scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/k_liquid.txt

File size:
54 813 bytes (53.53K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 60

Preview

----------- ---- ----  ----------  -------- -- - ---- - ------------- -----

          THiS FiLE TRAVLED BEYOND LiGHTSPEED 
  _ _______ ___________ _________________ ______________________
  \\\\__  Y  __   Y  ________   \/  _______   _   \
 ...  /   _   \   |   \   l   \_  ____/ \   | sox \_ ...
 :  _/   |   \_______  \_  _________  |   \_  l_______/  :
 :  \_______|_______/___________/___|   \_____________/___|      :
 :   _____________________________________________________________ _ :
 :   /  ______________   ________  __   _______   _______//// :
 :.. _\______   \   l   \_     \   |   \   ____/ \ ...:
  _/    |   \_  ________/  |   \_  l   \_  |   \_
  \________________/___|  \______________/___________/___________/

   - DayDream - USR 288OOv34 - A12OO O3O 24Mhz - CONNER 1.3GB HD -

               - O8-7749532 -
 
   - AMIGA PD - MODS - ASCII - DAYDREAM DOORS - FREE DOWNLOAD !!! -

          Uploaded at 22:27:49 27-Sep-97!
----- -- - -- --- ---- ------- --- -------- --- --------- -- - - --------- - --
****************************************************************************
* fiLe uPLOADEd : 26-Sep-97 18:41:53, aT tRESPASS! +46 -8- 5 9 0 8 9 9 4 4 *
****************************************************************************

            -( THIS FILE PASSED THROUGH )-
          _____
          _) |  _______ _______ ____ _______
          | `-----|) _ (-|____ (-|) (-|)  (-|
         __| ___ |  |---' _____ |  | ___ |__
      _ __)) |_ )/ |_ |  |_ )/  |_  |_ )/ | ((__ _
          )____ |)__|  )____ |)___|)__/  |
           `----'  |   `----'  | /----'
    _____
    | (____ _______ _______ __\ __ _______ _____  _______ _______
  |----' |) (-| ____/-|) _ (-|) \/ (-|) ___(-|) /__ _)  (-|) _ (-|
  | ___ |  |______/|  |---'  \  |  )/ | ____/ | ____ |  |---'
  | \( _|_  |_  )/ |_ |p®g|_  \ |_ |---'_ (---|_ )/ |_ |
  |  ___( )___|)___  |)__|  )___  |)__|  )____ |)___  |)__|
  `----'    | `----'  |   `----'  |   `----' `----'  |
        _                     _
       _))   B R A i N ·  D i S R U P T O R   ((_
       )  +46-(0)18-314980/22-07/28k8/DD/AMIGA/FP  (

--------------------------------------------------------------------------
   ,æÑÑm_  æÑÑÑæ_  µÑÑÑÑÑ  æÑ# _æK  æÑ  æÑæ æÑm  æÑ& ,ÑL 
   °ØØ°## ¬0ØP0Ø#  3ØØ""ØÞ  ¶ØØÞ ÆØF  ##  JØØP ¶ØP  ¶ØØr ØØ´ 
   Ø# ØØ  JØFJØ#   ØØ µ¶  JØØQJØØ  ,µ&  ØØ JØ  JØØLJØØ 
   Ø#æØ#  jØØØÑ´  JØØØØ   JØØØØØ#  ²ØØ  ØØ JØ  7ØØØØØ# 
   JØØØ@  ØØMØb   jØ@¶P_  7®ØØØØ#  Ø#  ØØ á#  0MØØØØ# 
   áØF   ØØ ØØç  ÆØF ØÞ  ÆE¶ØJØQ  Ø#  JØ#__ØK  ØL0ØJØQ 
   ØØm   _Ø#ç¶Ø&r æØØѵÆØ  gØ#¬FÆØ#r JØ#r ¬ØØØØØ~  dØ&¬FÆØ# 
   ¶@°   `@@¹ ¶P  ¬@@@@@F  `¶¹ °¶°  ¬@°  ¬¶@M´  °¶´ ¶¶" 

