scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/psb-zid.txt

File size:
104 579 bytes (102.13K)
File date:
2018-01-06 21:14:53
Download count:
all-time: 77

Preview

 96-10-15!
                _ 
               JØØÏmµ___ 
               ¬¶ØØØØØØØ&
                áØØØF¯¶ØØØL_µÏ#æm_
                ÆØØØ 0ØØØ#áØØØØ#ØÑØØÏ µ___
                ØØØØ__ØØØØ#0ØØØ  ¶ØØ# ØØØØÑæµ__ 
                ØØØØØØØØØع¬#ØØ#_ ¬¶Ñ1 JØØØ@ÑØØØ& ââ__ 
               JØØØ# ¬°¤°¨  °ÑØØϵ_  JØØØF 7ØØØF ØØØØ#
               JØØØØ&,   wâ, "#ØØ#w áØØØL_æØØØF 5ØØØF
               ¯"°¶#ØF   JØØ&_ ¬ØØØØK ÆØØØØØØØÑ° áØØ#
                     IØØØÑmµØØØØF ØØØØ ¬ØØ#ç ÆØØ#
                     ¯" °ÑØØØØ#\wØØØØ ØØØØr ]Øز
                        ¯"¯ ØØØØ#ææØØØØÞ !ÑØ
                            ¬°¶Ñ#ØØØK âæm_
                             mv!  "ØØØÞ
                                  ¯~ 


_________ 
ØØØØØØØØØÏx                            __µæ 
°ØØØØ°°#ØØØK_____ ______ _____  ___ ___  ___  _____ ___  _ØØØØ__ 
 ØØØØ ØØØØ1ØØØØØWM1ØØØØØ ØØØØØ µMØØØ&ØØ1 µMØØØÏx JØØØØ&æØØØÏ, ØØØØØØ1 
 ØØØØ ØØØØ1°ØØØØØ@1°ØØØØ °ØØØØ JØØØ_ ¬ØØ1 ØØØ#¬ØØØK¬MØØØ@°ÂØØØ1 °ØØØØ°' 
 ØØØØÏMØØØ@¯ ØØØد  ØØØØ ØØØØ ¬ØØØØÏw__ JØØØ&µØØØØ JØØØ1 JØØØ1 ØØØØ 
 ØØØØ°°°°¯  ØØØØ  ØØØØ ØØØØ  °MØØØØÏ_JØØØ@°°°°° JØØØ1 JØØØ1 ØØØØ 
_ØØØØ_mv!  _ØØØØ_  ØØØØ__ØØØØ_ µµ_ ¬ØØØجØØØ; ,__, JØØØË_JØØØË_ ØØØØ__ 
ØØØØØØ   ØØØØØØ  ÂØØØØØØØØØØJØØÏwµØØØ# ¬#ØÏWØØ@¯JØØØØØ1JØØØØ1 ÂØØØØ1
°°°°°°   °°°°°°  ¬°°"¯°°°°°¬°° °°°°¯  ¬°°°¯ ¬°°°°°'¬°°°°' ¬°°°' 
                                    
  
                            ______      
                          _âææØØØÑÑ#ØÏw_    
       __________            _µæÏØØ#°"___  °Ñ#_    
       ØØØØØØØØØØ            æØ@°"¯¯_µÆØØØÑm_ °Ø,  
 ____¸ ___  "ØØØØ""3ØØ _____¸ ___ ____  Æ@  qØØ#Ø ¯°*Ø, ¬# 
JØØØØ#ØØØØØ, ØØØØ  0ÑJØØØØØ1 JØØØ ØØØØ  ØL   ¯ ØFæææææØF  ØQ  
¬3ØØØ@"ÂØØØ1 ØØØØææç ¬ÂØØØK" ØØØØ1 "ØØK  ØL   ,Æ# ¶ØÑ°°"  0# 
 JØØØ1 JØØØ1 ØØØØÑÑ1  ¬ØØØ# ¬ØØØØ# ¬Ø#   ¶#_  âØP  ¬#Ñ_   0#  
 JØØØ1 JØØØ1 ØØØØ  µæ ÂØØØ·dØÑØØØ·dØK   °#æw_ "   °#   ØF 
 JØØØ˸JØØØ˸_ØØØØ__JØØ 3ØØØ&ØØJ#ØØ&ØØ"    ¬¶#Øm__     _Æ@  
JØØØØØ1JØØØØ1ØØØØØØØØØØ  ØØØØØK¬ØØØØØ#mv!    ¬¶ÑØ#mâ____âæØØ°  
¬""""""¬"""""""""""""""  """""" """"""       ¬°¶ÑÑØØØ@°¯    
                                   
                           
                 ,âââââ   _ââ   ¸        
                 7ØØØØØL  +ØØØ# ,æÆØL       
             ¸_âââ_  7ØØØL   âÆWWa ,ÆØØØLa ¸_âââ_   
             æØØØÑØØ# 7ØØØL   ØØØØ# 7ØØØØØ# æØØØÑØØ#  
            ,ØØØL ØØØL 7ØØØLmv!  ØØØ# 7ØØØL ,ØØØL ØØØL  
            7ØØØØØØØØ# 7ØØØL   ØØØ# 7ØØØL 7ØØØØØØØØ#  
            7ØØ#    7ØØØL ÆØL ØØØ# 7ØØØL 7ØØ#     
             ÑØ#L¸ææmr,ÆØØØLââØØLâØØØ#a 7ØØØ#a ÑØ#L¸ææmr  
             ¬¶ÑØØØÑ" 7ØØØØØØØØØLØØØØØ# ¬ÑØØØ# ¬¶ÑØØØÑ"  
                                    
  

                                   
                              
  qæææææç qææææ      µææææ      qææææç     
  JÑØØØØ1 JØØØÑ      0#ØØØ      JÑØØØ1     
  JØØØ1 µØØK  _µæææm_  ØØØØ  _µæææw¸ JØØØ1qææææç     
  JØØØËdØØ"  JØØØMÂØØ& ØØØØ JØØØM#ØØ, JØØØ1J#ØØÑ1      
  JØØØØØØØØæ, qØØØ" ¬ØØØÞ ØØØØ qØØØË_ØØØ# JØØØ1µØع mv!  
  JØØØ1 "ØØØØ JØØØ" ¬ØØØ1 ØØØØ JØØØÑÑÑÑÑÑ JØØØ#ØØØË     
  JØØØ1 ØØØØ J#ØØQ ¬ØØØK ØØØØ J#ØØ"   JØØØ@ØØØØ,    
  qæØØØ#ç ØØØØ# ÂØØ#wæØØ@ µØØØØæ ÂØØ&_ØØعqæØØØ13ØØØØæ     
  JÑÑÑÑÑ1 ¬MÑÑÑ "MÑÑÑ#° 0ÑÑÑÑÑ "MÑÑÑM" JÑÑÑÑ1 0ÑÑÑÑ    
                                 
                                     
              _µµµx_µµ µµµµµµµµµ,µµµµµµ µµµ,µµµµµ_µµµx,   
             µØØ@°°#ØØ ØØØØØØØØØ'ØØØØØØJØØØ1ØØØØØØØØØØÏ   
             ØØØÏx__°° Øد_ØØØØ' ÂØØØK JØK ØØØد ØØØØ   
             ¬0ØØØØÏw_  _ØØØØ'  ¬ØØØØwØ#  ØØØØ ØØØØ   
             __¯°¶#ØØØ, _ØØØØ' µ, JØØØØد  ØØØØ ØØØØ   
             ØØ&__JØØØ1_ØØØØ&µÆØ1  ÂØØØÞ  µØØØØw ØØØØw  
             ØØ#0ØØØ@P ØØØØØØØØØ1  ¬ØØ#  ØØØØØØ ØØØØØ  
                     mv!    ØØ___       
                          ÆØØØØØ      
                                   
                       
   gÏÏÏÏ mv!       µÏÏw        
   ¶#ØØØÞ         ¶ØØ@          
   0ØØØ_µÏÏw, ,µæÏÏ&µ_ gÏÏÏÏ       
   0ØØØØØØØØ#w 0@@MØØØØQ ¶#ØØØÞ         
   0ØØد ãØØØ# ____¬ØØØ# 0ØØØÞ       
   0ØØØÞ 0ØØØ#,ØØØ#ÖØØØ# 0ØØØÞ        
   0ØØØ_ 0ØØØÞ0ØØØÞ ØØØ# 0ØØØÞ        
   gØØØØ#ÏØØØ#¯¶ØØØWµØØØØ# 0ØØØÞ        
   ¶@@@@¯°@@°¯ °¶@#°²@@@4 0ØØØÞ         
              gØØØ#           
              °°°¯           
                            ,_ââââæµµw  ÆK  __
                            ¬"¯Æ¯¯¯   ,P°#*@MØ
                             JF    ,#  _Ø"
 ,æm    ææ                      0L    #  _@ 
 ÆØØL  _ÆØØ ____ __ââ__  _âââ_ ,_   __ __â__,_ ¶Þ      Ø 
 Ø#0#  ,ØPØ# ÆØØعæØØÑÑØ#w ,ÆØØÑ#ØÑ ¶Ø¸  æØ´âØØÑÑ#ØØ#     
 JØÞJØL âØKJØF Ø# Æ#"  Ø#gØP¯  ¬ØÎ ØQ _Æ# dØ°  7ØF     
 ØØ ##æØ" ÆØ JØÞ ØK_ _âØFÆØ_  _æØ´ ¶ØµØ# Ø#_  _ÆØ       
 ØF ]Ø#" Ø# ÆØ  ¶ØØØØØØ° ¶ØØØØØ#´  ØØP  ¬#ØÑÏØØØK mv!   
 °  °  ° °"   "°°"   ¬"°"¯   ¬"   "°°" °     
                                 
                    
                   
                    
           mv!       
         âæÏÏ        
     ____  JØF_¯        
    _æØÑÑ#Ñx JØØØF        
    ÆØ  3ØLJØÞ         
    0#_  JØ JØÞ         
     ¶ØÏÏÆØ" JØÞ         
      ¯¯   ¯          
                    
   _âw__                           _,   
  ,Ø#¶¶¶#x          Æm         ØÞ  mv!   Ø1     
  ØØ  ØØâµâærµµµµµ_âµ  âµ ØE _âµµµ__  _âæµ ®  _âµµµ_  Ø1 _âµwµ_ 
  Ø#âµµæØF7Ø@" °°°ØØ´0Ø  7ØÞ Ø1 âØ@""°Æ# ÆØP°° JØL jØ@""®Ø# Ø1 âØM""ØØm 
  Ø#°°°" 7Ø  âØ@ 0Ø  7ØÞ ØQ Ø#  JØLÍØF  JØL ØØæÆØ@"â, Ø1 Ø#µÆØP"â 
  Ø#   7Ø  ÆØË__,¶ØW__ÆØ Ø# °#m__âµØL¬##w__ JØL ¶ØÏ___ÆØ Ø1 ¶#Ø___ÆØ 
  ¶@   !@  ¶¶¶@@4 ¬¶Ø@°  Ø# ¬¶@@P¨@  "¶¶@ ¬@  ¬¶@@@°  @¹ ¬¶@@@° 
             Ø1 µµØ¹                  
             °' °"    
                                     
  _æÏÏÏÏÏ _ mv!     µæÏL                _æÆØØÑw  
  Ø#¯   ØF__  ___  áØ__  ___   ___   ___    ÆØ  ¬ØL 
  ¶#Ñw__  ØØØØF_æØÑÑ#m_ 0ØØØÞâÆØÑÑ#m_ ,ÆØÑÑ#x _æØÑÑØ#x   Ø#ââµÆØ´  
   "¶#Øm ØL qØF_âæØ@" 0# JØ"  ¬ØQ Ø#  0Ø Ø#  ¶ØÞ   Ø#°°°¶#b   
    JØL Ø1 JØW#P" Æ# 0# ¶Ø_  _Ø# Ø1  0Ø #&_ _jØÞ   Ø#  _ÆØ _  
  ÏÏÏÏÏØ# ¶#ÏÏr°#ÑææØÑ´ 0#  °#ÏÏÆ#Ø# Ø1  0Ø ¬¶ØÏÏØMØÞ   Ø#ØØØØØ" Ø# 
  ¯¯¯¯¯   ¯¯  ¯¯¯  ¯¯   ¯¯ ¯¯ ¯  ¯¯  ¯¯ ¯   ¯¯¯¯¯   ¯  
                                  
                   ______ ¢wwa__ ç _w __aa_     
   ,_  ,_ _,  __       É"ZZ__"°*w_ ¯°¸_F ,"_æ" _aw=^*w_   
   0Ø  7ØÞ Ø1  JØK      JW" ¯_ÛÚÞwØÏÏÏÑØÏæ#æØ_a¤"______¬*_  
   0Ø  7ØÞ Ø1 âØP       Ø  æØ@@@#ØM¯   ¯¯¬°#NMØØ®¯¯¯¬¶ ¬w  
   0ØÞ  7ØÞ ØØØØØ#µ       # ¬#æ_jµØ#r âæm  ÆQ ¬ØØP.¶Ï  L `,  
   0ØÞ  7ØÞ Ø1  3ØÞ         5ØØP¯¯ ¬Þ@  °° ]ØwæÆ#  F ¶  
   ¬#b__âØ@ Ø1  JØFmv!       ØP  J#   âw  ØF"¯   F  L 
    ¬°¶@M"  @¹  ¬@¹        JØK   ##¸-µµØF  áØ    F  ð 
                     ¬Ñ#m__ ¯""""" __ÆØ´    #  ¬ 
                      ¬°*#ØÑæmµµµæÆØ@°     ¬  
                        ¯¯"""""¯         
   JÏÏÏÏÏm_  ,_     __     â_               
   JØ1 ¬¶Øm °® __  __ ¶P  _____ ¬®"  ___   ___ mv!     
   JØ1  JØL 0Ø ¶#_  Ø# Ø# ,ÆØÑÑÑ# ØF æØÑÑÑ#m ,ÆØÑ#Ïç    µ   
   JØ1  JØF 0Ø 0& ÆØ Ø# `Øæww_  ØF áØ"  ¬ØÎ ØF  Ø#  ___µËð_,æ  
   JØ1 _âØ# 0Ø ¬#&JØ´ Ø#  "°¶#Ñ ØF ¶Ø_  _ØF ØF  Ø#  ¬*µ´ \µ"  
   JØ®ØØØÑ°  0Ø  ¬ØØK  Ø# âÏÏÏÏØ@ ØF ¶#ÑÏMØF ØF  Ø#  ¢Ëb_ ,Pç  
    ¯ ¯    ¯¯   ¯  ¯¯ ¯¯¯   ¯   ¯¯  ¯  ¯¯   ¯¬"#M°°  
                                   ¬   
                    
      __ _   _ _ mv!  _  _ _ __  _      ,_   
      Ø17Ø   JØ ØF    JØ  JØJØÞ0#  ØL     ¶Q    
      Ø17Ø ,æm JØ ØF µæ_  JØ_µ JØJØÞ0#æ, ØL   µ,  #   
      Ø#ÆØ Ø@ØLJØæØFJض#  JØÆ# JØJØÞ0#0# ØL   ØF  #   
      Ø@ÑØ ØÑØFJØ@ØFJØÆØ  JØØF JØJØÞ0#0# ØL    æææµ#  
      Ø17Ø ØFZLJØ ØFJØ"W __JØ#Q JØJØÞ0#0# ØL   __¶¶¶¨#   
      Ø17Ø Ø&ØFJØ ØFJØÆØ Ø1JØ¶Ø JØWØ 0#0# ØÑÏ  ØF  _#    
      °'`° ¬¶° ¬° °´ °¶´ 5'¬°¬° °¶" °"°" °°°  5´  lK    
                "            ´       
 
     Kuhl.  Jako ûe jest to moje first elite kolekcja to
     chciaîem napisaê coô o niej. Jest to jak juû napisaîem
     moja  first  kolekcja.  Skîada  sië  oczywiôcie z
     zajebistych Kurwa logosów.  W tym miejscu chciaîem
     zaprzeczyê podîym doniesieniom wrogów ustroju, jakoby
     byîy by logosy robione programem GFX2ASC. Robiîem je
     samodzielnie na Edzie! Tak wiëc skoro juû ustaliliômy
     ûe logosy te sâ robione rëcznie to moûemy przejôê do
     nastëpnej drarzliwej sprawy. Otórz chodzi mi o chartsy!
     Doszîy mnie mianowicie sîuchy (tak gîosi fama) jakoby
     spora czëôê osób nie gîosowaîa na "Przyjacieli Stefana
     B." Ludzie!  Uôwiadomcie sobie to ûe przecieû jesteômy
     najlepsi i chyba troszeczkë nam sië naleûy, no nie?!?
     Tak wiëc jak zobaczë ûe kturaô menda nie fpisóje na
     wotce naszej grupy to nie odpowiadam za siebie! Teraz
     akurat  zbliûa  sië party.  Gravity'96 sië nazywa.
     Zamierzamy  tam z grupâ byê i oczywiôcie bëdziemy
     podglâdaê  jak  niektóre  mendy gîosójâ.  Tak wiëc
     stszeszcie  sië  nas bo bëdziemy fôrót was!  Tak!
     Przyjaciele  Stefana  B.  Power!  (i sâ w dodatku
     okrutni!)
     Na tym bym zakoïczyî ten króciutki wstëpik do tej jakûe
     zajebistej kolly. Vote, Vote, Vote!
     Przyjaciele Stefana B.- jesteômy multimedialni!
      no i jeszcze jedno chasîo:
     Przyjaciele Stefana B.- poziom zobowiâzuje!
     
