scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/ko0-bubr.txt

File size:
45 164 bytes (44.11K)
File date:
2018-01-06 21:14:50
Download count:
all-time: 72

Preview

        ________________
      | //        T
 appendix |/         |
 da jormas | t h e s e c t. |   ___     node 0 .... +48-91-48794393
 teklords |     ___   | _  \ _\    node 1 ............. telnet
 psl ___ |    /_ / _  | \----\/ \    node 2 ............. telnet
   /_ / |_   / \/--/  | _\ _____/__
  / \/----/   _\  /____ | / ____/  \  mastered by:
  _\   /__  /   _   \ /  \\    \       madbart/appendix
 /      \ /   /   X_______________\ powered by:
 /   _______X------/________\           a1240t/603e/240mhz/5gb
/__________|    ___    .         supported by:
      .   _ \ _\   |   ___       ufok + prefix + madbart
 floppy  |  __/---\/ \   | _  \ _\      ___
 kore   |  \ ______/____ | \----\/ \   _  \ _\     ___
 linear  | / \_______   \  _\ _____/__  \----\/ \    /_ /  _
 old bulls | /    [/   \ / ____/  \  _\ _____/__   / \/----/
 sative mea|/__________________X  \]    \ /  \]   \  _\   /__
 dinx p.  |         /_______________X       \ /      \
 mawi   | second in the .       /_______________X   _______\
 venus art |   world!   | a(id/k0re.         /__________|
 nah-kolor | [tsp'01 charts] /|
      |________________/

yo, fuckers!
sof!
                   _______________
                   jØ#############ØÎ
         ææææææææææææÎ    jØÎ      jØÎ
     µµµµµµµµØQ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ØÎ    jØÎ      jØÎ
     ØF¶¶¶¶¶¶¶¶     ØÎ    jØÎ      jØÎ
_________Ø__________________ØÎ_______jØÎ___________jØÎ__________________________
################################################################################
                     ______     _______
     åØØØØØØØØØØØ          jØØØØØÎ     ØØØØØØØLµ,
     åØØØØØF°°°°ØØÎ   ___  _____ jØØØØØÎ     ØØØØk  ßk
     åØØØØØÎ  ØØÎ   åØk  ØØØØØ jØØØØØQggggë  ØØØØk  ßQgÎ
     åØØØØØÎ____ØØÎ   åØk  ØØØØØ jØØØØØF"""JØØØk ØØØØk___ÆØØÎ__
     åØØØØØØØØØØQµµµµµ åØk  ØØØØØ jØØØØØÎ  jØØØk ØØØØ@@@@@#ØØØØL
     åØØØØØÎ  åØØØØØQ åØk  ØØØØØ jØØØØØÎ  jØØØk ØØØØk  jØØØØL
     åØØØØØÎ  åØØØØØQ åØk  ØØØØØ jØØØØØÎ  jØØØk ØØØØk  jØØØØL
     åØØØØØÎ  åØØØØØQ åØk___ØØØØØ jØØØØØØØØØØØØØk ØØØØk  jØØØØL
     åØØØØØεµµÆØØØØØQ åØØØØØØØF°° jØØØØØØØØØØØØØk ØØØØk  jØØØØL
     !¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ !¶¶¶¶¶¶¶  ¬¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹ ¶¶¶¶¹  ¬@@@@L

####################MØM########ØØ##########MØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#############
          jØL    ØÎ     __ØØØØØØØØØØØØØØØ@¶¶¶¶¶¶¹
          jØL    ØÎ     åØØØØØØØØØØØF"""""
          jØGµµµ,  ØÎ    æÆØØØØØØØk"""
          ¬""""ßk  ØÎ   ,µÆØØØ##F¯¯¯
             ßk____ØÎ______ÆØØF°°
             ­¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹
,_______________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                _     ___
              | |  ___ | /|  |
              |__|_ |  | | / |  ·
              |  | |___| |/__| []

             k o m p l e t n e  z e r o
              rulez a n d presents


       B i b a  U  B l e j z a  R e n t o n a  1 9 9 9
          party at blaze renton white house 1999


       www.bubr.com for more details and shocking photos.
               available online now.


         _____      _________           .
      .   /____/  ________/    /______________________|___
     __|_____________/  _    _____/  ____        ·
      :         /   __/     _/  . i n f o . ¦
    ___.________________/______/______________________________|__
    kem|                           ¦k0


yo yo yo we are here and we are there. [wulg.] [wulg.] [wulg.] [wulg.]... we
are a group of total lamers from chelsinki, pomorze, poland. this is our
first ascii release but not last we hope. btw: thanks to cave/anti lamers to
translate this texts to english. we hope all german watchers especially tac
editors will be sattisfied now, eh? blurp! [i tak wam w dupe chuj] - bless
you! if you do not like ascii releases like this then send us a mail:

    babcia@chujek.univ.mielno.pl (penetraktor - ko0 main organiser)

but not bigger than 4-5 words. amigajugend power! zig/floppy hail! amd now
another lamer on the keyboard:

               and now the logos.
______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


       _Ø_
       æF]A
      j#M4_k#
     *#µ_Ë°#©k                    _       _
       "M##ËÆL                    ¬!µ_     _æF
        ¬¶ÐMk                     ¬åL   _#F
         ¶µjL                     ¬Î  _¤F
         ¬MQ_                     ¬k øF
          ¬ÆµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµW#´