    AMiGA ELiTE - CONSOLE - S!X + /X UTiLiTiES - DEMOS - GAMES -
   RATiO DiSABLED - SALES NET -  A LOT OF PICTURES  - PT/ST/NT MODULES
         - REQUESTS - +2 GB ONLINE - RITE SCHQ

           Node 0: Local
           Node 1: +46-(0)243-876 16  MICROCOM   33k6
           Node 2: +46-(0)243-876 45  USR Courier 56k0
           Node 3: TELNET        MICROCOM   19k2
           Node 4: TELNET        MICROCOM   19k2
__________________________________________________________________________

            wHEN tHERE iS nO rOOM fOR tIME aND sPACE
                     cALL
          _ _                       _ _
          .)\\-------------( a c h l y s )-------------//(.
         |                          :
         :                          |
         :    .______. _______    ________      ·
   __________ _|___   |  _ _|/   /_______/    /_____. _____:
  /  _  /./  _/_____:_ \\\_   /    /    /|   |/  /______
  /  _/   |  \    /.  /   /.   /.______    |_      \.
 /   \______|____/________|  /_______|_______|   /________:/____________|
 /________\    :    l______|                  :
         |           .               |
         |    sYsOP: rAWFOX ·    . a1220/28/8mb 2.1gig |
         |_ _         : _  _ :         _ _|
         ://(------------------:-\ t^ /-·------------- ----)\\:
                    :    :
                    .    :

                 nODE 01 +46-8-590-81681
                 nODE 02 lOCAL
                 nODE 03 TELNET
                 nODE 04 TELNET   ._______________________________________________________________
   |                               /_.
   ¦     Swedens Trading Station Number One Is Back!      |
   ________: _  _ ____________ _________ ___________ __________  |
   \ _   | _______  _   /  ____/_   __  \_  _  \_ |
    \\   /\\   /  _/   _\______  \_  /  _(  _/   / |
   . \\  / \  //  \__  \   \/   /___/   |  \_____/\_ |
   | \  /\____/______|______\__________/-nco!_____|____________/ |·
   |  \ /_                            |.
   |  \///   Wastelands - We're The Fifth Element!       |:
   .| _______ _ ____________ ____ _____ ____________ _________  |:
   :| .\   ////   _   \_  \|  /_\  ___   /  ____/_  |.
   ·| |  _/____   _/   _(   \   |   |/  _\______  \_ |
   | |  \   \_  \__  |   \ \  |   /   \   \/   / |·
   | |___________/____|_____|_____|\_____|__________/_\__________/ |
   |                                |
   | lsd swedish headquarters (\) looker house swedish headquarters |
   |                                |
   |    0-1 amiga/console - 0-7 pc games - mp3 - no ratios    |
   |                                |
   :|   zanok^sliver/classic - wraith/motion/lsd - pcp/hellfire  |
   ·|   savage/insane - vietcong/style - goldrunner/rebels/sect  |_
   ·|                                _|/
   .|   Node 1: +46-samenumber     Node 2: +46-samenumber  \/
   |   Node 3: telnet.ask.irc     Node 4: telnet.ask.irc  |
   |________________________________________________________________|_

   date of arrival: 22-Sep-97        time of arrival: 04:31:10
                                   __
   ______ _____ ____ ____ ___.:___ ______ ________ _____ ________ )/
 ____\  //____//  // _//  ||  \\  //_   _//_____))_   / /cDr .
 \  /  /    \_   \   ||  _\   |   |     /  /  m's_|
 /_______/______________________||___________|_____|________/____________\

  wraith -÷- payday -÷- zanok^sliver -÷- madmax^juan -÷- etrigan
     amiga / pc / c64 / console / cd^/x tools / olden goldies __
     __   node #1: +47-private  node #2: +47-private   /\_\
    /_/\  node #3: +47-private  node #4: +47-private   \/_/
    \_\/     all nodes are ofcoz 33.6k v.all

