scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/nax-k^s.txt

File size:
33 553 bytes (32.77K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 30

Preview

               ·this file passed·
            _ _____    ___  ______
                )_ __ _| (___) _ )_
               __/__) (_  |  |___/
            _ ___ |  |___|  |__
             c!|______|MSS|____| |______ _
           ____    ____   _____   ____
         ___\ (_  ___\ (_  __\_ (_  __\ (_
         _) _/  /___) _  /___) _/  /___)  _ /__
        /  \   /  \_  /  \   /   /  /
        \___    \_____/  \____\   \___ \  \
         \ ________\  /______\  \ ____\ \_______\
          \/   <(·tHE YARd·)>  \/ lOCATED iN gERMANY!
     [·aMiGA·aLL cONSOLES·gRAFFiTi·aSCii·liNUX·hiPhOP·pECEE·]
      [· rUNNiNG oN 7 nICE nODES · iSDN/aNALOGUE/tELNET ·]
         [· oPERATED bY zANEr · diPSWiTCH · hAsH ·]

__________________________________________________________________________--....---------------------------------.......-------------------------------
 :::: .... _ __  __  ___ _____ :::: :::: __ ___ __ __ _____ _____
 .::::.:::'/ \/ /___/ /___/ _\/   \`:::.... / Y  \/ Y \/   \/ ____\
 :::: ::::  \ \  \ \  \ __\ \ _/.... ::::    \ '  \ \ _/ __/
--:::: ::::__ /_____/_____/____/_/___\`:::.:::'__|_T___/______/_/___\__/-----

           ...who fight with the army of...
    ........   .  __/\__   __/\____    __/\_____
    :::: :::: .::  _\_ _/  _\_ ___/_   _\_ ____/__
    :::: :::: .::· /___ _\  /__  ¦  \  /__  __/  \
    :::: :::: ::·  /   \  /   .  \  /   \¦   \
    :::: :::: ·  _/    \_/      \_/    ·   \_
    :::: ::::   \__________/______________/________________/
       ::::               ...soldiers...
       ...is happy to presents his FIRST ascii-colly...


               ...called...

      ÆØm    ¸_
      #ØØL   aØØ#              ,æææµ___µ,
      ¶ØØ#  æØØØØØ"   ¸æØØp         ØØØØØØØØØF
      ØØظ ¶ØØØ#~   æØØØÑ"         ØØØØØØØØØ
      ¶ØØ# ÆØØØص  æØØØØ"       ____ JØØØØØØØØØ
       ØØؼÆØØMØØØK_ØØØØ"_____ _.---,__)__/ áØØØØØØØØØ
       ]ØØØØØP ¬ØØØØØØF  _  \/ ` _/ ___)__ÆØØØØØØØØ#
       ØØØØF  ¶ØØØ#~____i____\_T__\________ØØØØØØØØØF
       ãØØ#   #ØØ    __  __ .___   ¶°"°¶ØØØØ
       ¬*Ñ"   "~    (_____) |___)  _µæÑæµ_"¶F
                     '    ¶ØØØØØ##,
                          ¶ØØØØØØF
                           ¯"°°"cindy/xzn
   ¸µææµ_          _µæm_
   ,ØP°°Ñ#µ        _ÆØM°¶#L
  ,P   ¬#m     _  æ#¯  ¬Q
  Ø    _ØÞ  p p æ# ÆZ_   #
  #µµµµµæMØÑ   Ø µØMp *ØØMæwµµµ#
  °¶¶¶¶¶Ø"     æP Ø p ¬ãM¶¶¶P
     0Þ__µµæææwÆ#__L___ #        _____________________
     ]ÑØÑ@PØØ°¶#ØØØØØØØØØÑæm_      |           |
    ¸Æ#"  ØØ  ¬¶Øm ¯#"°¶Øm_ Yoooo..|It's time to wake up.. yea
    ,#"   ¬'   ¬Æ#_   ¬¶#_ that's|right.. that booring time of
   ,P ØØÞ      a# ¶#    °#_ the day when you must get out of bed
   _#  ¬     _ø¶¯ ¶&    ¶Q and leave the cozey sexualdreams behind
   Æ       ¸æع   #  aL! # Yeah.. it's sure boring.. But, hey!
   #,_     _µØØ"  ¸ ¶L  rS! ¶L that's life!.. Eat, Sleep, Fuck, Shit!
  J&Ø#    ,ØØ"   ,ØÞJ1    J1 and there is nothing you can do about
  J###    Æ@    °¶ JF    JF it! Well, you mabey can get|a job...
   #     Ø´     JÞ    JÞ Then you can Eat, sleep, fuck shit and
   0L    æ#      #    # work! Oh.. yeah!.. sure... that's what
   ¬#_ _µ  ØF   dK  æ´    J´ everyone wants! If god was smart, we
   ¬#_ 0@  ¬    # æK    æF would be born rich! But hey!|That's the
    ¬#m_   aç   _ÆF   _ÆK meaning|of life! To eat, sleep, fuck and
    ¬¶Ømm_ ÆØ#  _µÆ@___µµµæÆØ®__ shit..|well, it sure sucks! |
    _µÆ@#Ø#ÑØ®æÑØØØØØØØØØ@@¶¶¶#ØØØMp   |           |
   _æØP"  ¬"°°°"°""¯  °#b_   ¬"   | -toughts of alcataz |
  _æØ°           ¶#µ       |_____________________|
  Æ#°            ¬#Ñ_
  "              °ØÞ
                 ¬