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


     __µø*#@@#æµ__
     ,P"     "¶Î
  ____ Æ _ø*@Ïæµ_  "                      _æµÏ*@@@æµ__
 æ@°"°¶  Æ"   ¬¶#_                      Æ°¯    ¬°ë
jF_µµæµµ__j     °#_                  ____ j _µ*@Mæµ_  ¬
B#"¯¯ ¯"¶# ,øg    Y                 ,ƶ""°²  øF   ¯°Ïµ_
F   æµ4  °@F    jL         ___     _F_µµµµµ__jF     ¬¢L
   ÏWF  ,   . ' jL       _ææÏ@F¶¶*æµ__  _øM¤F¯¯¯ ¯¬¶Ø  øg    °
           -,#       ¤°  __   ¬¢L # &   µµµ  ¬¢P
L      _ææææµµ__jF    __µ__ jF _æ#¶¶Mæµ_   jÎj   #æF  ,    ¬
°6_ , '  _@¯åMG_¯"°¶@*ææµ _¤°"¯"¶  jF   ¬°Q_  ¬ I           - Æ
 ¬*æ_ ` '_F  #_Qµ_  _¤F_Æ_µµµææµ__Ë     °#_  ¬Î      ¸_µææµµ___#
  °#æ__jF  ÆF¯¬Ï_ øF æFWF   ¬*F æ®Î    #  ¬#_     Æ"JØb_¯"°°¶#
    ¬¶#   ¬k  °QP 4 4   ,ææL  °¶    å   !æ_  `_Æ  ¢_ãµ_
    Ƶ浵µ__ß    # Î   !MF      ,  #    °Ïæµ__#  jF¯¬¶µ ø
      ¯¯¬""     Î           ¤^      ¬M#   #  ¬Q#"
              #_      µøgÏææµµ_Æ_       áµæµµµµ_Æ
              !µ_ ¬ · jF #¶µ_¯¯"°¶@*gL       ¯¯¬""
            ___ ¬¢µ_· ² 4´ ¬Îä#µ   øF
          _µ¤@@¶¶¶Ïæµ_¬°*æµ_Æ"  #¯ ¬Q_ j#"     ___µµµµµ__
         Æ"  __   "#  ¬#k   JL  °¤F     ,¤¶°"¯  ¬°¶Ïµ
      __µ__ jL _øØF¶Ïæµ_   jb*ææµµµµk        F __æµµ__  ¬²
     jÆ°¯¯°¹  øF   ¬MÎ_      ¯¯     _øÏ@Mµ ¬ øF" ¬°*æ_
    _F_µµµæµµ__F     ¬°Î          jF______ Æ     °Q_
   _øMÆ"   ¯°#  øML   ¬k         _æËøF¶¶°°¶#µk _µ,   °k
   # Æ   æææ  ¬°¶    k        jFjF   __ ¬  Ø©F    å
   fjL   ¢ÏF  ¡    . k        # F   IQÆÎ       å
    ]         ·  _Æ         F Î   ¬  ¬    · ,F
    Q_     ,µægÏææµ4_#_          Î       ______ ,F
     ¢L  ´¬  Æ"¬Ëϵ ¯¬"°¶M*g        ¬ð_   ´ j#¶ØGF°¶@*صµ__
     °Ïµ_  ¬_Æ  ÆLQQ_  _æF         ¬¢µ_ .  ,# J¬¶µ   ¯"Ƴ
      ¬¶*µ__#  ¬Ë¯ °G_ æF"          ¬¶æ__´ jF  Þ@°ÏL  à#

______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


              _æ­y
             ,¢_1/5k
             æV­¶µM__Î
             _Jc¯L,«"l
            J< ]*¶ _àF
            fJç¨,µ*"î
            fLJk"k_V
            æ°(_µ­7
      ._      Î/¶j_         _µ
       ¬*_    ¸æ­°"""^­ª,_     _æ°¯
        ¬­._ _µ"     ¬­.   ,"
         ¬*/¯        ". _/
          ¥          \,'
          ì          ¬
          J           à
          Î           L
       __,æ**9           Î
      *­°¯  __`¸         /
          Jf ¬.        _/"­+,_
          ]¬¸ \      _æ" jµ ¬­,
          á梭*æÞL____  ,/" _/J   °
         ,^  ___ ¯¯¯""°­**Lµ__r ¹
        )  ]_¯JÎ ___   ._"L/
        L   ¬"" ­°¯¯¬^{ .' ] \
        `.    ! µp æ_ \ ­­´  L
         °¡_  ­  ¬"_/   j
          "«_ / Î µ¬    ,´
           ¯7  Î__þ\_  _µ'
           /  \¯"T "#°"¯
           ¬°°°­­«L j___1_


