /   \ / \ /  \ /  \ / \ /
  \  /    \/  \/   \/   \/  \/ xCz
   \ /
   \/

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


            /\/\ /\_ /\ _/\ __/\ __/\
   __ _______________/ \ \/ \\/ \/~ \/~  \/~  \ __ __ __ __
   \//~  ______________/ / __/ \ / ___/  ¬_/  ¬ //\\//\\//\\//\\//\
   /\\______________ //  /   /  \ __ \   / ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ \/
   \//  ___________//___/___/\_/\____/__/ \_\___/ xCz       /\
   /   /___________  __ __________ _              \/
   /   //~    /~\ /~ \/~______/~//~\              /\
  /   //  _____/ //  \____ / ¯¯ /              \/
  \  //  ___//  /¯\ _¬ / / / __ / ____ ___ __ __  __    /\
   \ //   / /______///_/____/__//__/ /___//__//_/ /_/ /_/    \/
   \//   / ________________________________________________    /\
   /\ \  / /                        / __ __\/
   \//\\ / / -{X×»>)÷->- - -       - - -<-÷(<«×X}- //\\//\\//\
    ¯¯ \/ /_______________________________________________/ ¯¯ ¯¯ ¯¯
       \/


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

      __
 .- --÷=÷-\/÷-÷=÷-÷=÷-÷={ ·jUMp· tHROUgh ·dA· }=÷-÷=÷-÷=÷-÷=÷-÷=÷-- -.
 !       _____     ¯         xCz uPdATE! - © ¹9g, !
 ¦ ___________/  /____________________________________ __ __  ¬ ¦
 : / ________/  /  / __  \________  \  _______//_//_/   :
 ·/  \   \/  /  / __/  \   /  /_____  \       ·
 /  /   /     /  \   /   /  /   /  /       ·
 /  /   /  /  /  /   /   /  /\  /  /       ./
 \_________/____/  /____/   /\_________/ \_______/        /  /
 ·      /____/  /_____/                   /  /
 :                                 /  /
 ¦  __ __ ____________________________________________________  /  /
 ·  \_\\_\\______  \________  \_______  \__ __  / __  \_/  /
       / __/  \   /  / _____/  / / \____/ __/  / __/____
      /  \    \  /  / \    / /  / /  \   /  \   /
      /  ________/  /  /  \   \/  / /  /  /  /  /
 .    \    / \_________/_____/\   \____\/____/  /_________/
 ·     \   /           \   \    /____/    ·
 ¦     \  /            \   \           :
 ¦      \_/             \   \          ¦
 ¡                    \   \          ¡
 !                     \             !
 |            .--- -- - -- ---.         __    |
 `- --÷=÷-/\÷-÷=÷-÷=÷-÷--+ ·jUSt dO iT.· +--÷=÷-÷=÷-÷=÷-÷=÷\/=÷-÷-- -'
      ¯¯       l_ __ __ __ __ _j


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                       _
  .   __ __ _______ ___ ____ ___________/\____ ______ __ __    .
  :   \_\\_\\_ __/  \_ \/ _/ \_ _ (___/\_ _ \ \_ __/ /_//_/    :
 -+- ________/~ _)/\_ /~   \ /~ ___/~ / /~  _/ /~ _)/\__________ -+-
  : /    /  l  \/  \/  \/  \ /  \/ __ \/  l  \     \ :
  . /    \ ______/\___/\___/\___/ \___/\_/ \_/\______ /     \ .
  /     \j     _     _  _        l/      \
  /     __ __ ______/\_______ /\__ /\_______ _____ __ __      \
 /     /_//_// ___/\___ _ X_ \ \___ _ X_ ___\\_\\_\      \
 /         \____ \_ /~ / \//~ _ \ /~ / \//~ _)/\_         \
/         /~ l \/  \ / /) \/  \_ /  l  \         \
\         \ _____/\___/ /__/\____)___/ \______ /         /
 \ __ __      \j        _        l/      __ __ /
 X_//_//\______ ___  ___ _________/\_____  _______ .___ _____/\\_\\_X
  \  \_ __ \ \_\ / / (___/\_ /\_ _ \  (___/\_ \| ) \_ ___/  /
 . \___/~ _ / /~/ \ \_ /~ / /~ / T |\ \_ /~ /_/~ \ \_ /~(/_ \___/----.
 : T~/  l \/ \__/ \/  \/ X_/\| l_\_ \/  \/  \  \/  \/ \~T xCz |
 -+- | \ ______/\________/\___/\______X______/\___/\___j\___/\______ / | & |
 : ! \j                             l/ !cRiOn|
 . :  -= 16k8 - biG hD - mANy hAPPy uSERs - sYSoP: bEETHoVEn =-  :-----'
   l_________________________________________________________________j


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


         .·. ____________ ____________    .·.
        .·  ·.\   \_  T \_  ___/   .·  ·.
       .·    ·\____ |  _  |  _j__. .·    ·.
  .-÷=÷- .· -÷=÷ ÷- ·.|  |  |  |  l/ |.· -÷ ÷=÷- ·. -÷=÷-.
  ÷  .·      .::l___l___|  l________j::.      ·.  ÷
  ¦ .·      .::::::::::::l___j:::::::::::::.      ·. ¦
  '.·  ______________ __________  _________________     ·.`
  .·   \_  __/\_  \/ \_  _ \__\_ _ \_  ___/      ·.
 °     |  _j__| _ _ |  ___/__)|  _/|  _j__.       °
  ¦   .|  l/ |  \/  |  |::| || _ \|  l/ |.     ¦
  ÷  .::l________l___jl___l___j::l__j|__|  \________j::.    ÷
  ¦ .::::::::::::::::::::::::::::::::::::l___/:::::::::::::.   ¦
  :     __________________________________________      :
  ÷  .·.  \_   ___/   \_  _  \   \_  ___/   .·.  ÷
  ¦ .·  ·. |____  |\____ |  _  |\____ |  _j__. .·  ·. ¦
  '.·    ·.|  !  |:::|  |  |  |:::|  |  l/ |.·    ·.`
  .·    .::l_______j:::l___l___|  |:::l___l________j::.    ·.
 ° .   .::::::::::::::::::::::::l___j:::::::::::::::::::::.   . °
  ÷ _________   ._____ _____.  ________  _____ ____________ ÷
  ¦ \_    \.___|  _/_\_  |  \_   \ _\_  \| \_  ___/ ¦
  ÷ |  - _/|  |  |(__)  |____|  \  \(__)  \  |  / __. ÷
  · .|  -  \|  !  || |  l  |  l)  \ |  \  |  \/ |. ·
  .::l_______/l_______jl__l________l______ /__l___j\___l_______j:·.
 .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\/::::::::::::::::::::·xCz·.
 `····································································'
  ·-÷=÷- - -                      - - -÷=÷-·

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

            .               .
          _ __·_____________________________·__ _
            :               :
            ¦___.     .__       ¦
           __/ ¬l_   ___¦ ¬\ /\________|
           \_  __)___/ _|  \/  _____/.
           /   |   \ \_  \  __)____
          /   l   \ |   \  |   ¬\
          \________   /__|   /_____   /
            .  \____/  l____/   \____/
            :_____________________________:__
            ¦____             ¦
    /\_____________|  ¬\__/\________._____./\___|______/\________
    /  _________ | ___________  |_____|   _______  _____/
   /   __)__/_ \  /  \   |   \  |  __  ¬X   __)____
   /   |   ¬\ \_/   \  ________/  |   |   \_  |   ¬\
   \________   /___|    /____|  \______|_____|   /_____   /
       \____/  |______/           |_____/   \____/
          _ __¦_____________________________¦__ _   xCz/gDh
            :               :
            . s T A t E · b U i L d i N g .
          _ __._____________________________.__ _
            ·               ·

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


   .-  - - - -- --- ------------÷=÷------------- --- -- - - -  -.
   :   __    __.     __      _        __.   :
  ______/~ \   /~ |  _____/~ \_________/~\_____________/~ |   ¦
  \_  _ _ \_ /  |___(_______  ________  \_______ __  |______
   /  |\/ \_/ /  |  __/  U  \/  |) __/  l) \/  |  __/
  /  l_)  \/   l  \_     \_  l)  \   _  \___ l  \_
  \________  \___________/__________/_________/\___/\   /_______/
   :   \____/                   \____/    :
   ¦   __      _     _          __   __   ¦
   |____/~ \__________/~\_______/~\_________________/~ \___/~ \_____|
   |\__   ________   _____/  _____/ ______/  _ \__  _____/|
   | _/   ___) /   ____/   ____/  ___)    |\_/   |  |
   | \   l/ ¯\/    | /    |\   l/ ¯\   l/ \   |  |
   | \_________/_____  |/_____  | \_________/\_______ \_  |  |
   |         \___j   \___j          \__/ \__|  |
   |                                |
   |                                |
   `------------------------------÷=÷----------------[xCz]----------'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

         ._          _.
    _ ______ |°¯7_ .---. ______ /°l___ ______ _
   _ ///°  ¬\|  ¬\l___j/°  ¬\/  T ¬\/°  ¬\\\ _
  /////  _  \  _\ ¬!  _  \  ¦  \  _  \\\\\
    /   ¦  \  ¦ \ ¦  ¦  \ :  \ ¯¯¯¯¬\÷=÷-÷-÷-÷-÷--.
    \   `  /  ` \ ¡  `  / `  /¯¯¯¬  /     xCz ¦
    \__   /    / |__   X_______/  ___/       ÷
     \_____/l______/ ¦ \_____/    \____/         ¦
      ÷      ¦  :                    ÷
      ¦  _ _ ,¸ `÷--'               _     ¦
      ÷- a|d| +¬°(8)88xXXx «» nO! n·U·P «» aMiGA^eLi|E øNl¥! -÷
      ¦                            ¦
      ÷- sOLitUdE sHQ-^-iNfRA dAWN mOd-cOlLECtiON÷wHQ-^-qEN! -÷
      ¦                            ¦
      `--÷-÷-÷-÷-÷=÷-{ j÷U÷S÷t÷ ÷d÷O÷ ÷i÷T÷. }-÷=÷-÷-÷-÷-÷--'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

     .------÷-------------------------------------------÷----.
 _ __/\______/\_____  ______/\________/\__/\_/\_____________/\___________ _
  \    \    \ /   \    \   / \_    /  _   /   /
   \__/\  \__/\  \/ /\  \__/\  \  /  / /\__/\  /  // (__ /
   /  /  /  / _/  /  /  /  / _  _/  __/\ \_/  /¯\  \/
 _ _/  ___/  _  \_  /  /  ___/  /  \  \  \ /  /  \  \__
  \ ___/ / __/\  _____ _/\___ / \  /____/\ ______ \/  /\_______ /
   \/ · \/  \ /  \/   \/  \_/    \/  \_______/ xCz/rVn\/
     ·    \/                       ·
 __/\__ :   _ ____/\__/\  ___/\_  _/\__  _/\______ _   : oRiGiN &
 \  / ¦     \__  / \_/   \ /  /  \    \    ¦ tVk wHQ!
 /  \ |     /  /  / _/\  \/  /  / __/\  \__ _ !
 ¯¯\/¯¯ |   _ __/  _  /   /  /  / /\ /   /  /  __/\__
     |    \  /  /\  /  /\  /¯¯ X_  _/  /   \  / ---.
     |     \ /___/ \_____ / \_____ __/_______/   /  \  ¦
 /X4.5 ¦     \/      \/    \/ \/       ¯¯\/¯¯  |
  aMY  ¦                            ¡    |
 pEZe! :  -÷{ nERO/oGN/tVK^fURY/pSG^rEVENGER/2kAD/mSt }÷-  ¦    |
 cONSOLe ·   -÷{ zYCh/cLS^tANGo!/oGN^eXERON&mANIAC/eQX }÷-   : 5 nOdEZ!
 ø-dAYZ! ·        -÷{ sHARk^wAVEfRONt }÷-        · pHANtASY!
     .                            .    ¦
     `- - - ---÷---------------------------------+-÷- - - -;    ·
         sPECiAL oFfER! nO nUP 4 dA mOMENt! ¦     `-------'
   .-----------------------------------------÷------'
   `-- - -> diAL! +46-476-xXXXx, +46-476-xXXXx, +46-476-xXXXx,
              +46-476-xXXXx, +46-476-xXXXx!

