scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/mayday.txt

File size:
27 342 bytes (26.70K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 48

Preview/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\
 __ __   __  __ __   __  __ __   __  __ __   __  __ __   __
( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/

  You've just spended time and money on leeching a production called:


               ________      ____
               \_  / ¬\     /  /\         
               /  /  /\ _______/  / /         
        _________   /  /  / / \_____  / /         
        \_____ ¬\  /____  / / /  /  / /          
        / __/  /\ /_____ / / /  /  / /_________      
       /  /  / / \_____\/ / /______ / / \_____ ¬\     
       /______ / /     \/  \______\/ / / __/  /\     
       \______\/ / _,æøüðð©ÆNM©ðððüøæ. \/ /  /  / /     
  ____________ pSS\/ .æ#MÆÆ0MN®°ÆÆØ°N0®NMØ0æ. /______ / /________ 
  \__ ____ ¬\   .æM#ÆMNØØMNM MÆÆ M#NM#G#ØØæ.\______\/ / \_  / ¬\ 
  /  /  /  /\ ,æ#ÆÆ#Ø0ÆÆMÆM' NÆ# °ØØÆ pSS Æ#æ.   \/ /  /  /\
  /  /  /  / / oGMØÆN©ÆÆMNØØ' #ØN `ØMNÆÆ#©NÆØMæ    /  /  / /
 /___/___/_ / / iGWØWÑ#ÆÆØ0MNM MØØ0Æ ØØ0MNÆÆ#ÑWØWGi   /____  / / 
 \___\___\_\/ / iMN®#ØØMÆM0®M®' ÆÆNØM#N `ÆÆWMN®ÆØØ#®NMi  /_____ / / 
       \/ ,N®MNWÑNMÑØÆW° ÆMNØW#MØÆ °MØØÆ#NÑÆNM®N. \_____\/ /  
        ØWØØÑWÑMØÆ0Æ° MNØØ#Æ®ÑMNØ °MØØ#NÆÆÑØØWØ     \/  
        0ØÑ®ÑMØØÆW®Æ Æ©M®'ÑMN`ÆMNØ MNØØÆW#Æ®ÑØ0       
        µWØÑÑØÆÆ°ÆMØ Ø0MN° ØÆ# °®Æ#M ØØM°ØÆNÑÑØWµ
        ÆWÑ®MN#Ø ØÆÆ ÆÆØ' MØÆ `Ø0M 0ØÆ ØNMW®ÑWÆ  
    WE   #ÆNÆ#WÑM MN# #ÑM  WMØ  ÆM# Æ#W Æ#W#ÆNÆ#  WE
        7®##M®MØ ÑØÆ NØÆ  WMØ  O#N MNØ MW®M#Ø®7  
    ARE   ####MØÆ Æ#M Æ#M ,ÑØ#ÆM. ØMW ÑØM ƵM####   ARE
         ¯NÆØ®Mæ Ø0N ÑØM MNØ#WÆÑ Æ®# #ÑÆ æM®ØÆN  
   DIFFERENT  °MWÑÆW MNÆ ØØÆ MNØØ#WÆ ØÆM #MØ ÆÑWM°  DIFFERENT
          `V#MÑ ÆN# ÆMN #ÆÑÆMNØ ÆÆ# ÆNÆ Ñ#V'   
           °0N ÑÑÆ ®MN WÑ#Æ®MN WÑM 1ÆN °    
            ~ ²*Æ #MW ÆN##ÆÑØ M## ©¹°     
              ¯ ^³² ØØ@MNWÆ ^³² ¯      
    _|_ |__ __  __ __   · __ __  __ __ __ · __ _|_     
     l__l )(_/_ ( (__l(__)l( )(__| `-.(__)(__ l(_/_ l__(__|  
                  ______| --'        _____|  
                           