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________

        ___
       _ÏF¶¶Mæ_
      ¤"   !L        ___µ__
      jF    °Î      _ø@°°"¯°¶#æµ_   ææµ  ,µ_
      jL     ¬Î    _æ#"     ¬°æ_  Æ" "ë jF¬ãL
      Î     ¬Î   æP"__µ, j@Mµ __ °G_ Æ_ I Æ _f
      JL     °L  Æ" Æ"æ# #_µF @Mf ¬¢_ ¶µ4ƵƵµÆ_
       °Î     å  Æ  å¶"JÎ jØË _¬#µ¸  ¢_ jPF¯  ¯°Î
       ¬#L    ¬Î jF  ]æ¤F Ë_ÆÆ",_JF  #_F _æææ, JQ¸µµ
        °#µ_   åLå _æµµµµµ_ "°"¬ ¬"1_µ_  Q  Q__øF ÆF ¬Q
         ¬¢µ_   ¢#jF"  ¯MÎ   æF°¯¯°##,`L ¬¶°¯    Î
          ¯°bµ_  jF    ¬Î  jF    å     , Ïæµ@
            ¬¶Ïrjr     Î  I    ¬Î     k ¬k
              ¬Î     jF  JL    Î    _¤k I
              ¶µ    #   jQ    Æ___µ _µ# #___G
               JÎ  __µØQµµµæ¤F¬Ïf  Æ°°¶°¶@@¶" ¶¶°"¯
              æ¤F  ¶°¯  `"Q_ ¤   ¬¶¶@ϵ_
              #¯       Mrj      "#
              #æææææææææµµµµµµ# ¬Gµ___________#
                        ¬°°°°°°¶¶¶¶°


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


                  µµ        æϵ_
                 jP"¬#_      _Æ" ¬¶µ_
                 æF  9_      #   ¬¶L
                jF jæ_ k     jF æ4  Î
                I F # k     ¬Î ¤"JL Î
                ] Î I f      åjF Î jF
                 G # I jL ,,, ,,, ¬UL jL 4
                 ¬kJ # Ë_4_kjj_®fk# jML Æ æF
                 jF  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶@@@²F  ² åæ_
                 Æ             °#_
                 k  ________   __µµµµµ__ #
                jLø*@F°°Ë°°°MÎ  øF"¯,4 ¯"°Q JL
                Æ *µ__ ¬@ _µ#   *Î__°" _æP´ Î
                k ¬°¶@**@MQ¤Ï@@#Îæ@°°Mq@°"  jF
                jL     #¯   !" _  å  _@
                j     k jÆPÎ Ï@ë  Î ¼FJ_
                #     °Î °##F **P j  F ¢L
                k !   _         I  JL
               j   ,  *µ___ f  L jL___Æ ¬ ¸ JL
               Æ  ¡ ¬  JF°¢bµf  Î ¬@¶MF * °¸ ¬Î
               k ¬  r _F  jL  k  # #   " åL
         _æµæ*@@@@*ææµF ` ¹  @   j  #  å ¬k    åL_æµµµµµµ__
       jµP°¯     "µ__   j   á____#___¤Î å    _µØF¯   ¬°
      ,#"      j¤F"""°¢æ_ ØÎ_  ¬"°¶°°¶°"¯  j²   jP¯
      jF      _#"    ?  ¬¶æ__      _¤´   jF
     jF       Æ         "¶æµ__   __øF   jF
     ,F       ¬           ¬°¶@#*@@F"    Æ
     #                           #
    jL                           k

______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________

           ø    jL    _ør  ë_
          ¤  ___  #    jF    ¶L
          jF  æF¨¶æ¸ å    f  ___  #
          ¬G  G_ _k #______I  #°¶þ k
          ¬ë_ ¬¶*@F 4#¶"""°¢Æµ_ Î_ø² jQµ___
           ¬¶Qµ¡      ¯¬°@ °¶^øÆF¯¯¬°¶æ_
          _øF"            ¯    ¢L
          øF  µµµµ4__             °Î
         Æ  ø@F¯¯¬"°Ï_     _ææ*@ØØÎ   ¬k
         jF  Æ     ¢_    _øF"  ¬°#,   å
         jL  Î  __µµ  Î    #  ___  #   j
         k  #  @I4¬Î jF    Î j*¶°*k  Æ   4  _______
      ___4æµµÆ  ¬#__æ©QWÎøF    #_áL¢b # _¤´  jË_µ¤@F¶¶¶¶¶¶#æµ___
    __ø*°""¯¯ ¬Î _ °**ÏP¶"      °#ÆQæØWÏF   Æ°"      ¯"°¶Ïæµ_
  _µøP"    _æØ@¹   __µµµµµ_ __æµ___ ¯¯    _æ¤Qµ__         "
 _µø¶"     æP"    @"¯æØ©Z¬ ¬¶Ë¯¯¬°¢G    j#° " ¬¢µ_
øF"      ¤"     Æ Æ_ ¯å  @°°#  ¬Î        ¬¢_
       Æ      å  °@¶"  QµµÆ  j         å
       k      ¬@#*w    ¯¯ ,µøF         I
       #        jÎ  ÎjÎ °JÎ         jF
       `Î      _µµF   Î_Î  Gµµµµ_      _F
        ¬#_   _æP"¯#   @¶#  JL ¬¢L     ,#
        ¬¶*ææææÏF  #   jF I   #  °#4_   _F
           ¬#_  øL__  j ]L  JL   ¬Øµ____øF
            åµ ¯¬°¶@*Ïæ#  ******²   _Æ~°°°"
            ¬Ïµ_           _øF
        µ      °æµ__       __øF       L
        ¬#µ____    ¬°¶#æµµ_______µµ#F"       _Æ
         #¶¶¶¶       ¬"°°°°°"¯        µø@
         #                     ¯ I
        ¤F          #µæø²          ¬Î
       _@            ¬f           ¬#_