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


      .-----÷---.--÷--.---÷--.--÷--.-+÷-.---÷--.---÷--.
      ¦     |   ¦   ¦   | | ¦  _ ¦   ¦
      l____  __j   |  _ |  __j | |  ¬ |   |
        T  T  ___j  l__j  T  ¦ |   _j  ___j
  .-- -÷ -{  |  |  _j_.   |  |  ` |  . \_ _j_. }- ÷- --.
  ¦      ¦  ¦    l___  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦     ¦
  :      :  :    :   :  :   :  :  :   :     :
  ·      .  .    .   .  .   .  .  .   . xCz   ·
  :      ·  ·    ·   ·  ·   ·  ·  ·   ·     :
  ¦                                 ¦
  `-- -÷ -÷-=[                      ]=-÷- ÷- --'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

               ..............
             .¾¾¾¾¾¾¾¤°°¤¾¾¾¾¾¾.
            .¾¾¤'~¯¯    ¯¯°`¤:
            |'°     _   |
            _j _ _____, /.____ ¦
           /¬\ \________X_______j
           / T¯  ( (©) / \ (©) ):
          ( C¯   ¯¯¯¯¯ \¯¯¯¯¯ |
           \ ¬       \   ¦
           \_/  ___  ^ _/ ___ !
    .------------÷-- T  /    l  \ ¦ --÷-----------------.
    : -ÐeMaX-/dLt  ¦  / ___________ \ |           :
    ¦ aGRESSOr/dLt  | , (¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾/  |   DELiGHT ^ sHq! ¦
    ! bLACKBiRd/pSt | \  ¯¯¯¯¯~°~¯¯  j   mSt/XbEtA^siTE !
 .____.____.bObO/mYStiC | \_______________/   fAStESt iN sWE?______
 |  ¬|  ¬¦ cRUGEr/s_R!¦    ` '   l          ¦   ¬\
 |  |  | ___________j          \_____________ ___ ¡    \
 |  |  |/¯¯¯¯¯¯¯¯~°¤¤          ¤¤°~¯¯¯¯¯¯¯¯¯\/ ¬/ |   ¦ \
 |  |  |___ ¦¯¯¬T_____________.__________________   / / |   ` /
 |  ¦  | ¬\|  ¦  ¬\   ¬|  ¬\   ¬/  ¬\\  / /¯¯¬T   _/
 |  `  |  \    .   ___j  . \ ___  . \\_/  ___j  \  \
 |         |  l \ __)_ _ ` / l__  ¦    / __)_  |\  \
 |     |  \  |    /    |\    \    / /     | \  \
 l_________j___j\___j______/______j__j \ \____\_____/\_/l______j___j \  \
    ·                \ \           ·   ¯¯¯¯
    ¡ 0dAY aMY^cNSLe! fREE dLt wAREz! \ \ aMY4oOo/o4o·hSt14k4 ¡
    ¦ cOOl mUZAx cONf! mSt /X bEtA^siTe¯¯¯ 4O0mEG·2nOdEZ·/X4.7 ¦
    ¦ dONt bOthEr 2 gEt dA #'nUP, u kNOW wHEN u dESERVe iT.  ¦
    :                ¯¯¯¯          xCz :
    `----------÷-- - --{ fRiENdS iN cRiMe! }-- - --÷-----------'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
      _ ____     ____
     _\\\  \    \  \           ._.
     \\\\\  \  ___ .\. \  ___  ._.   ._ | |__ _
      ¯ ¯ \  \_/ / |¯|  \_/ /  | |   | \ | | \\\ _
        \  T /¯\| |\  T /¯\ | | /¯\| \j |  \\\\\
         \  / _ \ l___  / _ \ | l_/__ \ _  |  \¯ ¯
         \ / ___ \____) / ___ \l______) \|\ |  ¬ \
      .------\/ /  \ \  \/ /  \ \-/ / ¯\ \ \_j   /-----.
      |   / /   \/  / /   \// /  |\/ l_____/   |
      |   \/      \/    \/   l_j      xCz |
      `------------------------------------------------------'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

 ¸_æØ#.      ·             ·  .------------------.
 ¬ØØØØ&      .u R abOUt 2 b iNVEtAtEd 2 .  |iNVEtAtiON:    |
  ¶ØØØØL   __ :        .     .  |nUP:dEViL sP:aNGEL|
  VØØØØ_  ,ØØæ,              .  `------------------'
 <-÷ 0ØØØØ_ - ØØØع.- - - -- ------·---------·-------__/\__----.
   #ØØØØ, ØØØØ              _____  \ ·· /  :
    ØØØØ®¸jØØØ# ·   .____.   :    /¯  /  / ° \  ¦
    ¬ØØØØ#ØØØع____  ¦  ¬¦   ·   / . /____ ¯¯\/¯¯  ¦
    ¬ØØØØØØØØ/ . ¬\ |  |_____   /  /  ¬\     |
     ¬ØØØØØØP   \ |  |\  ¬\  /  /    \     `------ ->
     ¶ØØØØØ´ /\  \¦  | \  \ /  /  /\  \ 28k8 *9! pOWER!
      ¶ØØØØ  ¯¯  \  |__\_. \/  / .  ¯¯  \ lOAdS oF uSERS!
      VØØF  __   \  l  ¦  \  /   __   \ 8o! giGs oF hD!
      /0ع /.¬\   \    |\   /  · /¯¬\   \ oNlY ø-dAY wRz!
      / # /  \  . \------' \  /  : /  \   \  .-- ->
     /  ` / :  \_____\   . \_/_.____/   \   \  |
     /_____/  ·  ·¬¯·¯¯     ¯ ¬ ¯¯¯¯    \_____\ | & 9 nODEZ!
     ¬¯¯¯¯  .  . .     ·   ·  ·     ¬¯¯¯¯  |  ¯
  .---- -- - - - .  . .     .   .  . - - -- --------'
  ¦ eUPhORiA wHQ! :- -: :÷- - -÷:_ _ :- -:_____  aMiGA ø-dAYZ!
  | xCz^aSC² sHQ! ¦  ¦ ¦     ¦  \ ¦  ¦   \  pEZE! ø-dAYZ!
  ¦ xWr diStsiTE! ¦  ¦ ¦     ¦  \¦  ¦   \_  sNES! ø-dAYZ!
  `----- - -- - ¡  ¡ -¡  __  ¡   ¡  ¡  __ ¡ - - -- ---.
 sCENErULER: jEE !  ! !   ¬  !   '  !  T¬ !      ¦
 cO^rUlER1!: siR× |  l__l____.+- |  .   ¦  `  ¡      |
 cO^rUlER2!: xCz |  l    ||  |  ¦\  !    |    xCz ¦   ·
 .-÷--- - -- - - |      ||  |  | \___j    j -- -- - --'
 ¦        l___________j`--÷'_ _j  l________/          ·
 ¦ .                                  .
 `--+--÷------ --- -- -> dA pLACe wHERe oNLy dA f·A·S·t! sURViVe... - -> ·
   ¦                                  :
   | nODE 1: +46(8)77o1XXx ÷{ sTRiCtLY pRiVAtE nODE! - oNLY fRiENdS! }÷ ¦
   | nODE 2: +46(8)77o1XXx ÷{ sTRiCtLY pRiVAtE nODE! - oNLY fRiENdS! }÷ |
   | nODE 3: +46(8)77o1XXx ÷{ eUPhORiA mEMbERS oNLY nODE! }÷      |
   | nODE 4: +46(8)77o1XXx ÷{ aSC²-oRdER nODE! - oNLY xCz^fRiENdS! }÷  |
   | nODE 5: +46(8)77o1XXx ÷{ fANtASY pICtUREs kICk & lEECh nODE! }÷  |
   | nODE 6: +46(8)77o1XXx ÷{ lEGAl nODE! - oNLY siMP & cOPS! }÷    |
   | nODE 7: +46(8)77o1XXx ÷{ pREtTY pRiVAtE nODE! - oNLY hiGh aXX.! }÷ |
   | nODE 8: +46(8)77o1XXx ÷{ qUiTE pRiVAtE nODE! - oNLY pRiV aXX.! }÷ |
   ¦ nODE 9: +46(8)77o1XXx ÷{ nUP^sP - aViAbLE nODE! diAL & vERiFY! }÷ ¦
   ·--------------------------------------------------------------------·