Since I'm a new shot in the biz I'm still in the stage of learnin' and 
creatin' my own style... When watchin' thiz piece uf shit ya will have to
KeeP that in mind... But hopefully ya'll like'm anyway... And I will do my
best to keep evolving and to grow as an ascii-artist..

                             .:.killersmurf.:.

           ........  .......  .......
           :::: :::: :::: :::: :::: ::::
           ::::   :::: :::: :::: ::::
           ::::   .::::.:::' :::: ::::
       .---(  ::::   `:::..... `:::.::::.  )---.
       |                      |
       | [ nr ]   [ logga ]    [ person ]  |
       !                      !
       ¦  o¹    FATAL VISION   sH¿Ne    ¦
       :  o²    GREETS      sH¿Ne    :
       ·  o³    Flatline     sH¿Ne    ·
       .  o4    INDEX       sH¿Ne    .
         o5    tHE kLAN     GroGGy
         o6    WoNDeRLaND!    RaMSeS
         o7    funeral fog    catharsis
         o8    fisherking    FISHERKiNG
         o9    Winterland    FISHERKiNG
         ¹o    nordic empire   danen
         ¹1    upload      sysop's
         ¹2    download     sysop's
         ¹3    chat       fairydust
         ¹4    X-zone      cindy
         ¹5    cindy       cindy      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:FATAL VISION  NR:o¹
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
 ........              .... ....
:::: :::: ....      ....    :::: ::::  .......   .......
:::: ___ .::::.  ____ ::::    :::: ::::_ :::: ::::__ :::: :::: ____
::::::_ \ ::::  / _ \ ::::    :::: :::: \ `:::..../ \ :::: ::::/ _ \
:::: '  \:::: .... '  \:::: .... `::: :::' \.... ::::  \:::: :::: /  \
:k^s__|___/·:::.:::'_T___/`:::.:::'  ·:.:·____/`:::.:::'___/`:::.:::'__\___/

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:GREETS     NR:o²
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
  ........ ........  .......  ....... ....   .......
  :::: ..... :::: :::: :::: :::: :::: ::::.::::.  :::: ::::
  :::: :::: ::::   :::: :::: :::: :::: ::::   `:::....
  :::: :::: ::::   .::::.:::'.::::.:::' :::: ........ ::::
  `:::.:k^s ::::   `:::..... `:::..... ·:::.:::'`:::.:::'

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:Flatline    NR:o³
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/

 .........
 :::: ::::
 ::::  ....   ........  ....   ....   ...... ........  .......
 ::::::: ::::   ....::::..::::.   ::::    :::: :::: :::: :::: ::::
 ::::  ::::   :::: :::: ::::   ::::    :::: :::: :::: :::: ::::
 ::::  ::::   :::: :::: :::: .... ::::    :::: :::: ::::.::::.:::'
 :k^s  `:::.....`:::.:::: ·:::.:::' `:::..... .::::. :::: :::: `:::.....