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


                 _     ,__
                µ#ML     ¬F°Ïæ,
               _Ư ¢L    _¤_µµF
    _µµ__        Øæµµµ_ZÞæµ___æ#ÕF¯            ____µ__
    øF¯¯"¶*æµ______ææÏ**æ_¯¯ ¯"°*æ©F¶MQF  __________      _æ¤P°"¯¯"#
    k  __ ¬°°°°Ë1_   ¶µ    _F  JÎææ*P¶°°""""°¶#æµ_  _ø@°_  jP¶
    ¬***@°°b_°@M#Z"" ___ ¬k_µµææ¤#*æÏ@¶"        ¬¶æµøP° øP° jµØ
        ¢Ïæ@"°æøÏ°"*µ_æP°¯          __,   ¬¶µ __µ_Ï@¶
              JF   ææµµµ4_   ___椶°     ¬#æF¯¯"
             øF     ¯¬°   F°¯       ¬#_
             #_       ___ ___         ¶
             jF°Þµ_     #ËÆÎ ÆË#        4
             JL Æ#Mæ__    ¯¯ ¬""        jF
             Þ#"¬¶µ°#æµ_ _____ _______      øF
             å_  Æ#_ ¬¶MµÆË°°Ë k¶°°°°ã     Æ
              ¢µj#"¬¢µ_æÅQZ°#gGµ_k_  å    _Æ
              °Ø@µ_ ÆQ_ ¬°ëøF ä©©   #_____ _øF
               °MØbµ_¢µ_øF°æ_ ¬©L  F"°°®Æ#F
                 ¯Ø@#ÏQµ___®pÆ"Î  jL_øÏF"
                  °*æµ4ZZËË@#æ#  ÆØØQ
                   jØØØØØQ°°°#  åØØØÎ
                _____æØØØØØØQ  àÎ ÆØØØØL
            ___µµæ*@¶¶M©¶¶@@@##ØØæææÆQæææØØØØQ
        _æµ**@@F°"¯    ¬Ïµ     ¯¯""°¶¶¢@Ø@@**Ïææµµµ____
       ,ø@°¯         ¬#µ_       æF     ¯¬"°¶Ïæµ__
      jF            ¬¶µ  jr   jÆ"         "°#æ_
      #              °Î ø*MM** à#"            °#_
      f              Jµµ jL ø@"              J
      jÎ                jL                j


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


         æ*@@@ϵ_              _____
        Æ"   ¯¶Gæø*@@@@@***æææµµ__    _øP°"°¢L
        ]L   _¤F¯       ¯"°@æµ_ _#   #
        Q_   ° j#@@@Q_       ¬°*µF    #
         ¶µ   Æ"   ã     æµØæµµ_¬¶r  _æF
        _øÏ"   Î  æµ I     ø"  ¬Q   øF"
      _ø@"    °æµ4_µ#F     # *r  Î   ¶ë_
     ,#"       ¯¬"¯      ¬Ïæµµ4_æ^    ¶
     jF    ____    __   ___   ¬""     Q
     F    _øØ#@#   ,ƶ"#__øض°ML        ¬Î
    ø    øF"  jÎ   Æ ¬ °"   #  __æµ___   ¶
    #    #  æÆ#~   #_ æ ° _æF  j@°¯¬°°ØQ   ¬Î
    Æ   ¬Q_      ¬*µæ  *@°¯   ¢#²  _@Î   Î
     Q   ØØæµµµ____________ _,4____    _1NÎ  jL
     Q_   °@M@#ØGÆØØØØM@@F° °####ØØØgggØØØØØØØ   Æ
      °ë_     ¯¯¯¯ ,  , ,  f   ¯¯""""   j
       !æµ_      jF  Æ Î  k        æF
        ¬°Ïµµ___   j  k ¶  Æ       _æ@´
         ¬Ë°¶¢******#  f I  Î__    _øF"
          JL    jL  jL j  JF¶#µµ__æµ@"
          å_   Æ  I j   G  J""¯
           å   #æµµ4Æ jL____j jF
           Î     ¬"  ""°°°¶ Æ
           ]WØ@@Ï***ggg***ææµµµµ_Æ
            ¬°Ïæ__jF¯°Î_Æ__µæ¤F"
              ¬°@#µ__Ø#F"¯
                JP@Q
               _ÆQ_æ¬Q_
              ,Æ""MQ_ ¶
              Æ#µ_Ƭ# 4Î
              4 ¬ÆË y#"#


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________
                    _µ4
                   j#F¯#
           µøë_  __µµµµ__Æ" jF
           Ư ¢µæ*¶"¯ ¯"ã" _#  _ø*Î
          jL _øF"    _F _F¶æµ æF k
           ¶ÅøF     # øF  ¬ÆË  f
           _P      Æ ø"   å__#
          æF    L  ¤ _Æ´    åË
         _#´      jˤF      JL
         #   ¹ _  #F    ¬   åL
         j     ¹  µ.Î       #
         #       I_ ]L     _  å
         #   +    ¶ °     `  #
         °µ_              ø^
         ¬¶æµ#   k    k  4  ¤´
           f   Mϵ_ __µÎ  JL_jÆ
           jL   jL!ØP ØØJL   Þ¶"
           j   I J*Ϲ jL   #
           Ƶµµ___#    jL   #
            ¯¯"°°°  ,  jL____µk
             __jggæµ__ `"""""¯
             jØØØØØØØØØbµæ4_
             ãØØØØØØØØØØØØ#
              ¬¶@MØØØØØØد


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


                                        
                                        