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

             _     _  _  ______  ___  ___
             ¾¾¾.   .¾¾¾ .¾¾¾.¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾.
    .----_æØØææ._-----`¾¾¾-.¾¾-.¾¾¾'.¾¾,¾¾.-¯`¾¾'--¾¾_-- ¾¾'`¾¾ -----.
    |  ,ØØØØØØØØN__  `¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾'.¾¾¾¾¾¾¾. ¾¾  ¾¾~  ¾¾¾¾'    |
    |  ¬ØØØØØØØØØØØ®__ `¾¾¾'`¾¾¾'.¾¾'  `¾¾. ¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾'`¾¾.   |
    |  ¬°¢#ØØØØØØØØØØ> ¯  ¯  ¯    ¯ ¯¯  ¯¯¯_ ¯  ¯   |
    |   __ ¨^ØØØØØØØØN_              Ø®_ _.æ.__  ¦
    |  ØØØN  °4ØØØØØØØ_     _        lØØØØ ØØØØØØ.__ ¦
    |  ØØØØ   °ØØØØØØظ   __øØØØm   __ææ_ |ØØØØ ¬^*ØØØØØØ.`
    |  ØØØØ    ¬ØØØØØØ#  gØØØØØØØÌ  _ØØØØØØW |ØØØØ   ¬°ØØØØ&
    |  ØØØØ    #ØØØØØØ ¸ØØØØØØØØØ´ ¸ØØØØØØØØØ lØØØØ    ØØØØ,
    |  ØØØØ    IØØØØØØ ØØØØØØØ°¯ ¸ØØØØØØؤ° lØØØØ    ØØØع
    |  ØØØØ    ØØØØØØØ áØØØØØV   ØØØØØØÞ   lØØØØ    ÁØØØØ
    |  ØØØØ    ¸ØØØØØØØ ØØØØØØææ__ ØØØØØØ___  |ØØØØ  __ØØØØØ´
    |  ØØØØ    ØØØØØØØ´ ØØØØØØØØØØ, ØØØØØØØØØæ |ØØØØ ¸_øØØØØØÞ :
    |  ØØØØ   _ØØØØØØØP #ØØØØØØØØØ´ ØØØØØØØØØØ |ØØØØ ØØØØØس  ¦
    |  ØØØØ  _ØØØØØØØP  ¬ØØØØØØ°¨  ØØØØØØØ*¤´ lØØØØ °¢*°"   |
    |  °ØØÞ _ØØØØØØØس   #ØØØØØò  °ØØØØØN   lØØØØ      |
    |    __ØØØØØØØØØ"    ØØØØØØb  VØØØØØ&¸  |ØØØØ      |
    |  __ØØØØØØØØØ°     ¬ØØØØØØ®_  0ØØØØØ#_ lØØØØ      |
    |  _ØØØØØØØØØØ°       0ØØØØØØ,  VØØØØØØQ |ØØØØ      |
    ¦  0ØØØØØØØÞ~        °ØØØØØ'  °ØØØØØØ |ØØØØ    xCz ¦
    `----°ØØØÞ°---------------------°°°-------¬^4ؤ"-`ØØØÞ-----------'
                             ¨¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

    /\
    / \
   /  /
   /  /       /__ _ __ ___ ____ ______________________
  /  /\ /\     \       __________________________)
  /  / \/ \           (_____________________________
 /  /  /  /         __________________________________)
 \   /  /\Øæ___      (____________________________________
  \ / /  / \ØØØØN__   ________________________________________)
  \/   /  \ØØØØØØ®__ (___________________________________________
   \  /   \ØØØØØØØØ.                _      T
   \ /  /\  \ØØØØØØØØN_              Ø®_ _.æ.__  |
    \/  \/  /\°4ØØØØØØØ_     _        lØØØØ ØØØØØØ.__|
    \ /\  / \ °ØØØØØØظ   __øØØØm   __ææ_ |ØØØØ ¬^*ØØØØØØ.
     \/ /  /  \ ¬ØØØØØØ#  gØØØØØØØÌ  _ØØØØØØW |ØØØØ   ¬°ØØØØ&
      /  /   \ #ØØØØØØ ¸ØØØØØØØØØ´ ¸ØØØØØØØØØ lØØØØ    ØØØØ,
      \ /  /\ /\IØØØØØØ ØØØØØØØ°¯ ¸ØØØØØØؤ° lØØØØ    ØØØع
      \/  / \/ \ØØØØØØ áØØØØØV   ØØØØØØÞ   lØØØØ    ÁØØØØ
      Ø\ /    /\ØØØØØ ØØØØØØææ__ ØØØØØØ___  |ØØØØ  __ØØØØØ´
      ØØ\/  \ / \ØØØ´ ØØØØØØØØØØ, ØØØØØØØØØæ |ØØØØ ¸_øØØØØØÞ|
      ØØØ\  \/\/  \ØP #ØØØØØØØØØ´ ØØØØØØØØØØ |ØØØØ ØØØØØس |
      ØØØØ\  \  /\ \  ¬ØØØØØØ°¨  ØØØØØØØ*¤´ lØØØØ °¢*°"  |
      °ØØÞ \ /  \/ /  #ØØØØØò  °ØØØØØN   lØØØØ     |
        __Ø\/ /\ __/   ØØØØØØb  VØØØØØ&¸  |ØØØØ     |
      __ØØØØ\/Ø/ \    ¬ØØØØØØ®_  0ØØØØØ#_ lØØØØ     |
      _ØØØØØØØØØ/  /     0ØØØØØØ,  VØØØØØØQ |ØØØØ     |
      0ØØØØØØØÞ~\ /      °ØØØØØ'  °ØØØØØØ |ØØØØ     |
      °ØØØÞ°  \/        °°°    ¬^4ؤ" `ØØØÞ     |
       |                      ¨¯    xCz |
       l________________________________________________________j

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

     /\
     / \
    /  /
    /  /-÷---=÷--÷---=÷-----÷--------------- - -- - .
   /  /\ /\ 3 aSSkiKkiN' nOdEZ! aTDt: +46-8-540869x× :
   /  / \/ \ aLL rUNNiN' 28k8! pOWER! +46-8-540613x× ¦
  /  /  /  / gEt dA n·U·P riGhT nOW! +46-8-540607x× :
  \   /  /\-=÷--÷---=÷-----÷-------------- - -- - +--.
   \ / /  / \                      ·
   \/   /  \  · d · U · P · l · O · · s · H · Q ·  :
    \  /   \__________________.______._____     ¦
    \ /  /\  \   ¬\    ¬|   ¬|  ¬\     ¡
     \/  \/  /\    \    |   |  . \    !
     \ /\  / \  . \    |   |  l\ \    |
      \/ /  /  \  l\ \  ___j  ___j  ____/    |
       /  /   \    \ __j_  __j_  |      |
       \ /  /\ /\   /   |   |  |      ¡
       \/  / \/ \  /   |   |  |      !
        \ /    /\__/_______j______j___j      ¦
        \/  \ / \                :
         \  \/\/  \ 0^dAY aMY/pC/cONSoLE!   xCz ·
         \  \  /\ \--÷-------------- - -- -- +-'
          \ /  \/ / tORAk tHE tERR¡bLE/mXA^dPL ·
          \/ /\ __/ hiFlY/mXA^dPL       :
           \/ / \  hOOt!/dPL         ¦
            /  /  mERCURY/rBS        ¦
            \ /   bOROMiR/tRS¡^dPL^2kAd   |
            \/--=÷-----÷-------------- - -- - '

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
   _
  ¸_æØ#.
  ¬ØØØØ&
  ¶ØØØØx           __/\__
   ¶ØØØØL        _  \ .. /
   VØØØØ_  ,Ø.   ,ØØæ, /`--'\
    0ØØØØ_  ØØØ.  ØØØع ¯¯\/¯¯
    #ØØØØ,- ØØØØ,--.ØØØØ - ÷----------------------÷- -÷---.
     ØØØØظjØØ#ØØ,.ØØØØ'                 ·
     ¬ØØØØ#ØØØØØØ#ØØØØØ___________________________    :
     ¦¬ØØØØØØØØØØØØØØØ'¬\     /    /   ¬\    ¦
     ¡ ¬ØØØØØØPØØØØØØP  \  _____/    /  .  \   ¡
     | ¶ØØØØØ´¶ØØØØØ'/\ \  \   ____/   l) /   :
     |  ¶ØØØØ ¶ØØØØ ¯¯  \  \   ___)    _/  __/\__
     |  VØØF  VØØF __  \  \    \  _  \  \ ©© /
     |   0ع  /Øع/ \  \  \    \  |\  \  / -- \
     |   #  / #/¯¬\ \  \  \    \ | \  \ ¯¯\/¯¯
     |   ` /    \/\___/\__/X________X_j \  \  :
     |     ¯¯T    \    /    /  ¯¯¬\  \  |
     |      |   . \ ____/  ____/   . \  \ |
 __/\__ |      |   |\ \ ___)   ___)   l) \__/ |
 \ ·· / |      |   l/ /  \    \     /   |
 / ° \ | <--÷- - |    /   \    \  ____/ - --+-÷-->
 ¯¯\/¯¯ !      |    /    \    \  |     !
     ¦      l______/\_________\________\ |     ¦
     :                   l___j     :
     · ·  ·                    xCz ·
     `--:÷- -:------------------------------------÷- -÷---'
      ·  ·
      ·  ·           /\
«×»{¾½}«×»{¾:  :÷½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{/ \×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
      ¦  ¦          /  \
      ¡  ¡     ..,,..  /   \
      |  |    .½¾;'`:¾½; \   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\
      |  |   _¾',______7  \ fEAR tHE pOWER oF dA aSC¹+¹pEOPlE! \
      |  |   C. ( °_)°)  \____________________________________\
      |  |   T `¯¯¬ T¬\                    \/
      |  |   j_/\  _j T
     ___j  l___  \  \_____ j
     \     /  \  ¬¯¯___/  /\
     \    /   |\____/    \ \
      \   /   _j _ l_    \ \____________________
      \  /   /~l_ ' j~\    /           \
       \ /-÷÷--/ _ ¯T¯ _ \-----/ m A k E m Y d A ¥ ! \÷-.
       \/   / / ·l. \ \  \ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  / :
       ¦   / /|  ¯ |\ \  \______________________/  ¦
       !  (__/ l______j \__)               !
       |  /¯ \ /".__,"\ / ¬\               |
       ¦  (_ _¬)  /\  (¬_ _)               ¦
       :   ¯ ¯\ _/ \_ /¯ ¯                :
       `-÷-÷÷---÷\ \--/ /--------------------------÷---÷÷-÷-'
           ___)_\/_(___
           (_____/\_____) xCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                .....
               .:::::::.
               |__ ___ l
               /°/ \°\ .)
               \// \\/ T
             ____| \_/  |____
             / ¯~|¯¯"¯¯¬ |~¯ \
            / __ `-------' __ \
            / /\\      //\ \
           / / \ · : · / \ \
           ( (  \_ _l_ _/  ) )
           \ \  j -- -- l  / /
            \_ \  l__---__j  / _/
            \¯¯\ l__¬¯¯__j /¯¯/
            /  \ /¯ ¯¯¬ ¯\ /  \
            \_jjj/ /¯~-~¯\ \lll_/
              ( (    ) )
               \ \   / /
               \_\  /_/
              /¯¯\¯\ /¯/¯¯\
              \_____X_____/xCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                ...
              .·:::¦::·.
              l__ ___  L
              (°) (°)  T
              T/ ¯¯¬  |
              /·  _ |
              T¬ _ /  ¦
              T¯¯ ¯  :
              |_I______j
               ._|¬T_.
               ¦ l_j ¦
               ||___||
               j| _ |l
               T_j T l_T
               T | T
               _l__|__j_
              (____I____)xCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

              ...............
             .::::::::'··`::::::.
            .:·'        `:
            |'      _   |
            _j ¯\ ____,  / .___ ¦
           /¬\ /\________X_______j
           / T¯ \  ¬©¯ / / ¬©¯ /
          ( C¯  \_____/ \\_____/|
           \ ¬  l    \  | ¦
           \_/       \  ' !
            T     ^ _/   ¦
            ¦      l   |
   .·-÷-·-÷-·-÷=·- - | ,   __________ | - -·=÷-·-÷-·-÷-·-÷-·.
   ·         | \  '~¯ _____¯~` j           ·
   :         | \_   ¯¯¯¯¬  /           :
   ¦         j  l_____________/l           ¦
   ÷         /     `  '   \           ÷
   ¦        '           `          ¦
   :                              :
   ·                            xCz ·
   `-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·-÷-·'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