              released 30.4.95               MADE IN SWEDEN

                  BY
 


                      _           
                     (_)           
             __ __   __|__  __          
       .-- -- -- - |__)`-.(__|(__l )l(__ - -- - --pSS-.  
      .-:-_--- -- --l  --'. | - - - --- -- - - -- --_-:-. 
      : :(_)        `--'           (_): : 
      : :  /\    /\  /\   /\   /\   /\  : : 
      : :__/ \  __/ \ /_ \___ / \___/ \ __/ \  : : 
     :  /¬_ _ \ /¬_ _ \/(_) \ ¬\\___  ___//¬_ _ \   :
     : :/ (_)|__/ / |(_) /\   _ \ / _\ / | (_)/  : :
     : :\____ ¬\/  _  /\/  _ (_) \/ (_)\/  _  /\  : :
     : : /¬ |  \  :   \  :   \ _  \ _ :   \ : : :
     : :/  : _ \ | _  \ | _  /(_)  /(_)| _  \: : :
     : :\__ ¯(_) /__: (_) /__:(_) /\__  /____: (_) /: : :
     `-:-:-\_____/-- l_____/ ¬l____/  ¬\_/  ¬l_____/-:-' :
      `-:-- - -- --- - -- - -    - -- - -- --- - ---'  :
       `- -- - -- -- - - -- - ---> when raving is an art <-'

        So it's time to write down some crap again :)....
        A new collection, new logos, new experiences, new
        d-zign, a new style...... It is so boring writing 
        this text but someone gotta do it... well, well, 
        well what the hell should I write?!?! The Mayday
        party have probably started allready so if you
        can't be there live watch it on tv god damn it,
        you can't miss the event of the year (well it's
        twice a year 30.4 and 25.11 :)) Can't write any
        more shit gotta do some more import things.....
        Hope you like my new style anyway... And last
        all guys who have requested logos from me, here's
        a sad mezz to you: I had done 90% of all requests
        I just had'nt uploaded them yet but the thing is
        my HD has crashed!! :( wich means that all ascii
        requests and logos are gone :( so you have to request
        them one more time... Sorry about that but what
        can I do? Enough about that now something more
        fun... If you wanna swap all kind of Rave/Techno/
        Ambient/Trance/Jungle tapes (or modules as well)
        write to:
  
              pSYCHIc sANTa/PuZZLe
               Peter Andersson
                Liljegtan 34
               545 31 Töreboda
                 Sweden
  
       Write Today! If it's fun you can do it again tomorrow.

 
             .- -- - - -- -- - --- -- -.
             | |_ _ _ _  ·|_ · __ |
             | l )(/_( (/_ ll_ l`--. |
             `- -- -- - - --- -- -¯¯--'
   
   
   
   
             The Choice Of A New Generation
            _ _ _____ ._____.____ _____ ._____.
           ./¬Y¬\\____\| ¬| |\__¬\\____\| ¬| |
           | | |¬ _/ | |__| ¬| |¬ _/ | |__|
           |   | | |____/|  | | | |____/|
           | \ / | | | l |  ' | | | l |
           l__Y__l_____l_____l_____l_____l_____|
   
              - The Raving Society -
   
   
   
     
            .- -- --- - -- -- -- --- --- --.
            | _| _  |_ · _  |_ | _    |
            |(_l(_l l_)l(_) l_)l(_)(_|_) |
            `- -- - --- - -)- -- -- -- -- -'
                  ¯¯
   
   
   
           
         

       _ _ _
     .-(_(_)(_)(_) 1- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
     |.- -- --)-   _ _   _  _ _ _|_    - -- -- -.|
     |`-- --¯¯-   ( (_l(_)(/_ |_)(_l( l_(_)  - -- - --'|
     `- -- - - -- - -- --- -- --l- -- - - - )- - --- -- - -'
                       ¯¯      /\    /\   /\ _    /\          ·
  .- --__/ \-- -__/ \--_/ Y¬\_---__/ \- -- -- -- - -- - :- --pSS-.
  :  /¬ _  \ /¬   \ \  : / /¬   \  - -- -- -- - -÷- -- - :
  : /  |___/ / |  / /  | ¯\/ |____/         :    :
  : /  _  ¬\/  _  /\/  :  \ _)_          : ·   :
  :/  :   \  :   \  ¯   \| ¬\           :   :
  /   |   \ |   \ æØØ MNØ®æ  \ - -- - -- ØØÆ - -- -÷-- - :
  \_____:   /__:   /_ ØNM  /Æ#M  /     æMNWæ   :   :
  :  ¬l_____/pSSl_____/ ¬\W®Æ__/æMNØ__/     ÆMNØ®#M   .   :
  :       ·     ÆØM MNØWÆ°  ØØN M#ÆMæ Æ#M       :
  :       :     WNØ      MWÆ  ØØ# MNØ    æMN  W®æ
  : - -- -- -- -÷ ·· ·   ØÆÆ æMNØ #®æ ®MN  #ÆM ØØM  MØØ ØØM  ØÆM
  :       :     Æ®M Æ#M ØØM ØØ® æMNW° #ÆN  ®#Æ WMNæ æMNW
  :       .     ØØN    MNÆ #ÆM Æ#Mæ  °ØM ÆMNW° °Æ®#MNØWØ
  :       .      : æMNÆ ØØM MNØ ÆMNæ         ØØM
  :         - - - ---÷- ØØ® NMØ ØÆW  ØØMæ Æ#MNWØ0M#ÆMNWØMN0#°
  :              : W®# Æ#M · _ _|_ _   _   _  :
  `- --- - -- ---- - - -- -- -.--°WMÆ ÆØM l( ) l_(_) (_)(_)(_)( - -' 
                  _ __ __ ___ _ __ __ __) _ _ · _ _
                              ( Y )l( )|_)