                                        
           _æ**                  ë         
          øF                    ¬k
          ¤F   øæ_                 ÆL        
         jF   4 M                 Î        
         Æ   f J*@@@Ïϵµ__       _     Î        
         F   Î     ¬°¶Ïæµ__   _æø@MQ_   jÎ        
         j    #        ¬°*æ__¤F"  åL   j
         #   æÆ*Ï@M&        °F    jÎ   Æ         
        _#  ø#´ __ ¢m            Æ   k
        ,##  Ë  ØØL å__________  #P@@@MæG4¬þ   jF         
       jF JL  ã  ¯  !°°°°°°"""¶#µÆ"  _ ¬@_#   Æ
       F  ¢_ jÎ_  _&      ¬"´  jØL ØF   ø
       4   °pµ4¬¶Mæ×P°       F   !F ©   F
      jF   4FQ           #_    _Ë   ¤
      jF   jF j      Î_µ _  ¬þ_  jµøF"  jÎ
     jF   I I      °F¨#¤^  °°¶#æµ@    øF¬k
     #    å #   ¸    ¬     JF   _#" å
     jF    Æ ¢_   å          Î____æ#°  ]
     î    JL ¶µ_  #  _Æ   L    M¶°""    ¬Î
     #     å  ¬¶#µø  ¸ØÎ  ,Î   jÎ      Î
     #     ]_   ¯F  ÆF   #   _µ#       k
     Æ     *µ_  *æµµÏË__  ÆæµµµµæØF#       k         
     ¬Î     ¬¶k    ¬°°¶*µ_k    jf      jF         
     #      å      ¬°´   _#       Æ          
      ϵ_     Î         _øF       ø          
      "*Qµ__   (¼     µ_µææææææ#       jF
       ¬"°#ææµµ4øË     J©           jF
           ¬¯¬     ¥"          æF           
                 ¢V@@Gµµ___     _Æ"            
                     ""°æµ______æÏ"             
                       ¬°¶¶¶¶°¯              

______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


           ¸  , _
           å#æP®#¶
           å  ° I         ,
           JL  #         å _øÎ
            #µ__æ         ßµ#
            ¬¶°"         #"¬Î ,ø*µ  æw µ___
                jë_æLjk    k JL# jÎ á  ¬"ÆF Î  ,
                I¬" #"F      ¬Ï¤¶åæ ¬W* jÆË_ ¬Q_jF
                4L  j             "¶k  MF
           __¤L4   °æ__øF                _#
          jF° FJ    ""                _F
          ]L  j        jÎ      ,      F
          ¬Ïµ_æF        j#*æ, , ,  åæµ_
           ¬°"         Î # # ÆL E¯¬MÎ µæµ
               _ _,_    #Ï* Î_øML f _æF jF¯
               jF#°#ØL      ¬¯ ¬ ¬@@¶´ I
               ¤L  Æ             ¬
            _  #µµµ#
          jµ æML  ¯¯¯
          #¬VË Øk
          k ´ jF
          !6___F
           "¶°
               _ _
              j###Q
              Æ "]
              #µ__Æ
          ___   ¬¶°
         áøM@#
         å  Æ


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________

                    jÏ*æµ_
                 ___ #  ¬°#L
                 jF"°b_# _µææ*#@@@@@@MÏæµ_
                 jL  å¤P°¯       ¯°¢æ_
      # &          °Ï øF          ¬¶ë_
     jægΤ            f            °Î
     _µ#            j        _µL  ææµ_¬#
     "¯¯#            Æ        æP"°#_#" ¬¶Qk
      ¬#           #       _# __ j#  __¬¢L
       ¬Î           #      jF jM# jF  ζ¶L JL
       ¬#          ¬Î      # I# jÎ  G k å
        ¬#          jk     ¢Î   If  ¬#_k JL
        ¬Wæ_        _øF             °' jÎ
        4 "#µ__    _æÏ°                "°Ïæ_
        jF  ¬°¶MÏææµ_µ¤F¯                   °#_
        j      ¯""                     Jr
        #      Q4_     ,æk       ¢_        jL
        QL     Æ JQ # _µ  åæk       °æµ_      j
        ÆÎ  j_ ,Æ*ÏF¯ jLæ¤F"  ]"     _æ   J#Ïæ___ _  ,F
        jF¬#  嵶   ¢F" Ïk  J    __ø@°¯  j¤F  I°¶MGµµµøF
        F Æk  ¬#_          _µøF"    # G jF  #¯¯¯j
       jL kåL  °#µ__      __æP°¯     jF j ¢æ___#  î
       Æ__ f ¢_   ¬°¶#*æµµµµææ¤ÏF"      jF I  ¬""¶*ææF
        °¢Mk ¢µ               _æML å
           "#_             _øF j  #
            °#µ__         __æ¤P"  #æµµF
             ¯"¶#æµµ_______µµµµ¤@F"     ¯
                ¯""°°°""¯¯


