scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/kanefear.txt

File size:
50 625 bytes (49.44K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 80

Preview

               .
        .___________ _|_ ______________________________.
        |       |                |
        :  bOONDOCKS · oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE  |
 . _______ __ _|_ ____       ______      ________ :   _____
 _|_\_  / .  | .  \_ __ ______\_.  \ ______ _\_.  /__| ___ / __/__
 | /  / |  : |  /  \|  /  l  \/ .  \  l___/\_ |/  /___  /
 : \  \______|______/   \  /_________/  |  \________/ / _/_______/_
 _l______/sc  :  _/  \____/     \__________/ _/   \___)     |
|        .  \_____|              \______|       |
|                               :       |
|hELLFiRE & lSD wHQ!·tRISTAR & rED^SECTOR iNC., sUNFLEX iNC. & lFC aMIGA eHQ!|
|   tRiSTAR & rEDSECTOR iNC. cONSOLE aND gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!   |
|              sNEAKERS eUROPEAN hQ              |
|    tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. /X-iNNOVATiON wORLD diSTRiBUTiON sITE   |
| cLASSIC^qUARTEX hQ! · dREAMCHARTS, dEViOUS dEZiGNS & dATA dIVISION dHQ! |
|      -g^sTYLE! & tWISTED wHQ! · pRO aRTS & rOADHOGZ eHQ!       |
|                                      |
|                 mASTERS aRE:                |
|      -·>s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·cOLONEL·gAZ P·eCS<·-      |
|                                      |
|    rUNNING oN aN aMIGA 4ooo wITH a cYBERSTORM o6o/5o mHZ/22 mB!    |
|   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!  |
|                                      |
|  +31-(o)-548-54O-653  +31-(o)-548-521-716/521-848    +tEL-NET    |
|   -·>16k8 dUAL<·-     -·>33k6 dUALS!<·-    23:30-06:00 gMT +1  |
|                                      |
l_________._ _                         _ _._________|
 ________ |  -·>nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORd!<·-  | ________
|________||                            ||________|
     :    uPLOADEd bY crusader&candyma oN nODE #04    :
     .  tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: 03:28:47 , 03-08-1997  .
 
å

     _             _µµ__
  ææÑÑMØØ#            æØØØØÑ_
 JØØÑÑÑ@@"  ,æØÑm    __   #ØE¯"5ØÞ
 JØL     ØØÑÑØL  _æØØØK   ¶Ø,,ÆØL_
  ØQ_µµµ  áØ _Ø#  ØØ@°¶Ø#   ¬ØQ0ØØØ#_
  0ØØØØØ  ØØØØØØØ  JØ"  7Ø#   0# ¯¯"0#
  7Ø"¯   Ø@@@¶°  JØ_  7ØØ#_  ¬ØL  JØÞ
  7Ø    ØQ _µ  ¬#ØMææØ#¶Ø#  0#  JØÞ
  áØ    0ØØØØØ   ¬*ÑØØ@ ¬´     ¬Ø#_
  ¬"     ¶@@P"             ¬#¹
                     æm _     __µµ_
            ,æwµµµµµç   __ÆØP JØÞ     ØØØØ#_
      æÑØØ#m_   ¶ØØØØØØØ@  µæØØØØF  ØL    ÆØ"¯¬ØQ
     ØØÑ@@ÑØ#_  0Ø____   #Ø@P¶ØL  ØNæm_   Ø®mµæØ#
     JØ´  ¬0#  ØØØØØ#      ØF  ØØØØ#,  JØMØØØ@
     0Ø   7Ø  Ø#¶¶¶°      ØÞ  ØØ ¬ØQ  jØ _µµµµµµ_
     ¶Ø______ÆØ  Ø1        #Q  0Ø Ø#  7ØwÆØØØØØØØ#
     ¬#ØØØØØØØK  ØF        Ø#  ¶# ¶#  ¬#ØØ°¯¯¯¯¯¯"
      "°¶¶¶¶"   # ______    ¶Ø    ¬ØK  ¬"
         a_  µØØØØØØØ,   Æç  æ,  ¬  ,µµµµ_  ÆK
_µæææææw_     Ø#  ¶@¶Ø""°0#   0#  Ø1     ØØØØØØ# 0#
ØØØØØØØØØ#_   JØØK   JØ  ÆØ   JØÞ_µØØ1    ¬#¯ ¬ØØ Æ#
#~ØL  ¬°##,   7ض#   ¬ØL ØØ#mµ_  ØÑØØ#P       _dØ@ JØÞ
 ØL   0#   ØجØQ   0#¬#ÑÑØØ#  ØØØ#_       ØØF  ØL
 ØL   0Ø   ØK_ÆØ   ¶Ø   IØ  ¶ØMØ#m_      JØQ   0F
 Ø1  _µØ#  áØØØØØK  ¬ØL  0Ø  JØL¬ÑØØm_     ¶F   _
 Ø# µæØØØØ   Ø#°°"¶ØL  ØE  0#  ØK ¬¶Ø#      __  JØÞ
 0#ÆØØ@°"   JØF  #Q  Ø1  0#_  ØQ  JØÞ     0#   °
 ¬ ¶´     °   ¬   0F  ¬ØF  ¶Ø  JØ      ¬´
                  ¯   "  0Ø       [kane^NLS]
Ok! this is a update on the colly fear of the dark!
I thought it was to little logos in the first 
relese so i made some more ;)
It's not many logos but i didnt have any motives! but... hmm..
aaah.... Fuck! lets just go right to the thing! 
Enjoy ;)       ··AZKI's··
 