     Przyjaciele Stefana B. domination in 1996!


                                      
                              
0ØK ØØ°                                  
7ØÞ_Æ@  ââ  .â, ââ_âwâ_  __  ,_ _ââ_                  
0ØWØË  JØL  ØF 7Ø@""0# _ØØ_ ÆK -°"°ØQ                 
0ØÞ¶Øm_ JØF  ØF 7ØÞ ¬#&_ØF¶# dP _æÏØ@##                 
0ØÞ ¬##w ¬Ø&__æØF 7ØÞ  ¬ØMF 0Ñ# ÆØL__Ø#_qææææm_     æm        qÏÞ
¶¶^  "¶P ¬°¶¶"¶P ¶¶^  ¬¶  ¬¶  "¶¶"¬¶FJØF ¬¶ØÞ ___  Ø#_ _____ _____JØF
                      JØF__ÆØ´ *@¶## ØØ# æØ@¶¶#m 7ØØP¹JØF
                      JØF°°" _æµæØØÞâØØ JØØÑÑÑÑÑÞ7ØÞ  ØL
                ,     JØF   ØK¯ jØ_¯Ø# `Ø&_  _ 7ØÞ 
                d#     *Ñ*   °ÑÑ#¨¶#ÑÑÑ ¬¶ÑÑØÑF *ÑÞ ¬ÑP
              _æØ#¬& mv!       _aæ#"          
             _æ@¯Æ´ ¬&       _a*°¯ ¶          
             J@@ÑæØwµµØÞ   æ*w_w*°¯   a°          
      ____       Æ´    __N*°¯    g´         
     JØM¶¶@M***Ï@@@@@@@@@@@#*******Øææææm_    E       
     ¬Ñææææmµµµâ______________    _Ø´   J"      
      #_   ¯¯"°°°¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶@@@@@@@Ñ@    J       
 _âø#ç   ¶@@@@@®@@@@M**æææææææÏ***ææmµµd"    _P       
æ@" 0_  ¬#_âæÏPP°¶K  _âæ@M¶Ñw_ __æÆ@¶Mæµ___âµØ@Ñw_       
¯   ¶mââµæÑP"  ___¶#wæ@¶"   "¶@@°¯__  ¯"°""¯  ¬¶#ææmµââ,  ____ 
µµµµµ__¯¯¯    0Ø1 ¯       JØ#         ¯¯°*æææM@°°*æµ
ØØ""¶ØØ,     0Ø1         JØ#                ¬°¶@
Ø#__JØع ¶Øw  ÆØP0Ø&æØØ#m_ âÆØØæwØØ JØ# _æØM~            
ØØÑØØ@¯  0Ø_ ÆØP 0Ø@¯ ¯7Ø# ØØ@¯ ¯¶ØØ JØ#ÆØK¯ mv!           
Ø# ¶ØÏ_  ¶ØWØP 0Ø&_ ¸jØØ ÂØ&_ ¸µØØ JØض#Ïx¸          âµ,  
Ø# ¬#ص  ØØF  0Ø@#ØØØ#" ¬¶ÑØØÑMØØ JØ# ¶#ص          0ØF 
      æØK            ââ _â___ââ_  _âââ_  _ââ__0ØF ¸_âââ
      ¯¯            JØØP°ÑØØK°ÑØW ,ÆØK°¶Ø#w æØ@°°MØØF âØ@""°#Ï,
                  JØØ 7ØØ JØ# 0Ø1  7Ø#JØØ_  ãØF ØØÑÏÏÏØØF
                  JØØ 7ØØ JØ# ¬#ϵâæÆØ"¬ÂØϵµæØØF ¶Ø#__µæp
                  ¬¶¶ `¶¶ ¬¶¶ ¬"¶¶¶"  "¶¶°"°¶¹ ¬°¶¶¶"
                                  
                    
       ___ __, ______ ææw ___  ______ ,____, ,_____     
    mv!  ØØØ JØØÞJØØØØØ#¬ÑØP ØØØ  ØØØØØØ ØØØØØÞ ÆØØØØ#m    
   _µææw_ JØØØLáØØ  ØØ# âææ JØØ#  ØØØ JØØK_, ØØ# ØØØ _µm, 
   âØØZØØQ ØØ#0#ØØ# JØØÞ ØØØ ÆØØÞ  JØØF áØØØØF JØØF ØØØ ¶ØØ' 
   ØØ@°ÚÚ" ØØFJØØØF ØØØ  ØØF ØØØ__ áØØ  ØØØ__¸ ÆØØ_dØØF âµ_  
   ¶ØØØØP JØØÞ ØØØ  ØØ# JØØÞJØØØØ# ØØØ  ØØØØØÞ ØØØØØ@" JØØP  
    ¯¯                              
                                  
   _______ ,__  ___ ___,  ____             
   ØØØØØØ" ØØØ ÆØØØÞ,ØØØ#  ÆØØØLmv!           
   _ÆØØ´ ØØF JØØØØÞØ#ØØF ÆØFØØL            
   ,ØØ@  JØØÞ ÆØ#0ØWØMØØF JØØ ØØÎ            
  _ØØ®__¸ ÆØØ JØØF0ØØFjØØÞ,ØØÏÏØØQ            
  âØØØØØØF ØØ# ØØØ 0ØØ ÆØØ_ØØ#""ØØ#            
                              
                              
              ___    mv!          __â__ ,__ ,__
              ØØØ JØØØÑm_ áØØØØØØ´JØØÞ ÆØØØØK æØØÑØØK ØØØ ÆØØ
              _Z, ÆØØ°#ØØ """ØØ# ÆØØ ØØ#"" °°´_ØØ# ØØF ØØ#
              JØØÞ ØØ# ÆØØÞ _ØØP  ØØ# JØØØØ#  gÆØØP JØØ JØØF
              ØØØ JØØÞ_ØØ@ âØØF  JØØF ÆØØ"""  ¶¶¶  ¶¶¶ `¶¶ 
              ØØ# ÆØØØØØ@ æØØ#ÏÏÏ áØØ ØØØÏÏf qØØ# jØØÞ ÆØ# 
             ¬°°´ °°°°"  '°°°°°°" °°° °°°°°  °°  ¬°° °°"                                      
               âÏ#_ÏÏ gÏÏm _æÏæ¸ æÏÏm Ï# ÏÞ æÏ#      
          _âææx   ØÑQÆ®Ø Ø&ÆØ ØF ØÞdØ IØ Ø#Æ@ J#ã#    
   âÆØ#r    æØØØØ#   áØJØFØ#JØMØ_JØLæØ 0#_ØF ÆÑ# ,ØÏÆ#     
   ØØØØLâââ__ ¶ØØØØ#__  °°¬° °°°° °° ¬°"  °°" `° °° °°     
   ¶ØØ@°°°°*#, °@@°°¶Øm_                     
    ¬"   Ø#    _Ø#                  ¶K  
      __ÆØ'   _æØ@"               _   ØÞ  
   âæÏÏÏÏØØZ_  __æØØ°                Ø   Ø    
  _æØØÞ¬"¬"¶@#MÏØØ@°                  #   Ø´  J#  
 _æØM®ââ    ØQ____                  ¬#m__¬&_ Ø"  
 æØF ¶ØØØ_µæm gØØ@ÑÑÑØÑÏæmµ_ mv!              °¶ÑÆ#m_#   
Æ@  ¬" ØØØF jØ´    ¯"°ÑÏ_                 ¬Ø#   
ØÞ ¢Ïµ®F ¬"" âØK      ¶#æÏÏÏÏæµw_           _µÆ#Mb_  
#b_ ¬¶ÑØÞ  _Æ#´       JØ"  ¯¬°¶#Ñw          JØM" ¬Þ  
 ¶#mw____âæØ#"        jØ     ¬ÑÏ_  ______    JØ     
  "¶¶@@@PØ#         Æ#      °ØwæØÑ@¶¶##Ñm_  __ÆØ      
     Ø#        æØ´      ØØ"    ¯°#ÑwâØ@¶     
     ØQ       ¸Æ#       Æ#      ¬#ØF      
     Æ#       âØP       JØ´      JØÞ      
    _Æ##Î     _âÆ#"       _æØK       ÆØL      
__  _Æ#" ¬##_____âµÆØ@¯       âØ@"     ___âæØØ     
¶ÑÏm_æØ°   °0Ø@@@¶°3ØÞ       _Æ#"      ¶Ñ@°ØØF      
 ¬°Ñ#    âØF   ØÎ     _âÆØK        _Æ#"      
    Æ#æµ_æØ´    2Øw    _æØ@¶Ø       _æØ°       
     ¬°¶¶    _Æ#°ÑÏm___âæØP JØ       æØP   
        ÏmµÆØ"  ¬¶ÑØØ@"   0&_    _µØ@´    
        ¬"¶¶"  æÏmÆ#     ¶#m__ __æØ@"     
            "¯°¶'   ____ ØØØÑÏØÑ°      
                 °¶#Ñ#æØ#  
         
    __       __  ____   _____âââ_ ___       
    ØØmwâµæw __ââ_âÆØÑѵÆØÑÑØm_âæØÑMØØ@°°¶#Ø#M##wâµæÏm_      
   __ØF"°°°¶ØØÑ@P#Ø@" ""¯  °¶P"     ""  "¶P°¯ ¶#ÑmµµæØ#_  
   JØM¶  ,ââ  âââââ ,âââââ,  ,âââââ,,ââ ââ, ,ââââw ¯"""" ¶#_
   ÆØ   ØØØ  jØØÑÑ# ØØØØØØÞ  ØØØØØØÞÆØØ JØØF ÆØØÑÑF   ææmØQ 
   Æ#   ØØ#  ÆØØwâ  áØØ    áØØ  ØØصÆØØ ØØØââ   #Q"" 
   ØF  JØØF  ØØØÑÑ  ØØØ    ØØØ JØØ@@ØØØ JØØÑÑ#   ¬Øwµâ
   #Q  ÆØØL_ JØØË__ JØØF    JØØF áØØÞ ØØ# ÆØØQ_,    ØØØØØL 
  _ÆØ  ØØØØØ ÆØØØØ# áØØ    áØØ  ØØØ 7ØØÞ ØØØØØF    ¶ØZ¶@' 
  ÆØ@"                         __âæµµ  ¬Ñ#m_ 
  °Øm_                        j"¶Ø#¯ØF  ¬¶#ç 
  _ÆØ                        ¶wJØØØP ÆØÑææØÞ 
  Ø@                         ¬""   ¬°°°°ÑØm,
  5#   JØØF ÆØØ ØØKáØØÞ ØØØ ØØ# âæØØÏm    ØØØØØÏç    _âæØP 
 âØÑP   ØØFJØØØ ÆØ@ ØØØ ØØØÎJØØF dØØ°¶ØØL   JØØF¬ØØØ    0ض° 
 ¬#b_   ØØLØ#ØØJØØ ØØ# JØØ®#7ØØ JØØÞ ØØF   áØØMØØ@    ¬#N  
  _ØØK   ØØ#Ø´ØØØØÞ JØØÞ ØØØJØÆØ# 0ØØ dØØ   ØØج¶ØØÞ __   ¬ÑÏ_ 
  Ø#¶°   0ØØ# ØØØP ÆØØ ØØ# #ØØF `ØØÏÆØØ´   ØØ#æØØ@ ÆØ# ,µµµµØ# 
  ¶#_   `°° °°°  °°° ¬°°´ °°°  ¬°¶P"    ¬°°°°°¯ ¬°" ¶ØZ""" 
  ¶#_                             °Øm  
 ,ÆØѹ                              ¬##  
 ÆØ                             µwµµæMØ  
  0Ñ_     ââââ   âââââ, âââââ âââââ, ,ââââ_     ¶ØË""¯  
  ØØ#    _ÆØØØ#   ØØØÑѹ ØØØÑÑ ØØØÑѹ ØØØÑØØ#     °#m_  
  ¶#x   _Ø#5ØØF   JØØ#â, JØØ#â, JØØ#â, ØØF_ØØ#      ¶Øm  
  ¬##_  âØØ_ÆØØ,   áØØÑÑF JØØÑÑF áØØÑÑF JØØØØØP     _âÆØ@"  
  _âÆØ  ÑÑÑÑØØØK   ØØØ__ ØØØ  ØØØ__ ØØضØØL  _æææç 0Ø"   
  Ø#"    JØØÞ   JØØØØØÞ ØØ#  JØØØØØÞ ØØF ØØ#  ØË_ØF ¬#N_  
  ¬##_                        °@@"  ¬0#  
   ¶##Ïæµâµ_ _µµ__ â_ ___ ¸µµ _â_ _ â_ _  mv!   ___âµæØF   
     °#ÑÑØNØ"°¶ÑÑØ#ÑØMØæØ@#æØMØmÆØÑÆÑ#æÆØ#µæµgÏÏÏÏÏÏØØÑ@P°"   
        ¯   ¯¯ ¯  " ¬"¯ "" "" ¯¯ °@P#Ø#         
                                   
                             
       _ââ                     
      _ØØØ&                     
      âØ#"¶ØÎ                    
     âØØâ__Ø#     Æ#Ïæµµµâââ___         
     æØÑ#ØØØØØÞ     °¶@#ÑÑ#ØØØØØØ_    _âµµ_  
    ÆØP  ¯ØØÞ      _æm    ÆØÑwµç âØØÑØ#_       
    ¬#F   #Ø mv!    âØØF   _ÆØ@ÑÑÑP ,ØØW__Ø#   âµ    
              ÆØ@"  âÆØØØØØL _ØØØØØØØØ   dØØL   
              ¬#F   áØØQ_ZÚ°  ØØÑØK¯¯¯  ,ØØMØ#   
                  *ÑØØØØÞ ÆØF ¶ØÏw_  _ØØ´ #Ø   
                    ¯¬"  ¬°  ¬ÑØØr _ØØØØÏØØÞ  
    _                      ¬° Øب"°¶#ØÞ  
   ,ØØÞ                       ¯   0ØÞ   
   ØØØ __µææÆØp ___                   ¬"    
   ÆØØ_æÆØØØP°°" ,ØØ@  µæç                     
  ÆØØØØØØF    ,ØØ#  JØØF               _â_æÏææwâââ_ââ_
  æØØØØ@#Ø&    ØØ#  0ØØ    ÆØø  __        ¶ØØ@°°¶@@MÑÑØØ#
 ÆØØØP ¬ØØK   JØØF  0ØØ   JØØÞ  JØØÞ    __   #Ø# _â_ ØØ# 
 âØØM"  ¶ØØ_  ØØ@   ÆØØ   ØØØ  ØØØ    ÆØØ   `ØØÎ ¶@° JØØÞ 
 #ØØ    #Ø#  áØØ´   ØØØ   JØØ#  ØØ#   JØØF    ¶ØØ_  ØØØ 
 ¯    JØØL ØØ@   ØØØ   ÆØØQ_ JØØF   ØØ#    ¬ØØQ  JØØÞ 
      ÑØ# ÆØØ    ØØØ  JØØØØØm_JØØF   áØØ´     ¶ØØ ,ØØ#  
        JØØF mv! _ØØ#  ,ØØØ@¬¶ÑØØØØ   ØØ#     JØØL ØØØ  
        7ØØÞ  _æØØ@  ØØ#"   ØØ#   JØØÞ      ØØ&ÆØØ´  
        JØØL  âØØ@¯  JØØF   JØØF   ØØ#      ¶ØØØ@   
        ¶ØصâØØØ"   lØØÞ   áØØÞ  áØØ´      ¬##°   
         °ÑØØØF     ¯    ØØ#  âØØF       __    
                    ¬¶°   ÑØØØ#Ïæµµ,   æØØØ#   
                         ¬"°¶@@"   °#ØØ#   
                                ¯¯    
          
          
           
     __                              
     ¬Ñ#¹      âµ_       _       _        
_âæÏØ#w    _âââ_   °¶"  __   #ØÞ      0Ø#        
ØØ@°°ØØÎ  _æØØÑØØm    _æÆØØØ#m_     _ââââ_     ___   µæ, 
Ø#  0ØØwâµæØØÑ" ¬#Ø&  _ÆØØP"¯¬#ØÏ_   âæØØ@@ØØ#   _æÆØØØm  "° 
P  ¬¶ØØ@@¶°¯  ¬#Ø#âµØØØ°mv!  ¶Ø#w_ _ÆØØ°  ¶ØØL _æÆØØ@"¬ØØK     
        ââ_ ¬¶#Ñ@M"   __ ¬ÑØØÏÆØØ°   ¶ØØwÆØØÑ"  ¶ØØm_ ___ææÏ
       ¬¶@´       ÑØÞ  ¬°°°"   æÏ, °@@P°  âµ, ¬#ØØØØØØ#@°
                        ¬"     ¬¶@´   ¯¯¯   
                                    ¶Ø#
           
           gææm_ æææm  ææL jæø   
           0ØØØ# ØØØ# JØØQ JØ#         
           0ØF#ØL ØØM° àØØ# JØ#         
           0ØLØØ ØØMÎ ØØØØ JØ#         
           0ØØØK ØØØ1 ØØ0ØÞ JØ#         
           0ØØØÎ ØØ"" JØ#ÆØL JØ# mv!      
           0Ø@Ø# ØØØ# JØØØØQ JØØØÞ        
           0ØF0ØL ØØØ# àØF¬Ø# JØØØÞ        
           ¯¯ ¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯¯        
      _            _            
     âØØL ØØØØ# ÍØÎ  ØØQ  ÆØÑ JØØØØ ØØØÎ ØØLØØÞ ØØÞ   
     JØØÑF ØØØØF 7Ø1  JØØ#  ÆØØØ JØØØ# ØØØ1 ØØWØ# ØØÞ  
     áØ#  ¯¯ØØ 7Ø1  JØØØ  ØØ"¬ ¯ãØF ØØ_ ØØØØF ØØÞ   
     ¬ØØK  JØ# 7Ø1  àØÑØL JØØ   ØØ  ØØØL ØØØØ  ØØÞ  
     ¬ØØL ÆØF 7Ø1  ØØMØÞ JØ#  JØ#  ØØØL ØØØØ  ØØÞ   
     , 0Ø# ØØ__ 7ØË_ ØØMØQ ØØ__ ÆØË_ ØØ__ ØØMØÎ ¶Ø   
     7ÑØØF JØØØ# 7ØØØ JØØØØ# ¶ØØØ ØØØØÞ ØØØ1 ØØFØ# ÆØr  
     `#Ø# ÆØØØ# lØØØ JØK #Ø  ÑØØ JØØØØÞ ØØØF 0ØL0ØÞ ¶Ø mv! 
                                 