 
 
       _ _ _
     .-(_(_)(_)(_) 2- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
     |.- -- --)-      _ _  |_ _ _|    - -- -- -.|
     |`-- --¯¯-    X - ( (_l(_)l_(/_(_l    - -- - --'|
     `- -- - - -- - -- --- -- --)-- - -- - -- - --- -- - -'
                  ¯¯


                      · 
   .-- -- - -- --- --- -- - - -- -- -- --:-- -- -- --- - - -- -pSS-.
   | - -- --- -.         - ---- -÷- -- - -- æØØ MNWØÆæ   |
   |_________ `- -- - çMW®Æ#Mæ     : ØØN   MNW  #ÆM   |
   (¬  |  )     ØØN ØØM      MNWø.  #MØ ÆÆMNؤ æMN |
   |\\ | // ÆØMNW#Æç   WMN æW@  #Næ MØØ®#WM Æ®M    ØØM |
   | \__l__/  MNØ WM# æ®ØØ ®0Ø ®ØM  ØØM ÆMN   NMW  ØÆW M#Æ |
   |_/\__ ¬\__ ØØN ØÆM ØWM MW# ÆØØ  0MW ØØÆ   ¤ØM ØMNW®¤ ®#Æ |
   \  ¬|  / ÆMWç©Mغ #M® MNM MNW. .ØÆM MNW  ØØN     ØØM |
   |\\ | // MØØNW©µ ¤M@W ØØÆ ¤ØØNM®W0Æ 0ØNæ æ#MN æMNWØ0Æ®MNWØ |
   | \__l__/ · NW© 0WNç        W®N iØNMNWÆØ× MNØ   ØØM |
   |     : #MØ ØØNæ MNØÆWMNØØNÆ#MNØ0¤ .- --- - #ÆM   NMW |
   | - -- - -÷- --        - --- -- --'     ¤MNWØØMN#Æ®¤ |
   `- --- - -:-- --- --- -- - - - -- - - - ---- - -- - -- - - -- -'
        .


       _ _ _
     .-(_(_)(_)(_) 3- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
     |.- -- --)-      _ _ |_ _ _|     - -- -- -.|
     |`-- --¯¯-    X - ( (_ll_(/_(_l     - -- - --'|
     `- -- - - -- - -- --- -- -- - -- - - - -- - --- -- - -'
 


                   · 
     .-- -- - -- --- --- -- - - -:-- -- -- --- - - -- -pSS-.
     | - -- --- -.      ---÷- -- - -- æØØ MNWØÆæ   |
     |_________ `- -- - çMW®Æ#Mæ ØØN   MNW  #ÆM   |
     (¬  |  )     ØØN ØØM MNWø.  #MØ ÆÆMNؤ æMN |
     |\\ | // ÆØMNW#Æç   WMN MØØ®#WM Æ®M    ØØM |
     | \__l__/  MNØ WM# æ®ØØ ®0Ø ÆMN   NMW  ØÆW M#Æ |
     |_/\__ ¬\__ ØØN ØÆM ØWM MW# ØØÆ   ¤ØM ØMNW®¤ ®#Æ |
     \  ¬|  / ÆMWç©Mغ #M® MNM MNW  ØØN     ØØM |
     |\\ | // MØØNW©µ ¤M@W ØØÆ 0ØNæ æ#MN æMNWØ0Æ®MNWØ |
     | \__l__/ · NW© 0WNç      iØNMNWÆØ× MNØ   ØØM |
     |     : #MØ ØØNæ     .- --- - #ÆM   NMW |
     | - -- - -÷- --    - --- - -'     ¤MNWØØMN#Æ®¤ |
     `- --- - -:-- --- --- -- -- --- - - - -- - -- - - -- -'
          .