+------------------+--------------------+
|Logo:       |For:        |
+------------------+--------------------+   
|Kane       |Me =)        |
|Joru		  |Joru        |
|Spot Light    |Spot        |
|Brain Scan 	  |Me =)        |
|Nukleus	  |Me =)        |
|Night Site    |Joru        |
|Main Menu     |All SySops     |
|Confs       |All SySops     |
|Prodigy      |Prodigy Fans ;)   |
|Amiga Elite    |All SySops     |
|Lamer       |Lamers ;)      |
|Leech       |All SySops     |
|Pump       |All SySops     |
|Download     |All SySops     |
|Upload      |All SySops     |
|Bulls       |All SySops     |
|Good Bye     |All SySops     |
|---------------------------------------| 
|update logos:   |          |
+------------------+--------------------+
|Kane       |me ;)      	|
|Spot Light 	  |Coyote		|
|Request	  |Zabler		|
|Ascii Heaven   |Zabler		|
|BBs Suport    |Zabler		|
|Coding		  |Zabler		|
|Pc Elite	  |Zabler		|
|Members	  |Zabler		|
|Chips		  |Zabler		|
|Old Warez	  |Zabler		|
|Golden Gamez	  |Zabler		|
|Aminet Stuff	  |Zabler		|
|Amielite     |Zabler       |
|Amiga Scene    |Zabler       |
|Zabler      |Zabler       |
|Guffaw      |Guffaw       |
|Different Dreams |Zabler       |
+------------------+--------------------+

        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Kane        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           for: ME :)  ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'

--- - - --- ---- -. [kane^NLS]
   _____________ |_______________________________   
  /   '  __/___ _   /   /  / ______/
  /_____/     / __  /  / /  / ____/_ 
    /__________/__/____/____/______/________/  
          !:.
         .-|--------------------------------> Breaks in for chat!
         `-' 
        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Joru        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           For: Joru   ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'