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:INDEX      NR:o4
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
     ...... ........   .....  ....... .... ....
      :::: :::: :::: ....::::. :::: :::: :::: ::::
      :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: `:::.:::'
      :::: :::: :::: :::: :::: .::::.:::' :::: ::::
     .::::. :::: :k^s `:::.:::: `:::..... :::: ::::

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:tHE kLAN    NR:o5
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
                   .
  .   .   .        . . .  . .
 .  .     ---------------- .  .  . ---------------------------.
   .... . .        . ....   .              |
.  .::::. .  __ __  ___   :::: .... __    _____  _____  |
 .  ::::   / | \ / _\  .::::.:::' / \___ / _ \ / _ \  |
 . :::: ..../    \/  __\  :::: ::::/  \ \/  '  \/  /  \ |
.  ·:::.:::'\___T___/\_____/  :::: ::::\_______/\___|___/\___\___/ |
 . .   .  k^s         . . .               |
 .   . . . ----------------- . .  . . ---------------------------'
   .  .  .          .  .  .


      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:WoNDeRLaND!   NR:o6
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/ _                                
 _)\__________________________________
|   _ ____ _  _  _  _  _   _  _  _  _   _  _
|  _)\\ //(_ _)\__/(_ _)\__/(_  _)\__/(_ _)\__/(_  _)\__/(_   /\_
|  ) ¯\/¯ ( )   ( )  \ (__ ) _  ( )  ___(__ )  __(___ )_(
| _/   _  \/  )  \/     \/ / )  \/  __/  \/  _    \_
| \_____( )__________________\_________________________________|________/
|                               _
|       _  _    _   _  _  _   _  _  )\_
   k^s   _)\__/(_   _)\___/(_ _)\__/(_  _)\__/(_ _/  \_
       )   (____ )  _  ( )  \ (__ ) _  ( \_____/ |
      _/    /  \/  '  \/     \/ / )  \_ _ _  |
      \___________________T_________\_________________/ )\/(  |
                               \__/  |
                           _______________|


      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:funeral fog   NR:o7
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
 ___________   ___________________________________________________                                    
|      |___|   |_        |      |     |  |     
|  ______ |  |  _  \_ _   _____|   __| |  __|  |  |     
|  ___|  |_ |   \_   |   ____|____  _____|     |  |         
|   |     |   |   |       |     \___ .  |  |______      
|   |_________|______|   |______           ||     |   |                   
|   |        |   |   |     _____    ||____      |  
|_____|        |_____|   |________|  |_______|  |      |        
                               |____________| 
          ____________   __________                            
         |      |___|     |                  
         |  _________  |     |                    
         |   ___| __  |   _____|___                    
         |   |   | |  |     |                
         |   |       |____.  |               
         |______| k^s   __________|  |                           
             |_________|     |  |              
                       |____|                
                                   

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:fisherking   NR:o8
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
   _  _  _ _  _  _  _  _  _  _   _  _
  _)\_/(_ _)\/(_ _)\__/(_ _)\__/(_ _)\__/(_  _)\__/(_   /\_
  ) ___( )\__/( )  ___( ) || ( )  ___(__ )  __(___ )_(
 _/ __/ _/   \/\__  \/  __  \/  __/  \/  _    \_
 \___/  \_____________________||____________________|________/
    k^s  _    _ _  _  _   _  _
       _)\____ _)\/(_ _)\__/(_  _)\_/(__
       ) _/ ( )\__/( )  \ (__ )  __(_.
      _/  _  \/   \/     \/  /__ |
      \_____\_______________\_______________| |
                         · ·


 
      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:Winterland   NR:o9
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/ 
  
 .        .            
·:::. .  .  .:::·.............. ....    ....... ........
 ·:::. ::.:: .:::· :::: :::: ::::.::::.   :::: :::::::: :::: .::·
 ·:::.·:::· .:::·  :::: :::: :::: ::::   :::: ::::::::   .::·
  ·:::::·::.:::·  :::: :::: :::: :::: .....::::.:::'::::  .::·
  ·:::· ·:::·   .::::.:::: :::: ·:::.:::' `:::.....::::

     ..    k^s
     ·:::.     ........ ........   ..... 
      ·:::.     ....::::.:::: :::: ....::::. 
      ·:::.  ... :::: :::: :::: :::::::: :::: 
       ·:::. .::: :::: :::: :::: :::::::: :::: 
       ·::::.:::· `:::.:::: :::: ::::`:::.:::: 
                             


            

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:nordic empire  NR:¹o
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
              