  _  ___  ____ __ __ ____ ____  ____ ___ ____ ____ ¸___  
  J# ,ØØ#¸ JØØØF ØØLØØ ØØØ1 ØØØØK ØØØ# 7Ø1 ØØØØL ØØØ# 0ØØ#w ¶L 
  ØF ØØÑØ# JØØØF ØØQØØ ØØØF ØØMØØ ØØØ# 7Ø1 0ØØØL ØØØ# 0ØØØØ ¬# 
  Ø  ØØ " JØ#_ ØØ#ØØ ØØ_ ØØLØØ ØØ_¸ 7Ø1 ØØL ØØ_¸ 0ØFØØL ØÞ 
 JØ JØ#gææ JØØØÞ ØØØØØ ØØØL ØØÑØ@ ØØØF 7Ø1 ØØL ØØØF 0ØF0ØF ØL 
 JØ JØ#0ØØ JØØÑ ØØØØØ ØØÑL ØØØØ_ ØØѹ 7Ø1 ØØL ØØѹ 0ØFÆØF ØF  
  ØÞ ØØJØØ JØ#â, ØضØØ ØØâ, ØØMØQ ØØw, _áØ1 ØØL ØØw, 0Ø&ØØÞ ØÞ  
  ¶L ¶ØØØF JØØØF ØØJØØ ØØØ1 ØØFØ# ØØØ# ØØØF ØØL ØØØ# 0ØØØ@ J#  
  #  ¶#° ¬@@@¹ @@ @@ @@@¹ ¶@ ¶@¹ @@@4 °Ñ@  ¶@  @@@4 ¶@@°  Æ´mv! 
                    
                    
_                    
Øm_      ___            
°ÑØÑw_   _âæØØØm_     ___                     
 ¬¶#Øm__âæØØ@" °#Øm_  _âµMØØØb_    ___   _µµ    _âµ_     
   °ÑØØØ@"   ¬ÑØ#ææØØØ@°" ¶Ø#_ __µÆØØ#_ _æÆØØØK  _æØØØ#_   _µÆØ#_
    ¬"      ¬¶ÑP"¯   ¬#ØmæØØÑ°¯¬#ØmæØØP"¬#ØL_æÆØ#° °Ø#___æØØ#P°#Ø
   âµµµââââ___       mv! ¶ÑP"   ¶Ø@"  ¬ØØØØP"  °ØÑØØ@°  ¬¶
   ØØM@@@@Ñ#Ø#  ,µµµâââ__            ¬¶"    ¬¶"     
   JØØ   ØØÞ  ØØ@@@@ÑØØ  _µµâ___   âµâ__   __         
   ØØF   JØØ  JØØ  ÆØF _ØØ@#ÑØØL  dØ@ÑØØÞ  æØØÑæµâ_  æÏÏÏÏm  _
ÏÏÏææØØ   ÆØ#â__ÆØ#  ØØ  ÆØF  ØØ  âØ# 0Ø1 JØØ~°¶ÑØ#  JØØ"3ØØ  gØ
""°°°¶°   ¬¶@ÑÑØØØ´  ¢ØØÏmæØØ  JØØ âØØ  0Ø1 ,ØØ´  JØ#  7Ø# ¬ØØ  ØØ
             ¯"°@ÑØ´  JØØ_jØØ  0Ø&µØØ"  JØ#  ÆØ# ØØÞ âØ#
                  `ÑØØØØ´  °@@P¶"   JØ#ææµØØF #Ø#æØØ 
ÏØØMÏæµ__                         "°°¶¶@@  ¯°¶@" 
°"¬"°¶#ØØæµ_                                
    ¬¶#Ømw_    ___âµµµâ___                     
      °¶#ØÑæwææÏØØØØ@@¶@MÑØØ#æw_      _â_            
       ¬°¶¶¶°°"¯     ¯"¶ÑØ#æµ___  __æØØØÞ            
                  ¯"¶#ØØØÏØØØØ@°0ØL mv!          
                     ¬""¯  ¬#Øm_           
                          ¶#ØÑmw__     ____âµ
                           ¬°*#ØØÑm__ _µæÆØØØØØÑ@
                              ¬°*Ø#æØØP"¯¯   
                               JØØK     
                               áØØ      
                                "      
                             
                                      
                                   _
   æææø jærjær ,æÏw  æææµ qæçqæç âææ             JØ
   ØØØ# JØFJØF ØØØØL ØØÑØL JØ1JØ1 JØØÑÞ     _____      áØ
   ¯Ø#¯ JØFJØF jØF Ø# Ø#¬Ø# JØ1JØ1 7Ø#      ¶ØØØØmw_    ØØ
   Ø# JØØØØF ÆØÞ Ø# Ø#JØF JØ1JØ1 ¬Ø#_      ¬#ØØ*Ø#m_   dØ@
   Ø# JØØØØF ÆØÞ ØØ ØØØK JØ1JØ1 °Ø#       #ØL °¶Ø#mwâæØ@ 
   Ø# JØFJØF ÆØL Ø# Ø#0# JØ1JØ1  0ØL      7Ø#  ¬°ØØØ@" 
   Ø# JØFJØF ¬ØÏÆØF Ø#¶ØÞ Ø#ÆØF ImØØÞ      ÆØ#  _ÆØ@   
   Ø# JØFJØF ¶#Ø@  Ø#¬ØQ ¶#Ø@ ¶#ØP mv!    _æØ@  æØ#"   
                          âØØP ,ÆØP    
                         _ÆØ@  ,ØØ"     
   âÏ# µÏL  æÆ#ç JÏÏm_ gÏÏÏ        _âÆØ@"  ,ØØ´     
   ÆØ# ØØÎ áØØØØ JØØØ# 0ØØ#       _æØØ@"   ØØF      
   ØØØMØØQ ØØ JØL JØF¶ØL 0ØÞ      _æØØP    0ØK____    
   ØØØWØØQ Ø# JØÎ JØF]ØF 0ØØ1     _æØØ°      ¶ÑØØØØØØ#æ_ 
   Ø#ØØ#Ø# Ø# JØÎ JØFJØF 0ØØ1    âØØ°         ¯¯¯¶Ø# 
   Ø#ÆØÞØØ ØØ jØF JØFÆØÞ 0Ø__    æØ#            ]Ø# 
   ØF]ØFÆØ ¶ØÑØØ JØØØØ 0ØØ#   JØØ            JØ# 
  JѹJÑ +Ñ  ¶Ñ#" JÑÑ@  ¶ÑÑ#   áØ#            JØØ 
                   JØ# mv!          JØØ 
   _                ¶ØÑ_     _æÏÏÏÏm___  ÆØ# 
   Ø ØØ ØØ ØØ ØØ Ø# Ø# Ø#  ¶_  ¬#Øm_   âØØ°""°Ñ#ØØÏæØØ#  
   JF ØØWØF ØØ ØØ Ø# Ø# Ø#  ¬Q   °#Øm__  ØØÞ    "°°"¯  
   ÆL ØØ®Ø  ØØ ØØ Ø#_Ø# Ø#  Ø    ¬ÑØ#m_JØØ         
   ØÞ ØØØ#  ØØ ØØ ØØØØ# Ø#  ØÞ     °ÑØØØØ         
   ØÞ ØØ®#  ØØ ØØ ØØ@Ø# Ø#  ØÞ      ¬°¶"         
   ¶L ØØMØL #Ø_ØØ Ø# Ø# ØQ_  Ø                 
   ¬Î ØØ Ø& ¶ØØØ# Ø# Ø# ØØØÞ J#                 
   ¶ ¶@ ¶@  ¶#@  @@ @@ @@@ á mv!               
                                    
      
             

                                 
   _____¸  ____________   ¸___¸   __    ___ ___   ____ ___ 
 _æØØØØØØØÑ JØØØØØØØØØØ#   ÆØØØ#   JØØÑ_   ØØØLJØØ#  ,ÆØØP ØØØL
 æØØ#"¯  ¯"    µØØØF   æØØMØØK  JØØØØ#ç  ØØØLJØØ# _æØØ@~  ØØØL
JØØ#       µØØØ"   JØØ# 0ØØL  JØØØ#ØØ#ç ØØØLJØØ#µØØد   ØØØL
!ØØ&      _ÆØØ#    JØØØ ¬ØØ#¸ JØØ#¬¶#ØØ#çØØØLJØØØÑØØæ_ mv! ØØØL
 ØØØL     âØØØK    _ÆØØ#æææÆØØÑ_ JØØ# ¬¶#ØØØØØLJØØ# ¬#Ø#m_  ØØØL
 ¶ØØØmwµææØÞ ÆØØØ&µµµµµµµ ÆØØF"""""¶ØØÏ JØØ#   ¶ØØØØLJØØ#  ¶ØØ#w_ ØØØL
  ¬°¶MÑ#M°" ^¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶·¶¶¶    ¶¶¶ ¬¶¶^    °¶¶ ¬¶¶¶  ¬¶¶¶^ ¶¶¶ 
                 ¸                    
                 âØØr            
                 7ØØL    gæææææææææææ æææ    æææ  
                 ¬ØØ    °¶¶¶¶ØØض¶¶¶ ØØØ    ØØØÞ 
                 ÑK      JØØ#   ØØØ    ØØØÞ 
                 ¬       JØØ#   ØØØ    ØØØÞ 
         æ#w æØm âÆW   ,Ææ      JØØ#   ØØØ    ØØØÞ 
         ¶Ø" `ØF ¬ØM   °°      JØØ#mv! ¶ØØb_____dØØ@  
         "  "  ¬           JØØ#   °ÑØØØØØØØÑ°  
                               ¬¬""    

 _______  ___    ¸________ __    ¸__¸   ____¸   ¸_______  
JØØØØØØØ#m¸ ØØØ    0ØØØØØØØØ ØØ#µ   0ØØ1   ØØØØQ   7ØØØØØØØÏm 
JØØ#  ¶ØØÑ ØØØ    0ØØF    ØØØØÏm_  0ØØ1  ÆØØÑØØK  7ØØ1 ¬ØØØK
JØØ#___ÆØØ@ ØØØ    0ØØ&µµµµµ ØØØÑØØÏm_ 0ØØ1  ØØØ@ ØØØç  7ØØË__µØØØÞ
JØØØØØØØÑP ØØØ    0ØØ@@@@@@ ØØØ °ÑØØÏxÆØØ1 jØØØ ¬ØØ#  7ØØØØØØØK_ 
JØØ#    ØØØ    0ØØF    ØØØ  °ÑØØØØØ1 _ØØØÏæææØØØ# 7ØØ1 ¯°ØØϸ
JØØ#    ØØØææææææ 0ØØÏææææær ØØØ   °#ØØØ1 ÆØØK"""""¶ØØk 7ØØ1  °ØØ#
¬¶¶¶    ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ °¶¶¶¶¶¶¶¶¹ ¶¶¶    °¶¶¹-¶¶¶ mv! ¶¶¶ `¶¶¹  °¶¶¶ 
                                      
                                    
                                   
                                   
         
           
  
                                  
     _____   ____  ____   â_              
     ¯ØØ#¯   ¯"ØØÏ_ ¯¶#¯  JØ#_               
      ØØ#    #°#Øm_ J1  ,F¶Ø#              
      ØØ#    # ¶ØØmj1  ,@__#Ø&             
      ØØ#    #  ¬ÆØØ1 _Ø°°°°#Ø#             
     _ØØ#_   âæ#w  °#1 µØ&â ,JØØN,            
               ¯                   
                             __    
                            _ø@'    
  _____  ________  ____ ____¸¸_____________    ____  ¸_________ 
 _æØM¯¯"#æ_ ¬0ØØ""°Æ#w "#ØK "0ØK ¬"Ø" ¬0Øد¯¬0Øm  _æØ°"°¶æµ Æ@¯¬ØØF¯°#Þ
 ØØ#  ¬ØØK 0Ø#  ØØ& ¶ØØ_ JØظ áÞ  0Ø# _ÆØØ âØØ   ØØ# 0  ØØF ]L
JØØ1   ØØ# 0Ø#  0ØØ  0Ø& #0ØQ_#  0Ø#*¶##"  ØØØ mv!0ØØÞ  ØØF  
 0Ø#  JØØF 0Ø#  ØØ#  ¬ØØW ¬ØØØ   0Ø# JØ#¸ _¶ØØ_  ØØØ   ØØF  
 ¶#K___Æ#" _ÆØ#__âÆØP   ¶ØF ¶ØÞ  _ÆØ#_¸¬#Ø&J¹ °#&___âØ@  __ØØK_  
  ¯"""   ¯¯¯¯¯¯¯     "  "   ¯¯¯¯¯  ""   ¬°°°"   ¯¯¯¯¯¯  
          
          
          
âæm-æææ-qæwmææmm =qæøÞ âø*^*µæ ææmmmgæær                 
á" ØØ1 ¶L ¶Øص JP áØ_  ¬0Þ Ø" âØØF                
¬  ØØ1  ~ ¬#ØmæK  ¬ØØ#Ïæµ_ ¯ æØØ"mv!            
  ØØ1    ¬ØØF  , "¶@#ØØ& ,ÆØ@  ,              
  ØØ1    ØØF  0Ñ_  Ø# âØØP _ÆF âµ, âµ, âµ,       
 =*@@@*   =*@@@*  +P°**m*° @@@***@@ ¶Ñ² ¶Ñ² ¶Ñ²      
            
         
          
           
                    _             
  ¬¶#Øض °MØØ@°¬°0ØØP°¶ÑØL  °¶ØØ@° ÆØQ           
   ØØ#  JØØF  0Ø# µ ¬1   ØØF ¶ØF           
   ØØ#wwwWØØF  0Ø#wÆØ   _  ØØL  Ø             
   ØØ#  JØØF  0Ø# ¬# w ÆØ# ØØF  @             
  _ØØ#_ JØØL  ÆØQ_ __Æ# #_ _JØØ  æØm            
  ¬°°°°° °°°°°°¬°°°°°°°°°" "¶¶°"  ¬°"            
     *wµµµmwµ__ +wµµµw     ,æ_  +wµµç  awµµx  âm  
      ØØL ¬ØØK ØØL     ØØ#   ØÑØ#_  Ø   ,ØØ&     
      ØØL _ØØF ØØL mv!   ب#Ø&   Ø ¶ØØm_ Ø  ,#¬ØØK  =ææ_pÏm 
      ØØM^¶P°¯  ØØL    ÆQ_JØØ#  Ø ¬¶Ø#®Ø  Ø__ÆØØK  ØØ@ °° 
      ØØL    ØØL  _ÆÞ æF¯¯¯¬ØØK  Ø  ¬#ØØ _Ư¯¯¯¶ØØ, ØØF  
     **ÑÑÑ*   +*ÑÑÑmm*ÑÑW*Ñ#m *#ÑÑ*w*Ñ#m  ¶Ø *ÑÑ*  wÑÑ#mw#Ñ*w  
                           
     ,âµaââµaââ aâââµ. âââµ        
     áF ØØ1 ¬0L ]ØØ   ¶F         
     °  ØØ1 ¬¹ JØØ   7L         
       ØØ1   JØØ   7L          
       ØØ1   JØØ_  ÆÞ          
      .wØØ&w   ¬Ñ#æwæ*"          
                          
          
    ____ _ _________   _   ____  __________ _____ ______   ___
   âÆ@"¯"*ØF ÆØP°°ãØØP   ÆØw  ¬¶ØØÑ_ °¶Ø°"°ØØ#" "¶ØM° "¶ØØP°   ØØ#
   ÆØ#   ¶Î 0  æØØ"   æMØ#_   Ø°ØØm_ #  ØØ1 _øP   ØØL   ¶ØF
   ØØ1     _ÆØ#   JK ¶Ø#_mv! Ø ¬¶Ø#w #  ØØ&æØØK   ØØL    Ø 
   #ØQ   p _ØØP  # ,@***#Ø#_  Ø  ¬#ØÑ#  ØØ# ¬#Ø#_  ØØL    ¶ 
   ¬¶ØN___âÆ æØØZ__âÆ#¸âØ__ _ØØ&___Ø__  ¶Ø# _ØØQ_ _ØØÏ_ __ØØL_   dØ#
    "°°"¯  """"""""~¬"""" """""¬""""  ¬° ¬""""" """"" """"""   ¬"¯
                                   