              _ _ _ _ ___________  _ __ _ ___ _ __ __ __ _ _
        ___________!__________
        \     .     /
  [kane^NLS] \     .    /
      ______\________._______/______________ 
  /\______/   /  _  /     /  /  /
 /    /   /  /  /   /____/  _/  /
 \_____________/________/_____/  /_________/ 
           \  .  / 
___ _ __ _ _  _ _ __\. .  / 
            \  /
            \ /
             \/            _ __ ____ _ ____  __ __ _______ _ ___ ___ _  _ _ 
      ___________!__________
      \     .     /
      \     .    /
   :::::: \________._______/______________ 
    :::: /  _  /     /  /  /
    ::::/  /  /   /____/  _/  /
 :::  ::::________/_____//  /_________/ 
 ::::::::::   \  .  / 
_ __ _ ___ _ ___ \. .  /[kane^NLS]
          \  /
          \ /
           \/        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Spot Light     ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           For: Spot   ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'


__ _ _ _ ___ _  __ _ _ _ 
             ·:¡
  _________________________|____________   _______________________________ 
 /  _____/  __ /  _  /    / /  /____/ _____/  /  /    /
 /____  /  _____/  /  /¡¯/  /¯/ /----/  / /_  / _ ¯  /¯¯/  /¯¯
/________/___/  /_______/ |/___/ /_______/____/____/ /___/____/ /___/
              |:.           /__/
              !__ _ __ _ __________ __ ___ _ _ ___ _BBs                             [kane^NLS]    

        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Brain Scan     ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           For: Me =)  ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
                              .--- - - ->BBs
  _____    _____________________________________    ¡:.
  /  /______/     /  _   /____/   /  /    |
 /   __  /  /____/  _   /  /  / /  /    |
 /___________/____/  /____/____/____/____/______/     |
                              |
     __ ____ _ __ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ !
    ¡:.    _________        ______________________
    |     /  _____/_________   /  _   /   /  /
    |    /____  / _______/_____/  _   /  / /  /
    |    /________/_______________/____/____/____/______/
    |    
   .:|    [kane^NLS]
--------'
        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Nukleus       ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           For: Me =)  ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
---------------------.            [kane^NLS]
  __________________!____________  ____   _____________________________
 /   /  /  / . /  /  / /  /_____/  ______/  /  /  _____/
 /  / /  /  _/  ./  ' __/__/  /   /  ____/_  _/  /____  / 
/____/_____/_________/____/    /_________/__________/________/________/
           ¡  /_______/ 
           |:.     
           `------------------------------------>SWEDISH HQ 

        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Night Site     ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           For: Joru   ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'                             . -- - - -->BBs 
  _____________________________   ____________    ¡:.
 /   /  /____/ ______/  /____/      /    |
 /  / /  /  / /_  /  _   /___/  /___/     |
/___/_____/____/____/  /____/____/  /___/       |
          /___/                 | 
                             |
      _ ____ ___ _ __ _ _ _ _ ___ __ _ __  _ _ _ .:!
     ¡:.
     |   ______________________________________
     |  /  _____/____/      /  ________/
     |  /____  /  /___/  /___/  _____/___
     | /________/____/  /___/  /_____________/
     |
__ _ _.:!        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': MainMenu      ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\           For:All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
      
                            
                             
 __ _______ __ __ _ _ __ ___ _ ____ _ _ _ ___ _ __ _ __ ___ _ __ __ _ _                           
¡       ________________________ [kane^NLS] ______ __________________! 
|   _______/ _  /____/   /  /   _______/ ____//   /  /  /  /
!-----/   /    /  /  / /  / -----/   / ___//  / /  / _/  /¡ 
/____\/____/___/___/____/____/_____/ /____\/____/______/____/_____/_______/ | 
¡                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      | 
|                                      | 
|                                      | 
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |  
|                                      |
!_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ ___ __ _!        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Confs        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'