  ............                       
  :::::: ::::::                  ---------.
  :::::: ::::::                      |
  :::::: :::::: ....... ........  ..... .... .......  |
  :::::: :::::::::: :::::::: ::::....::::..... :::: ::::  |
  :::::: :::::::::: ::::::::  :::: :::: :::: ::::    |
 | :::::: :::::::::: ::::::::  :::: :::: :::: :::: ....  
 | :::::: ::::::`:::.:::'::::  `:::.::::.::::.`:::.:::'  
 |     ::::::                       
 `-----           
       .-------         
       | ............                 
       | :::::: ::::::                      
       | :::::: ::::::             
        ::::::    .... .... ........ .... ........ .......  
        ::::::.   ::::·:::: :::: ::::.... :::: :::::::: ::::  
        :::::: ......:::: :::: :::: :::::::: ::::   :::: :::: |
        :::::: :::::::::: ::::.::::.:::':::: ::::   ::::.:::' |
        ::::::.:::::::::: :::: ::::  .::::.::::   `:::..... |
            ::k^s:                      |
                                ---------'

                                     
                                   
      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:upload     NR:¹1
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/

  _____                            _____  
  /   \  ... ... ...... ...   .....  ..... ......  /   \ 
 /    \ ::: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: /    \ 
 /___  ___\ ::: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: /___  ___\
  |  |  ::: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: :::  |  |  
  !  !  ::: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: :::  ¡  ¡  
  ¦  ¦  ::: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: :::  ¦  ¦  
  :  :  ::: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: :::  :  :  
       ::: ::: :::.::' ::: ... ::: ::: :::.::: ::: :::      
  .  .k^s `::.::: :::   :::.::: `::.::' ::: ::: :::.::'  .  .  
                                     
                                    
     .-------(    RULEZ                               
     |::::·                              
     |::·                                
     |·   WRITE you'r own rules        .        
                          .::|        
                          .:::|                
                         .::::|          
                         -----' 
      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:download    NR:¹2
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
                _   _
          ___________/(/\/\/\)\___________
          \ _ ___ __    __ ___ _ /
           \/ \/ / ) \\ : // ( \ \/ \/
              / /___\\|//___\ \
             /_  _ O O  _  _\
              \ /    \ /
 THiZ aCT cOUlD KiLL yA !!! / \^V^^^^V^/ \ THiZ aCT cOUlD KiLL yA !!!
              \  \¦  ¦/  /
               \  :  :  /
               \ .^^^^. /
                \________/
   ......  ..... ...  ... ...... ...   .....  ..... ...... 
   ::: ::: ::: ::: :::  ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
   ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
   ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
   ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
   ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: :::   ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
   ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: :::k^s ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
   ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: ::: ... ::: ::: :::.::: ::: ::: 
   :::.::' `::.::' `::.::.::' ::: ::: :::.::: `::.::' ::: ::: :::.::'                      
          

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:chat      NR:¹3
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/


           dA mSTEr BrEakS iN fOr a ............
      .   .   
   .  . . .  . .              .         
  . .  .  .   . .           .   .  
  .   ...........  . ------------------ .  .  . 
   . :::::: :::::: .           . .  .   
  .  :::::: ::::::            .  .  .  
    . ::::::     ___ ___  _______ ....    . 
   .  ::::::    /  |  \ /  _  \.::::. . .  
  .  . :::::: ....../     \/  '  \::::    . 
   .  :::::: ::::::      \  _   \::: .... . 
  .   `:::::.:::::'_____|_____/____|_____/:::.:::'  .
   . . . .  . .           . . .  .  
   . .  . .  ------(k^s)-----------  .  . . .
  .    .  .  .            .  .   . 
               

      ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:X-zone     NR:¹4
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/

                 
                       
  . . . . . . . . . . . .          
  . . . . . . . . . . . . .                   
 .            . .             
 .  :::::: ::::::     . .                
 .  :::::: ::::::   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 .  :::::: ::::::  .::·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 .  :::::: :::::: .::·                       . .  
 .  `:::::.:::::' .::·  ......... ....... ........  .......   . . 
 .  :::::: ::::::  ·     :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::   . . 
 .  :::::: ::::::      ...::::' :::: :::: :::: :::: :::: ::::   . . 
 .  :::::: ::::::     ::::·   :::: :::: :::: ::::.::::.:::'  . .  
 .  :k^s:: ::::::     ::::..... `:::.:::' :::: :::: `:::.....  . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         ::: :::____ _ ______ ::: ::: ____
-----------:::-::: _ \/ \/ / _\-:::-:::/ __\-----------------------------
KillerSmurf::: ::: ' \ / \/  __\::: ::: ___/ LOGO:cindy      NR:¹5
-----------:::·:::__T__/__\ \_____/`::.:::__/--------------------------------
              \/
                                   