                 

       _ _ _
     .-(_(_)(_)(_) 4- --- - - --- - -- --- -- - -- -- - -- --.
     |.- -- --)- _ _ _ · _ _    _ _ _ __ - -- -- -.|
     |`-- --¯¯- (_l( Y )l(_)(_l (_|_)(_l( (/_`--. - -- - --'|
     `- -- - - -- - -- --- -)- -- - -- - - - --¯¯- --- -- - -'
               ¯¯

                 
    _____  _ _ .__.__________
    \____\./¬Y¬\| |¬ _ \____\.
    |¬ _/ | | | | | |¬ _/ |         ·
    | | | | | | |__| | |- --- --- -- -- --:-- ---- - --.
    | | |   | |____/| | | - -- -- - ---- -÷- -- - --  |
    | | | \ / | | | | | |         :      |
    | | | Y | | l | | |         .      |
    l_____l__|__l__l_____l_____| ÆØMNW#Æç           |
     |             MNØ WM# æØØ MNWØÆæ øMNÆ#MØ |
     | æW@  #æ@  #Næ çMW®Æ#Mæ ØØN ØÆM MNW  #ÆM ØØN   |
     | ®ØM  Ø®M  ØØM ØØN ØØM ÆMWç©Mغ #MØ ÆÆMNؤ MNW   |
     | ÆØØ  0ÆØ  0MW   WMN MØØNW©µ  Æ®M    ®#M   |
     | MNWø.øÆMWø.øØÆM æ®ØØ ®0Ø NW© 0WNç NMW  ØÆW ¤MNÆ#MØø |
     | ¤ØØNM®0¤ØNM®W0¤ ØWM MW# #MØ ØØNæ ¤ØM ØMNW®¤   ØÆ# |
     |       ·  #M® MNM              MNÆ | 
     | Æ#MNØW0MNWÆ#MNÆ ¤M@W ØØÆ ÆMNØWÆ#ØMNWØÆ#MNWØ0MNWÆ#MØNƤ |
     | - -- - -- --÷- -- - --                 |
     `-- - -- -- - :- --- - - - - --- -- - --- - -- -- -- pSS-'
            .


       _ _ _
     .-(_(_)(_)(_) 5- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
     |.- -- --)-  _   _ _  _ _ _ _| __  - -- -- -.|
     |`-- --¯¯-  |_)(_)( (/_ ( Y )(_)(_l`--.  - -- - --'|
     `- -- - - -- -l- -- --- -- -- - -- - -¯¯- - --- -- - -'
 


       __   __ __       
       |__)(__)( (_/_ øMNWØÆ#MNø   
      .-l-- - --- - -- --ØØN- --ØØM- -- -- -- -- -.
      | øMNWØÆ#øMWØMÆ#ø MNW  WÆ# æM# øMNÆ#MØ · |
      | ØØM¤¯¤ØØM¤¯¤ØØM Æ#M  ØMN ØØM ØØN   : |
      | MNW  MNW  NMW ØMN  Æ#N M#Æ MNW - --÷-|-
      | Æ#M  Æ#®  ØÆ# ¤®#ØMNW®0¤ ®#Æ ®#M   : |
      | Æ®#  ØMN  ®#Æ      ØØM ¤MNÆ#MØø. |
      | ØØM  MÆ#  MNW æMNWØM0Æ®MNWØ   ØÆ# |
      |      ·    MNØ    ØØM   MNÆ |
      | ØNMWÆ#MNØ0MNÆ#MØ #ÆM    NMW WÆ#MØNƤ |
      | - -- - ---÷- - -- ¤MNWØØÆMN#Æ®¤      |
      `-- - -- -- :-- -- --- - - - -- - - -- -pSS-'
            .