    ____    _ _ ______ _ ___ _ __ __ __ ___ _ ___ __ ___ _ _ _ _ _ ___ _
...:½:¾/___/\   ¡
.·.:¾¼½\___\/   |     <- pICK oNE oF tHE -> 
         |________________________________________________
 ___________   /  _  /   /  /   _________/  ________/
 /__________/____/  /  /  / /  /  ________/ /________  /
/_______________/________/____/_____/____/     /____________/ [kane^NLS] 
         |
         |
 __ __ __ ___ _ _ !
¡
|
|
|
|
|
|
|
! _ ____ _ __ __ ____ ___ __ _ ___ _ __ __ ____ __ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Prodigy       ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: Fans =)  ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
            .-----------------------------
            |
            !
 .------------ - -- - .·.--- ------- - - - --------- --- --------
            ¡[kane^NLS]   
  ____________________!___________   __________________________
 /   __   /     / _  /_____/  /____/ ________/  / _________
 / ___________/  /____/  /  / __   /  / /___  /  /---/    / 
/___/     /____/  ¡/_______/__________/____/______/  /  /____    / 
            |               /___/____/  /______/ 
  __________________ !            _______________________________
- - \________________/.·. ---- ---- -------- -/______________________________/
            ·                           
            ¡ 
            | 
            !
            :
            .   
            
            .
        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Amiga Elite     ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          for: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
_______ _____ ____ ___ __ _ _ __ __ _ __ _ ___ __ ___ __
                             ¡
  __________       _________________________   |
 /  _   /  __________/____/ _______/  _   /   |
 /  _   /---/     /  / /__  /  _   /   | 
/____/____/___\/________/____/_____/  /____/____/    ·
     _ ___ __ __ ________ _ /___/_ ___ ___ _ ____ _: [kane^NLS]
     ¡    __________ ____    ________________________     
     |    / _______/ /  /    /____/     / _______/
     |   /  ____/___/  /-------/  /___  ___/  ___/___
     |   /___________/___________/____/  /___/ /__________/
     |    
     . _ _ _ __ _   _ _  _____ _ ___ _ _ _ _ _ _  _ ___ _ _ _ _


        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Lamer        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: Lamers ;) ¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'

__ ___________ ___  __ ___ _ ____ _  __ _ _  _____________ _ 
  ____    __________       _________ __________    ¡
 /  /   /  _   /  __________/ ______//     /    :
 /  /------/  _   /----/    /  ____/_/  /____/    .
/__________/____/____/____\/_______/_________/____/       ·
[kane^NLS]                            .
                                 : _ __ _ _ ____   

        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Leech        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'


        _ _ _ ___ ______  ___ _ _  _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _
        !                   
------ - - - -:
        |                          
  ___   ___!____ _______        _____    _______________
 / /   / _____// _____/___________  /  /____  /  /  /  /
 / /-----/  ___/_/ ___/_/ _________/___/  _   / /____/____/____/ 
/________/________/_______/______________/____/____/ /____/ ___/____/
        ¡                   
--- -- - -- --:[kane^NLS]
        :__ _ ____ _ _ __ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _ __
        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Pump         ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
_ _ __ _ ___ _ _ __ _ ____ __ __ _ ____ _ ___ __ _ ___ _
   _______________________       _____________  ¡
   /   __   /  /  / __________/   __   /  |
  /  _________/  _/  /---/    /  _________/  |
  /____/    /_________/___\/_______/____/       |
                      [kane^NLS]  |
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   |
 ::: -- - -- - - --·R·U·L·E·S·--- ---- -- - -- :::   |
  :        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯          :    |
  ·                       ·    |
  :                       :    |
_ _:                       :_ _ __ !
  :                       :                    
  ·                       ·
  ·                       ·
  :                       :
 :::                      :::
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Download       ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
      _____                ____________
 ________/  /______________  ______________/   /  /
 /  __    /   __   /---/\      /  / /  / 
/____________/______________/________________/____/______/ 
            
        ____[kane^NLS]       ___________    ______
       /  /    ______________/  _   /______/   /
       /  /--------/   __   /  _   /  _    /
      /____________/_____________/_____/____/____________/ 
        

        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Upload        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'__ _ ___ _ _ __ _ _ _ __
             ¡
  _____________________ | ____    __________________   _____ 
  /  /  /   __   / !/  /   / _  /  _   /_____/  /
 / _/  /  _________/ /  /------/  /  /  _   /  _   /
 /_______/___/      /__________/_______/____/____/__________/
      _ _ _ __ _ _ _ ! ___ __ _ _ _ __ _    [kane^NLS]
     ¡                  ¡
     |   ·U·P·L·O·A·D· ·R·U·L·E·S·   |
     |  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  |
     |                  |
     |                  |
     |                  |
     |                  |
     |                  |
     |                  | 
     |                  |
     !__ __ ______ _ _ ____ _ _ ___ _ _ !
 