                                  
     

      
                                    
    â__._____                             
    ÆM ØØF¬¶Ø *#ææm iwâ___mv!  _                  
    °  ØØL ¶ ØØ#  JØØF  âæØP°¶æw_ *wââ_____           
      ØØL   ØØQ___JØØF dØØ   Ø#w JØØÞ ¯¶#m¸ °*Ïæp= wââ_ ____  
     JØØÞ   ØØ#¯""5ØØF #ØØ   ØØ# JØØÞ JØØF JØØÞ  ¶P¯ æØ"¯¬9æ#
     _æØØL_  ØØQ  JØØL ¶Ø#   ØØØ JØØ°¶Ñ#Ú"  JØØ   JF Ø#w__ ¬0
      ¯¯¬" ¬¶¶¶@* *dØØÎ_ ¶Ø&_ JØØ" JØØ  ØØç  JØØ   7L ¬*#ØØÑæ_
                 ¬¶¤*P"  *dØØw, #Ø#_Þ ¬#ØK  ÆÞ Ï_ ¯"¶#Ø
                          °°¨  °@#m**¯  ØMw__ JØ
                            ¸__µ.    " "°°" 
                       __ âµµø* ¬"#"       
                   __âµp^P0## 0Ø#   Ø       
              _µmæµµ_  JØØÞ j,¬# ¶Ø#   0Þ      
          æµæ* âÆP  ¬ØØm  ØØLâÆF  ÆØØ   ©Þ      
    ___â ¢æÏØ#_  Ø JØØ   0ØØÞ ØØF ¶1  JØØK___Ø°       
 jæ*¶°5ØØK  ØM#ØÑw Ø ØØØ mv! 0ØØ  ØØÎ    ¬°¶°°¯       
 JP jØØ"  0 ¶#ØÑwØ `ØØL  ØØ" _ØÑ@*·             
 ¬ ,ØØ"   ÆÞ  °#ØØ  ¬¶Ømµw*°                   
  âØØ" dL áL_  °ÑÞ                        
  âØØ___ÆØÞ *¶°"            
  @P°°"¯                
                    
          wµµµwmww_    æç    _ææ=vwâø wwµµw+ wµµµ   µæç   
           ãØØ  ØØQ   æØØç  _ÆØK  ¶Q JØØ  â#"    0ØF   
           0Ø#__âØÑ"  âF¶Ø#_  ÆØØ   ¶ JØØ âÆË     JØ    
           0ØØ""°#Ïw  âK__ØØ#_ #Ø# mv! _ JØØÏ°#Øm     #    
           0Ø#  jØØÞ _#¯¯¯¯0Ø# ¬ØØw  _@ JØØ ¬#ØÑ_   _µ_   
          mÑÑÑmm*Ñ@" *Ñ#m +*ÑÑÑx ¬¶Ñæww*° w*ÑÑÞ++*ÑÑ#m   ¶Ñ²   


           __________________________________________         
           ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ         
     ___ââ____ ØM°¶°"""°°°°"¶ØØØ° ___ ¬ÑØØØØØØØ@¶¶¶ÆØØØØØ ____ââ____   
    _æØØØØØØØØØØØÏØmµµr æææææææØØØQ áØØÑ, ¶ØØØØØ´ âµµÆØØØØØÏØØØØØØØØØØ#m_  
    ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ ØØØØØØØØØØ# ¬"°°" ÆØØØØØ_ #ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ  
    ¬¶ÑØØØØØØØØØÑMØØØ# JØØØØØØØØØØ´ ø_ =ææÆØØØØØØ#_ °#ØØØØØØ@##ØØØØØØØØØP"  
      ¯¬""¯   ØØØF 0ØØØØØØØØØF ÆØØm_¬¶ØØØØØØØØØ#_ °ØØØØØÞ  ¬"""¯    
           ØØØ&âØØØØØØØØØØmµØØØØØmµØØØØØÑÑÑ@°" _ØØØØØÞ        
           ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ____âæÆØØØØØØ         
           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mv!       
                                   ____   
           #@                        3Ø#"   
          qææw-ææø_æµµ__âæµ  µø**ww_  _wmmææp âwmmæm,   JØ#   
           ØØ 0Ø@"¯ãØ@"¯ØØL ¬¶^MϹØØ Æ#  7ØL Æ@ _Æ@´   JØ#   
           ØØ 0ØF 0ØF ØØL ,æ@¯ ØØ JØQ  7ØLJØKæP"  mv! JØQ   
           ØØ 0ØF 0ØF ØØL 0Ø#wµæØØ #ØmµµÆØL #Ø#wµµÆQ   Û"~   
          ¶¶¶^ ¶¶¶ `¶¶P °P¶P ¬°¶¶¶¶¶¶" _¶@¶¶MØ# °¶¶¶@¶   ¬¶"   
                         #ÏmaµÆÑ"            
                                        
                                        
                                        
                                      
                                     
   ÏæææææÏÏÏÏr   µ,   _âæÏÏÏæw_                  
  JØ"¯¯¯¯     ÆØ   _æØ@"  ¬0#  _µæÏm   _____âæµµæÏÞ     
  7Øæmµâ___   âØ´   Ø@"ææµâ_µØF  JØ°¯¯   ¢Ø#@MØ@°"""¯     
  0د"°¶@ÑØ#  âØ´   ÆØÞ ¶ØZ°¶°"  `#K_      JØF        
  Ø#      æØ´   ØØ  ¶#_    ¬¶#w     ÆØ        
  Ø#     æØ    JØ#  ¶Øm_    ¬#Ñ_    gØF        
  ¶¹     ¢Ø    7Ø   ¬¶@     ¬#m   Æ#         
             ¬"      âÏÏÏÏÏÏÏMØ   JØ mv!  _    
                           0#    _Æ#    
                                Ø#     
        µ                    ,µ___âØ#     
        Æ#  _âµæw_               #MØØ#@°"     
      _âÆ#  _Ø@"~¶#m               ¬¶°       
     _æØ@"   Æ@  ¬#b        __âæp     ____      
     ¶ØQ__  JØÞ   JØÞ âââ___ __µÏØØ@P"    _æØ@Ñ#m     
      ¬¶ÑØæw JØ#x___µØ@  °°°¶M@ æØ@°¯   mv!  _ØP  ¬##     
    _æµ_  ¬"  ¬ÑÑÑ@P"     7Ø   ÏÏÏæmµ__ _ØP   ¬ØL    
   _ØP¶Øw             ¬Øm_    ¯"®Ø# ÆØ    0#    
   `° °Øx             ¬¶ÑÏææµµææØØ@° _Ø#    Æ#    
      ¬#m__ _âÆØL           ¯¬"""¯  qØع   _æØ´    
       °ÑØØØ@"¶#_  _ââ             ¶ØæwµææÆØ@"     
           ¶#ææÆØP##  __â_ _        ¬"""¯       
            ¯¯¯  0ÑæMØ@¶#µØØÑ_____    _          
               ¬"¯  °° °#Ø@ÑØÏÏØÑØ#æÆØѵââ_____ âw    
                       ¯   ¯¯ ¬¶¶¶@@@¶#ÑÆ# mv!  
                                ¯""    
          
          
           
   __ââââ__            
  âÆØØØØØØØØm_   __                 ____âµµ __     
  JØØØØP ¬#ØØ#   ÆØØØØØ#Ïæmµµ_           dØØÑØ@¶°°" Ø#µ âÆÏ  
  áØØØÑm___ÆØØØ  JØØØØØØØØØØØØØÞ  _æÏm        JØ   ØFÑÏØÑØ#  
  ØØØØØØØØØØØØ"  âØØØF  ¯¬"°°"  _ØØØØ   ___   Ø#   JØÞ ¬" ØF  
 JØØØMØØØØM¶"  æØØØØæµµ__     ÆØØ#  _âæØØØØQ   ØF   ¬P   #¹  
 áØØØ ¬#ØØ#_  ÆØØØØØØØØØØÏ    ÆØØØ _âÆØØØØØ@°   °          
 0ØØ# ¬¶ØØØÏ ÍØØØQ_¯"°¶@Ñ@    ÆØØØæØØØØØ°¯               
 ¶ØØØ  ¶#Ø@ ¬#ØØØØÑæµµ_    ÆØØØØØØØØØØØ   _â___          
  ¬"       ¬°ÑØØØØØ#    ÆØØØØØØ@¯7ØØØ   ØØØØØØÑÏææææm      
           ¯"°°    JØØØØÑ°  7ØØØ   ¬¶#ÑØØØØØØØØع      
                 `ÑÑP¯   7ØØØ mv!     ¯¯¯¯¯       
                      7ØØØ                
  __                   JØØ#                
 âØØÑ      µØÑç            ¯                
 ØØØ#     æØØØØ´  _â_ââ_       
 ØØØ1 __   dØØØF  ÆØØØØØØÞ    __    __µµ_             
 ØØØ&æØØm ¸ÆØØØ"  _ÆØØØÑP°"  _ææØØØØÏ æØ#æØØØØØ#             
 ØØØØØØØØK,ØØØ#  æØØØ#    âØØØØØØØ®WÆØØØØØØ@P"   __          
 ØØØØØMØØØØØØ#  _ÆØØØØwâ__  ¶ØØد âØØØØØØF¯    âÆØØÏÏÏm        
 0ØØØ" °ØØØØØ´ ,ÆØØØMØØØØØ#  ¬#ØØÑ_ ¬¶@°ØØØQ    dØØØØØØØØ  __     
 ¬¶°  ¬ÑØØF #ØØØË "°¶@°   ¬¶ØØØK  0ØØ#   _ØØØØ"   âØØØÏç    
        ¬#ØØØÑw_      ¶ØØØÞ  0ØØ#  _æØØØØQ__  dØ#¶¶ØØç    
         ¬ÑØØØØÞ,æm______âÆØØØ  0ØØ# _ØØØØØØØØØL âØØ  ]Ø#    
           °¶° ¶ØØØØØØØØØØØ@´  0ØØ# ØØØØZ"°¶@P JØØØ#µæØØ´    
             °¶ÑÑÑÑÑ@P°"   ¶ØØK ¶ØØØØØÏw  _ØØØØØØ#" mv!   
                          "°#ØØF  ÆØØ#¶ØØØK     
                              ¶Ø#´ °ØØØN    
                                 °#Ø@    
                   
                    
                    
                    
 æÏ        ___          
 ¶ØÎ       dØØØØØÑ_     __           
 ¬Ø#      _ØØ"°°°Ø#_   _µÆØ#           
  0ØÞ   __  ÆØÞ  ¬##  _æØØ@"    âæææÏ,     
  ]Ø&µµæÏØØØr JØØâµ  âØ@ _æØØØP¯â__   âØØ@MØ#     
  #ØØÑ@PP°"  ØØØØØεµØ@ JØØ@" ¬#ØØ#ç âØP  ØØ     
        ¬¶" #ØØÑ@  ¶Øb  âÆØØ" æØP  ØØÞ     
               °Ø#_µØØ#" dØÆ_ _ÆØ#     
               ¬ØØØ@"   ¶ÑØÏæØØ"      
     __µæÏ        ¬¶"     ¬¶Ø° mv!     
    ææØØØØ#P   ________                
    ¶#ØF¯    ØØØØØØØ#   ___            
    ÆØL    _ÆØØ®Z_¬""  JØØØØÏæµâ_         
    7ØF   æØØÑÑØØØØm  ,ÆØK"°¶#ØØ@         
    `Ñ´   JØ@  ¯"°´  âØØ"  æØP          
               JØØÑm___ÆØF          
               ¬°¶#ØØØØK           
         _   µ_     "¶"           
        Æ#¸  ÆØF âµ               
        ,ØØQ  ÆØF âØ# ææ ,â            
        ØØ#Ø_ JØ# âØ# JØ# ØØb   _æm  µµ_    
       ÆØK]Ø&JØ# ,ØØ ØØ´ JØØØ& _æØØØ  JØØØæµ_    â_        
       ÆØF #ØØØ ,ØØ âØ# ÆØF¶Ø#ÆØØMØØ  JØض#ØØæw  JØ#        
       Ø@  ¶ØØ´ ØØb__ØØ JØØ °ØØ° ØØ  ØØ_µ®ØØØÞ  ØØØ&       
          ¬"  ¬¶#ØØØF ÆØF    JØ#  JØØØØØØ"  JØ#0ØL       
              ¬°°  ¶#    jØ#  ØØ__ØØÑ_  ØØØØØ#¸      
                      lØF  ØØØØØØØ' JØ@¶°¶Ø&      
                      "   °¶°"¯   ¬¶  ¶#      
          
         
       _____        âÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ1        
      æØØØØØÞ    __µææææ/#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
      JØØØ_"¯    JØØØØ@ÑØL ¶ØØØØØ@" 3ØØ# ¬°ÑØØØØØØ1        
      ¬#ØØ#µ_   JØØØ  JL ØØØP  _µÆØØ#w__  ¬ØØØ@ÂØØÏæw__     
       ¬¶ØØ#m_  ÆØØF   L Ø#  _æØØØØØØØØØÞ  ØØ@ JØM¶#ØØ#m_    
        ¬¶ÑØØK JØØØ   ÆL JØ  gØØØØØØØØØØØ  áØØF J#  ¬¶ØØ#    
      æÏmµ__âµØØØ JØØ#  _ÆØL_Ø#  ÆØØØØØØØØØØ#  ØØØ JF   0ØØL   
      °Ñ#ØØØØØÑ@´  ØØØ__âØØؾØØQ  0ØØØØØØØØØØ1  ØØØ JÞ   ØØØÞ   
             ¬#ØØØØØ@"7ØØØw  °¶P¶*ØØØØØ1  ØØ# JÏm__æØØØF    
              ¬°°"  7ØØØØm__  _ØØØØØ1  ØØØææµØØØØØØ@"    
                 7ØØØØØØØØØØØØØ°""°'  ØØØØØ1¬"""¯      
        âØØØØØÑæµ_ mv!  7ØØØØØØØØØØØØ#w_____âÆØØØØØ1        
       ,æØ@°°¶ÑØØ#ç   âæF¶ØØØØ@@##ØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
       7ØØË____æØØ#  _ÆØØLJØØØ&_   °¶ÑÑØØØØØØØØØØ°"w        
       ÆØØØØØØØØØP  _æØØØØLJØØØØ#Ï  _    ¬ØØØØ° JØ        
       JØØØ ¯¯¯¯   âØØØ°0ØLJØØØØØ" _ØØÏæwµµµÆØØ°  J#        
       ØØØ     _ÆØØØbµÆØLJØØØØ" _ØØØØØØØØØØ°  _ JF        
       °¶"    ,ØØØMÑ#ØØØL¸ØØØF  ÆØØØØØØØØ°  ¬" JL        
            ¬¶¶´  0ØLÆØØØ  JØØØØØØ#"  _µ___ JL        
     æØÑ,         ¬°\ØØØ&  ÆØØØØØØ  âÆØØØØØ JL        
    _æØØØØ´ _ÏÏÏm__      7ØØØØ#ÏØØØØØØØØ#ÏØØØØØØØØ__J        
  _âÆØØØ@" æÆØØØÑÑØØ#_     _7ÑÑÑÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
  °¶ØMP" ÆØ@°"  ¯°#ØK   ,æØL   ¬¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
   ¯  JØQ    0ØØ   _ØØ°\æÏææmw_ ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
      0Ømw____âµØØ#   ÆØ´ 7ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
       ¶ÑØØØØØØØ@Ø#   ØØ_â/¶¶#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
        ¯¯¯  ¶ØL  JØØØØL_ °#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1 mv!      
            ÆØF  JØ#¯ 7Ø#_ ¬#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
       â#m____µÆØ#  lØ#w_/Ñ#P áØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
       ¬¶ØØØØØØ@"   "¶#ØL  _âØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
         ¯¯¯       ÌÏÏÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1        
                 !@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@²        


                   ___    _                
   _____            ,æØØØÑØm   ØL      âæµµââ____    
  _ææØØÑÑØæw  æÏØØØØØØæm_   Ø# ¸__æع   0&   _   ""°°¶ØØØÑÏæmµâ__ 
 ,ØM"¯  "0Ñ  ÆØ   ¬°ÑÏx  Ø1 ¶#ØØ&__  ¬##wâµæØ#    _æØÑ"  ¯"°°@@ 
 Ø#    ÆØ ,ØÞ     Æ#  Ø1  ¯"5ØØ  _µØ#P°°"    _æØP       
 ¶#   _âÆ#  ØP  mv! _âØ"  0QâµææØØP _âÆØ°¯      #P        
  ÑÏmµæÆØ@"  ÆØ_ââââµµæØØ@"   ]Ø@°"¯  _æØ@"    __            
  ¬"""¯   ¶°¶°°°°"""     °'   æØ° µ__âµæÆØØP  æØØØÏÏÏ#      
                     `@  JØØ@°"¯    Æ@_____       
     ____                 Æ#  ____ _Æ##ÑÑÑ@"       
   µæÆØØØØÑØ#Ïmµ__             JØÏÏÏØØØÑ@' ¶Ø#æmµâ_       
  ¬°" âØ´  ¯"°¶ÑÏm_           ÆØ       ¯¯"°°"       
    JØ´     ¯¶Øç    _µæÏÏÏÏæmµ_  ¶F   ___âµµµµµµ__        
    âØF      ØF   JØP¯  ¯"¶##¸   _µÆØ@P°°""""°¶#æ_       
   æØ"      _Æ@          ¶¹  _ÆØP¯ â,  __ °ØK       
   Æ#     _æÆØP   ær   __æµµµµ__ dØ"   °´  °"  ¬ØK      
  Æ#________âæØÑP¯    ÆØ   _æØÑ°"""°@ÑØØ_   __      ¬ØK      
   #ÑÑÑÑÑÑÑ@M"     ,ØF  ,ØM  ¶¹  °¶#m_  °"     µ ¬ØL     
         __âææ_  ØF   ØF      ¬¶#x       "  ¶Ør     
         ØØ@MØØ     JØÞdp  _   _ ¬#ѵ  <#     JØ_     
         ¬¶ÑÑP     JØÞ  ¬P   ¶¹  ¬¶        ¶#w_    
            ær    ØL                  ¬¶#Ñw   
            ØL    0&   âÏ                ¬ÑÏx  
            #L    ¬##                    ¬##m_
                 ¬#Ñ_                    ¬¶#
           æ,      ¶#m                    ¬
           ØF       ¬#Ñ_ mv!                 
           µ@        ¶#w_                   
          dØ         ¬¶ÑÏ,                  
          ¬"           0&_                 
                      ¶#Mç                
                       ¶#w,               
                                        