         .              
       .:::·             
       .:::·              
      .:::·__             
      .:::· \/        .   .  
     ·:::· __ _____   _·:::. .:::· 
      ·:::./ \/ _ \___/ \·:::.:::·  
      ·:::.  \ /  \ /  ·:::::·  
       ·:::.__/__\___/______ ·:::·   
       ·:::.  k^s    .:::·   
        ·        .:::·    
                  ·
    
    
         .""".              .""". 
         ¡~ ~¡              ¡~ ~¡
       »»==|ø ø|==>   t·h·e e·n·d   <==|ø ø|==««
         |(_)|              |(_)|
         ( - )              ( º )
         ¹°|               |°¹
 
        
      
         
              
              
              
            
           
              
   ....... ........  .......   .....  .... ....   ....... 
   :::: :::: :::: :::: :::: :::: ....::::. .... .::::.  :::: ::::
   ::::   ::::   :::: :::: :::: ::::  :::: ::::   `:::.... 
   :::: .... ::::   .::::.:::' :::: ::::  :::: :::: ........ ::::
   `:::.:::' ::::   `:::..... `:::.:::: .::::. ·:::.:::'`:::.:::'
                                     
         m·a·i·n a·s·c·i·i a·r·t·i·s·t i·s


             killersmurf ·/· N-iCe


           g·u·e·s·t a·r·t·i·s·t·s i·s

               cindy ·/· xzn
               
              alcatraz ·/· pst
                                  


  .:.i only use CygnusEd professional 3.5 when i draw the ascii's.:.


 
 
           thanx to everbody who know's me!!..
        .:.you have been watching a production from.:.

            ¾¾¾¾¾¾¾¾.  
            ¾¾¾¾ ¾¾¾¾
    -÷×X×÷-÷×X×÷-÷×¾¾¾¾ ¾¾¾¾X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-
            ¾¾¾¾ ¾¾ _______ ______ ______
            ¾¾¾¾ ¾¾ _\_____/_/ .__/_/ ___/_
            ¾¾¾¾ ¾¾ |      |   __/ | ·al·
            ¾¾¾¾ ¾¾ |___  .___`  .__\  |
          rs! ¾¾¾¾ ¾¾  //___| //___| //___|
            ¾¾¾¾ ¾¾¾¾
    -÷×X×÷-÷×X×÷-÷×¾¾¾¾ ¾¾¾¾X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-÷×X×÷-
            ¾¾¾¾ ¾¾¾¾
            ¾¾¾¾ ¾¾¾¾ 
 

 

·························( dA N-iCe soldier )·····························

      
                FAiRYDUST
     .--                            --. 
     | tHORPE  · aDDE ·  '???' / 'nOTAcLUE'  ·  kANE   |
     × kILLERsMURF · dEEjAY · LA SHAWN · pSYCHE · cASE ×
     | rAG · tHE vULtURE · sT0RM · rETARd0 · mAYbE yOU |
     `--                            --'·························( wanna be a soldier )····························

             
     .--                           --. 
     | Are you coder, cracker, suplier, trader, musician,  |
     ×    gfx-artist and have the N-iCe spirit?       ×
     ×   Then don't hesitate to call our whq MooN bLOOd   × 
     |   (+46-478-40277) and apply for membership!!     |
     `--                           --'


····························( N-iCe bOARdS )·······························

   .:WhQ:. .:./\/\oon blood  +46-aSK-aROUNd  ...Fairydust
   .:EhQ:. .:..cyber design  +46-aSK-aROUNd  .......storm 
   .:ShQ:. .:......moldavia  +46-nOT-4-YOU!  ........case
   .:cAhQ:. .:.vultures nest  +905-aSK-eLiTE  .the vulture
   .:aUhQ:. .:...terra firma  tELNET÷fINd÷mE  ......psyche
   .:sChQ:. .:.south central  +46-aSK-aROUNd  ....la shawn
   .:.hQ.:. .:....cyber town  +46-nOT-4-YOU!  .........rag
   .:.hQ.:. .:.mutated space  +46-aSK-aROUNd  .killersmurf

··········································································
 

            .:.this colly called.:.
  