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________     _4µµ__            __µµµµ__
    _#°¯¯¯¬¢µ_          _øF"  ¯°*µ_
   _¤F    ¬¶G_ ___4µµµµµµ__ ,Ë_µµµµµ_ ¬¶æ_
  jF   ______°6¤P°"¯¯  ¯¯¬°¢æØ®"¯¯¯¯¯¬#_ ¬¢,
  øF  _æÏF°"QØ@æ4Þ__     µF~°*µ___  åL  ¢L
 Æ  _øF  æF¯  ¬°¶~     ¬~   ¬"¶Q¸ °Î  ¢,
 ø  jF   k _           _æ* Î  JL _#
 #  jF   Î °Ïµ_        æ@°¯ æF  °µæF
 ¬Î Æ    ¢µ  ¬°#µ_      j#   jF   ¬"
 ¢µ_ Î    ¬G   ¬¶æ_    ,#   Æ
  ¬°MF    jL   jM#µ   æF¬Q   å
        jL   jË F¹_ !"Q_jL  JL
        Î   ¢** jF ¬Î ¬¢P   å¸
       _øÎ     4  ¶_     Q
       #      Æ´  Q     #
       4      jF____µjÎ     å_
       F   _e  `G@°"¯¯"ML  jÎ  #_
      j   ,µ#Î  ÆL ² ¢ f  _ϵ, Î
      jL  ¬¯ ¬#µ_ ¬#ÏææææÅL __Æ" ¬" Î
       åL    "¢æµF I© ?gP"    Î
       åL     #  jå  ¬MÎ   æF
        °æµ__   Æ___ jML_æ#F   _#"
         Æ˲  ¬°°¶¶@@ °"   _µ¤F
         °¢*ææµµµµµµµµµµµµµµ¤P°¯
         *æµ__ ¯J#¯¯¯¯¯¯ã˯¯ _
          "¶æøF    å _j¤¶
   ,__       f     ØF"
   #"Q    ______Î  k  ,f
   JL @    !¶¶¶¶¶¶MG__  __µ#___
   °G__       ¬°®Q¤Ï¶°¬¯"°¶Q


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


                         __µµµµµ4__
      _æ_  __              æØØØØØk¯¬"ØQp__
      Ë åL ,P°¶G             Æ@##ØØØØ_ jØØØØQ_
      # Î I _Æ              #_ ¯JØØQ¤ØØØØØØL
      å Î # &               °#µ¤ØØØد°ØØØØØML
     _µæÆ @¶ Æ                ¬¶ØØP __QØ@°¯ °ë
    ,#°¯    ¢_                 ¬¢gØØØØQL  ¬k
   æF  µ__   Î       ____________     ¬ØØØØØQ__ ß
   ¤´  ¬°¹   jF  ___µµµææ*@F°°°°°°°°°¶¢@*ææµµ__  ¬# ¯JØØØgF
  Æ       _F__æ¤@F°"¯¯    ____     ¯"¶Q_ Jµµ_ ØØØØ
  4      _æØÏF"¯       ¬°°¶¶@#***  ____ åL ØØØÞØØØF
  k   ____ _ø#"   __µæ !@@@@@*w  __    ¶°°"  °LjØØØ@¬9F
 _Þµµµµ#°""©#°"    °"¯   _____   °¶Mææµµ,  µ4  åØ"MØÞ_#
 # kÆQ  jF  __æøw   *@P¶¶°°°  ææµµµµ___  __  åæÆØØØ
 øGµLk4Q  I  øP°¯ ___4  æ****w    ¯¯"°°  #P°   ØF°"
  ¯ "¯¯  JL   j*P¶°"¯       *Ïæµµ_____    _k #_
      åL     __æµør ææææææær  ¯""°¶¶@²  _øF  #
       °æµ__   `°¯       µµµ____    F    #
        ¬°¶bµ_    µæµµµµ    ¯¬"°¶Î  _4µµø   Æ
          ¬*æ_   ¯      4µµ_____  °¯  __  jL
          jF°Mpµ_   _______¯¯¯""°¶¶@   µøÏF°  j
          jF # ƶ#µ___ """"°¶¶@Ï*k     ¯    k
          Ë_ Í j´ 4¯"°¶Ïæµµ___   øæk  4µæµµæ¤*  4
          #¶#F F f    ¯¬°¶#æµµ___  ¬¯¯¯   _µ#´
          ^  ¬#Ïæk       ¯"5F@Mææµµµµµµæ*϶¯
            "          Æ Æ jL jF
                      f jF j #
                      øææ¤Î Æ__#
                       F  ""˯
______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________               _________¸  jÏæµµµ_
  ___ææØÎ ø***@@#     #"""""""JF  å_____k
  @°" jF  å_____#     ]µ¤****Ï#  #°°°¶¶@   _µµµµ
  #µ¤@@  I°°"""k     Î   j   å   k   JC¯¯¯ã
  ]  f  jL  k     Î   Æ   Æ  jL   # jQÏ_
  ¬Î Î  jL  k     Î   k   jL  j    [ jF¯ ãk
   # Î   Î  k     Î   Î   jL  I   _GµF  °#
  ¼# Gµµµµµk  k     jF   Î   á  I ___µØM#µµµµæ¤*@
   #   ¯¯  ¬@*******ææ¤   j******#  ¢@P#" j¯¯
   ¬#_                    _#" jF
   jG                   _#"  ¬Î
   jMFÏ_                 _øF    °L
   #jL °6_                ¬ÃG     °L
   k Qµ ¬*G_                ¬     #
   # ¬#_ ¬°#µ_                 _  JL
   帬¶ #µæ*@°°bµ_               ¬° !r åL__________
µµµµæ*Q f #_   ¬°Q___       _______________   åË"""°°°°¶¶@**æµ
¯¯  ¬Î , #    "°¢*ææææµµæææ**ØØ#@¶¶¶¶¶¶¶©#¶¶M#@@@M*æ#       I
    ¢µ¬ jL                Ư  ¬k          ¬
    ¦@@"                jF   k
                       ¬Î   ³______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________