       _______________
      /        \
      / Now, Did Some1 \
   ...., \ Miss Da Point? /                   .___,
   ¡ __¡ \_ _____________/                   T"__¡
   C ··| _//      _______________    ,,, ¸     __ ¦ ¬¬|
   | ¯^| (_/      /        \    \\\/     /__) ¡ _°|
   | _¬j       / Not? Gr8! Then \   /__\    _//  | ¯ l
   j L¯        \ Lets Get On... /   ( ºº )__  / ¯¯\ | __j
  /_ ¯¬\        \______ ________/ __  \¬__\ \ ( Diz! ) | "T
  //|··T\\     ___,   _//     /__)  X¯¬\\ _\ \____/ /_ _\
 // | .| \\   __/.¬.\__ (_/  _______//   \___/ //    //T··T\\
 \\ j__j //   /_C ¯U¯ )_\   /    ¯¯\  /~°~ //T   // | .|//
  \¯\ .|//   // \(o)/ \\  / With Some- \ / __// |  _// l__//
  / / ||¯\  (_\__ ~T~ __/_)  \ Thing Like / ( C()/ |  ((() / C(()\
  ¯¯T |T¯¯   \ \_______/ /   \__________/ /X__¯¯___j  ¯¯ /_/ ¯¯\ \
   | ||    /_/¯ _ ¬\_\         // T¯~~¯¬T    \ \  /¯/
   | ||   ((( _ /¯\ _ )))        ((( |.T _ |     \ \_/ /
  _j_Il_   ¯¯\¬ \_/ ¬/¯¯         ¯¯ j_l___j     \/ )/
  (___L__)xCz (¯¯¯¯¬I¯¯¯¯¯)xCz       (¯¬( ¯  |xCz    / /\¯¯)xCz
         ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯          ¯¯ ¯¯¯¯¯¯      ¯¬ ¯¬

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

             _       _      ______________________
            /~\ __.:,__ /~\ ____  /           \
            _) \/~·¯¯¯· \/ . \/ ¯~~\ \ eLEfANt! - oCh stOLt \
           /  / __ __ \  \ ·  \ \      öVER dE'! /
          __/· \  C ¤)(° ) /  \ . \ \__ ________________/
         /~/  _/  ¯¯ \¯¯  \_  \   \  / /
         / \    , . \ /  . /_  . \ \/
        /  .\  \ ¯¯¬l \/\  _/ \   \
        / .  \  /\____ \ \ \ (   \_  \
    .-÷==÷=/   _/ \_/  ¯¯¯¬\, \ \_/   /¯ . /=÷-.
    !   \ . ¬\   .  · / /   . /_ _ _/  !
    ¦   /\   .\     / /     \_\_\_\  ¦
    :   / \   \    / /  .   / ¯ ¯ ¯  :
    ·  C . .\ .  \ .  \_/     /\     ·
    ·   \  \_ _ _ )____  · ____   .\     ·
    .   \ . /_/_/_/   ¯¯T¯T¯¯ \_ .  )    .
    :    \ ¯ ¯·¯\    `='  /    /     :
    ¦    \_\_\_\_)       (_/_/_/_/ xCz   ¦
    ¡     ¯ ¯ ¯         ¯ ¯ ¯      ¡
    `-÷==÷=÷÷-÷--÷---÷--- - - - ---÷---÷--÷-÷÷=÷==÷-'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
                       _ _ ______
           ______            ¬7_¬¯_\
         (( (_____/        ________/(©)(©)\___________
       _ _ __  \ \_______.---.__/ ___   .¯ -¯./  _____( U8
         / /¯¯¯¯\ `     / /_/ `---'\ ¯¯¯¯/`---'   ¯¯°
       // / /¯¯¯¯¯¬\___________/_(¯ )    ¯¯¯T¯xCz
        ¯¯           `UU¯¯¯¬~-------'«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
                   _______________
                   /        \
                  / hEY! nICE cOOl- \
                 _ \ eCtiOn hAH?!? /
                _/¬\_ \____ _________/
               ('· .`) __/ /
                T U T (___/
               _|`-'|_
               /.`---'.\
              / l   l \
             /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¬¯¯\
             T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T
             ¯TT¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯TT¯
             ||      ||xCz
             `'      `'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                    ______________
                   /       \
                .--. \ sURe tHiNg! /
                (|Oo|) \___ _______/
                | °|  __/ /
                T¯¯T  (___/
                `++'
               .--||--.
               | _`'_ |
               | | | |
               |_|__|_|
               (,)¯¯(,)
                T T T
                | | |
               _|__|_|_
               (____|___)

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

       __  mOrr...
       :__: /
      _;°°:_
      / `--' \
     /    \
     ¯T¯¯¯¯¯¯T¯
      | jSON |-=÷{ nO oFfENCE! xCz aSC² jUSt rOoLz, niChT wAhR? }÷=-
      `------'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


 .-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷.
 ÷                                 ÷
 ·         _   _   _         _        ·
 ÷    __ _______j \____j \____j \____ /\ _____j \  /\  __  ÷
 ·  __ / //     \   \   \  \/ \/    \ / \ / /__ ·
 ÷ /_//_//  _______/ ____/ ____/  /  /     / /  //_//_/ ÷
 ·    \_______  / _____/ _____/\   / ____  / /  /    ·
 .÷-÷-÷-÷-÷/     /   /   /÷-\  /     /÷/  /-÷-÷-÷-÷-÷.
 ¦::::::::/ _______/______/______/:::/  / _____ /:/___/:::::: xCz ¦
 ::::::::/  /:::/  /::/  /::::::::/  /  /::\__/:/  /:::::::::::::
 ¦:::::::\ /::::\ /:::\ /:::::::::\ /\ /::::::::\ /:::::::::::::¦
 `÷×-÷-÷-÷\/÷-÷-÷-\/÷-÷-÷\/-÷-÷-÷-÷-÷-\/÷-\/÷-÷-÷-÷-÷-\/÷-÷-÷-÷-÷-÷-×÷'
  ¦                                ¦
  : mORe! aSC¹+¹ pEOPle iN tHe nEXt cOOlECtiOn, I kNOw u diG 'eM! :
  .                                .
  `---. - -- --- ----------------------------------- --- -- - .---'
    ¦                            ¦
    ·                            ·
    .       ·  ·                  .
    ·       .  .                  ·
    °       ·  ·           /\      °
«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}:  :}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½/ \{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
           ¦  ¦          /  \
           |  |    ____    /   \
           |  |   .=¯-==-¯=.  \   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\
         ___j  l___ ¡//¯\/¯\=¡   \ vARiOUS aSC¹+¹.. njO¥! \
         \     / (_\©/\©/_)   \________________________\
          \    /  l_¯°°¯_j                \/
          \   /   |lIIj|
           \  /    `----'
      __ __ _____\ /_____ ___   ___ ___________ __ __
      \_\\_\\  °\\//  °// °\___/ °\\     °\\_\\_\
         \  \/  //  _/  \_  \\    _ \
          \    //        \\    \ \ ©
     .--------/    \\        //    ¯ /----.
     |    /     \\   _   //     _/   |
     |   /   /\   \\  /|\  //  /\  \   |
     |   /_____/ \_____\\__/ | \__//____/ \____\   |
     `-----\   \ /\   \\ \ | / //  /\ /  /-----'
         \_____\/ \_____\\_\|/_//____/ \/____/
          T         ¯        T
          |  xCz / xWr/FtU/EkKkK/wZy/   |
          |     MtJ/FkE/mUd/nRn/rSx   |
          ¦                 ¦
          :                 :
          ·                 ·
          `                 '

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»÷- -
  . .                              . .
«×»{¾½}«( hUM. lETS fRiEk uP sUM aLPhAbETiC oRDER aNYWAY, hAH?! )»{¾½}«×»÷- -
  ` '                              ` '
«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»÷- -

        .   __ _         __  .__.     ._
       /l_____\/ /¬\ _ __________/ ¬\__|__| __ ___ | \
       / _  ¬\ /  \/¬\/ _ ¬\ ¬\   ¯¬/|/ ¬\/ ¬\j \
    ____ /  \____//   \ \__T  /_ \ ____/ | _ \  \  \ ____
   __\  \\    ¬\\  _  / ___/ _  \ ¯T | | T \ _   //  /__
  _\ \\  \\    \\ ¬\ /  ¬ / T  / | l__j ` / ¬\  //  // /_
  \\\_\\___\\___  / \__/\/\____/\__j /\__j l__j____/\  \_//___//_///
   ¯      \___/        l__/        \__/     ¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»÷- -

              .    ___   __
             /l_____ / ¬\____/ ¬\_
             /   ¬\/  _  ¬\ _/
          ___ /  \____/\_  l____/ ¦    ___
         __\ \\    ¬\/¯\___  ¬\ |_____ / /__
       .---_\ \\ \\    \  ¬  / l  // // /_---.
       ¦:::\\\_\\__\\____  \_______/  ____//__//_///:::¦
       `----¯-- - --- --\____/xCz---l____j-- --- - --¯----'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»÷- -

       /\_____________/\ /\_______/\________/\___
       / ¬¯   /¬¯ / \/ ¬¯  \ ¬¯   \ ¬¯ \
    __  /  _   /  /  \  _  /  _   /   \ __
  __ /¬/ /   \____/\  \   \ \___/\___/ __/  /  \ \¬\ __
 /¬// / _/       \  \/  \__   \_/  /   /\  \_\ \\¬\
 \ \\ \ \       / _/   / \_  /   \   ¯¯¬  // // /
  ¯¯ \ \ \      /     /    /   /\     // / ¯¯
    ¯¯ \__________/\________/\______/\_____/ \________/ ¯¯ xCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

.___     _______     ________          _____  ______
| /_______.__\_____/______  \   /____________________\  /  \  / ____
| //  \ | \_____/   \___\  //  \   \ . \ . \\_/___ __\ / /  \
l//   \ |  \  \_ ___/  \\ //   \ .  \ l) \ l) \ l__j/ \\/_/   \
 / _  / l  /____/|  |/ . \\// _  / l  / __/ ___/ __/  \/ \ _  /
/  \_/\/   /   \|  |  l  \/  \_/\/   /. / \ |  | |   \ / \_/\/
\    \____/¯¯¯¯ /|  |    /\    \____/ |\  / |  | | \  /   \
 \_____ \ \____  / l___j\_____/ \_____ \ \___j \_/ | ___| |__/\_/_____  \
 xCz \___/×X×X\___/×X×X×X×X×X×X×X×X×X×X\___/×X×X×X×Xl___jl__jl__j×X×X×X×X×\____/
     ¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