        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Bulls        ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'___ ___ _ _ _ _ _ __ _ ___ __ _ _ ___ 
                     ¡
   ____    ____________    ____ |   __________
  /  /______/  /  /  /   /  / |  /  _____/
  /   _  / _/  /  /------/  /-------/_____  /
 /__________/_______/__________/___________/_________/ 
                     ¡       [kane^NLS]
                     ! ___ _ _ _ _ __ __ __ _ ___ ____ _
                      
        ______________________________________________________________
       ¡    
__/\__    |   Logo Sez': Good Bye       ___
\ oO /__ ___ _`--------------------------._ ___ __ /__/\
/_ -_\          For: All SySops¡     \__\/
 \/                   !
-----------------------------------------'
 ___ _ __ _ _  _ _ _ _ _  _ ___ _ ___ _  _ _ _  _ _ _  _ ___ __
                                    ¡
             __ ___ _ _ _ __ _ _ _             |
             ¡           ¡             |
             | ···G·O·O·D·B·Y·E··· |             |
             !  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ! ___ _ _ __ _ __ _ _ _! 
__ _ __ _ _ __ _  _ __ :           |
  _________       ¡       _____ !___         _________
 / ______/_____________!_____________/  / /  /______  _______/ ______/
 / /_  /  __  /  __  /  __   / /  / __ /---/   / ____/___
/____/  /__________/__________/__________/ /__________/___   /__________/
  /___/        ¡                /_____/ [kane^NLS]
             |           |
             !_ _ ___ _ _ __ __ !____ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ 
                        ¡
                        |
__ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ __ _ _ __ _ ___ __ !_ _ _ _ _ _ __  _ _ __
                    

The Update:
------------        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Kane
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Me ;)     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 1
                     `-'     _____   ____ ______  ____________         _____________
 . ..:¼:/____/\  /  ' ___/___/  _   / _______________/  ________/
.. .:¼:½\____\/ /____/     /  _   /---/       /  _______/__
           /_________/_____/_____/__\______________/______________/ 
-- ------- - -- -  -  - - - -.
                |                [kane^NLS]
   He's hERE aND hE wANTS To | cHAT wITH yOU!! 
                | 
                |   
      - - --- -- - - - -·:·- - --- --  - - - -
                :
                . 
                ·
                ·
                .
                    


        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Spot Light
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Coyote    
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - - 
                     `-'
       ______________________________________________________
_ _ _ ___ __/_____________________________________________________/ _ _ _
               
           -- ----- - -- - - -- - ----- - - - - - ---
---- -- - - --
               --  ---- - -- - -- - - -
  ____________________________           ____________________ 
  /   _____/    _    /____________________/          /
 /_____   /    _________/     _     /______/   /______/
 /__________/_______/    /____________________/   /   /
                            /_____/
   ____        ________  
   /  /       /_______/____________________    __________________
  /  /--------------/    /  __________/  _/______/         /
  /__________________/    /  /____   /      /_____/   /_____/
           /    /_________/  /_____/______/   /   /
          /_______/     /  /         /_____/   
                   /____/ [kane^NLS]

__ _ _ _ ___________________________________________________ _ _____ _ _
 __ _ _ _/__________________________________________________/ __ ___ _ __
        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Request
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 1
                     `-'
request
  __________________       __________ ______________________
 /    /  ______/ ____________/  ______/ /  _____/      /
 /  /___/  _____/__/   __  /  _____/__/____   /___/  /___/
/___/  /___________/______,  /___________/_________/  /___/
             /____/  