 -- ----- -------------- [ D I S C U S T I N ' ] -------------- ----- --

   .___ _/\___  .____.  ___ .___________     ___  .___
 ____|  \_\   \__|  |___\ /__|  ____/\ /__________\ /____|  \______
.\ _|   \  _/\  __/  \/    _/  \/  ____/  \/  _|     /___.
|___\|  ____\  ____ /  ______  |_________`   ______\|  ____ /  |
·····\  /····\  /·/________|····|____|·······/________|······\  /·/_______|
-----:\ /------\ /---------------------------------------------:\ /-----------
    Y    Y   i n s e m i n a t i o n    Y
--------------------------------------------------------------------[fL^sE]---
 
        the biggest ascii-bases on finland's pc scene
 
   talk about ascii-/street-art, techno-/rap music, narcs and parties
 
       pioneer design finhq, ruma/aurinko/iso memberboard
 
              liquid.net [2:XXX/99]
 
     operated by sperm whale [rma/aur/iso] and phobia [aur/iso]
 
                +358-9-2418602
 
------- · uploaded by shank from « krishna & cb » at 21.05 - 15.09.97 · -------
 
 « sOF : · l · i · q · u · i · d · · v · i · s · i · o · n · © KRISHNA : sOF


d r o w n i n g
----------------------

Pulled down to the dephts
I feel that I am going under
Swept away I struggle now
gasping for my last breath
Choking me - I can not breathe
liquid vision, all I see

drifting - no sign of life
floating dead
the tide carries me
fluid fills my lungs, as my eyes open wide
I can't reach the surface - no sense of true direction
my body turns - violently
cramping limbs - too weak to swim
drifting - no sign of life
floating dead
the tide carries me
drowning too weak to swim
floating dead - the tide carries me away
submerged in this grave
my body set a drift
skin is white and cold
sinking to the depths
in this liquid terror
dead and motionless
drifting - no sign of life
floating dead the tide carries me
drowning too weak to swim
floating dead the tide carries me

Crusheded by rocks and current
I float up to the surface
My body washed ashore - swollen from exposure
black and blue, lifeless dead
suffocation - in liquid

drifting - no sign of life
floating dead the tide carries me
drowning too weak to swim
floating dead the tide carries me - away


"Drowning" / Alive And Dead [EP] © Chris Barnes / Six Feet Under
             I  s h o t  andy warhol
          I  p l a y e d with jim morrison
                  ...


              I l i v e in  60's          s h a s h a s h a n k e r s t a i n?


                   who?               _
            .----\\-----------------------------.
         ___  |                  |
        _/ /_______        s h a n     |
        |_____   |________   k a n g s t a   |
       _____ / _  ___  /            | sw.^tl
       |  |/  |  | /  /   ___       _____ ________
       |_______/|___|/  /______\_ \_______ ____|  |/    /
              \___   ___   _  \|    _    /
            |    \  \ |  ___|\    ____|\  _/
            |     \_  \|  |  \______|   \___\
            |     /________|        |
            |                  |
            |                  |
            |               _   |
            `-----------------------------//----'
                   aka.                          _.
                          \|____ _ _________________
 ___.        .____  ____ ____      )\  \\\\  ____    /(
 | |________________|  /___\  \/  /_________________________\ | h o l /
 | _______  ________  _______\/    _ ___________    _____| m e z ¦
 |__|   /__/    |  \   /_______/|_\    · |_______\ .------------'
           |_____\            ¡____________\  -hZ
                    o f
        __________         _____
_____ ________/ __  _/     ____  |  |_________
|  |/    _  |/  \ ______ _/  /____|  ___   /____ ______
|  _    /|___|\   \|  | |____   _  | /   _  _ \|  |   ___
|___|\  _/    \______  |____ /  /|___|/  _/|___|\   |______\_ \_
   \  \       |_____  |/  _/   \____\    \_____   ___  |
    \   sw.^tl      |________\             \  \ |  |
    \ _                h o m e b o y s   _ _ \_  \|  |
.--------\|------------------------------------------------- - /// /_______ |
|       h o l m e z     and                  |
|                         p u l s e       |
`----------------------------------------------------------------------------'
                p r e s e n t s
      _____ __  ________          __      ___.
      |  /__\ )__| __  \_________.________\ )__________| |
      |  _______  |/  _________(|_______   _    __ ¦
      |  \   \_____ _| .       |   |\______\|__|
 _ ______ |   \     |_\         |   |
 \\\_  \|   \_       · l i q u i d |   | v i s i o n
   \       )__ __    :  __    _|   |     ___
    \       |/ /____________\ )_____/  __ |_________\ \
    \    ____________    ___________  |/  _ __________\
     \   /      /_______/     |_______/|__\   .
     \  / -hZ       .               :
      \_/          ¦  __ _ ._ _, ._ . _  _ |
                 : `  `-' `- `-` `- ` `-' ` ' !
                 ¡    i n s p i r e d    |
                 |               |
                 |__      o 1 _    __|
                  /________________//________\