            __
      /\    /~ \_
    ___/ \__  /  /~\______.______
  ___ /~   \~\__/  /  \~  |~ _ \  .-----------------------------.
 / //  _____/    / ¯_/  __j   _/  | aTlEaSt 1 føkkA iN dA sCEnE |
 / //  /   \_  __/  _ \  _j. _ \__ ¦ hAvE sUm sEnCe ø' hUmøUr... ¦
 \ \\     /|  ||   /   | /\  / | sO, giVE iT iN. jUSt.dO.iT! |
 \__\\  ___/ l___j| ____/l_____j / \_/  `-----------------------------'
    \ /     l_/__    \/ /\      __
    \/     ___./~ \_______.__/ \_________/~ \_____._________
       ___ /~ |  \~   |~   \~   /~   /~ \~   _ \
       / //  |  / _  |    \ ___/   __/  \    _/
      / //   ¯  \ _  |    /  \¯T  |  _  \  _ \__
      \ \\   T  / |  | \ / /¯¯¯ / |  | __  \ |\  /
       \__\\  j___/\ |___j /\/\/ ____/ l___j /\   \_j \_/
         \ /   \_j \_/  \_/     l__/ \____/
          \/                      xCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


 __/\__               _æØm____
 \ ©© /              ÆØØØØØØØØØ__
 / - \              ¢¤#ØØ ¬~°#ØØb        __/\__
 ¯¯\/¯¯ __¸   ___         ÎØØ   "ØØ&   ___   \ .. /
   .- ØØ# -- ,ØØظ --------------- ÍØØ ---- #ØØ --_ÆØØØØ ----/`--'\--.
   | ØØ#  ØØØØM         `Øع   0ØØ ,ÆØØØP°"   ¯¯\/¯¯ |
   | ØØØ  jØØPØØQ         ØØt   ØØØ ØØØP         ¦
   ¦ ØØØ  ØØØ 0ØØ    _ØØ#ø_  ØØ[   ØØØ ØØØ      _æææ__:
   :__ØØØ ÆØØ#æØØع   ÆØØÞ¤*ØØM, ØØ[  JØع ØØØ   ___ _ØØØØØØØ#_
  .ØØØØØØ ØØ@$4ØØØQ  ÅØØ´  ØØ# ØØÌ  _ØØ# ØØØ ,æØØØØ, ØØV  ¬#ØØ
 ,Øؤ°¨ØØظ °°  ØØ#  0ØØ __ØØØ" ØØ# _ØØ@  ØØØ ¶ØØØØØf 0ئ  _ØØØ
 ]ØØ  ØØØ#    #ØØ  ¬ØØøÆØØز  ØØ#_ÆØØ'  ØØØL ¯ ØØØ1 ØØ#_æØØس
 ¬ØØb_ØØØØØ,   ¶ØØ   ¶ØØؤ°  æØØØØØ'¯   ¬ØØØ#__gØØØ1 `ØØØØÞ° :
  °0ØØØP¨ØØ#   lØØ,   VØØm__  ¬ØØ°~     °ØØØØØØØØ1 ¶ØØ'_ ¦
   :¯  ¬¤'    ØØL   °0ØØØØØØ,¬¯       ~°°¨VØØ#  °#ØØØæøø.
   ¦       ¶ØØ,    ¬°^¤¤°           ØØØ   °^*ØØØ°
   |        0ع                  °¤° xCz   :
   |        °         __/\__             ¦
   `----------------------------------\ °° /-------------------------'
                    / · \
                    ¯¯\/¯¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

  _ __________________________________________________________________ _
 .ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ.
 ·ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ·
 :ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP¤°¤ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ:
 ¦ØØØØØØØØØØØؤ°¤0ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP   ¬°ØØØØØؤ¤VØØØØØØØØØØØØØØØØØئ
 |ØØØØØØØØØØØF  JØØØ@°ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ     ¶ØØØ'  ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ|
 |ØØØØØØØØØØع  ØØع  #ØØØØØØØØØØØØØØØØò  ¬m  °Ø´  .ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ|
 |ØØØØØØØØØØØ  ØØV  ¬ØØØØØØØØפ°°¤OØØØ  Ø#.  V  ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ|
 |ØØØØØØØØØØØ  ØØ   VØØØØØØ´   °¤Ø1  #Ø#  ¦  ÍØØØØØØפ°°¤×0ØØØØØØ|
 |ØØØØØ@¨    Ø´ .æ  `ØØØØØ  .æ  ä[  0ØM  '  ØØØØØØ´    ¬VØØØØ|
 |ØØØØ#  _   Ø ¯~  #ØØØØ  ¯¯  .Øf  0Øf   .ØØØØع  .æ  jØØØØ|
 |ØØØØ´  ØØØ  '    ¬ØØØØ    _gØØ1  ØØ  .  |¯ ¯¬  ~¯  _ØØØØØ|
 |ØØØØ  ØØظ  ._____  ØØØØò  æØØØØØ´  ØØ  ¦  ¦   ,   _øØØØØØØ|
 |ØØØØL  ¬¢Ø&  ¬ØØØØØL  VØØØØ_  ¬""°Ø  ,Ø´  #  `æo  M  «ØØØØØØØØØ|
 |ØØØØØ.     VØØØØN  ØØØØØb.   '  °  jØL  ¯  Øæ   ¯¯¤#ØØØØ|
 |ØØØØØØø______  °ØØØØع  VØØØØØØØæøææØ    .ÆØØØ_    ØØ#bo.  ÆØØØØ|
 |ØØØØØØØØØØØØØø__.ØØØØØW___ÆØØØØØØØØØØØØæ.__.gÆØØØØØØØØع  ØØØØØØØØØØØØØØØ|
 ¦ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ  ØØØØØØØØØØØØØØئ
 :ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØb._dØØØØØØØØØØØØØØØ:
 ·ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ·
 `ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ'
  ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T¯¯¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯
            ¦ d·A · e·Ð·G·e ·!· ¦      | xCz |
            :           :      `-----'
            `---------------------'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

          /\                   /\_____________
 bRöL!    ______/ \_______________ _____________ __ / __     /
 __  - ----/~     \~  /~    \/~    \~  \/~ \\_/~ \    /--.
 \ /\  /      /  /     /     /   \  \/  \ ___ /  |
 |_/ \__/   ______/  /   _____/  ______/ __  \  \  / / \/  |
 /° · ) \  ______)  /____ _____)   ___)     /    / /     |
 / __\_/  \     \ /  /    \  /   __  /    / /÷÷÷÷÷÷÷÷÷ |
( / \    \     \  /     \ /   //  /  \  / / ÷sPARkAR÷ |
 \\ \    \______  /___/\______  /_/\___ /(___/  /\_/ / ÷rUMPOR!÷ |
 \\ ) ______ _/ \___/×·X·×·×·X·\___/×·X·×\__/×·X·\____/\___/  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷ |
 |¯ (_/   (_)                              |
 |.___ /\                                 |
 || // \  ____________ ____________________________ __  __  hONk! |
 || //  \ /~ /~  /~ T~ \~   \~   \~    \/~ \ /~ \  __  |
 |l//   \/  /  /  |  \  __ \  __ \    /  \/  \  \ _|
 | /     _/  /   |   \   _/   _/ ____/   \  //\  \\
 | \      \  /____ `   / __ \  __ \ _____)     // .\_ //
 | \   \  \ /  /    /    /    /    \    /¯  °\//|
 |  \   |\  \  /    /    /    /     \ \  /  \____/ |
 `----\____j-\  \__/\______/l______/l______/\______  / /\_/   __/---'
        \____)·×·X·×·×·X·×·×·X·×·×·X·×·×·X·×·\___/__/     /
                           xCz \_ ________C
                             (_)   \_)


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                     _____
             _____     /°  /_______
             /°  /_______ /  /    /_____
            /  /    / /  /_______//°  /_____
            /  /_______/ /  /_____/ /  /   /
           /  /____/___ /  / aNt  /  /_____/
           /  /    //  /    /  /  \
       .-÷----/  /________//  /--------/  /\  \--÷-.
       ¦   /  / lE   /____/    /  / \  \  ¦
       |  /____/     \/      /  /  \  \ |
       ¦  \/             /____/lUbBEn\  \ ¦
       `-÷--+-÷-------------------------\/-------÷-+-\____\'
         : vågar göra vad alla andra drömmer om : xCz\/
         `-÷----------------------------------÷-'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

    -   -  - - -÷.            .÷- - -  -   -
             ! /\     /\    ! /\
             ¦/ \________/ \_______¦ / \
             :  \_   /  \_  /:/  \
             ·     /     / /   /
             ·  ______/     /l/   /
             . ____/    ____/  ___/
             :   \   ___/    \
             ¦    \   /  .   \
             ¡    /  /   |\   \ xCz
    -   -  - - -÷'\_____/\___/\_____j \_____/- -  -   -


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}
    _                          _
    /°\          ____ .___.         /°\
   /  \         /°  \ |° |         /  \
   /   \     ______/   \|  |        /   \
  /    \    /° __ \ /¯¯¯¬\  l_       /    \
  /     \   / ______)    \  ,\      /     \
 /  .  .  \  /  \  /    /  \ \     /  .  .  \
 \ /|  |\ /  \    /¯¯¯¬\  /   /     \ /|  |\ /
  \/ |  | \/   \_____/\_______/l_____/      \/ |  | \/
   |  |    .___.._______.__. .__.__.       |  |
   |  |    |° ||°   |° | |° |° |       |  |
   |  |    |  ||___ ___j l_| | |       |  |
   |  |    |  l/ / | _ / \ | |       |  |
   |  |    |   / ¯¯¯| /  \ | l_       |  |
   ¡  ¡    |   \   |  _  |  T      ¡  ¡
   !  !    |  l  \  | / \ |  |      !  !
   ¡  ¡    l___j\___)___j_/  \_j____j      ¡  ¡
   ¦  ¦    .___..______ __ __________.__.    ¦  ¦
   !  !    |° ||°   \/° T° \°   |° |    !  !
   ¦  ¦    |  ||___ , \ |  \  ___j |    ¦  ¦
   ¦  ¦    |  l/ / \ / |  \  | _ |    ¦  ¦
   :  :    |   /  /  l   \ ¯¯¯| l_    :  :
   ¦  ¦    |   \ _ \     /  |  T   ¦  ¦
   ¦  ¦    |  l  \|\ \    /   |  |   ¦  ¦
   :  :    l___j\___) \__)_____/______j____j   :  :
   ¦  ¦    .___..___.__. .___..___.___ .__.   ¦  ¦
   :  :    |° ||°__|° | |° ||°__|° \|° |   :  :
   :  :    |  ||___| | _l_ ||___|  \ |   :  :
   .  .    |  l/ /| l/ / l/ /|    |   .  .
   :  :    |   / |   /   / | \  |   :  :
   ·  ·    |   \ |   \   \ | |\  |   ·  ·
   :  :    |  l  \| l  \ l  \| | T |   :  :
   .  .    l___j\___)__j\___)_j\___)__j l__j   .  .
   ·  ·    .___.._____________.__. .__..___.   ·  ·
   .  .    |° ||°   \°   |° | |° ||° |   .  .
          |  ||___ , \ ___j l_| ||  |
   ·  ·    |  l/ / \ /  | _ / \ ||  |   ·  ·
          |   /  /  ¯¯¯|    ||  |
   .  .    |   \ _ \   |  _  |l___j   .  .
          |  l  \|\ \   | / \ ||  |
          l___j\___) \__)____j_/  \_jl___jxCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