        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Ascii Heaven
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 1
                     `-'

azki heaven
    _______________________         ____________
    /  _   /   ______/____________   /_____/_____/
   /  _   /_____    /  _________/____/   /   /
   /____/____/____________/_________________/   /   /
                       /_____/_____/ [kane^NLS]
  _____    __________ __________        __________
 /  _/_______/ _______/ /  _   /   ________/  ______/  ____________
 /      /  _____/__/  _   /-------/   /   ___/__---/     /
/_____/______/___________/____/____/ \____________/___________/__\__________/

        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' BBs Suport
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 1
                     `-'
 

bbs suport

  ____      ____      ____________
 /  /__________/  /__________/   ______/
 /  /   _  /  /  _   /_____   /
/______________/______________/___________/
                         [kane^NLS]
   __________________________________        _______________________
  /   _____/  /   /  _   /______________/     /      /
  /_____   /  _/   /  ________/   _    /  /____/___/  /___/
 /__________/__________/___/    /______________/____/    /  /
                                /____/
        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Coding
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

Coding


                      ___________       __________
 _____________  ________________________/  /_____/ __________/  ______/
 /  ________/___/   _    /  _    /   /---/    /  /_  / 
/________________/______________/_____________/_____/___\________/_____/  /
                                   /___/
 [kane^NLS]

        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Pc Elite
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 1
                     `-'

Pc-Elite


  ______________
 /   _   /________________
 /  __________/  _____________/___
/___/     /____________________/
                       [kane^NLS]
    ______________ ____     __________________________________
    / ___________/ /  /     /_____/       / __________/
   /  _________/__/  /---------/   /____/  /____/  ________/__
   /_______________/_____________/_____/  /____/  /______________/
        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Members 
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'


Members


        _______        ____    ________ ___________________
   _________/ ____/  __________/  /______/ _____/ /     /  ____/
 /---/    /  __/__/---/    /  / _  /  ___/__/  /____/____  / 
/___\/______/________/___\/_______/__________/_________/____/  /________/
                                [kane^NLS]
                                        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Chips
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

Chips


             ____     ________________________________ 
  _________________   / _/________/   /   _   /   _______/
 /   ___________/____/      /   /  ________/______   /
 /_____________________/____/_______/_____/____/    /____________/
                             [kane^NLS]
        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Old warez
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

Old warez

              ____            ______ 
     ________________/  /      ___________/   /
     /   _    /  /-----------/   _     /
    /_______________/_______________/________________/

                        [kane^NLS]
          ___________________________________ ________________
    ___________/  _   /     /  ________/ \_______    /
  ,----/\    /  _   /  /____/  _______/__/    _______/
 /______________/_____/_____/____/  /______________/_______________/ 
                                
        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Golden Gamez
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

Golden gamez

                               
  ____________       ____         ______________ 
 /  ________/____________/  /    ________/  / ______/  ___________    
 /  /___  /   _   /  /--------/  _    /  ____/__/---/     / 
/_______/  /____________/____________/____________/__________/___\_________/ 
    /___/
                             [kane^NLS]
     ______________________          _________________________ 
     /  ________/  _   / ________________/  ______/\______   /
    /  /___  /  _   /---/       /   ____/__/   ______/
    /_______/  /____/____/___\/_____________/____________/___________/
       /___/
        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Aminet Stuff
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

aminet stuff

    __________       _____        _________ _____________
   /  _   / __________/  / ____________/ _______/ /      /
   /  _   /---/    /  /---/     / _____/__/___/  /___/
  /____/____/___\/_______/____/___\__________/__________/  /____/
                             [kane^NLS]
        ____________________________________________________
       /  _____/      /  /  /  _____/  _____/
       /____  /___/  /___/  _/  /  _____//  _____/
      /________/  /____/  /_________/___/   /___/ 


        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Amielite
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

amielite


  __________      _______________ ____    __________________________
 /  _  / ________/____/  ______/ /  /   /____/      / ______/
 /  _   /---/   /  /  ____/__/  /------/  /___/  /___/  ____/__
/____/____/___\/_____/____/___________/__________/____/  /___/  /__________/
                                  [kane^NLS]