  l i q u i d  v i s i o n , prolog of the " r o t a t i o n
  i n s p i r e d s a g a", hosted by holmez(shank) / k r i s h n a


         " I'm cured now, cured from the illness of t!a. "

                   · · ·

                 " thank god "

                         - s h a n k 1997
           __,
   «-,_  _.-------.)/__
     )_//`-------'\\_ l_,-
     _\\     _//_
   -=( ( ______,__ ) )=- _ _____________________ f i r s t ___ _
     \__( .  . )__/              w o r d s _////
    _ ___`\___.___/______ ___ _ Hello dear reader,      |
    \))         ((__///                |
     \____,     ___/     it has been Quite-A-While !
      \ \   ©Mt ( /      when we last met. But now, |
      \ \     X _  I'm back, with a new collection. ¦
       \ \     \-.                  |
       \__\__   / \.---.  I released my first under |
       (  ,)   --\-|hOS|     t!a. The reason why |
     _.---\____\.-\-\____`---'    this collection isn't |
     //  (___)  \ `--.\     a tropic!ascii production |_
    / \___________/ (_) \                  _/
    /______________________\          is:      |
    \______________________/                 |
     \         /:      I saw that my path and ¦
     \________________/:::.      and t!a's won't cross |
            .          anymore, is it good, |
            ¦       is it bad? I really don't ¦
            |          know .. or care. <g> |
            |                    |
            !         I also changed my nick |
            ¦         from shank to hOLMEZ, |
            |     I got inspiration for this at ¦
            | ASSEMBLY '97 (good party, believe me). ¦
            |                    |
            _¦      The idea for k r i s h n a |
           \(__          was born also there. |
            |                    |
            | (and then some crap about ascii scene) |
            |                    |
            | The song in start describes very-well ¦
            |     my thoughts about ascii scene, |
            |   good (new) artists are drowning in |
            |       the fluid of asciigarbage. |
            |   It's difficult to find these good- |
            |    asciidrawers, and day after day ¦
            |     it's getting even more harder. |
            ¦                    |
            |       So what people should do? ¡
            |                    |
            |   For this there are two easy steps: |
            |                    |_
            |    Step #1 quit irc.        _(/
            _|                    |
            \_    Step #2 start to do some ascii. |
            |                    |
            |  I am _not_ saying that i'm the best |
            |    ascii drawer avaible, I am _not_ ¦
            ¡   saying that even my style is good, |
            |  and, I am _not_ saying that my opion |
            |            is right / best. |
            ¦                    |
            |       But what i'm saying, that: |
            |                    ¦
            |     I can see lots of new artists |
            |         attacking asciiscene, |
            ¦          loaded with attitude |
            |       and really awfull skills, |
            |         is it good thing then? |
            |          The time will tell. |
            |                    |
            |                    |
            |                    |
            |                    |
            |                    ¦
           _ _| Yours                 |
          \ \\\_                    |
            | (newbie, loaded with attitude ;)   !
            |                    |
            ¦ hOLMEZ a.k.a shank / k r i s h n a  ¦†
            |                    :
            | heck@venture.fipnet.fi  __      :
            `-------\-------------------\(------- ---'                  .