                       _
                       T°­y
      _ææ*­­          ___   [         _
     _æ­ (  \         ^¯¯¬­¡_ f '      æ°ËËæ_
    æ"  __fµæ*        j   ¬°° f       r­ÀL4 "
   ,"\ ,°""°­.         \_    j       /*ø4_F­ f
   j~ \ !_   °.         "­yµµµµµæ¤,____   _,­°µË_}­ /
   ¯°* \_`µ¡*ª_ \      __,æ­­°"¯     ¬"°­*æ@"L}#__Æ#­"
  _æ­"¸­.Jf   ^. \_  __æ*­°"¯           ¬×Ë*­5¶
  f_µ­¯      \ ¬\æ­"                J
  ¬¯        Þ/"                 j
          jF                   /
        _µµgÀ­ª,_               _æ'
       øÇ ¤W*  ¬^æ_   ________________µ*µ­°¯
       [¶f   µ  ¬,__µ*¢VÜ,_  f¯¯¯¯¯J°" ^µæ­°^._
       à  _µ     T"    ¬\¸ `¸  j    __  ¬\_
       ­,  ,­jL  ¸´     ¬( ¬*_ ._  ×"""­_  J
        °­*,_#j_°µ*°°­¡_     L J  ¯°­*²  ¬¡_,"
         ,*^°°7Ç*~ ¸__¬­¡   j  j       ¯
         ,  _µ`"  ¯¶Ø³ f   [ _!
         f  ]k  æ   [   ¬°"¯
         \_   _jÎ ,L  ]
         ¬_  °f .#  f
          ¬\      /
           ~¡__   ,­
            ¯°­*­­°


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________                       _µµæææææµ_
                    ¸_µæø##¶""æ jµ"M#µ_
                 __µæØF°"  jµµk #  ¬°Q4
               ¸_æ¤#F""  ¸_ÏÆÞ#Q2M     "Qµ
             _µæØF"     æË"¤F_øF¶#Î   ¸_µæÐ9Þ_
           __¤QQ1__      "¶¶A#"    ¸_æ¤F¶"~ ¬MÎ
          _ÏF" ¬"¶¶#µ_          øF"~     "Î
        ¸µ#"      °Aµ¸    ææææ  j#"       ãWF
        æF"#æµ__     "Jæ_#µµµµµ# æQµ øF       ¸øFÐQ
       jÆ   "­¶Aµ_     ¬¶k"""""" ¬"ÆÆ"      _øF ]L*¸
      ¸¤"     ¬­Qµ_    @     ###ææµµµµµµµµæF" _ þ "
     jF ¸_µææµ__   "­¶ææµµµµÆk     ß   """"""1æø##F¶#_å
     k _øF"" "°¶#æ¸   ¬"""" k     #     Æ"~   FÆ
     ÆøF¶     ¬¶µ      #ææææææµµµk     Æ     jL
     F~       k         """     f     å
     Î       4                j      Æ
     k       øF                #      F
     #      ¤                j~     jr
     ¬L     Æ                 Æ      £
     ¬L    Ææææææææµ_    µ    ______  ¬¶     ¤
      ¬Q_        °Q¸       #¶¶¶¶¶¶#æææµþ    ¤
       °µ        J¸      g      ¬"   _¤
       ¬¶æµ¸       þ      #         ¤¶
         "MAµµ____æµµ__¤ ¸µµ__   G        jF
           "¶#ØØ@Ë"­° øF""­¶AæL¸ ¬¶Qæ___   ¸æF"
             ¬"M#ææ4L_   "MAææææ42¶¶##ææµøF
               ¬"°¶¶#ææµµ____ ¬"ML__æÏF"
                   """¶¶¶#####P¶"


______________________________________________________________________________

  bubr party ascii collection official release mastakilla mode 1999 yeah!
     techno ascii collection for all german watchers. fuck you!
                die fourth reich!
______________________________________________________________________________

             ____     __
             F""¬È_jggpæµØØØp_
             jLj¤P°°"""° ¬°#QQL
             #³ _ø# jÎ  ¬¶G_
             4"  ° _µµµ©Þ   J
            jF   Æ°¬¯_ÆF   ¬Î
            j   J@@##L    jF
 _           ¬G_   JµJKåL   Æ
¤@æµ_          _ãp__ °""°°'  _Æ          __µLæÏÎ
  ¬¶#µ      _µµ@Þ@°"¯~¶bµ__   __æ#_       _浤*@®"¯°G ¬ë
  __ÆL__   __µÏF¯¤F     "°@****P" ¬*æµ_      åQ æ®M@pµÆQ¤@
  MØË"°¶#***P°¯  Æ            °Ø@ÏæµµµæææÏP°°bæQØ#©QصF
#_  F¶L      jF             °ë_      °©@Ø@©#´
 !µ_ÆGøF      #   µ_j ___ø   Î     ¢_     jFÎÞP"
 ¬F""#µµæµµ____µæÆF   ¬¶**P°°"   G_ ,  _, å    _øF ¬°
    ¯¯¯ ¯""""¯ 4           °#Ƶµæ¤¶ ¬#æµµ__µ#F
         #    _µµ¤**Ïææµµ__      ] ¬""
     __µµæµµ_Î   ,¤F¯    ¯¬°#µ      Îæææµ__
    j¤F"¯  ¬ÏÎ   ¬        ¬#µ     F  ¯"*æ_
    jF     k            Jk    f    °ë_
    ]     å            ¢    j     ¢_
    ¬Î     ¬Î               æQµµµ__   ¢¸
    JÎ     JL     pepek        # ¯¯¯"¢_   k
     JL     ¬Q_    swiata.     _Æ    &   å
     ¬Î      ãM_           _øF    å   JL
¸ø@#__µµµµQ     øF °Ïµ__       _æÏF     ]   ,F_ ,Æ#*æµ
#æÏØF"¯       jF   °¶Þæµ_______jµ¤@°"      jL   °¶¢@Ø#Øë_¬Q_
M´Æµµµµµ___    _øF    j ¯"°°°°°""Î_        ¬Î      ¬kå_ ¢L
   ¯¬"°¶M*æææµøP"    I      ¬9        ¬*ææææµµµµµµµ# k k
              Æ____________Æ            ¯¯¯¯¯¯