         
            

          
     ____    _ææææmµ_                         
   _µÆØØØØØÏm_   ØØØ@ÑØØØm__â_                       
   ÆØØ@°"¬¶#ØØ#  ØØØF ¬0ØØØØØØç                      
   ÆØØØ_____JØØØÞ  ØØØF_âØØØ#¶ØØ#_    _â_                 
  ÆØØØØØØØØØØØØË  ØØØØØØØÑ° ¶ØØØmw___âÆØØع                
  ØØØF ¯¯¯"¶ØØØÞ  ØØØØØZ   ¬°ÑØØØØØØØØP"  __æÏÏw            
  JØØØ   __æØØØÞ  ØØØØØص    _âØØØØ°  _âµæØØØÑP"            
  ØØØØÏÏÏÏÆØØØØ@"  ØØØP#ØØ#_  ¸æØØØ#"  æÆØØØÑP°¯             
  ¶#@¶¶¶¶¶¶°°¯    ØØØÞ ¶ØØØm âØØØ@"  ÆØØØ"  ___            
            ¯  ¬¶¶" ÆØØØ"   ØØØË  ¢ØØØØæw_          
  __ææØØØÏÏm_   ââµµ__ ___  ¯¯    °ØØØm_  ¯"°ØØØØQ_µæÏw       
 JØØØØ@°°¶ØØØÞ  ¬¶ÑØÆM#ÑØMÑÏw__µæm_    ¬¶ØØØÑÏÏØØØØØØ®ØØØØØØÞ       
 JØØØL___µØØع    JØÞ _  ¬¶@@°¯¶##__æØm_  °¶¶¶¶¶°°"¯æØØØPØØØF       
 ÆØØØØØØØØØP"    âØK ¬@      °ÑØ@~°##_ÆØÏm_  _ÆØØØË_ØØØF       
 ØØØ#¶ØØØm_     #Q           °@@´¯°#Ñ_ ØØØÑØØØØØØÎ       
 ØØØ1 ¬ÑØØ#w    ¬#m_           #  Ø1  ¯ ¬°¶#ØØQ       
 #ØØQ  ¬#ØØ#w    âØÞ             JØ´mv!   °Ñ#°       
 ¬°P"   °ÑØÑ   áØ"             _æØP              
           ¶#             ÆØ   ÆØ#Ïm_         
   __ââµµµ__    0&             JØ   3ØØØØØÏx        
   ÆØØØØØÑØØØm_   ÆØ             ##  _ØØØP°#ØØm        
   ØØØF  ¬ØØØ#   Ø#             ¶#  ØØØ#_âÆØØ#        
  ÆØØØââææØØØ#   ¶#w            ¬##  ÑØØØØØØÑ°        
  ØØØØØØØØ#°"    ¬ØL           ___JØL  ""¯¯          
  JØØØF¶ØØ#_     _Æ#           JØÑÑ@° _µæØØÑæµ_         
  JØØØ ¶ØØØç    ÆØ°  ¶Þ       æÞ áØ  âÆØØØ@¶¶ØØØÑ_        
  ¬"  ¶ØØ#,   JØQµ____ __ __   __âââØ#  ÆØØØØMÏÏÏæÆØØØÞ       
      ¬¶°   ¬#°°¶Ñ@ÑØØÑÏÆØØØØÏmµÆØÑP°°°  JØØØM¶¶¶¶¶@¶ØØØK       
                ¯¯  ¬°°¯     7ØØØ    ØØØF       
                                        
           


           
  _                                      
  JØÞ  _â                                  
  JØ1  _ØØ  _ââ                               
  JØ1  ÆØ´ âØØØØQ _âµææµµµw_   _____   ¸_                
  JØ1 ÆØK ÆØ@" ØØæØØÑ@#ÑÑÑØØ#  ØØØØØÏm_  ØØ   __æm  âϸ        
  JØQ_ÆØ" ÆØK  ØØØP"    ØØ  áØF"°¶ÑØ# ØØ  _æØØØF  gØØQ        
  ØØØØ" ¬ÑØ&ææØØÑØ#    jØ@  ØØ   ØØ ØØ_µÆØØP"   ØØØ#        
  ØØP   °ÑØÑM" ¶ØÑm____æØ#  JØ#  _âØ# ØØØØ#Ø,   âØF¶ØL       
  ¬"        ¬¶ØØØØØØ°   ØØ_âµæØØ@  ØØ" ¬##_  JØصµØØm       
         æÏÏmw__¯¯¯    JØØØØØ@°"  ØØ  ¬##_  ÆØÑØÑÑØ#       
        ,Æد¯"¶ÑÑ#w__   ¬@°"     °°  ¬##w JØ#  ¶ØÞ      
        Ø#    ¬°Ñ##æææææµw________     ¬¶" ¶   "       
       áØ     ,"J ¯¯¯¯¬°°Ø¶M@#ÑÑØÑmµ mv!               
       Ø#    a´J´    /¸"   ¯"##__               
       áØ    _Ëæ    Ø_F     °MØÏæææwµµââµ__         
       0ØØØØ#ÏmµdWË__    ®F    _ââââ__¯¯¬°jØ@°"°¶#         
          ¯"°¶@@ÑØØ#æææææ#mµwâââµØØP°°°¶ÑØÑØØÑØØ#ÏØØF         
        ___      ¯¯¯¯¯¯"°¶°°°°"                   
      ææÏØØØØÏm_  ________                        
      ¶#ØP°"°*Ø# dØØØØØØØØÞ _âØØØ#æw_  _âµææw_             
      ØØ____âØØ JØ@¯¯¯¯¯¯ âØØÑ°°¶ÑØ#  ØØØ@ÑØ#w  ,Ï,         
      JØØØØØØØ#´¸æØ@    µÆØ@"   ¶ØÎ JØ#  ¬0ØL ,ØØ´  _âµµµµµµµ   
      ØØ~"""" _æØØƵµ__ _ÆØ@"    JØF JØ#___âÆØF âØØ´  ØØØÑÑÑÑÑ@   
      ØØ   æØØÑÑÑÑØØÞ ÆØ"     ØØ ØØØØØØØØP æØ@  _æØ#       
     lØF  ¶ØØÏmw__   0Øw_   _ÆØ" JØ#""¯ _ÆØF  _ØØP mv!     
      "   ¬°*ÑØØØm  ¬#ØØÏmµâµÆØØ"  JØ#  æØØ"  _ÆØØØØÏæç      
            ¬¶"   ¬°MÑØØØ@"   JØ#  ¢ØØ_  JØØK_"¶¶@"      
                        ¶"  °#ØÑm__¶ÑØØ#,       
                            °*#Ø#w "¶        
                             ¬¶´          
        
            
                                        
            __    ___                      
           âÆØØØÏw  âØÑØr  æø âµµ                 
           XË___0# JØ" Ø1 JØ´,Ø@"ØÎ  __   _           
           ÆØ@@ÑÑ## ÆØ 0Q âØK ØK__Ø# âØØL  Æ# âæÏÏæw       
          7Ø   Æ# Æ# ¶ØWØ" áضÑØØ# JØÞØ1 æØ ØF ¬#Q       
          ¬"       ¶@  #K  ØF JØ Ø1 dØ Æ#_  ¶Ø       
                 _âµ     ¬ JØ 0QJØ´ JØÑØÏmµÆØ       
          _æÏÏæµ_  _Æ#P"  ___     ¬#Ø" µØ" ¯""ØØ       
          âØ" ¯¬¶##_ _ØF __âæÆØÑѹ       °    ØF       
         æÆ#__  "#ÑÆØ_âÆØ@°"__âââ__ mv!        "____     
         ¯¬°®##w_  ¶ØØØP"_æØØ@¶°°°¶ØÞ       _ææÆØØ#ÑØ     
          æØÑÏZ¶ÑÏ__µØØæm_°P    ¬        ØØZ        
       âÏÏx JØLâØØmµÆØ@°¨"¨0#ââµµ__â⸠        ¬¶ÑØÏw__      
     ____7جØNÆØ@M°""]ØÑMØm_ _°°°°¶Ø#¶ØÞ        ___  ¬°*#m     
    âØÑÑÑØØÆØ@"æÏÏÏÏmØF ¬ØØØÑÑÑ# ¶#Øص_       ¶ÑÑ#ÏæÏÏÆØP     
    JØm_æØ@¯__µØ®__¬°@Ým °' _æØ Æد"Ø#         ¯¯¯       
   _æØ@¶ØP¶@gØ@°"°¶Ñ __¬"qÏÏmµæØP  Ø#µØP                  
   7Ø _Ø# _¬Ñѵâ _ `P  ¯_ÆØ" ¢#_Æ@¶ØL  æÏÏÏm__              
   ¬##ØØQ ¶\Æ#°°¬¶ ,â___æØ@  _æØP _ØF  ØP ¯°¶#m mv!           
    _Æ#¶Ø_ 7Ø âÏm lØ@@@¶¯ _ÆØ#ØÑÏØP  Æ@   ¬0& _           
   âØ#µØM#µ_ÆØ_æØM#w_jØ  ¶&µÆØ° JØF   dØ   _âØ# #ÑÏææm         
   °¶¶ØØ_¬ØØ#ØØØ_ ¬ÑØØF__âÆØPØØÑÆ#°   ,Ø&âµææØØ@"   ¯¯¯         
     ¬ÑØØØ ¬ØØMÑØMÏÏÏÏØÑØ#wæز     ¬°°°°"¯               
      ¶#_JØØK__Ø@ØmµµØ#¬""    __                   
       °#Æج¶ØØF """" ,æØØØØm  Ø1  _µØÞ   âµ_   â,        
        ¯       ÆØ__ ¬" ÆØ _æØÑ°"   ,Æ#MØÞ  æØF        
               _ °®Øw  JØ JØ°  æÏÏæm Ø# #Q Æ@"        
              ¶#ØØØ#'  Æ# ¶Ømw___æØ#" Æ# ¬ØædØ         
                     ¯°¶¶@@°"  ¬#  "°          
                      
                _â__                      
  âææmµ     _      Ø®¯"¶m                      
  J1 °# ___  J#   ___  °¶#mµÆÞ      â@@@@Ñææw_           
  J#æææ# j@°¶& J1___ Ø°"¶#_ _        Ø    ¬¶   _        
  J##w  Øææm# dØ#°" ¶m_ P JF gÏ*mæµ_    0_       #        
  JQ °# ¶K _â J#°#_  °#_ Ø  Ø ¯®#¶Î   ¬0_   â  _ ¶L       
  " °  °#*@" # ¬MÞ âwØ# #  #µæ@"_Æ'    ¶m_  Ø  #ç JQ   _g    
             ¯¯    ¶#µØ@"     ¬¶m #_ _ƹ # _âø@°    
    qç       __               °# ¬¶@@"  Øæ#"      
    J#      0®®# âø@@m       âÑ@@   ¬&  _âæ##F _     
  ,ÏæW# _âµ_ _ââ_ "¶" 7F  ÆÞ â_µµ    Ø     ØÞ  P" ]Î JQ     
  Ø J# JØZ_ØÞJK__°ÞJÞ `Ñææ#Ø ØK¯¶L   ¶Ñææµµµâââµ#    J# J# __æ@¹  
  # J# lE°°° "°¶#,J1  _  0Þ Ø j1      ¯¯¯¯¯      _#Ø@"    
  °#**# ¶mµ ¬#mµÆ¹J1 ¬#wµø@ Ø Ø mv!     Øm      _µØP#     
       ¯    ¬'  ¯¯  °      âââââ_3ØÎ ___  _ø@" ¶L     
               _        °#®Z_¶N#ØØ@¶Ñm_ ¬°   JQ     
              âÆ#         ¯°¶@Ø"° , ¬#_    ¬#     
             Æ°J#           J# æ ¬  ¬#    #     
             7F J#           ¬#_    ¶K    °     
             l&w¶#          âø¬#_    #         
             ¬0w °#_        âØ°#_ƶw   JÎ        
              °#_¬¶#w_     __æضw_Æ" ÆM#_ æm_Ø  __     
               # __¬¶#**ÏÏ***ÑØM"  ¯ _æK °ÑæØØز  ¬#M@@@Ñm   
               ØM"°w  0__ #  __ âØP¯       j#  7Þ  
              J@w_µµL_  ¬^¤ _,w"°WK        æ@ __æøP   
              Ø ØF¬¶ØÑæmµâ___Jm__wØ____      ¬#Æ@@°¯    
           ø@@#ææF Ø _Ø  ¯¬""""د¯ #M¶¶@Mx    æÏÏæw_     
           J1  ¶ æ##°      ØÞ dL___ ¶ç   J®,¯¬°Mm     
           ¬#_  _æP       ¶K °°°°°##@²    ¶#wâ__Ø     
           ¬#æææÏP"        °#w_  Ø      ¯¬""¯     
                        "¶Ñæææ#             
                                        
                                       
                             ,æ**æmw_  __   
        _                    Ø_  ¬¶#_æ@¶#   
       _æM#                    ¬#mµµµâµµØKØÑ@æ_  
       â@ ¶L    ,               Ø"¯"°Ø@#Þ¯¶QâµÆL  
      ,#  7F    ØF              ¶ÑÏØØÑ#mµµøÑ®L_5Q 
   â_  Ø  Æ´    JØÎ               #wâÆØP Ø JØØM_ 
   ¬¶*ææµ#µµæØ"    7ØF                ¬¶WââæØ__JF¬°¶#æ
      áF       ÆØÞ                 ¯¯¯¬¶#°   7
    æwµ_Ø_____æØ@   Ø#          , __     _âæ#***ææww_Æ
     ¯°ØM¶¶°"¯    JØ      _âµµµ_  0µØM¶m    _@"__#µµµµµZ°¶
      Ø      _ÆF     _Ø" ¬¶m  ÆØ  0L    ¶@°°"¯¯  ¯" 7
      Ø   #****@PãL     Ø#   Ø  0F  Ø           `
      Ø       0L   â  #__ _Æ"  0L JK _#         
      ¬       ¬#*****P  ¬°@#ÏP   0L ¬&âµ#          
#æmµâ___                    0L  ¯¯¯          
  ¯¬"°¶ÑÏmw__                 Ø              
    _æµ_¬"¶MÏmw___             J# mv!  
   ,# ¬¶æ,  Ø"°¶Mmâ            Æ´              
   âP  æM  Æ´   ¶L      m     ¶       _       
  æZ_ Æ´  Æ´    0_      #__µµ_           # ¢     
,  "¶*æÆF  J#  âø測#      #@" ¶K    ,ø     J#  ¬ _    
#æm__  °   Æ  _ ¶LJQ ¶Î     Ø  ,#  _  Ø      ÆF   "µ   
  "¶#m__  JF  ¶K #æF _Ø     JF  ¶Ø JQ  #     _dØ    ¬&   
ç_  ¬°Mm__,@ ¬&âØ&_¶ ,@´     ØÞ   Ø _Æ´  ¶L   _æ@7F    Ø   
°*m___  °¶@ Æ ¶m¬P âP      Ø   #Ï@´   ¶ÑmµµµØ@" Æ    ,P   
  "¶¶*æmµµâ_ JF J# æK      #        __ââ____JF   __æP   
     ¯¬ãÞ¬#æÏ° æ"       #        Ø"¯¯"°°Ø@@@***ÏP°    
      Ø    Æ"       "        ¶K___æÏ"         
     âØ´   ,Ø´                 °¶¶"¯          
    _Ø°   ,#                               
    Ø´ mv! _#                               
                           ¶°^=ww_____         
                   á     j  ]    ¯""°¤*w,_      
_______  jmm***mâ_aa___________  /J _    #  JÞ       _5µ_________
¯¯¯""""°^*M    M   ¯¯Ø¯¯""°^^^ áJ°°°*m***F,â__JÞ       ¯¬°K"""""""3
     JW    F         0F    L# ¬""   _æ**^^mw_  K    J
     "             °     Ñ mv!   #___  ¶Þ      ¬
                        "      ¯¬"°¤*°°´      
    ___    _____     _æw*^^*w_           椰°°°°°^^=ww__ 
  _a*¤°"¯"°*â   F¯¯¬°¤mw_  æM___   ¬*_          F "      "L
 æ°¯  -   °q  L ·  ¬°m__¯¯¯¯¬\_-  ¬q         ¹       0
 #       \_JÞ   _____¯"*w  ¬    Î ======wâ, m^^======mm_  ¸____,F
 ¶__ ¬w     °W   l ¯7  F__w*=mw_  ¶    ,L_5æ     J  ¯¬"¯¯ 
 ¬"° ¬_         ¤, ¤m,/+"   ¬\_ J    J"¯¯ ¯¶   _/   JÞ  
    ¶          ¬_  _âÞ'   ¶ J   JL  ,Æ  ,¤"    JÞ  
    JÞ      j    °_ JQæÞ    L J    ¬*  "   P     JÞ  
    J   °*w___ J    ¶_        J .        J     JÞ  
   _æ°    1 ¯°¤#     #_       J L       0     JÞ  
 m*¤°°^   ¤#_  #    g°°°°¤*w     _j__°   ,    #     J  
 L       _D 0    ¯    \  e  """"à _____Mw   #     J  
 ¶______   w=°  ¶        JÞ # mv!  I ¬"""° °°°°°°"     ^^*=m_
  ¯¯"""°°°°°   ¬°°°°°°°°°°°°°°°"  ¢=====*==²    m*°         0
                             Í          _F
                             `°^^^^^^^^*=====w*w*¤" 
                                        