       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 6- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-    _  __ __  _     - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-    |_)(_).-'.-'l_(/_     - -- - --'|
    `- -- - - -- -- - l-- -- ¯¯-¯¯- -- - - -- - --- -- - -'


      
     MØØ MNØ®æ  __   ___ ___   __  MÆ#
    .--ØNM- -¤Æ#M-|__)(__).--'.--'l__(_/_- -ØØM--æØØ-MNWØÆæ 
    | W®Æ  æMNØ l   · ¯¯¯ ¯¯¯     NMÆ MNW  #ÆM      
    | ÆØM MNØWÆ°  ØØNÆØ0®#MN#®MWÆ#MN Æ#æ Æ#M #MØ ÆÆMNؤ
    | WNØ    -- - --÷-- -- -    MNW NMØ Æ®M   |  
    | ØÆÆ  øMNØØNMWÆ®#MNØN Æ#æ    ®#M MN# NMW  ØÆW 
    | Æ®M       .  MNW æMNÆØMؤ Æ#Ø ¤ØM ØMNW®¤
    | ØØN øMN  MNø    ®#M ØÆ#    MN®   ·  |
    | MNÆ ØØN  ØØM æMNÆ0Mؤ MNÆ        :  |
    |  : MNW  WÆ# ØÆ#    ¤Æ#MØNƤ - -- - -÷- --|-
    |- --÷- Æ#M- - ØMN MNÆ             :  |
    `- --:--ØMN- --Æ#N- ¤Æ#MØNƤ- -- - - --- - -- ---pSS-' 
      . ¤®# MNW®0¤      
        


       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 7- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-    __ |_   _ __     - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-    `--.l )(_) (/_(_ X     - -- - --'|
    `- -- - - -- - ---¯¯- --- )-- -(--- -- -- - --- -- - -'
                ¯¯

         ._____.__.__._____.
         |  ¬|¬ | | ¬| |       
         | | | | | | |      ·
         | |__|__|__| |__|- -:-- - ---:- --.
         |__ ¬|\__ ¬|____/|  `- -- - -÷- -.|
         | ¬| | ¬| | | |      :  :|
         | | | | | l |      .  :|
         l_____l__l__l_____| .æØMÆNWÆ®#   :|
          |÷        NMØ      ÷|
          |   æØØ MNWØÆæ Æ#0ØMNW     |
          |   MNW  #ÆM ØØM       |
          |÷   #MØ ÆÆMNؤ MNW ØØM  ØÆ# ÷|
          |:   Æ®M    ÆØ#  NWÆ ØMN :|
          |:   NMW  ØÆW    MN#®  :|
          |`- -- ¤ØM ØMNWƤ - --- æØNW®æ --'|
          `-pSS- -- - - --- - -- Æ#Ø-ØMN- --'
                     ØMN  Æ#Ø


       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 8- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)- _ _ _ ·  _ _  _| _ _ · _ _ -- -- -.|
    |`-- --¯¯- (/_|_)`-.ll_(_)( ) (_l(/_`-.l(_)( )-- - --'|
    `- -- - - -- -l --¯- -- - - - -- -- -¯- --)- --- -- --'
                        ¯¯


          ._____._____._____.__.__.  ____  _ _
       ·  | ___¬|\__ ¬|  ¬| | ¬| .\__¬\./¬Y¬\.
    .-- --: - -| \___|___) | |__| | |__| ¬| | \  |pSS-.
    |.- --÷- --| |__|\____|__ ¬| | | ¬| | |\ \ |- -.|
    |:  :  | |¬ | ¬| | ¬| | | | | | | \ \ |  :|
    |:  .  | | | | | | | | | | | | \ \|  :|
    |:   æM# l_____l__|· l_____l__l_____l_____l___\_|  :|
    |÷   ØØM      :                ÷|
    |   M#Æ  - -- ---÷- -- -- ØØM      øMNWØÆM#ø |
    |   ®#Æ æØØ MNWØÆæ:     NMW æWØMNW#Næ ØØM  ØØM |
    |÷   ØØM MNW  #ÆM.øMNÆ#MØM ÆM# ®ØM  ØØM MNW  MNW÷|
    æMNWMÆ®MNWØ #MØ ÆÆMNؤ ØØN   Ø#M ÆØØ  0MW Æ#M  Æ#®:|
    MNØ   ØØM Æ®M    MNW   Æ®M MNW. .ØÆM Æ®# · ØMN:|
    #ÆM   NMW NMW    ¤MNÆ#MØø #ØN ¤ØØNM®W0Æ ØØM : MÆ#:|
    ¤MNWØMN#Æ®¤-¤ØM ØMNW®¤ - ---ØÆ#- -- -- -- WØN - --÷- --'|
    `-- - -- --- -- - --- - ---MWÆ-MNWÆØNÆ#MNØ0¤- -- :- ---'
         MNWÆ#ØMNÆNWMØÆW#WM#¤  
           _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 9- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-   _   _ _     _ _ _  - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-   (/_(_)(/_( (_)(_|_)(_l( (/_ - -- - --'|
    `- -- - - -- - --- - --- - )- - --- -- -- - -- -- - -'
                 ¯¯