        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Amgia Scene 
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

amiga scene

  ______________           _______      ______________ 
 /   _    /  ________________/______/__________/   _    / 
 /   _    /-----/       /   /  _______/   _    / 
/______/______/_____\/_____________/   /  /___  /______/______/  
                 /______/______/  /           
                        /___/[kane^NLS]    
    ___________        ____________         ___________
    /  ______/__________  /  ________/  _____________/  _______/
   /_____   /  ______/__ /  ______/__---/      /  ______/__
   /__________/______________/_____________/__\___________/____________/
                                       _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Zabler 
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

zabler

-- --  --- - -  --- - --  - -. 
 ______________________________  ¡   ____     __________ _________
 \_____   /  _   /  /____!____/  /     /  ______/ /    /
 /   _____/  _   /  /  _  /  /---------/  ____/__/  /___/
/__________/_____/_____/______________/_____________/___________/____/
                  ¡              [kane^NLS]
                 .-:-- -- --- --- -- - - --- - - - - -
                 `-'         


        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Guffaw
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Guffaw     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'

Guffaw
__ __ _ ___ _ ____ ___ _ __ _
               ¡ 
  __________________________!_______________________
 / _______/  /  /  _____/  _____/  _   / ____________
 / /__  /  _/  /  _____//  _____//  _   /---/\_    /
/_____/  /_________/___/  ¡/___/   /____/____/______________/
   /___/          :             [kane^NLS]
              .-.- - ----- - - - --- -- -- - ------- --
              `-'

        _ _____ _______ __ ___ _ ___ _ __ _
__ __ _ ___ _ _/__ _ ___ _ ______/ ____  _ __ _
                   
_ __ _ __ _ _ _ Logo Sez' Different Dreams
____ ____ __ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _____ 
 _ __ _  _ _ _          - - - -- /_ ____ _ __ _/    
          Made For Zabler     
- -  - -   - -- --- - - - - - - - - - -. 
                     .-|--  --- ---  - - - -> 
                     `-'
different dreams

 ___                                   ___
/__/\_______________________________ _ __________________________________/__/\
\__\/               \\___//     ______________________ \__\/  
 ¡_ __ _ _ _ ___ ____ __ _ ___ _ :_ _: __ _ _ /_____________________/ ¡ 
 ¡                      ¡             |
 |   _______________________________ ______!________      ______!___
 !____/  /___/ _____/ _____/ ____/ /    / ____/  _______/     /
 / _   /  / ___/ / ___/ / ___/__/  /___/ ___/__/---/   /__/  /__/
/________/___/___/  /___/  /________/___/  /________/___\_____/ /___/ ¡
 ¡     _______________________________  ¡             |
[kane^NLS] /______________________________/ .-:- - - -- ----- - -- - - --:
 ¡     _______________________ ________`-'       __________ ¡
 |  _____/  /    / _______/ /  _   / ____________/  _____/ |
 | /  _   /  /___/ ______/__/  _   /---/     /____   /  |
 | /_________/___/  /___________/____/____/___\/_________/_________/  |
 |                                   ._!_
 )___ _ _  _  _ _ ___ __ _______ _ ________ _ _ ___ __ ___ ...½:½:/__/\
 :                \\  //            ..:¼¼¼½:\__\/
 ·                !  !                ·
 .                :  :
                  .  ·
                    .
 

Well thats all for this time!
Now for some Greetings!