        _                                
       ,Æ          ,           _           
      _* 7         ,MÞ         _æ¶     J  ,mâ_   
^*==q  p**wF 7 _______     æ´JÞ        _*" á  _   JÞ J  ¬__a*M
   L_/    ] F¯¯¬"""LJ¤*=mmæP  L w*waaaæm aaaâ_æ"  #  M°*w*wFL ¬¤==¤F¯ J
   `"    ¬µ    ðF     L 1   7Á     1 Ø    §   /  ¬
        "    ¬      § F   `      1 J    ¬, _æ°   
                  ¬W          #*     ¬°¯    

     ¸     _                 ___            
+_   j"\__ __a*°w_  _æ¢w_           ¬F¯F            
 ¬°*=*w¤  ¯"°°""  ¬°*=¤"  °m_ _a**w       _F *q  __        
 ____         _________¬¤*°  ¤w__a*m_  _L,âw/L_,*"°,   ,Ï_   __
P""""°¤^*=m******w   F¯¯¯¯""""°°°°L   ¬"  ¬*,_*"°¤@wbF  ¬*,__/" ¬¤mwa*"J
L · ¹ ______  J   F ´ _    L               ¯"¯     J
L ¬  ¬""""°M*m0   Þ + "°^*mwâ_F  _aw*^°¤^=m_  aâ____          
L      L    j    JÞ ¬  /"     ¬°w_  j®_______      
L       ________f    JÞ   J  -     °, ¢°"¯ ¯¯"°*w_     
L     m*°°""""""""°°*w_  JÞ   ¬_     __  ¬L       ¬¤_    
L             °,  JÞ    °w_   ,° ¬¤, J ¬      ¶    
L             ¶  J     _Pm,_ ¶,_ _#  L        L   
L    __         L Í    .&____¤===#¤° __æ  ¢,      1   
L  ·^°"°¤w        F #      ¯¬"°^^^^^°°"¯   #      F   
L     ¬Þ       J  F    e°*w*ma,__     ⤠_______  /    
L     J       _æ  JWa,______F___   7  L  ¬"°°ã"""""°°°    
L   p*^¤°°  mv!  __æ°     ¯¬"""""°'  7  JÞ    0        
L  /   ____aæ**=^°" ¬\            7  J     0        
L  F   ¯ L      *=====w**wâ____    0  J     0        
L  1____ _#             ¬°°¤=m*w__0***4    _ #        
L   ¯¬"#°°"                  F°  +   ¬"°^*w_       
L_______ #                   J         #       
  ¯"""°°           _____      ¶mâ________________0       
               F¯ ¯°m        ¯¬"""""""""""""       
               \_a  J                _椰^*mqâ, 
    JL   _        ¶ww*"        ____      æ´ __w*^°¯ 
 ¸æm==+ JM¸_a*°"°*,                a°"¬"°Ñ_    J e°¯    
 F   JÞ&°¸   ¬Þ a**wm*,  Í   L_w*w_  _æLâ_  °J    ¹a&.     
 L_   Jw# ¬w_ _J    _J  7   Ø  ¬ ¬Þ**Ö#ÏÏÏ#____  J" *^*,    
 °*waææ¶F¬_ ¬°°"   _w¤"   Æ   F  _æ      __,P  °w___w'    
     " ¬m__ _F   9wwâ_a+  L_æ  F +°¯    ***^°°"¯    ¯¯     
       ¬°°°"        ¬"  F   mv!                
  

                 _âææææµ_                    
   _âµæMÑÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ    _ÆØP"¯¯"¶#                    
   âØ@°"ØF  0#      _µÆ#°   JØÞ        ,µµææµæm        
   °´  ØL  Ø#      ØØ" _âµæÆØ#"        ¶ÑÑ#ØM@"        
     ØL  ØF     âØ@" ,Æ#°""¯           ØL         
     ØL  ØL    âÆØ"  0#_____    µææÏØm    JØL         
     ØL  ØL   âØ@"   ¬¶¶¶¶0#   _ÆØP¯ ¶Ø   µÆ~¶w___       
     ØL JØÞ  ,Æ#" ææÏÏæw___ Æ#   Æ#°   ØL   ØF ¬¶¶0r       
     @  ¬Ñ  Ø@  Æ#¯ ¯¬°¶ÑØØÑ´   ØF   ØL   Ø   0L       
          ØL _âØ´        ØL   JØL   #æÏ**ÏmÆF       
          °#ØØ@"         ¶#µ___æÆ#   JF   7F mv!     
                      "¶¶¶¶°"   Ø `#w_âµÆF       
         __µ        _______       Ø  ¬"" 7F       
    âæææææææÏØØ@° ,µ  _   âÆØÑÑÑÑÑÑØ#,     J#    áF       
    ¯7د¯¯¯   ,ØF _Æ#  jØ" _âââââµØF     J#ââââæµæÆÞ       
    ,ØF     âØƵµµØP  æØF âØM°°°°""      ¯¯¯¯¯¯         
    _ØF    _dØ""3Ø#"  _Æ#´ 0Ø#ÑÑÑÑÑ#        
    #P     0P  #F  æØ°  ##ÏØØæ       ___           
               ¶#mw_______dØ mv!   _µÏ@°°#           
       ø   ,     ¯"¶@#ÑÑÑÑ#P   __  ¢#F  _#       _   
       Ø  _@ _______  âµµw   _æÑP¶K  Ø __â@     ___µø@°   
       #  dP ÆM¶¶¶¶¶¶  ¸# ÆÞ  Æ#  Ø æØ#@°" µæ_ æm Æ@°"     
       # _Ø´ Æ"     â@¹,Ø"  JF  J# J#  JK 0æFØ Ø __     
       ØØP ,Ø#*Ïær  _æ" â@   7F  dÞ 7F  ÆF 0@_Ø #Ñ@P¶     
       °  ,#______  ,Ø´ J#    ¬#w_ ,@  7F  ¶L ¬ ¶ Ø_____     
         °¶¶¶¶¶¶°  Ø_  ¶µæµµ_  °#*@  Æ´      ¬¶¶¶°"__    
              ¬¶*æmµZZ_Ø´        mææw ,____âµæ#@M¶#   
                 ¬""         Jد 0Þ ¬""""Ø       
                           ØÞ 0L   J#       
                           @  ¶   Æ       
                                        
           

    âµ_µ_      ___                          
    ¬¶ØØØØÑÏÏÏÏÏÏr _æØÑÑÑ_    âÏm                    
    âØØ___     Ø# _ØF   âØMØL   _âµææ âµµµµæm           
    æØM¶¶MÑØÑÏæµ, JØÞ ØØÑ   æØ" 0#  ,ÆØM"¯¯ ¬"7Ø""¯ _µµ        
   Æ#´    ¯""  ÆØ ¶#_   ÆØ___JØK Ø#    ÆØ  _ÆØMØL   _     
   °        ØF  ¶Øm  ÆØ ¶@@¶0Ø 0#_ _  ØF _dØØ_ ØF  JØL    
           °   ¬" JØF   JØÞ ¬¶ØMØع ÆØ _Ø@¬¶ØØØb  JØL    
                 ¯   ¬@      ØF `P   ØF  JØL    
       ,___________          mv!       #¹  JØÞ    
       ¬¶¶@@#ÑÑÑÑÑÑØÑÏÏææµwââ_______________________ââµµµµµµµµÆØÞ    
   ________         ¯"°°°°¶¶¶¶@@@@@@@@@@@@@¶¶¶0ض°°°"""""""""     
  ,æØ#Ñ@¶@##   jÏØØØØÑ  µ, ,µ  ___  _µµµ_  _  0Ø  __        
  Ø#  ______  Ø#    ÆØF ,ØP jÆÑÑ## ÆØØ"¶ØÞ dØÞ 0Ø, JØØm _æµµ  ___  
  ØL dØÑ@®ØØÞ ¸ÆØæµ_  _ÆØØFâØF _æØF   ¯Ø#_ÆØ ÆØØ  JØÞ ØP¬#&¶ØF#& æØ@@  
  ¶Øm___µÆØ@ ,ØP¯"°¶ æØ@ØØÆØ" _Ø#Ñ#æw  ÆØ@@P ÆØØØ  ÆØ ÆØ 7Ø®ØMØPJØL   
  ¬¶ÑÑ@P"  ¶ØÏmµµ âØ#" ØØ# dØZ  ¯ _ÆØØL ÆØLØ#  Ø# Ø# _ØÑØØL  0#_   
         ¯"°° ØF  Ø@  ¬¶Ñ#M#  ¶° #Q Æ#¶ÑØ# JØF ##æØP7ØÑ#,  ¶#   
                      ÆØJØ´ ## 7ØÞ ¬°° ØØ "  _ÆØ   
            âæmµµµµµµââââââââââ__________ `P    ¬"  _æØ@   
          _ââ__¬""""""°°°°°°°°°°°¶¶¶@@ÑÑÑÑ#ØØØ#Ïmµ_____âµæMØÑ°"    
       ___ââæÆØ@°Ñ#mâ_âââµµµµ__  ___       ¯"¶¶¶¶¶¶°""¯      
     _µÏØÑ@¶°ä¯  ¬°¶¶¶°°"""°Ñ#m_æØØÑØ#w       
    ,Ø#°¯ _ ¯_  Þ ¬¹ ¸  _ ¬¶Ø#¯ _¬##       
    0Ø___ "  °  â   ° ¸¬ .,   " ¬ØÎ      
     °ÑÑØ# °  `¹ ¯_âµµ_ â °  _    âØF      
      ØK  jÏ_ ,ÆØM°¶Øµ   ¬_  ¢ âØ#"       
      °##µâÆØ#_âØK  ¬#b_ _æØØ#_ _ÆØ" mv!      
       "°°" ¶#Ø"   ¬¶ØMØ@ ¶ØææØP         
                ¯   ¯¯          
                              
                              
          

           
          
                              
   âæÏ                          
   ØØØ  _ææmw   _âµµ             ¢Ï_  
   ØØ# _Æ#°¯"0&  jØP"#Q  Æ#   __æµ  â,   °Øm_ 
  JØØØ Ø#__ ¬ØL  ØF ¶#  Ø# _âµMØ#P"  Ø1   _¶Øm_          
  ØØØØ ØØØ#w__Ø#  ØF ]Ø  ØF ###¯    ØQ  _æØØ °#m__æØ        
  Æ#Ø#P Ø# ¬¶ÑÑØ#  ØL JØ  Æ#  Ø#    ¶ØwµÆØ@°  _ØØØ°        
  ØFØ1  Ø#   ØF JØÞ JØ__Æ#   ØF  _âæØØÑØØ"   âØP"#Ñ__âÏr      
 ¶# 0Q  ¬"   °  °  ¶ÑÑ°   JØL  ¶#M"      ¬" _ØØØP"      
   JØ_        _µæx    ¬¶           âÆØP¶#w ____    
   ¶#m____ââ    _ØP¶Ø  Øm              ¯ __ÆØØÑ@@¹    
   ,æØØØØØM°°   _æØF ¬ØL  ØØ_ gæ    ___µæ  Ï    ¬@@PMØx      
   _Ú"__ZÚØ#,   ØØQââµØL  ØØQ Æ#ââ_ÆææØØ#@°¯ JØÞ      ¬ØK     
  ÆØ@@@@@@@°   æØ"°°°°ØF  ØØØ_,ØF°¶¶ØF¯    JØ_  __æ,  ¬Øw ___   
  ØQ       °"   ¶´  ØQ0&ØF  ØL mv!   °#ÏæµæØØP   _¶#ÆØ@°   
  ¬#æ__            ¶# ¶F   ØL     _µØØ@"    ¢Ø#¶#    
 æ_ _ÆØP __               صw   _âÆ#°¯       #&    
 °ØMØ°  ¶#m_       ___      ¶Ñ"   Ø@"        _JØwµÏÏ  
 âØM#m   ¬¶##æmµµâ   ,Ø@¶ØK                   ¶@#Ø°¯  
 #Q ¬@     ¯"3Ø@   ØF ¶Ø  __âµµµµ_    ____         Jظ   
 ¬#m_      lØ   áØ_ ¬ØL  Ø#P°""°ÑÑ_   ¶ØØÑϸ  _Ïr    â_#Q   
  ¬¶#_      ¬ØK  ØMÑØÏÏØL  ØQ_____ØQ  æØF ØÎ  ,Æ@    ¶ÑØ#_  
   ¶#      °Øw Æ#  ¬ØF  ØØØØØØØØL  dØ  ØF ,ØK      ¬ØÑ#  
   JØÞ   µ_  ¶Ø °   ØF  _ØF   5ØÞ Ø#  JØ ,ØK       ØL  
   JØ    °ÑÏæmµµØÞ       ÆØâ___âæÆ#  0#_ jØ" _ØF       ØF  
   ¬ØL     ¯"""¯       °°¶¶¶¶¶°"  ¬¶ØÏØF ÑØæmµ___   0#_ØF  
   °#æµµµâµæm_____                ¯   ¯"¶¶Mѹ   °#Øm_  
    ¬""°°°"¶@#ÑÑØØØÏÏæææwµâ______________      mv!       _ØF°#Ï 
             ¯¯¬"°°¶¶@@@@@ÑÑÑÑÑÑ#ØØØØÏÏæææµµµµµµµµµµµµµâââææØP  ¯ 
                                        
                                        
                                        
          
           
                                        
                                        
 jÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏm 
 JØ                               mv!     0# 
 JØ  0ØØØØL ØØØØ& ØØØ#0ØØØØ#ϵ_JØØØØØØ&_ _æÆØÏ&_             0# 
 JØ  ¯ØFØØÑ ¯ãØØØL¯ã#¯¯ØØد¬ØØÏ 7ØØF¬ØØ# ,ØØF¯¶ØØÞ     ØØØØØØØØØØØÞ  0# 
 JØ  qØ~ãØ#  0#ØØ#¸0# ØØØ ØØØ 7ØØL ØØK ÆØØL JØØ®     ØL¶#  Æ#Ø1  0# 
 JØ  3#_JØØQ 0#¬ØØÏ0# ØØØ ØØØÞ7ØØÑÑØ6¸ ØØØL JØØØ µµµµµ  ØL¬ØÎ Æ@ Ø1  0# 
 JØ  ÆضMØØ& 0# ÆØØØ# ØØØ ØØ# 7ØØL ØØÑ ¶ØØL JØØQ """""  ØL ¶Ø_Æ@ Ø1  0# 
 JØ dØæ gØØØ#µØØm¬ÑØØ# gØØØæÆØ#´qÆØØæ #ØØÞ ¶Ø#æÆØ@      ØL__ØØ#___Ø1  0# 
 JØ °°° °°°°°°°°° `°°° °°°°°°¯ ¬°°°° ¬°°' ¯¬°"¯      @@@@@@@@@@@¹  0# 
 JØ                                     0# 
 JØ  dØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#   µµµµ_  µµµµ,µµµµµµµµµµµµµµ_  âµµµµ,   0# 
 JØ  0#   âØ"¶#µ    JØÞ   ¶ØØØ#  JØØØP¹MØØ@¶¶ØF¶ØØ@¶ØØæ °Ø@ØØÑ   0# 
 JØ  0#  ,ØF ¬ÑÏ_   JØÞ   ØØØØ& ØÑØØL JØØ1 @LJØØF 7ØØÎ ع0Ø#   0# 
 JØ  0#  ,ØK _µØ@#m_  JØÞ mv! Ø1¶ØØLØ#7ØØL JØØØØF JØØF 7ØØ# J# qØØK  0# 
 JØ  0# ,ØK_âÆØP¯ ¶Øm_ JØÞ   Ø1 ØØØØ 7ØØL JØØE¯ â JØØF 7ØØF 0#ÏMØØ#  0# 
 JØ  0# ,Ø#æØ@"   ¬¶#xJØÞ   _Ø&,¬Øع,ÆØØL,JØØ&_JØLJØØL_ÆØØ âØË ,ØØØç  0# 
 JØ  0#æØØØØæææææææææææ®ØNØÞ   ÑÑÑ# ¶# ¶ÑÑÑѹÑÑÑÑÑÑÑUÑÑÑÑÑP° 0ÑÑ ¶ÑÑÑ#  0# 
 JØ  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                         0# 
 JØwâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÆ# 
 ¬°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°" 
  