    ._____.__ __._____._____._____.
    | ___¬| ¬| ¬| ___¬|\__ ¬| ¬| |       ·
    | \___| | | \___|___) | |__|- -- -- -- ---:- - -- -.
    | |__| | | |__|\____|____/|   - -- - --÷-- -- -.|
    | |¬ | | | |¬ |  ¬\| | |       :    :|
    | | | l |   | | | l |       .    :|
    l_____l_____l_____l__|__|_____| ÆØMNW#Æç       :|
     |:              MNØ WM# æØØ MNWØÆæ |
     |  æW@  #æ@  #Næ øMW®Æ#Mæ ØØN ØÆM MNW  #ÆM |
     |  ®ØM  Ø®M  ØØM ØØN ØØM ÆMWç©Mغ #MØ ÆÆMNؤ |
     |:  ÆØØ  0ÆØ  0MW   WMN MØØNW©µ  Æ®M    :|
     |:  MNWø.øÆMWø.øØÆM æ®ØØ ®0Ø NW© 0WNç NMW  ØÆW :|
     |:  ¤ØØNM®0¤ØNM®W0¤ ØWM MW# #MØ ØØNæ ¤ØM ØMNW®¤ :|
     |`- -- --÷--- - -  #M® MNM   - - --- --÷-- --'|
     `-pSS -- :- -- - --- ¤MØW-ØØÆ- -- -- -- - --- -- - -'
          .


       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 10 --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)- _ __  _|_  _ __ _ _ |_ _ - -- -- -.|
    |`-- --¯¯- |_)`-.(_)(_l )l(_ `-.(_l( )l_(_l -- - --'|
    `- -- - - --l--¯¯- -)- --- - -¯¯- - -- -- - --- -- - -'
             ¯¯            


    ._____._____._____._____.__.__.__._____.
    |\__ ¬|  ¬| ¬| |  ¬|¬ | | |  ¬|
    |___) | |__| |__| |__|__|__| | |__|-- -- - - -- -- - pSS-.
    |\____|__ ¬|____/| l__|\__ ¬| | l__   - - --- - --- --.|
    | ¬| | ¬| | | | |¬ | ¬| | | |¬ |           :|
    | | | | | l |   | | | |   |           :|
    l__| l_____l_____l_____l__l__l__l_____| ØØMNWÆ#ØMNÆ$WMNØMNW :|
     |                        ØMN    |
     |    |_ _ _  øMNÆ#MØM     øMNWØÆM#æ MÆ# øMW®Æ#Mæ 
     |: (_l_)l )(/_( )  ØØN   øMW®Æ#Mæ ØØM  ØØM ®ÆM ØØN ØØM 
     |:  _ _   _ _  MNW   ØØN ØØM MNW  MNW NØW   WMN 
     |: ( (_l(_)l( )(_) ¤MNÆ#MØø   WMN Æ#M  Æ#® MNW æ®ØØ ®0Ø 
     |:       __)    ØÆ# æ®ØØ ®0Ø Æ®#  ØMN ØÆ# ØWM MW# 
     |`-- -IS AN ART- - --   MWÆ ØWM MW# ØØM- -MÆ#- -- #M®- MNM 
     `-- -- - -- - -- -- -ØÆW#WM#¤-#M®- MNM- -- -- -- -- -¤MØW-ØØÆ 
                    ¤MØW-ØØÆ 


       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 11 --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)- _ _   _  __|_ _ |_· _ _  - -- -- -.|
    |`-- --¯¯- ( (_l(_)(/_ `-.l_(_ll_l(_)( ) - --- - --'|
    `- -- - - -- -- -- - -- -¯¯- -- - - -- -- - --- -- - -'
                          