Greetz:				Some Words =)
------	-			-------------
Snake				How's Cemetery going? :))
Sonic				Sell your Amiga, you'll never get a hd anyway! ;) 
Joru				Open a Elite board ;)
Bayherd				Got your A12oo sold yet? Call my board some time!
Rizz				88 eh... he..=)
Tesox     		    	 Smash your Peze n' by a Amiga for godsake! ;))
Amadeus 			Now where the F**K! are you? call brain scan!
Browallia			Found any good coder yet?
Sliepner			Keep the music alive =)
Alcatraz 			And you keep your good DayDream Doors up man!
Origo				Wonder how the world, would be without DayDream! ;)
Coyote				->""<- Suport me when i get my 1,3Gb' hd =)
Haydn				What the Fuck happend to your board man?! Call me!
Hugin				I'll suport your board when i get free phone! ;)
Axetro				When do i get my HD? =)
Ezco				Damn your board is good!! =)
PayDay				I Like your board to man!! =)
Sprawl		   	 	How's your board going! Call me!
Fugazi		  	    Got your Blizzard sold yet? ;)
Zabler		    	Thanx for the orders ;))
And to all users on my board  CALL NOW ;)
And to the ones i forgot 	SORRY ;)
And to the rest of the elites! order azki from me ;D

Lamers:		Some Ugly Words!:
-------     -----------------
Teeze		You cant hide for ever motha' fucka' give me my money BACK!
		Well You got my numba'! Äh... I'll get anyway!Wanteds:	Reward:
--------    --------
Teeze		Give me a actice voice number to teeze (Nicke)
		and you get free download on my board for a time!


...···...···...···...···...···...···...···...···...···...···...···...···...··
Well thats all!
Now if you want azki from me, then just drop a mezzage on a board that i call
or call my board =) Might be a little bit easyer then he... =)
"Brain Scan" Get the numa' on some log off wall or sumthin'
···...···...···...···...····...···...···...···...···....···...···...···...···

See you in my next azki cølly
					/Kane^NLS
@BEGIN_FILE_ID.DIZ ________________________________
)               ¬( 
| .................       |
|:._.__.___.___.__.:      |
|:¡ ¡_/¡ - ¡ |¡._|:P®esents at |
|:!_!_\!_!_!_|_!__¡: -970229-  |
|·.................·      |
)_______________________________(
MAJOR UPDATE ON "Fear Of The Dark"
AZKI COLLY
@END_FILE_ID.DIZ

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
      -( [ bOONDOCKS! ] [ oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE ] )-
  ________________________________________________________________________
 __/ __ __/  _ __/  _ __/  _ __/ ___ __/  _ __/  ____/  / __/  ____/
 \_  _ \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  _ \_____ \_
 /  / ¯¯/ _/  / _/  /  /  / _/  / _/  / _/  /  / ¯¯/ _/  /
 /___   \__   \__   \__/  \__   \__   \__   \__/  \__   \
 sAl1   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \
  /    \   /________\   /    \   /________\   /
 /     \          /     \          /
[·hELLFIRE&lSD wHQ!·tRISTAR aND rED^sECTOR ¡NC.·sUNFLEX iNC.&lFC aMIGA eHQ!·]
  [·tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. cONSOLE·&·gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!·]
   [·tRISTAR & rED^sECTOR ¡NC! /X-iNNOVATION wORLD dISTRIBUTION sITE!·]
[·cLASSIC^qUARTEX hQ!·] [·dREAMCHARTS·dEVIOUS dEZIGNS·&·dATA dIVISION dHQ!·]
     [·-g^sTYLE!·&·tWISTED wHQ!·] [·pRO ARTS·&·rOADHOGZ eHQ!·]
 
     [·sYSOPS: s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·cOLONEL·gAZ P·eCS·]

     rUNNING oN aN aMIGA 4OOO wITH a cYBERSTORM O6O/5O mHZ/22 mB
   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!
         --»> lATEST aMIEXPRESS vERSION 4.xX! <«--
     ---»> nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORD! <«---

 +31-(O)-548-54O-653  +31-(O)-548-521-716/521-848     +tEL-NET
  -[ 16k8 dUAL ]-      -[ 33k6 dUALS ]-    -[ 23:30-06:00 gMT +1 ]-

     [-[[ uPLOADEd bY: crusader&candyma ]]-]--[-[[ nODE: 04 ]]-]
   [-[[ tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: ]]---[[ 03:28:47, 03-08-1997 ]]-]