  
  __________     ____ ___   ___________    _âææÏÏÏæm__      
  JØØØØØØØØØ#æ_   _æØØØØæwÆØØ   7ØØØØØØØØØ#m  _æØ#P"¯  ¬°¶##_     
  JMØØØØ@@ØØØØØw  âØØØØ@@MØØØØ   !ÑØØØØ@MØØØØ# ,Ø@"æÏÏx  ___¬##_    
   ØØØØÞ JØØØØ#  0ØØØ#  ¬ØØØ   JØØØØ 7ØØØ# ,ØK JØQÆØ  qØ@¶ØE¶#    
   ØØØØÞ JØØØØ#  ¶ØØØØW__     JØØØØ__ÆØØØM Æ#  ¬¶¶®Æ# ¬#mæع¬ØL    
   ØØØØ__JØØØØ#   ¬ÑØØØØØMµ_    JØØØØØØØØÆ_ ØQ  æØ@"  ""  Ø1    
   ØØØØØØØØØع    ¬"@ØØØØØ#_   JØØØØ""ÑØØØW_¶#  "  _âæÆ#r JØÞ    
   ØØØد¯¯¯¯    âââ,  ÂØØØØ#   JØØØØ 7ØØØØF¬##_ ææææÆØ@"  _ØP    
  _ØØØØ__     0ØØ#w__JØØØØ#  _jØØØØ__ÆØØØØF ¬¶Ïw_ ¯¬"¯  _æØF     
  JØØØØØØF     0ØØØØØØØØØØد  7ØØØØØØØØØØØÑ  ¬*Ø#wâ___âæÆØP      
  J@@@@@@¹     ¶@@"¬?@@@@"   !@@@@@@@@@²"    ¬°°¶¶¶°"¯       
             _____         mv!               
     _âµµµ__   æØÑP¶M#m_                        
     æØ@°"°*صæÏÏÏÆØ_   ¶#_    ââââââââ__    ââââââ, âââââ    
    JØ  âÆÑØF ¯Ø@Øm   ØF   JØØØØØØØØØ#m,   ØØØØØØ# ØØØØØ    
    JØ_ JØ"_ØL¸ Æ#®Ø& _Æ#    ¬"ØØØØ"""#ØØØ_   "ØØØØF" æØØÑ""    
     ¶#mwØ#æØF° _¬P~¶ØØÏØÑ°     ØØØØÞ ØØØØQ   ØØØØF æØØK      
      °¶¶Ø"  dØÞ  JØ       ØØØØÞ ØØØØ#   ØØØØ&ØØØL¸      
       #Ñ_ ¬" _æØ"       ØØØØÞ ØØØØØÞ   ØØØØØØØØØÏ&_     
     _æµµ_°##ÏÆØØØØ#_ ___     ØØØØÞ ØØØØÆ   ØØØØF ¬¶ØØØØ     
     ØP"¶#æØ@""""¯¬¶#mÆ#¶#Ñ     ØØØØÞ ØØØØ#   ØØØØF 7ØØØØ     
     ##wÆØØ"    ¬0ØW_æØ    µØØØØWâJØØØØ   âØØØØ&, 7ØØØص    
      ¬"¯Ø#   _  ]ØM¶°    JØØØØØØØØØØ°    ØØØØØØ# `ØØØØØ    
       ¶#____¬¶ _âÆØ_ mv!                        
       JØØØ®#m_,ØØØ#¶#m               
       Ø#¬¶ØMØÑØØÑ° ¬ØL               
       ¶#m_âÆد¶#__ _æØ´               
        ¬°¶¶°  °#ØØØ@"               
             

                            
        _        ØÞ   æÏm            
  Øm     âØØ     _____JØF  JØF"                   
  ¶ØÞ    JØP     ØØØØØØP  ___        __            
  Ø#    ]ØL     JØÞ    ÆØÑØÑ_   Æ#_  ,ÆØØÑ _µ_         
  JØF    Ø&  â_  âØP    JØF ¬¶Ø   ÆØ##_ qØ@¯¯ âØÑ#         
  ÆØ     ¶ØL Ø# âØMØ#__æ, ¬ØQ ____  Ø# ##_7ØÞ  ¬"          
  ØØ  âϸ  Ø# _Ø# âØK ¬¶ØØ@  ¶ØÆØØÑØÏç JØF 0#ÆØÞ  ØÞ          
  ## _ÆØØL ,Ø# ÆØ JØF____    °°  ¶ØÞ ØQ JØØØ  JØF âϵ__âµm,     
  ¶ØKâØ#¨Ø&â_Ø# JØF 7ØÑØØØØæµ__ ââ__   JØF 0#_ 0Ø#  _ØØ ¬¶ÑØØÑ@¶´     
  ¶ØØP ¬@#Ñ# ¬#¹ ¬ØØ" ¬¶Ñѹ ¶MØ#mµææØØØ´ ¬##   âÆØ@           
   ¬"           _    "¶@P°"   ¬"   ÆØP¯           
        __ââ___  J#æµ_           °             
        ¶Ø##ÑØØæ_  ¶#°#  __âââ___   Ïr               
         0Ø  ¬¶Ø# J#ÆØK _æØØÑ@#ÑØØ#  ÆØL               
         ÆØwâµµwÆØL J#æØØØØ@"   ¯  ¬¶Ø#              
        _ÆØØÑ@P¶#ØØF_ÆØØØØØ      âæm           _â     
       âØ#"   ,Ø# ÆØF¯JØF     ,ÆØ@°          âØ#     
       JØF    #@ ¶P JØæµ_    Ø@           âØK     
       "         ¬¶@´   ÆØ           JØ@      
                     Ø# mv!         áØ      
                     ÆØ            ØØ      
                ___         _æÏæ_     ØØ      
   _______        _æØØØØØÏw__  _µÏç  æØØ@"¶ØÑ_  __  0Ø      
  âØØØØØØØMm_   ææm  ÏMØ#"¯ ¯¬°ÑØØ_æØØ@¶Ø_ °"  ¬Ø# æØ#  ¶ØÞ      
  âØK   ¬°ÑØK  ¬#ØF ¬#ØW___   âØ#° ¬ØQ     Ø# ÆØMØK ¶ØÞ      
  ØØ    _ØØ  JØF  °¶ÑØØÏæµ_ Ø#  _æØØK    ØK Ø# ## JØL      
  ØØ   _µØØ"  âØP __   ¬°¶#ØÏ_¶#ÆØÏØ#¯Ø#    áØÞJØÞ 0Ø JØL      
  ØØ__âµæØØÑ°  _ÆØF ¬##mµâââµµµææØF °#Ø"¯ ãØ   _Ø@ ÆØ ØØ ÆØ      
  ¶#ØØÑ@°"¯  âØ@"   °¶¶@@@@¶¶°°°  ]ØL  ¶Ø ___âæØ@ Ø# Ø#µÆØ"      
        ¬"            ¯   JØØØØP"  #¹ ¬#@°       
                                        
              

                           
                                        
                                        
     _ær _âµ    ,µµw_     __ _  µµw_______           
    ,ØP _æØ@5µæÏØØØm 0Ø"¶#m_  _æÏØØ@ #¹ __¬"¶¶¶¶@ÑÑÑØÑÏÏÏææÏÏr      
    ØKâÆØP Æ#°" _JØÞ0#  Ø1 âØP¯ _  æØM#w   ___  JØF¯¯       
    JØØÑØ  ØMØØØØØ#" 7Ø___ØF JØ"  µØÞ dØ ¬0Q âÆØÑѹ Æ@  _       
    Ø#"JØ  0Ñ°#æ_  ÆØ#Ñ#Ø ØF _dØ" JØ"  ¬ØL ØF   JØÞ dØØØØØ#    
   JØ  ØL ¬## °#m µØF ØF áØ ,ØP  ØصææææØF ¶#_  ØF ,Æ#       
      °#  ¬@ ¬ZµÆØ" JØÞ ØË_ °°  Jب"¯¯¯ÆØ  ¶Ø  Æ@ ,ØÑ#µ__      
          ¬P°"   " °ÑØæm,  JØ´  gØL__æØP _dØ´ #Øw¬¶¶°      
                  ¯"  #¹   ¶P¶ÑÑP" Ø@  ¬@¹       
        _                                
        ÆØ  _âæc  _ ØMÏæµâ___                     
       æØ _âÆØ@" _æÆØØK ¯7ØM¶Ñ#ØÏæmµ_______               
       âØQæØÑØ  æØM¯ ã#  Æ# JØ ¯"ØM¶¶@ÑÑÑ mv!             
      dØØØ° ÆØ JØ" _ØF JØ´ ØF  JØ                  
      æØ´"  Ø# ØË_ _ØP  Ø# jØ  Ø#  âÏ  µ¸  _           
     ¶#   Ø1 ¬#ÑØØÑ°  JØ´ Ø#  JØ  ØF  _ØF JØ  µw____      
         °'      áØ JØ´ _ØK  #Q âØP æØ"  °Ø@#ÑÑØ#     
                  °°  °P   ¬ØmÆ#" âÆ#   _Æ#_       
           _________         ¬¶P ÆØ®µ_  ÆØ@Ñѹ       
         ææÏØØÑÑÑÑÑ@¶Ñ#ææµµwâââ__       ¯"°¶ JØW__        
         °##_  `  - ¯""°°°°°¶Ñ#æw___       "°*ÑØÞ       
          "#b_¬ _J__  ¸ "   ¬°¶#ØÞ                
           ¶#µÆØMØ#"  . æϵ_·  æØK       
           ¶°" ÆØ  ¬  ØF°#ÏmwdØ´       
             JØ´ ·  · ØF ¯"¶°        
             ØF ," ¸ JØ            
            ÆØWââ______ØF mv!          
            °°°°°¶@@@MÑP            
                              
              

                          
                                        
       ___   _ââµµâ__                          
     _µÆØÑ#m  Ø@°"°°¶Ñ#w_   _        ÆÑr            
     #Ø" JØ  JØÞ   ¬¶#  ØØw__   _âæÏr    __          
     ,ØKæµµØ@  ØL    áØ _Æ#"°MØm_ âØØP"¯  __ ÆØØm         
    ,ØF¬°°°¶Ø  ØÑÏæmµw_æØF æØ"   ¶# ØF    7Ø áØ ¬ØL         
    Ø#_ââµæØP  ØL¯¯"°ØØM âÆ# qÏÏæÏØF ØL    7Ø Ø# _®Øw        
    °"¶°°""  __æØ   #Ë  "   "¶#Ïm 0Q    0Ø ØØØØÑÑØ        
        æÏØØ@°   ¬ÑÏmµ__    7ØÞ¬#m__µm  ØØ #&  JØ        
               ¯"°¶@   _æØP  °¶¶° âÆØØ `Øw 7Ø _____     
      __ââââââ   âØØm¬@ÑØææµµæÆØP¯   ââµæØÑ"JØ, °Ñ  _øP°"°¶#_    
     âÆØ@°°°°°°  ,Æ@"¬#&  ¯"""¯    ¬°°°"¯  °"   ,Ø° _â__ °b   
     ØK     µØK  JØ              _  Ø  ØF"& `&   
     ¬ØK     JØK  Æ#   mv!        âØØ#  Ø  æKâæP  0Þ  
     ¬#Ñ__ _âæw ÆØ  _Ø@___âµµµ__        âØ´ #Q ¶L J#¶Ë¯  Æ   
      ¬ÑØØØ@" Æ#_âæØ°æØÑ@¶°"¶¶#   µ, __  âØ" ã# ¬#_¬' ¬#, _æ"   
         ÏæwØØØ@° ØF   JØÞ  ØLâÆØØL ,ØF  0#  ¶m__ __æÑ"   
    &_    âØ@¶ØP@ÑÞ 0&__  æØ@  áØØ@" ØL ØØØÏææÆ#   ¬°¶@@°     
   _ØØ#_     JØÞ   ¶#ØØØØØF   ØØ´  ØL JØ ¯¯¯Æ#          
 ¬°¶ØØØØØØÑÏ@°   JØÞ      ##__ Æ##F _ ØL ØK   ØF          
   ÆØØØF     JØÞ      ¬°#ØØ@  @¹ # ¶#  JØÞ          
  J#° ¶Q     JØ   gb       âm âm_  _ "           
    ¸        ____âØØ&_ __    ,ØF JØ#  JØF  __µµµ        
   â#_       ¬"¶ÑØØØØØÑ@°"    Ø@ æØØ# _Æ# âæØÑ°""        
 ___µØØ#_____       ØØØØ      ÆØ æØ"JØLæØ° JØ" mv!        
 ¬°MØØØØØ@M°¯  ,    P" °L     Jع JØ´ 0ØØ´  JØK_  _â       
   ØØÑØL    âØK        æb     ¯  ¶´   °ÑØÏmæØ@  ØÑÞ    
  /° "1  aââµØØØK__âµ   ¸___æØØ&_____         ¯""  ¬¶¶     
       ¬°0ØØØ@°"¯    ¬¶ÑØØØØÑ@¶"                   
        ØØM#Q      JØØÑ#                     
        -"  °      Æ° °L                     
                                        
                                        
               
                          
                                        
                                        
                  æ" _          _/         
         æb      Ïm_æØ´  `w __      æmwæ@         
      ¸___æØØ&_____   7ØØØP   ¬#æØØ      ØØØ#   âw_ _ç    
       ¬¶ÑØØØØÑ@¶"   ÆØØØm   ,ØØØØÞ     JØØØØ#  ¬Ø#æØÞ    
        JØØÑ#    âØÑØ@°¶   @ÑØØØ&    µÑ#Ø°"  _âµØØØØæww__  
        Æ° °L   °¯ jØ      0@^#_  µØ" J@  ¬"""¶ØØØ"¯¬""  
      _________     J       `F °*  ¯  ¬     3Ø´     
     ¬¶¶@@@#ÑÑÑØØØ#ÏÏÏæææmµµµwââ___________                
      _________    ¯¯¯"""°°°°¶¶¶¶@@@ÑÑÑ#ØØØÑÏÏÏæææwµµµâââ_________   
      `¶¶@@ÑÑÑÑØØØÑÏÏæææmµµµâââ_________    mv!¯¯¬"""°°°°¶¶¶@@@ÑÑÑ   
             ¯¯¯"""°°°¶¶¶¶@@ÑÑÑÑØØØÑÏÏæææmµµµâââ_________     
                          ¯¯¯"""°°°¶¶¶@@@#ÑÑÑØ#    
                                        
      ¸âææmµær  æææææ   âæææmgæææø  µæær  gææç  âææø        
      ØØØ°¶ØØL  MØMØØF  `ØØØ°°ØØØ°  0Øع  gØØK  ¶ØØ#        
     dØØF ¶¶   J# ØØÑ   ØØØ__ØØØ  ]ØØ  JØØÞ  ¬ØØF        
     ØØØF æææø  ÆF 0Ø#   ØØØØØØØØ mv!¬Ø#  ¬ØØ   ØØ         
     ]ØØF ¶ØØ#  ØÑÑÑØØK  ØØØ ØØØ   Ø#   Ø#   ØØ         
     ¬#ØÑâæØØ#  ÆØ, JØØ#  ,ØØØwâØØØ,  ,æm,  ,æm,  ,ææ,        
      ¬°¶@#"¶4  @@4 @@@@L !@@@@¶@@@4  "@#~  ¬@@"  ¬¶@"        
                                        
          
          
          
          
    

       
                                        
                                        
                                        
                                        
          ____           _______________           
         æØÑÑ#m       __âµæMØØÑ®®@@@@¶@@ÑÑÑÑØØÏÏæµ_       
         âØ  3Ø     _âæØØ@M5®µæØØÑÑØ#Ïm__    ¯¬°#Ïw      
         ØF ___ØL_ââµ _æØ@°_æÆØ@P"¯   ¯°¶ÑÏm__    ¬°      
       µµµØÏMØÑØØØØM°°_Æ#"_µÆØ#Wµµµµ__     ¯°¶ÑÏr          
       """"¯ æØF""°ÑÏwØPâÆØMØØ@°"""°¶#x                 
   __µæÏØØÑÏmw _Ø@"   ¬0ÆÆ#âØK    ¬##     
   æØ@°"¯  ¯"#ÑØK    _µØØ@@#Ñ#æ    ¬ØK      
  JØ´     áØF    dØP" ___ "ØL    °@      
  0#   µ  0Ø    ØF  #Ø@ _Ø#m_          
  0#   ØL  Æ#    ØË  __µÆ#"¬¶Ñ#w____       
  ¶Ø   ¶Ømw_ØF    ¶ØÏÏØÑP°"   ¬°¶@@ÑØØØÑm__    
   #&   ¬°¶#Ø                ¯°¶#m_   
   ¬##µ__  ÆØ                  ¬0#   
    ¬¶Ñ#ÑÏÆØÞ                   ¬ØK  
       ØF              ØK    âµÆØ_  
       ØÎ              ¬##_  ¬ÑØ#ØQ  
       0#               ¬¶#w_   Ø#  
       7Ø                ¬Ñ#m__ _ÆØ´  
       JØÞ          __    __æضÑØØÑ°   
       #Î         âÆ#___âµææØØØ@M"      
       Æ#        âØ"¶ÑØØ°°#®_¶#m_      
       Æ#        ØF  ¶Øm_ ®ØmØØØ      
       µØ¹        ØF  ¬¶ØWØ@¶°¯       
      JØ"       _µØ@    ¬¯         
      7Ø       _æØ@"              
      _Æ@       Ø#                
      Ø#       ØF                
      ØF       ØL mv!              
                              