       _______________ ____ ____________ _______ _________
     __ /¬    /¬   \/¬ //¬  /¬   / /¬ /¬ / /¬ /¬  \xCz __
   __ /¬//    /    /  //  /   / /___/  \/  /   /  /¬/__
 __ /¬// //  ____/ __  /  ¯ ___/  ___/ /  /    / ____/  / //¬/__
/_//_//_//  ___/ __  /    \/  ___/ /  /    /   /___ /_//_//_/
    /____//____/ /___/___/\____\______/ /___/___/\___/______//__/
     _                             _
     " n O T H I N G  i S  p H O R  s U R E - e V E R . "
      ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  ¯ ¯  ¯ ¯ ¯ ¯  ¯ ¯ ¯ ¯   ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

 /\                                    /\
 ¯¯  ____________              ____             ¯¯
 ___ /      /              /  /             __
|÷÷÷/  ________/ ________    _     /  /__    _____________ ___÷÷|
|÷÷/  ______/___/  __  \______/ \    /  /\ \ ___/\___/  __  \\ \÷|
|÷/  /÷/  ___ \  \÷\ / ___ \ \___ /  / \ \/  \ \ \  \ \ //__/÷|
|÷\  \÷\  ____ \  \÷\/ ____ \ \ \÷\  \÷÷÷\ \ _ \ \ \  \ \/¯/÷÷÷÷|
|÷÷\  \÷\  \÷\  \  \÷\  \÷\  \ \ /÷÷\  \÷÷/  \ \\  \ \  \  \÷÷÷÷|
|÷÷÷\  \÷\ /÷÷\ /\ /÷÷\ /÷÷\ /\ /÷÷÷÷\  ¯¯  / /÷\ / /\ /\ /÷÷÷÷|
|÷÷÷÷\ /÷÷\/÷÷÷÷\/÷÷\/÷÷÷÷\/÷÷÷÷\/÷÷\/÷÷÷÷÷÷\    /\/÷÷÷\/\_/÷÷\/÷÷\/÷xCz÷|
 ¯¯¯¯¯\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ \_____/  ¯¯¯   ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯¯
 __                                    __
 \/                                    \/

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

          ______________       ____________
          \      /\      /      /\
           \__________/ \     /      / \
        ______/    /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯7   _____/  /
        /   /    /       /   ___/_ \ /
    _____ /   /    /     ____/      /\/\/ _____
   /  /\/       /     __/_/      / \ /  /\
   /____/ /______________/       /___________/  /-/____/ \
   \  \ \       /       /\      \ /::\  \ /
   \____\/\___________/_____________/ \___________\/::::\____\/
    T::::::::::::::::\       \ /::::::::::::::::::::T
    ¦:::::::::::::::::\_____________\/:::::::::::::::: xCz ¦
    `------------------------------------------------------'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


            ·   ·
            .   .
         .  :   :     ·     ·
            ¦   ¦     .     .
         ·  !   !__________.__________.
         .____¡   ¡°     :°     :
         :°  T   |   ____¦   ____¦
      ·  · ¦  j   |   __)_.   __)_. ·  ·
      .___. ¡     |     |     | .___.
    ·__· ¦  ¦ |     |     |     | ¦  ¦ .__.
    l__j l___j l__________j__________j______xCz_j l___j l__j


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                          /\
                         _/ \
                    ____  __ÆØ_  \
                 ____øØØØØØQ 0ØØØØ_  \
                 ØØØØØØØØØ*¤° 0ØØØØ_  \
             ____æÆØ ØØØØØ°~   / 0ØØØØ_  \
          __ .øØØØØØØØØþ °ØØØØ&¸   /  0ØØØØ_  \
        __ØØ lØØØØØ*²°"¯ ¬ØØØØ®_  /   VØØØØ_  \
      __æØØØØØØL 0ØØØØ_    0ØØØØ_ /____  VØØØØ_  \
      ¨°4ØØØØØØØþ ¶ØØØØ.    VØØØØMØØØØØ  VØ°¤×  \
        ¯ °ØØØØQ `ØØØØÀ    `ØØØØØØØؤ   V ___  \
          ¬ØØØØ#¸°ØØØØ#_æØØØØ `ØØØØØ     lØØØþ  \
          ¬#ØØØN_¬ØØØØØØØØØØ /¬ØØØØ®_    `ØØØØ&  \
        /\   0ØØØØ_ 0ØØØØØ°¯ / ¬0ØØØØ_  _gx °ØØØØ  /
       / \   VØØØØ_ VØØØØ. /   VØØØØ._ØØØØÀ ¬¨"¨ /
       / __\ø  ¶ØØØØL `ØØØØb/  __ ¢ØØØØØØØØز" xCz /
      _/_øØØØع   `ØØØØb °ØØØØQ___ØØØþ `ØØØØز¨    /
      ¤ØØØØØØØ \   °ØØØØQ ¬ØØØØØØØØØØس ¬Ø×°     /
     / ¬0ØØØØØ \  __7ØØØØf /0ØØØØØز¨        /
     /  ¢ØØØØL__\øØØØØØØØØ /  4ØØ@~         /
    /   °ØØØØØØØØØØØØ*³° \  °"          /
    /     ¶ØØØØ@¤\¨¯    \           /
   /      ¨"¯  \     \          /
   /         T¯¬¯¯¯¯¯¯¯¯¯\         /¯¯¯¯¯¯T
  /          |      \        /    |
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T       \       /    |
            |       \      /     |
            |        \     /     |
            l________________\    /___________j
                     \   /
                      \____/
                       __
                       \/

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


    .æ*±ª.
   _wøØØØØL,
   WWØØØØX×                _        __/\__
   °WE#' _     _-xxææ_     __*WØW._       \ °° /
    ¬ .ÒW# ----- .ÊØgØGHЩk.----.oÊTRØØæWQ5.------.  /`--'\
     Ê0LWØ   aؤO'  ¬¢ØØò .ØØØ'  `©ÞQW.   :  ¯¯\/¯¯
     ¬,#W¶&  fØ®4P,____MØØR ,¤ØØØ,____WØFJt   ¦  ¦\
     : ¬&W߸ O&#NØتØØQñNØJ FØM#CC®WRUÆPW´   |____j¾\
  .   | ¶O6Ì LØæØæÆØøØØw0³ ijYRÊØØØØØøÞ´    |¾¾¾¾¾¾¾\
 .ÁLÍ  ¦ îUQ] ¬ØØÆØø**=°'  ïØÊã#ØØØ*¤"     |¾¾¾¾¾¾¾¾\
 ·®ØW0_  : O¶¹#, `ãbO¶_    `ØØUTþ__________   |¾¾¾¾¾¾¾¾¾)
 `C¶XCØø_____LØ#¹  `ØþO¶®¾øæææ_ ¬ØPW3ÆWUWUØØØØO¥x  |¾¾¾¾¾¾¾¾/
 ¬0RXCƦ#*ØØø0#J   °ÖãÖØ>©ØGD¥,  °ØØØØØØØØØØØ梢  |¾¾¾¾¾¾¾/
  ¨4ØØT®E#ØæP³    ¨*GWñWñ×°"   ¨°°^¤¤¤¤¤°"   |¯¯¯¯T¾/
   ¬°¤***²~                     ¦  ¦/
     :                    xCz :
     `------+-------------------------------------'
         | ^d·A^ ^v·A·l·V·a^ ^m·A·S·t·E·R^
         `--------------------------- --- -- -  - ->


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


       .-÷- - -   ->           <-   - - -÷-.
       °       _______________________________    °
       .      /    /¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\   .
       ·  ________/    /¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\   ·
       : /~   /    /¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\  :
       ¦ /    /    /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯7¾¾¾¾¾¾/  ¦
       l/   _/    /          /¾¾¾¾¾¾/   !
       /       ___/          /¾¾¾¾¾¾/   |
       /       \     \__________ /¾¾¾¾¾¾/    ¦
      /    _    \          \/¾¾¾¾¾¾/    :
      /     \    \          \¾¾¾¾¾/________ ¦
     /      \    \_____________   \¾¾¾(¾¾¾¾¾¾¾¾¾\j
     \       \   /   /   /    \¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\
      \      |\      /       /¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\
      \___________j \     X____     /¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\
       TxCz     \    /  \__________/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T¯¯
       ¦       \_____/                ¦
       :             { k }÷{ S }÷{ ² }    :
       ·                          ·
       ·                          ·
       `=÷- ---- --- -- -> ·k·R·U·E·l· <- -- --- ---- -÷='
                  ·ç·U·S·t·ø
                  ·k·i·K·i·N

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

        _____         .  .
      __Ø#####Ø___ ___ __ _ _ ·  · _ _ __ ___ ____
      T Ø#####Ø         .  .         T
      | ####M®'  ___      :-÷ -:        ° |
      | V®MWÑØ  /° \__________¦  ¦__________  ° ° |
      | `ÆWØÑ® /   \°    /¦  ¦°    /   ° |
      |  #MWØØ /    \   / |  |    /     |
      |  Ñ®MNÆ/     \ ___/ |  |  ____/     ¦
      |  NÆWÑÆ   /\  \\ ¯¯¯\  |  /       :
      |  WØÑÆN   \/   \\__  \  | /      __/\__
      ¦ .ÆNÆN®      /   /  | \____    \ ·. /
     ,æææJWÑÆWÑ\     /_/  /  |  \  \   / o \
     ÆWÑÆWÑ®##V \________/ /  /|  |    \   ¯¯\/¯¯
     `MWÑÆNÆWØÑ®ææ._______/  / |  |\    \    :
      :¯¶ÑÆWØÑÆN®###MN®#MNh___/ ¦  ¦ \_______ \    ¦
      ¦ #NÆNÆÆWÑÆN®###MWÑÆW   ¦  ¦    \ /    |
      | ^*²~  ¬"°°°¤¤²¤^´   :  :    \/  xCz |
      l____________ ___ __ _ _ ·- ÷-· _ _ __ ___ ____j
                   .  .
                   ·  ·