 Jestesmy jak bubr ogrodnika! Postanowilismy [wulg] walczyc o ogolnopojeta
dobroc bobruf na naszym globie.  W tym celu niedlugo opracujemy odezwe do
wszystkich producentow alkoholi wysokoprocentowych o dofinansowanie naszej
zboznej dzialalnosci.  Bubry swiata laczcie sie! Nie damy sie bobrom bytom!
Rzadamy dostepu do morza dla wszystkich bobruf swiata oraz opracowania
alkoholu latwo przyswajalnego przez bobrze ciala! Bubr power! Jesli komus
przeszkadzamy proponujemy mu przystapienie do naszej organizacji. Domagamy
sie nadawania w czasie najwiekszej ogladalnosci w TV filmu "Tajemnica
Wiklinowej Zatoki".  Bobrobyt dla wszystkich po raz drugi! Czy wiecie, ze
bobry sa jedynymi zwierzetami na swiecie ktore nie zygaja w kabinach
dzwiekoszczelnych?  W przeciwienstwie do psow. Lub kotow. A teraz plan dnia
bobra na wysokim stanowisku:

(06.00) - pobudka
(06.05) - mycie siekaczy
(06.10) - sprawdzenie tamy, ewentualne naprawy przeciekow (tools used: bloto,
     wiklina)
(06.45) - sniadanie skladajace sie z blota i wikliny, ewentualnie malego bobra
(06.50) - "kawa czy bubrata"
(07.13) - sjesta posniadanna
(08.00) - oczekiwanie na drwali, [wulg.] im drzewa, oszukiwanie rodzicow, ze
     samemu sie nascinalo
(09.00) - pranie futra
(09.15) - moczenie ogona w wodzie
(10.00) - zabawa w ganianego z psem sasiadow
(15.00) - dlugo musialem uciekac...............
(15.15) - czas na male conieco (maly bubr)
(15.30) - trzy setki bubrowki do obiadu (wodka z wiklina w butelce)
(15.45) - sjesta poobiedna (zgon inaczej)
(16.00) - dogladanie bumbru, smakowanie
(16.15) - zgon numer dwa
(17.00) - bubroexpress
(17.15) - "klan bubruf" - serial telewizji "nasz bubr", odcinek 235346574567
(17.45) - "dwa glupie bubry" - serial animowany "bubr cartoon"
(18.13) - tepienie siekaczy wiklina
(18.25) - konkurs lania urynom na przeplywajace statki z tamy (zwyciezca robi
     sobie bubrze)
(19.00) - bubranocka ("pomyslowy bubromir")
(19.30) - bubrze wiadomosci
(20.00) - james bubr, film dlugometrazowy produkcji republiki nadbubrzanskiej
(22.05) - czas na relaks - sluchanie plyty "bubrowe hity"
(22.50) - "cienka bubrowa linia" - dramat wojenny
(24.00) - "playbubr" - program edukacyjny
(25.05) - niestosowne komentarze do konkurencyjnego programu "Czy wydra wygra?"
(25.67) - End
            ,-------------------------------------------------------
-----------------------'

         Historia bubra przejechanego przez walec:

           "Ten bubr nie wiedzial co robi!!!"

  "Walec co prawda wyskoczyl z Nienacka ale pisk zgniatacza powinien go
                zaalarmowac..."

 "Takie lekcewazenie przypisow jest karygodne... i jeszcze zrobil to bubr..."

             "No i czemu taki bubr zyje?"

          "Widzialem jak ktos spisal numery walca"

          "Teraz i tak z bubra nic nie zostalo"

         "Ale cos mozna jeszcze z asfaltu wygrzebac?"

         ------------------------------------------

                 "Bubrowisko"

             Co 5 bubrow to nie jeden.

            -----------------------------

          Bubrotowiec - Linie lotnicze "Bubr S.A."

           dedykacja - R.Kelly "I belive I fly"

   Jest to protest bubra w zwiazku z rolniczymi blokadami drug i szus

                -------------

                magnetowidobubr

                  --------

                Bubr - Prymityw

                   ----

                Sterydo - bubr

 Prawa wyborcze bubra powinny byc uzaleznione od wzrostu masy miesniowej i
          procentu zaokraglonych samczych piersi.

          --------------------------------------

          Bubr antysemita grassuje po lanie zyta

                --------------

                 Bubr sarmata

                --------------

               Bubr Rotator 180°

                -------------

Bubr Prekursor. Przodek ... nie tylek

ascii by bubr members 1999.
guest starring by kempy of kore.

@BEGIN_FILE_ID.DIZ "BUBR" An ascii collection completed
by Cherubinek & Friends of Kompletne
Zero. copyright july 1999. For Polish
watchers only.
@END_FILE_ID.DIZ