           .___________._____._____.
           |\__ ¬\____ | ¬| ¬| ___¬|    
      .-- - - ---|___) |¬ _/ | | | \___|-- - -- pSS-.
      |.-- - -- -|\____| | | | | |__  - --·-- -.|
      |:   ·  |  ¬\| | | l | |¬ |   :  :|
      |:   :  l__|__l_____l_____l_____| - --÷- --:|
      |: - --÷-- - --              :  :|
     ØMNWÆ#@OMNWÆ$WMØÆ ØØMNWÆ#OMNWÆ$ØMNÆ#M   .   |
      |   .ØMN      ØMN        øMNWØÆM#æ
     øMNÆ#MØM MÆ# øMW®Æ#Mæ MÆ# ØØM      ØØM  ØØM
     ØØN:   ®ÆM ØØN ØØM ®ÆM NMW øMNWØÆ#MNø MNW  MNW
     MNW:   NØW   WMN NØW ÆM# ØØN  ØØM Æ#M  Æ#®
     ¤MNÆ#MØø MNW æ®ØØ ®0Ø MNW Ø#M MNW  WÆ# Æ®#  ØMN
      |`-ØÆ#--ØÆ#-ØWM- MW# ØÆ# Æ®M Æ#M- --ØMN-ØØM- -MÆ#
      `--MWÆ- - --#M®- MNM- -- -#ØN-ØMN- --Æ#N- -- ---' 
     ØÆW#WM#¤   ¤MØW ØØÆ     ¤®#ØMNW®0¤ 
    

       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 12 --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-     _ __|_ _ _ _ _    - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-     (_l( l_ (_(_)( (/_    --- - --'|
    `- -- - - -- -- -- - - --- - - -- - -- -- - --- -- - -'
                         


      _____ ._____._____.
      \____\|\__ ¬|  ¬|
      |¬ _/ |___) | |__|- -- - -·- -- - --- -- pSS-.
      | | |\____| |      :    - -- -- --.|
      | | |  ¬\| |  - -- ---÷-- - - --    :|
      l_____l__|__l__|      :         :|
       |  ·      øMNWØÆ#MNø ÆØMNW#Æç æØØ MNWØÆæ
       |  : øMWØÆ#MN ØØN  ØØM MNØ WM# MNW  #ÆM 
       |:--÷- ØØN- -  MNW  WÆ# ØØN ØÆM #MØ ÆÆMNؤ 
       |: : MNW   Æ#M  ØMN ÆMWç©Mغ Æ®M  :|  
       |: . Æ#M   ØMN  Æ#N MØØNW©µ  NMW  :ØÆW 
       |`- -- ØMN- -  ¤®#ØMNW®0¤ NW© 0WNç--¤ØM-ØMNW®¤ 
       `-- - -¤®#ØMW®0- - --- -- -#MØ- ØØNæ- --- --'


       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 13 --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-   _ _   _ __ _ _ _   - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-   ( (_l(_)(/_ .-'(_)( )(/_   --- - --'|
    `- -- - - -- -- -- - - --- --¯¯-- - -- -- - --- -- - -'


           .___________._____._____.
           |\__ ¬\____ | ¬| ¬| ___¬|
        .-- -|___) |¬ _/ | | | \___|--pSS-.
        |.- -|\____| | | | | |__ - --.|
        |:  |  ¬\| | | l | |¬ |   :|
        |:  l__|__l_____l_____l_____| · :|
        |:  :             : :|
        | - -÷øMNWØÆ#MNø øMNWØÆM#æ - --÷- -|
       Æ#MN®Æ#æ:ØØN  ØØM ØØM  ØØM   :  |
        |: MNW.MNW  WÆ# MNW  MNW æØØ MNWØÆæ
        |: ®#M Æ#M  ØMN Æ#M  Æ#® MNW  NÆM
       æMNÆØMؤ ØMN  Æ#N Æ®#  ØMN #MØ ÆÆMNؤ
       ØÆ#`- -- ¤®#ØMNW®0¤ ØØM  MÆ#-Æ®M- --'| 
       MNÆ- - -- --- -- - - - --- - -NMW- --ØÆW      
       ¤Æ#MØNÆØMNWÆ#®MNØWMNØMNWEÆ#0# ¤ØM ØMNW®¤
                      
   
       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 14 --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-   __ _ _ _ _ |_ _ ||    - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-   `-.(_(/_( )(/_ l_(_lll<    --- - --'|
    `- -- - - -- --¯¯- - - --- - - -- - -- -- - --- -- - -'