 ...... ......                 ...... ......
 :::::: ::::::                 :::::: ::::::
 :::::: ::::::                 :::::: ::::::
 :::::: ::::::                 :::::: ::::::
 :::::: :::::: ........  ....    .......  :::::: :::::: ........ 
 :::::: :::::: ....::::. :::: .... :::: :::: :::::: :::::: :::: ::::
 :::::: :::::: :::: :::: .::::.:::' :::: :::: :::::: :::::: :::: ::::
 :::::: :::::: :::: :::: :::: ::::.::::.:::' :::::: :::::: .::::.:::'
 `:::::·:::::' `:::.:::: :::: :::: `:::..... `:::::.:::::: ::::   
                ::::              :::: 

                .:.by.:.
 _     _µ,
 ¬#Q   _æØ@´
 ¶Ø_ _µØÑ°  ____ _____  _____   _______ _________
.m_ØQæØÑ°¯ __(___/_)  |__)  |_____\_____/__\_____  \
 °ØØØØm__ |    |  l \  l \   |_)___  __/ __/       _µµw_
 #@¶Ø¬°¶ÑÑm|________l________\_______\___ '  _/____|____\      ,Æ#°°¶#m
  JØÞ  ¬°¶#m_     ________    `-----'cindy  _________  gØK
  ØL    °Ñ#w_ ____) ____/_____________    ___)____  \ ÆØ
  ØL     ¬¶Øm¸\______/  \   /   /--- ----\   _/ __#ÑÑØÑÑÑÑÑÑ
  ¶¹      ¶´/__________/___/___/___/__________\_____\____\ ØF
                                  ØF
                                  JØÞ
                                  7Ø
                                  Ø#
                                  #F      


               .:.of.:.

      _   _
      JØL  JØ      _____
      ÍØQ  Ø#     __(____/___________________________
      áØ#  Ø#    |    \_   _______/  _______/
      0ØØL  ØF    |     |   |   |   |__/___
      0ØØK JØÞ ______ |     |   |   |   |   |
      0#¶# JØ ¯¯¯¯¯¯ |     |   |   |   |   |
      0# ØK 7Ø     |     |   |   |   |   |
      0# ¶# 7Ø     |     |   '   |   '   |
      0# ØK7Ø     |     |      |      |
      0# ¶ØÆØ     |     |      |      |
      0#  ¶ØØ     |     |      |      |
      0#  ¶@  cindyl_________l___________l___________|
      ¶F
  .:.has now reached the end... watch out for my next colly............


@BEGIN_FILE_ID.DIZ            _____ 
 ....   __ ___ ./ ___/
.-:: ::-/\-_\/_/ __|_| _|_--.
| :: :: \//____\_____|_____| | 
|k^s :: .--------------------'--.           
`-------' p·r·e·s·e·n·t·s    |      
 |               |  
 |   killersmurf's fist   | 
 |   !ascii-colly ever!   |       
 |               |
 |      WAKE UP      |
 `------------------(14/5 -97)--'
@END_FILE_ID.DIZ..
                  _______._
_._   <<(· THE YARD ·)>>    \   .  ______ _______    ____._
 ¡/                 \   |_ /   / ___   \ _____\  ¡
 |  1\36k6 sLOT·2\iSDN sLOTS    _\  (__\\____/__\ /______\  _/ \ |
 | 4\iSDN sTATiC tELNET sLOTS   /__________________/ /________\mt^lp|
 | aMiGA·cONSOLES·gRAFFiTi·iBM _ ________ _       ____ ________ |
 | aSCii·liNUX·hiPHOP·dAYdREAM \ \   ///  ________./  ¡\   / |
 | aEROHOLiCS·bGiRL·pUREpHUN·sOiA \   \____/  _ /¡  _|_\   \__|
 | lP!·oMEN·aRCADE·pHUNK·mENACE   \   \  \____\ \!___/  \____/
_!___ ______ ________________________\_____\__/________:  \____________._
 ·  \\   \\        ________________\             !
    \_____\\______________\ cONTACTING: · zANEr · diPSWiTCH · hAsH ·