              

                                _ââ___      
                 ______           âØØP°¶ÑØæµ_    
             _âµæÏØØØÑÑÑÑØØÑæmµ__       J#"   ¬¶#x    
           _âæØÑP°"¯     ¯"°¶Ñ#m__           ¶Ø    
          _æÆØP"           °*Øæw          JØ    
         _æØ@_____________________________2ØÏw_      ææÏØ#"    
        æØMØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MØÑÏw     Æ#¯      
       _Æ# JØ        __ µ     JØÞ¬#m_    0Q      
       ,ØK JØ    _    æØF ØL __   JØÞ ¶#_    ¬P      
      ,ØK  JØ    #æw_  Æ@  ØLâÆØP   JØÞ  ¶#_          
      ØF  JØ    ]ØØm_Æ#  _æØØ@"    JØÞ  0&          
      Æ#   JØ    Ø# ¶Øع_âÆØP¯  _µ,  JØÞ  ¬ØL   æÆØØÞ     
      ØF   JØ  Ïx ¬" JØKæØØ"  âÆ#°   JØÞ   0#   #ØWØ#     
     JØ   JØ  ¬#Ñ_  ¬ØØ# 0& âØ@"    JØÞ   ]Ø   ¬@P¯     
     7Ø   JØ   ¬#Ñ_ ¶#  ¯¸Æ#Ç__    JØÞ   JØÞ         
     lØ   JØ    ÆØÑ_ ØÎ æØ@ ¶ÑØæµ__  JØÞ   JØÞ         
     JØÞ   JØ    JØ ¬#ÑØ#_Æ#0&_  ¬°¶#Þ JØÞ   áØ          
      #Q   JØ   âØ´  ¬¶#ØK ¶#,     JØÞ   Ø#          
      ¶Ø_  JØ   ¶"   Ø#  ¶F     JØÞ  JØ          
      ¶#_  JØ       Ø#        JØÞ  ,ØF          
       ¶#_ JØ       ØF        JØÞ ,ØK           
       ¶#_ JØ       JØÞ        JØÞ æØF           
        °#mjØ       JØÞ        JØwÆ#´            
        ¬¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ°             
         ¬¶#æw_            _æÆØ°              
           "*Øæw__     mv!  _âµÆØP¯               
            ¬°MÑ#Ïmµââ____ââµæÏØÑ@°¯                
               ¯"°°¶¶¶¶¶°°""¯                   
                
     
                                        
              __    ær   _                  
              ¶#m_   ØF  _âÆ#¹                 
               °#Ñ_ áØ ,æØ@"                  
                °Øm ØF âØF                    
              _____Ø®ØbµÆ#ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏØØØØØØØØØ#ÏÏÏæmµ__      
    ØØØØØØØØØØØÏÏØØØØØØØØØÑ@@¶¶¶°°""¯¯   _   __  æ  ¬"°Ñ#m_     
   ÆØ   _    æ,    âm   ¶#   ¶#   ¶´  ¯  â,  °#N_    
   ØF   ¶¾m _ ¬  ,µ    Ïr   æÞ   Ï   ¶#  °´  ¬¶Øx   
   ÆØ  ,_  ¬P ___________________________________________     ¬ØL   
   ØF  ¬°  âæÆØÑÑÑ@@@@@@@@@@@@@@#ÑÑÑÑÑÑÑÑ@@@@@@@M¶¶¶¶¶¶ÑÑ#m_ âm  ¶#   
  ÆØ âm æw _Æ@"¯  _   _ââ_  w  _           ¶#¸ ¯  ¬ØL  
  ØF  ¯â  _ØP _µøÏ@M@  ¶Ñ__2Î Æ#  # # â ______ ,   ØF _  ØF  
  JØ   °  Æ# ØÞ µµ__ JØ°°° _@#  # áF ,# ¶¶M¶°" 7F _ær ØÎ #¹  ØÎ  
  Ø#   ¶¹ JØ  ¬#____2# J#¬#_ JMæÆL #âF Ø  Æ´  Æ&ÆØP  Ø1    ¶#  
  ØF  µ,  Ø#   °¶¶°" ¬  " F  ¶ ØK âF  ,@  ¸æ@¶¶´  Ø1  ÆÞ ¬ØL  
  ØF  ¬  ØF             ¯  ¬  ¶  ,@"    ØF    0&  
  ØL ÆÞ  JØ       _        __    P     ØF  âç  JØÞ 
 JØÞ    IØ       JQ  _âµµµ__  _Ø°¶@        JØ  ¬"  0& 
 JØ __  Ø#       J#  د ¯"#  Ø          ØK µ    7Ø 
 JØ °' â_ØË      ¢@  #w___æØ  dÞ___        Æ#  "  __ 7Ø 
 JØ   °¶Ø@         _ ¬"""¯#  ¶Ø°°¶m       æØ   ,, °' áØ 
 ¬ØL âm  ØL         ¶w____JF  áMç _]Þ      JØ   ¬"   Ø# 
  ØÎ  ¯  ØL         °¶¶¶P"  ¯ ¶@@°      æØ"  â    JØÞ 
  0# ¸_  °Øm_                 mv!  _âØ@   ° âm  Ø@  
  JØ °°  ¬¶ÑØMæmµµµµââââââââµµµµµµââ______________âµæØ@"      ¯ Æ#  
  #Q _ _   ¯""""°°°°°°°°°°""""°°°¶¶¶@@@@@@@M¶¶¶P°¯   æ   æ  ÆØ   
  ¶Ø ¶# `@  _____                   _ ¯   ¯  JØ´   
  ¬ØL    ÆØÑ#Ñ#¸              _âæÏØ#gm ¶¹     ,ØF   
   ØL #  ¬ØL _âع   æ 0Þ âm æ dp    Ø@"¯ _ÆØ     Ï  âØK    
   ØL    °ÑÑØ@"   ¯     ¯      #ÑwµæØP"  0Þ   _dØ"    
   ¶#m___                    ¬"""       âØP     
   ¬°¶#Ø#æmwâââââââµµµµµµâââââµµµµâââââââââââââââââââââââââââææØ#´      
                                        
                                        
    
  

µµµµµµµ_ µµµµµµµ_ âµµµµµµµ,âµµµµmµµµr  µµµµ µµµµµ  _âµµwµ,µµµµµµµµµµµµ   
¶ØØ#¶#ØØÞ¶ØØ#¶#Ø# 7Ø@¶¶ØØØ"`ÆØØب¶Ø@  ¶ØØ@ ¶ØÑØØ  æØØP¶ØØFMØØ@¨¶ØØ@¶¶ØÞ   
 ØØ# 0ØØ1 ØØ# 0ØØ !@ ¸ØØØ´ ¬#Ø#¸æØ   JØØF J@¬ØØþ ØØØ ¶@¹JØØ1 JØØF @   
 ØØ#âÆØØF ØØ#µØM¯  _ÆØØ"  °ØØ&Ø´   JØØF ØÞ #ØQ JØØØ   JØØ1 JØØØØL    
 ØØ#¶¶°¯ ØØ#¯ãØÑ  ÆØØ" â  ¶ØØP  _, JØØF _ØMÏØØØ_¬ØØØ ,_,JØØ1 JØØF¯ â   
JØØQ,  JØØQ,0ØØK¸ØØØL__ØØ  ÆØØL  Ø&_ÆØØF ÆØ, 3ØØ& ¶Øص_ÆعJØØ&_JØØL_ÆØÞ   
ÑÑÑѹ  ÑÑÑѹ¬ÑÑÑ+ÑÑÑÑÑÑÑÑ JÑÑÑÑ  Ñ#¶ÑÑP JÑÑ1 ÑÑÑÑ °MÑÑM" ÑÑÑÑUÑÑÑÑÑÑÑ   

                             ____  _______    
                           mv! ØØØØÞ JØØØØØØØ    
  ___ _ _________________________ ______ _____ ____  JØØF  7ØØL °Ø    
 dØØØ#ØØLØØØØØØØØØMØØØØØØØ7ØØØØØØ# 7ØØØØ& 0ØØØ# 0ØØØ  JØØF  7ØØWµ     
 JØØF ¬ØØLØ@ ØØØ ¶Ø 0ØØÞ ¶Ø ØØØ ¶# ØK®ØØ  7ØØØÏ 7Ø   JØØF _ 7ØØP¶ _    
 ¬#Ø#æâ_ ¯¯ ØØØ ¯ 0ØØWâ ¯ ØØØw⯯ _ØÞ7ØØL 7ØãØ#,7#   JØØF JØÞ7ØØL JØ    
  "¶ÑØØ#ç  ØØØ  0ØØ@@  ØØØ@@  âØ_JØØ# 7#¬ØØ#Æ#   ØØØØØØØMØØØØØØØ    
 JÏQ_ 7ØØ#  ØØØ  0ØØÞ JØ ØØØ   ÆÑ°°#ØÆ_ j# ¶ØØØ#   ¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯    
 JØØÑÏØØØ" âØØØÏ JØØØMÏØØâØØØÏ  dØÑ âØØØÑgØØM ÆØØ# µÏÏÏÏL          
 ¬" """  ¬"""" ¬"""""""¬""""  ¬"" ¬""""¬""" ¬""" "ØMØØ#          
    ¸_______      ___             jØ ØØÆ          
    0ØØØØØØ#,      ØØØ             Æ#_¶ØØ,         
    ØØØ JØØF _µææw¸  ØØ#             Ø@@#ØØÎ         
    ØØصÆØP JØØK¶ØÏ  ØØ#            ÆØW µØØ#x         
    ØØØ"¶Ø#w0ØØMÆØØL  ¶ØL            ¶¶¶ ¶¶¶¶¹         
    ØØØ jØØ#ÆØØ ¸__  ¬Ú      
    0ØØØØØØع ¶Ø&ÆØF  #Ø#     
    ¯¯¯¯¯¯¯   ¯¯    ¯      
                    
                    
                   
      7ØØØØØØØؾØØØØMØØØØMØØØØØØØ  ØØØØØØØ®ØØØØL ØØØ1ØØØØØÏ&_      
      7د7ØØF7ØF]ØØF 7ØØF ãØد¯ÆØ  ¯ØØ#¯¬ØF¯ØØØ#,¬ØF¯¯ØØ#¯¶ØØÞ     
      ¬" 7ØØL " JØØL_ÆØØL 0ØØw_¬"  ØØQ_,"~ Ø®ØØÏ ØF ØØ# JØØ®     
       7ØØL  JØØØÑÑØØL 0ØØÑÑ   ØØØÑ1  ØF¶ØØKØF ØØ# JØØØ     
       7ØØL  JØØF 7ØØL 0ØØÞ JÏ  ØØ# ÏL ØF ÑØØØF ØØ# JØØQ     
       qÆØØæ  ÆØØÏmÆØØæmÆØØææØØ  æØØ#ææØFæØ#ç¬#ØØF æØØ#æÆØ@      
       ¬°°°°  °°°°¨°°°°¬°°°°°°°  °°°°°°°´°°°' °°°´ °°°°°"¯ mv!    
                   _ââ_         
                   °ÑÑ'         
                   ØØØ1         
                   JØØ1         
                   JØØ1         
                   JØØË         
                   ØØØØL        
  JÏÏÏL    ,ÏÏw    âÏÏÏ        âÏÏ,               
 ___¶ØØL ______,_55, ¸___¸ ¬ØØØ ___,,___ ___, _55, ¸___¸ ,_______ ____ ,___,,_,
ÆØØØÆØØLJØÑÑØØØ'ÑØØ# âØØMØ#, ØØØ #ØØ1+#ØØ ÑØØ1 ÑØØFâØØMØ#,+#ØØØ#ØØMÑØØ# ÆØØØ#0ØF
ØØØ 7ØØL¬¶_ÆØع ØØ# ØØ#âØØÏ ØØØ_ØQ  ØØØ JØØ1 JØØ®ØØ#âØØÏ ØØØ JØØ1 ØØØ ¶ØØ#jØ 
ØØ# 7ØØL ÆØØ",, ØØ# ØØ@"""" ØØØÑØØç ØØØ JØØ1 JØØ®ØØ@"""" ØØØ JØØ1 ØØØ  ØØØØÞ 
#Ø#wÆØØW_ÆØØ&µØ1µØØ#,¶ØÑ_ÏÏKâØØجØØ#w ØØØmÆØØ&rJØØF¶ØÑ_ÏÏKâØØØwJØØ&rØØØw ¬ØØ@ 
¬°¶"¬¶¶¶¬¶¶¶¶¶¶¹¶¶¶¶¹ ¬ØØP¯ `¶¶¶ °¶¶¶ ¬°¶"¬¶¶¶ jØØF ¬¶¶°¯ `¶¶¶¶¬¶¶¶ ¶¶¶¶  ã#  
            @@¹           ÑÑ#            jØØØØ 
             ØØØØØØØØ ØØØØØ mv!                 
             ØK¯¯ÆØØ" JØMØØÞ         
             " ¸ØØØ´  d#¬ØØÏ         
              _ÆØØ"  ÆL_ØØØ         
              ÆØØ" ÏL ØP¶0ØØÞ         
             ØØØ#ææØØLØØø æØØØr        
             °°°°°°°°¨°°° °°°°         
                                        
  _ââ_ââ ââââ,   _ââ__  _âââ_ââ  _ââ__ ââââ, ââ_ ââa ,ââââ,       
 ¸ØØ#@#ØØÞMØØ#¹  ÆØ@@#Øb JØØÑ@#ØØ ÆØ@@#Øb ¶ØØØ4 qØØ# ¬MØ@ !#ØØØQ       
 ÆØØL JÑÑ ØØ#_  ÆØØÞ JØØþ0ØØK_ ¶¶ ÆØØÞ JØØþ #ØØL áØØØL á#  ØÞ#ØØ       
 ØØØL âââ, ØØ#Ø# ØØØÞ JØØ#¬¶ØØ#æw_ ØØØÞ JØØ# ¶ØØÞ 0MØØÞ 0Q _Ø ¶ØØÞ       
 ãØØL MØØ1dØØ#¯ _,0ØØÞ JØØK¸_¸¬¶#ØØ,0ØØÞ JØØK ØØ# ØLØØ# ØL Æ#ææØØ#       
 ¶ØØk_JØØ1_ØØQ_JØF°ØØK_ØØØ´0Ø&__ØØØF°ØØK_ØØØ´ 0ØØWØ 0ØØWØ ¸ØÚ ¸ØØØ_      
 "@ØØ@M#1ØØØØØØØF ¬@#Ø@@" 0ØMMØØ@P ¬@#Ø@@"  ]ØØØE ]ØØØE 0ØØÞ7ØØØ#      
  __                                      
 ØÑ#  µµ_  ,â__  ,ææ_       _____ _________________         
 JØm  áØØ#  ØØØØÞ ¬""ØÞ      7ØØØ# 7ØØØMØØØØ7ØØØØØØ#     æÏm   
 ¯¯  ¬""   ¬¶@P  qÏØ@       JØØØ& ]Ø 0ØØÞ ØØØ ¶#     ØF   
   _   _ÆÞ _            JضØØLJØ 0ØØÞ ØØØw⯯    ___ØF   
   ¬ØÎ  ØP  ØÞ           JØ ØØ#jØ 0ØØÞ ØØØ@@     Ø@¶P    
   °Øµ_ ¶  Æ#            jØ ¬ØØØØ 0ØØÞ ØØØ Æ#   __ØL     
   _æØØØm___âÆ# mv!         âØØÑ ÆØØØ JØØØMâØØØÏÏØ#   ØÑ@     
   #ØØ#"°@@@¶"            ¬""" ¬""" ¬""""¬"""""""  âÆØ      
                              mv!  âØF       
 ææææç æææø gæææær   ææææ¸ ææær æææææ  ¸µææmwæø  jææm    âØF       
 °ØØØ#_°Ø@° °Ø@ØØN   °ØØØ& °ØP´ ¶ØMØØQ ØØØ°°#Ø#  JØØ#    ØF        
 Ø@ØØ& Ø1  ع0Ø#   ØMØØL ØL JØ ØØ& #Ø#w_¬""  ØØF   ,æØF        
 Ø1¶ØØLØ1 J# ÂØØÞ   ØF0ØØ,ØL Æ@ ÆØØ ¬¶#ØØ#m_  0Ø´   0Ø         
 Ø1 ØØ#Ø1 ÆÑÑÑØØ&   ØL¬ØØÑØL ØÑÑÑØØL ââ ¶ØØ#  0Ø   JØK        
 µØ#,¬ØØØ1 âØ® âØØØw  æØ#,¶ØØØL æØw ®ØØ#,ØØmâæØØ#  ææw  æÆØ         
 @@@4 ¶@@² ¶@@ ¶@@@4  @@@¹ @@@L @@@ @@@@¹@#"¶@@°  ¬¶@" _JØK°         
  _____      ___              ____ ÆØ@@          
 æÆØØÑÑÑØÑw_    æØÑØ#m__ _ÆØÑæw_  ____æææØÏm__Ø@Ñ#ÏÆ#           
 "¯   ¬¶#m__  _Æ@  ¬°¶ÑØMØP ¬¶#Ïm_ØØ#Ø°¬°°¯°¶#ع ¯¯            
      ¬°¶#MmæØP         ¬°##´                    
        ¯""                                


Kurwa Paîer!