          ._____._____._____.__ __._____.
          |  ¬|  ¬| ___¬| ¬Y¬ | ___¬|
         .--| |__| |__| \___|¯\  | \___|--.
         |.-|__ ¬| l__| |__|\ \ | |__ -.|
         |: | ¬| | |¬ | |¬ | \ \ | |¬ | :|
         |: l_____l_____l_____l__\__l_____| :|
         |:                 :|
         |:Ø#MNWÆ$WMØÆØØM  ÆØW       :| 
         |   ØMN     ØMN       |
         |:  MÆ# øMW®Æ#Mæ MÆ# Æ$W  ®Æ#  :|
         |:  ®ÆM ØØN ØØM ®ÆM ØMN ØMN  :|
         |:  NØW   WMN NØW MÆ# Æ#Ø   :|
         |:  MNW æ®ØØ ®0Ø MNW ®ÆMØMW   :|
         |`- --ØÆ# ØWM MW# ØÆ# NØW ØW#- ---'|
         `-- - - --#M®- MNM- -- MNW -ÆMW-pSS-'
              ¤MØW ØØÆ   ØÆ#  ØM#
    

       _ _ _
    .-(_(_)(_)(_) 15 --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- --)-    _  _ |_ _   __ _  - -- -- -.|
    |`-- --¯¯-    (_(_)( ) l )(_)(_)`-.(/_  --- - --'|
    `- -- - - -- - --(- -- - - --- - --¯¯ - -- - -- -- - -'                    /\/\ _  /\
                 _____/_ \ Y¬\_ /_ \___
         _|_|_ _    \  (_) \: //(_) \_¬\
       .-- --l_l )(/_-- - -/  l____/| _¯\  (_) \--.
       |.-- -- - --- -- --/ _  ¬\ :(_) \ _   \.|
       |: sYSOp:pAy!/eDGe/ (_)____/_ |   \ :   \|
       |: cOOPs:sEKHEn / _  |\ (_)¯ _  / |  _ /|
       |:        \(_) | \___ (_) /__: (_)/:|
       |:        \____|  ¬\____/ ¬l____/ :|
     ÆØW | ÆØW øMNWØÆ#MNø      1oo% pure amiga |
     ØMN | ØMN ØØN  ØØM øMN  MNø         |
     MÆ#øæøMÆ# MNW  WÆ# ØØN  ØØM øMNÆ#MØM æØØ MNWØÆæ
     ®ÆMØMW®ÆM Æ#M  ØMN MNW  WÆ# ØØN   MNW  NÆM
     NØW¤¯¤NØW ØMN  Æ#N Æ#M  ØMN MNW   #MØ ÆÆMNؤ
     MNW |:MNW ¤®#ØMNW®0¤ ØMN  Æ#N ¤MNÆ#MØø Æ®M  :|
     ØÆ# |:ØÆ#       ¤®# MNW®0¤   ØÆ# NMW  ØÆW
       |:  1 pARTy nODe        MWÆ ¤ØM ØMNW®¤
       |`- -- -- -- - o5o6-Invited -ØÆW#WM#¤- --- --'|
       `-pSS -- -- -- --- - -- ---- - - rave area-- -'


          
    .-- - - - -- -- --- - - --- - -- --- -- - --- - -- --.
    |.- -- -- -  _|_ |__ __  __ __ __|  - -- -- -.|
    |`-- -- - --  l__l )(_/_ (_/_( )(__l   --- - --'|
    `- -- - - -- - -- - -- - - --- - -- - - -- - -- -- - -'


    So this is the end of this amazing thing.... No please
    don't cry there will come another soon... To that
    point watch this again, again and again... Today, 
    tomorrow, 4ever.... Over and Out.....


@BEGIN_FILE_ID.DIZ  _ _ _____ ._____.____ _____ ._____.
 ./¬Y¬\\____\| ¬| |\__¬\\____\| ¬| |
 | | |¬ _/ | |__| ¬| |¬ _/ | |__|
 |   | | |____/|  | | | |____/|
 | \ / | | | l |  ' | | | l |
 l__Y__l_____l_____l_____l_____l_____|
     - The Raving Society -
   another ascii collection from:
 __ __   __|__ · __ __ __ __ _|_ __
|__)`-.(__|(__l )l(__ `-.(__l( ) l__(__l
l ----'---' -------------'  of puzzle
@END_FILE_ID.DIZ
 __ __   __  __ __   __  __ __   __  __ __   __  __ __   __
( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/

/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\
 __ __   __  __ __   __  __ __   __  __ __   __  __ __   __
( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/_ ( (__l(__)(_/