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

     _____                __/\__
   _øÑ®##MN#æ,_              \ .. /
   Æ®MN®ØNWØÑ®MWN.--- -. .- - -÷- -÷------/`--'\-----÷- -÷- -  -.
   ¢Ø#¹ ,._¬°²#N®#M.  . .         ¯¯\/¯¯         ·
     íNÆN  ¬BN®M___· ·     ____              ·
     ÍÆWØ   áÆN® ¬\ :________/  ¬\  _____  ____   .___:
    ¸,ÌWØØ  _.Ñ®#M _ \¦   . ¬\ _ \ /  ¬\ /  ¬\____.| ¬:
    WÑ®MWÑLææMN®MØ'/ \ \   l) \/ \ \/  ___ \   \  ||  ¦
    °#ÆWÑ®#MWÑÆÞ° ¯¯¯  \ .   /¯¯¯  \  | \__)   \ ||  ¦
     ¬°^^°°°~/  _____  \ ¦\  X_____  \ | ___ /\  \ \|  ¡
     .&øæ· /  /  \  \|/\  \  \  \ |( ¬\ \/  / \  |
     l##M¹ /  /  ·\  X \  \  \  \`-T  \   /    |
     `N®M ¯¯¯¯¯   . \  \ /\  \  \  \ l  /  /  \  |
     ¬       ¦ ¦\  X ¯¯¯¯  \  \  X  /|  |\  |
  __/\__ :       : : \  \     \  \ / ¯¯¯¯ `---' \ |
  \ .· / ·       · · ¯¯¯¯¯      ¯¯T¯¯/       \_j
  /`--'\ ·       · ·          l_/         ·
  ¯¯\/¯¯ :       : :                    :
     :       ¦ ¦                  xCz ¦
     `- --- -- --- -' `- - -÷- -÷-----------------÷- -÷- -  -'

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

                       /\ ______.
   .              __/\__   / \\   :._.
  ·:·  __________________  \ ·. /  /\  \\  ¦| ¦._. .
   ·   \        /  /`--'\  / \  \\___jl_|l_¦ ·:·
      \       /   ¯¯\/¯¯ /\  \  \      ·
     /\ \      / /\  /\  / \  \ /
  .-÷---/ \-\     /-/ \÷-/ \--/  \   \---÷{ xCz }÷-.
 ._¦___ /  \ \    / /  \/ /\ \/   /\/\  \      ¦
 |  //   \ \   / /   / ¯¯ \  \/ \ \ /      | __/\__
 |  //  /\ /\ \  / /\  /  __  \    \ \/       ¦ \ ·· /
 l__//  \/ / \-\ /-/ \ /\ /--\  \ /\  \---÷-÷------÷--' / ¯¬ \
  ¦/  /\ /  / \/ /\  \  \/  \  \/   /         ¯¯\/¯¯
  /  /--\/  /-/\--/ \  \  \-÷---\  \  /----÷-÷------÷--.
  \ /  /  / / \/  \  \  \ /\ \ /\ /         ¦
  :\/  /  \/  /\  \ \  \ / / \ \/ \/    oNl¥    ¦
  ¦  /  /\  / \  \   \/ /  \      hEAV¥    |
  |  \ / /  / /\ \  \  / /   \   -> phANtAS¥ <-  |
  |   \/ /  / ¯¯ \  \ / /    \     KikKz    |
 __/\__  /  /  __  \  \/ /     \     hERE!    ¦ .
 \ ·· /  \ /  / \  \ / /      \          ¦ ·:·
 / ° \-÷---\/  /--÷-\  \/-/       \----÷-÷------÷--÷--' ·
 ¯¯\/¯¯   \ / _ ___\ / /        \ _______ ___ __
       \/ \\\ \\/ /         \\   \\ \\ \
          ¯ ¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

      _____,,__.- - - - -÷- -÷-----------------÷- -÷- -  -.
    _.NÆN®####Mæ,                      :
    ÁNÆWÑ®MNÆMMWØÑ®L__________.    .__________.    ______
    ¬«NÆNÆ1  °®MWØL    ¬|______ |     ¬|___.  /   ¬\
     7ÆWØ#   °ØØØØ     |   ¬\|     | ¬|  \    \
     ØØÑ®   JMWÑ®     |    \     |  |  \  \  \
     _MN®#L,__æ®##M'     ¦   _ \     ¦  |   \__ \__/
    ,WØÑÆNÆWÑ®MN®Ø~   _____j   ` _/  _____j  |   / \  \
    ¬4ÑÆNÆNÆN®MNÆþ     ).    \    ).  l____/  \  \
     ØØÑ®¯ ¬°#####   ¯¯¯¯|   _  \  ¯¯¯¯|    |    /
     ##MW  `0Ñ®M#     ¦   `  /    ¦    |    /
     N®#Ñ   MWØÑ_________j________X_________j________j______/
      °"    ##MN1                     :
          îNÆWØ                   xCz ·
           ØÑÆWL- - -÷- -÷-----------------÷- -÷- -  -'
           `®###bæ,¸
           ¯0WØÑ®MM
            ¯°²*²~

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

     áëe            .P§5.
     ü#Æ            »ÜAÞÆ~
     µ3F            !R©½@´
    .õðá             <kÔð;_ _:¿,
 ;iv*¢ÝÖ»BVtvÚtÓl*ìæ.     s=i##ìâxë9xæüúú¼"
 «R§þøyFhÖ§ùøôV¾BNydÉø    _¯tBVôÔ©¾XÃNRÀ;'¬
 ;¢%#'~"qà3ß     ___,p½àc,_W¾»ÇYeYÁ]______________________________
     qKmÀ, .eè¡  / _pæÚ»5F ~ ;Ø»nH               /
     ÆÅWWe `FÁéz_, ¸ñ©ëþüV'   åØÂÛ              /
    ¦àÆS¶$_  ¬£à*xrÎëãE³"   ÷ñO£5              /
    KøêãDH4  /?tÙ½EÖµî.________îOÈYQ___ ._______.________.__. /_____
    kêÜÀmÖ©W /:&ÄPyñãµ0ß;¯   çäwéà  \|~¯   |~¯   |~¯|//~¯ /
    ]»@QÓ±DX ,wÐqÚ>¹°öq6OQm.   %4Hëß __ \    |    | l/  /
     ¹ÐÐ!" ~.«4Ó¤  ¬¾y»5M' ___jËNû' j /    |  __  |    /
        / `'    sä*¾` ___j    /   ___j  j  |   (
       /      T   T |  .  (   ___j  ___  | .  \
       /       |   | |  |\  \    |  |  | |\  \
      /       |   | |  | \  \    |  |  | | \  \
      /        l_____j l___j \___/_______j___j____j__j \___/
     /                        /
     / _______________________________________________/
     \ ¯/¯ ¯ ¯ ¬ ¬ ~ ~ ° ° ° ¤ ¤ ¤ ° ° ° ~ ~ ¬ ¬ ¯ ¯ ¯
     \/ fOLLOW tHA .tXT^sAiNZ 'N b A tRUE tXt÷fREAk!


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

     · .,¸______ ¸_____ ¸____  ¸___  ¸__
        ~   /\ ~ __ /\____ /\____ /\____ /\_ __
          / /_ / // __ // __ //__ _// /\/ /\
          / //// // /\/ // /\/ / ¯_/_/\ \_ ¯¯ / \
         / _¯_¯ // / / // / / /__/ /__ \// /¯¬\ /
         / /\¯/ // ¯¯ // ¯¯ //  ¯ /\// / \ \/
    . ¸ ¸  \¬\ \\¬\\¯¯¯¯¬\\¯¯¯¯¬\\¯¯¯¯¯¬\ \\¬\ \ /
      ¯~­----\_\_\\_\\_____\\_____\\______\_\\_\__/ xCz
          _¯_¯ ¯   ¯   ¯    ¯ ¯ ¯ _ _
         _/\X/\- ·WøøZy,·7He·gRøµP·øF·æ§çTT· -/\X/\_
                         ¯¯
«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

      ·
     · \     ·
     \ ·    / ·                 ·
      · \   / /                 / ·
      \ \  / / ______             / /
       \ \ / / /   /  ___  _______________/ /__ __________
       \ X / / X /  / /  /  /  /   / / / / /   /
        \ \/ / / \/  / /  /  /  /   / / X_/ /   /
        /\ \/ /   / /  /  /  X____ / / / / / ____/
       / X \ \_____/ /___/  /  / ____/ / / / / ___X
       / / \ \ \  / /  X   /   / /    /   /
      / /  \ ·____/_______/\_____/______/ /_______/______/
      / /   · \            / /      xCz
     · /    \ ·           / /
      ·     · `- - ---÷ == ÷--- - -· /
            ·            ·
            ·           ·
             . t H e  n ° 1 ! .
             .          .
             .          .
             `· · ·  ..  · · ·'


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

  __________  ____________________ ________________
 /_/ /  / /\ / / /   /  /  /\/  /      /\
 / ¯/ __/ / / / / /   /  /  / /  /      / \
/_ / /\/ / / / / /   /___/  / /  /      /  \
\/¯/ ¯/ / / / / /   /¯ /  / /  /      /   \
 \/  / / /_/ / /¯¯\ /  /  / /  /      /    \
 \ / ¯¯¯/ / /   /  /  / /  /   _____/     /
  \/   / / /   /  /  /_/  /   /\  \    /
  \  /   /   /  /  /¯/  /   / \_  \   /
   \ /   /   /  /  / /  /    ¯¯¯¯/\  \  /
   \/   /   /  /  / /  /   _____/ \  \ /
    \  / ___/  /  / /  /   /\  /\  \___\/
    \ / / /  /  / /  /   / \_/ \  \ ¯
     \/   /  /   /  /    ¯¯¯¯/\  \  \
     \  /  /     /      / \  \ /
      \ /  /     /      /  \___\/
      \/  /     /      /   \ ¯
       \ /     /      /    \
       \/     /      /     /
        \    /      /     /
        \   /      /     /
         \  /      /     /
         \ /      /     /
          \/      /     /
          \     /     /
           \    /     /
           \   /     /
            \  /     /
            \ /     /
             \/_________/ xCz


«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}

     _    /\___   _  _    _           _
     /T____ / ¯ /____ /T__/T_______/T__________.    _/T___
     \ ¯  \/  /¯¯ T/ |T ¯ T¯  | ¯   /¯ |__ __ /T_ ¯ \_
     \  /  _/  /\l  ||  |  _l___  /|___¦¯T/¯ \/ T \___T
    _  \/ \  ¯  / __ ||___ ¦  T /¬¯ / |¬¯ | /  \ l ¬¯l_
   /T___/ / __/\ /l_/¯  l/ T ¦  l/  _/__/  l \_  / /  __/T
   / ¯ \ /\ ¬¯ \  ¯  _/  j ¯  ¯ _/¯¯     ¯    /¯ /
   \   / \____ \_____/      _  ¯   _  _       /
   \____/  ¬¯¯¯\/¬¯¯¯\_____/\____/T________/T___T\_/\_/\______/ xCz
    ¬¯¯¯        ¬¯¯¯¯ ¬¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¬¯¯ ¬ ¯ ¬¯¯¯¯¯

«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}


.- -- ÷- --------- -÷ -- -..- -- ÷- ----=----- -÷ -- -..- - ÷- ---=----- -÷ -- -.
¦      .¾¾¾'     ¦¦     ¾¾¾¾¾.     ¦¦     ¾¾       ¦
¦ ¾¾¾ ¾¾¾ .¾'  ¾¾¾¾¾¾¾¾'¦¦ ¾¾  ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾'¦¦ ¾¾¾¾¾¾, ¾¾  ¾¾¾¾¾¾¾¾ ¦
| ¾¾¾..¾¾¾ ¾¾'  ¾¾' `¾¾' |! ¾¾ .. ¾¾ ¾¾..¾' ¾¾' `¾¾' !! ¾¾ `¾¾¾ ¾¾  ¾¾' `¾¾' !
| `¾¾¾¾¾¾' ¾¾  ` .¾¾' || ¾¾.¾¾.¾¾ ¾¾¾¾' ` .¾¾' || ¾¾..¾¾' ¾¾  ` .¾¾' |
¡ `¾¾¾¾' ¾¾   .¾¾'  ¡| ¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾.  .¾¾'  || ¾¾¾¾¾' ¾¾   .¾¾'  |
¦ .¾¾¾¾¾¾. ¾¾.  .¾¾'  ¦¡ ¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾'`¾¾ .¾¾' . ¡¡ ¾¾¾¾¾¾. ¾¾.  .¾¾' . ¡
¦ ¾¾¾'`¾¾¾ `¾¾.  ¾¾' .¾¾ ¦¦ `¾¾'`¾¾' ¾¾ ¾¾ ¾¾' .¾¾ ¦¦ ¾¾'`¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾' .¾¾ ¦
¦.¾¾¾ ¾¾¾. `¾¾¾. ¾¾¾¾¾¾¾.¦¦ ¾' `¾ ¾¾ ¾¾. ¾¾¾¾¾¾¾.¦¦.¾¾ ¾¾¾.¾¾¾¾¾. ¾¾¾¾¾¾¾.¦
`-. - ÷- --------- -÷ - -'`- - ÷- ----=----- -÷ - -'`- - ÷- ---=----- -÷ - -¦
 ¦                                      .-'
.-'                                     .-'
`×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»{¾½}«×»¾}÷-'
         `¾¾'                   `¾¾'
         `¾                    ¾'
          `·.                  .·'
           ·                 ·
           ·                 ·
           .                 .

           ·                 ·


           .                 .
             .----------------------------.
             | no #'as? well, they didn't |
             | want to pay the fee. 2 bad |
             `----------------------------'
           .                 .
           °                 °

                   f
                   o
                   l
                   l
                   o
                   w

                  · t ·
                  . h .
                  : e :
                  ¦  ¦
                  : a :
                  ¦ r ¦
                  : r :
                  ¦ o ¦
                  ! w !
                  ¡ . ¡
                  | . |
                ___j . l___
                \     /
                 \    /
                 \   /
                  \  /
                  \ /
                   \/               .----------------.
               |   tjoff   |
               `----------------'


               .----------------.
               |   bhoff   |
               `----------------'


               .----------------.
               |   xCz    |
               `----------------'


             .----------------------.
             |  can you hear me?  |
             `----------------------'

                          ,.·::::::::·.
            _______________________   \____  ```·`\
.---------------------/            \    \____  _ \
| bTw! diZ jOiNt   /             \    C °)   \ \
| wAs fiRSt uL:d  /              \   /¯¯   ¬/  )
| oN >4ooo cPs aT /               \  / ¯\  ¯  /
| pHROPHETs hOLd  \      oh ye.      /  (___ \   /
| iN sWEdEn, eUROPe \              /    T__ )  /
| aT 19.oo-¹5/¹2-g,! \             \___  /¯¬   T
l         ¬  \            /\___/  /   / |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\_____________________/     \____/| |
             ¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¬¯¬¬~~~


               .----------------.
               |   gr8.   |
               `----------------'

               .----------------.
               | now, what have |
               `----------------'

               .----------------.
               |  we forgot?  |
               `----------------'

               .----------------.
               |  i know it's |
               `----------------'

               .----------------.
               |  something  |
               `----------------'

               .----------------.
               |   and    |
               `----------------'

               .----------------.
               |    I    |
               `----------------'

               .----------------.
               |   know    |
               `----------------'

               .----------------.
               |   that    |
               `----------------'

               .----------------.
               |   it's    |
               `----------------'

               .----------------.
               |  important  |
               `----------------'

               .----------------.
               |   ...    |
               `----------------'

                           _______
                           /    \
                          ( hmmm.. )
                           \____ _/
                           ¯¯¯¯\ \
                              \/
               .----------------.
               |  oh yea!   |
               `----------------'

                .------------.
                | got it now |
                `------------'

@BEGHINN_FAJL_IDDH.DISS

 |
 |\   |  /\
 | \ |__| / \
 |_/ | | \ \/
 |  | |  \/\ fråm xcz

@ANDH_FAJL_IDDH.DISS


               .----------------.
               |  nononono... |
               `----------------'

               .----------------.
               | thats not it.. |
               `----------------'

               .----------------.
               | hope this is |
               `----------------'

               .----------------.
               |  better...  |
               `----------------'


@BEGIN_FILE_ID.DIZ
 .---------------------{ xCz/dDS! }---÷-»>
 ·            ¯¯¯        ·
tOtAl¥ nEW cONÇEPt! u hAVe nEVEr sEEN aN¥- :
 ·  thiNG liKE tHiS.. u aRE abOUt tO dL: ¦
 :      ._____ _.____.        |
 ¦      |~ _\ T |~ _ | thE uLtiMAtE  ¦
 : aSC¹+¹!  | ¬/ _ | ¬ | cOOlECtiOn..  ·
 `------÷--> | T¯l_l_j___ j <--÷-----------'
       `-'fUCk=pHq`-'
@END_FILE_ID.DIZ

               .--------------------.
               | yes! got it right! |
               `--------------------'

   .____________________________________________________________.
   |                              l
   | But hey, suppose u trash (?) that FILE_ID.DIZ or maybe you l
   | want an another logo to describe this masterpiece...    l
   | Dont panic, just snap one of thoose two BACKUP_ID.DIZ and l
   | use it instead!                      l
   |____________________________________________________________l
   ·¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯·


@BEGIN_BACKUP1_ID.DIZ
  .     .         _. .
  ¦____/\___¦_____.__________/ ¦_¦.______
 __/| \___ \_ |_\__ ¦ ____  _/ |_||__ __/
 \_ : _/ T\_/ | \_/ | \/ __//____/||\/ __)
_/ | \ l/ \_l \_ ¡ \_ T \_ _/ l| \_ ¬\_
\__/¯\ \__ /____/_____/_____(_)______/  /
.-====\___/\/-==---==-=\_/=-=---==--xCz=\_/=
l__ __ _p·H·q - tHE uLTiM8 aSC¹+¹-cOOLECtiOn
@END_BACKUP1_ID.DIZ

@BEGIN_BACKUP2_ID.DIZ
   _____ _________/\_____________
.ø¾¾¾¾\  T  /  / \  \  .  \¾¾¾¾¾ø.
|¾¾|¯\¾\  ¯  /  /  \  \  l) _/¾/¯|¾¾|
|¾¾| /¾/    \      /    \¾\ |¾¾|
|¾¾l/¾/  _  \     /  .  \¾\j¾¾|
`×¾¾¾/   |   \  /\  /   j\  /¾¾¾¾×'
   ¯T¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯T¯
 <=-- ¦ -÷> p·H·q!- fROm xCz! <÷- ¦ --=>
   ¡tHE uLTiM8 aSC¹+¹cOOLECtiOn.¡
   `÷--------------------------÷'
@END_BACKUP2_ID.DIZ


             .----------------------------.
             |     and now...     |
             `----------------------------'


        .-÷{©^xCz}---------------------------------÷--÷-÷÷-.
        |            ¸             |
        |        ¹  ³ , ' ¸ 7  g         |
        |         ²  ¬  °  o          |
        |               °          |
        `-÷÷-÷--÷----------------------------{ lEtS gO! }÷-'


              .------------------------.
              | please miss this part. |
              |  it is so ordinary.  |
              `------------------------'


               .-----{gREEtZ:}-----.
               |          |
               | all friends of  |
               | mine all through |
               | the hard and easy |
               | years. i love you |
               | all. you didn't |
               ¦ let me down bros. ¦
               : and to all my new :
               · m8ies in dd·style ·
               . u guys do rulz. .

               .          .


               .------{hAtEZ:}-----.
               |          |
               |  some nonbrains |
               | who tries to be |
               ¦ nazis. you are  ¦
               : pathetic assholes :
               · and you know it. ·
               . and the nuts who .
                thinks they are
               .  'cool' when   .
                they are hackers.

               .          .


               .------{lOVEZ:}-----.
               |          |
               |  to my beloved  |
               | /Y\'a and my 'x |
               ¦ maria. i really ¦
               : adore you girls. :
               ·          ·
               .          .

               .          .


               ·          ·
               .          .
               ·          ·
               :          :
               ¦          ¦
       .-  - - --÷-'          `-÷-- - -  -.
       :                         :
       ¦                         ¦
       :    XcLuZiWe / xCz wRz rLz / dZAiN©g4!    :
       ·     aNd dA sCENe rULAs: dD·sTYLe!     ·
       ·               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯     ·
       .    © & ® 1994 xWr. All rights reserved.   .

       ·    All distribution of included logos    ·
       .    are fully free and taxfree, IF the    .
            'xCz' logo aint removed from any
       .    Description/aSC¹+¹/aSC³-¹.        .
       :                         :
       ¦                         ¦
       :                         :
       `-  - - --÷-.          .-÷-- - -  -'
               ¦          ¦
               :          :
               .          .

         .-----\/----.--------___--·------/-/¯¯-----.
         ¦   /\ /¯ ¦  ¦ ¡ \ / ¦ \¸ / /-    ¦
         `xCz-/--\\__l__-l__j--/__-l-\/\/-(__-------'


           - -÷{ uGly, bUt oNLy 3 liNEs! }÷- -
        - -÷{ aNd wAtThA pHq! iT's sOOn oVEr aNYhOw! }÷- -
          - -÷{ hOPe yA hAVe nJOYEd yAr sTAy! }÷- -

                   ¡
                .÷---{¯}---÷.
                ÷tRAdE tEAM!÷
                `÷---{_}---÷'
                   !

           - -÷{ wAs kiNd 'nUFf 2 sPREAd }÷- -
       - -÷{ tHis lEEtLe piECE oF pURe 1Oo% mAStERWORk }÷- -
        - -÷{ oVEr eUROPe,uS,aSiA&aUS, thANx bOYs! }÷- -

_______________________j             l__________________________
[-][-][-][-][-][-][-][-]dO mE a fAVOUR hACK tHOOSE[-][-][-][-][-][-][-][-][-]
[-][-][-][-][-][-][-][-]bBS dOWN tHERE kILL eM aLL[-][-][-][-][-][-][-][-][-]
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T             T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
            ¦  dO i h8 iT oR wHAT?  ¦
            ¦ diZ jOiNt wAs oRiGiNALLy ¦
            : oNLy 114! kiKkiN k·bYtES :
            :  (114.000k! xACtLy!)  :
            ·lOOk aT iT nOw! siGh! /xCz·
            .             .