                  ·
                  :

       this is our tonight's s c h e d u l e :

                  .
                  :

               sperm whale  1
                 aurinko  2
               mika puskala  3
                 distance  4
         artificial insemination  5
               coffee break  6
                cloud city  7
              pertti lassila  8
                  ·
                  :

                [SIGNALZ]

                 i n f o

                [SIGNALZ]
                  .
                  ·
                  ·
                  pulse  9
                 support 1o
                 userlist 11
                  liquid 12
                 good bye 13
                bulletins 14
               information 15
                 twilight 16

               total :: 16 logos


             the show is about to begin.


            but the lizard king won't wait.    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #1
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   s p e r m w h a l e       vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'

  __    _________     _________  ____ ____
 / /_______| ._  \_________| __  \__\  \/  /____  __       _
 \____    |/_____ _________ |/  _______\/    /----)/------ -----/|
 _____/ _____ |   |_\    |__|\  \__  /_______/ s p e r m · ¦
_\   /____| |____________________\   /_____________ w h a l e ___|
\   /\    ________  _____________  __ __________)----------------\\ -hZ
 \____/\   __|   /__/      ¦  \|_\
    \___/             |_____\    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #2
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   a u r i n k o          vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


                  _
             _ ______//_______ _
            __(//        \\)__
           _|  _,  _ . _ ._, _  ¦
           |  `-``-'` '` '` ``-' ¦
     __.     ¦ _________  __    : ___ .___ __
_________\ |______.______| __  \__\ )__________\ \| |/ /_________________
__________________|)______ |/  ________  __________ _______  ___________)
             |__|\  \    \__\    ¦__|   /__/
            .   \____\      :
            ¦__   _       __¦
             /____//_____________\ -hZ
                       \\
                       ¯

    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #3
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   m i k a p u s k a l a      vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


  ____ ____ __  .___ __          __.
____\  \/  /__\ )__| |/ /___________________\ |
\    \/____________ _______  _______________|
 \_   \_     | |_  /__/ .___ __        ________      __.
 |  __  \___._____|  /_________| |/ /_______________\   /___________\ |
 |  |/_______|)__________    __ ______  ____________   _____________|
 |___|   .       /_______||__|  /___/      |   \
      :             _          |______\ -hZ
      ¦      o f      _\
      _!  _,  _ . _ ._, _   ¦
      \_  `-``-'` '` '` ``-'  |
      |__      _     __¡
       /___________//_________\    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #4
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   d i s t a n c e         vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


    ___.  __   __
 ______| |___\ )____/ /__________________ _         _
/   __ ________________     _____//_) -- ------------/(____________.
\___ \| |__    ___ /________ \ ___   distance  /       ¦
  \__   /________\ |__________\ \/ /___________________       |
   /  _______________  _________  \|    ___________) / orange |
   /   \       \__\   . \___________\            ¦_
  /_______\ -hZ         ¦ _        __         _/
                  `--\\--------------'/_/)---------------'
    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #5
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   a r t i f i c i a l i.     vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'

                     __              _____
     __._________ ______ __  _____\ )_____    __     __|  /
 _________\ || __  \\  |__\ )__|  ___  _/________\ )________\   \
(_____________ |/  __  _________ __\ /  |/   _________________  \
       |__|\  \|  \    |__|  \__________\        |   \
   __     \___  ___ \           ____ ____   __ |______\
  __\ )_____________\ \_/ /_____________________\  \/  /_____\ )_______ _
  |   _  _________________    _. ____________\/    ___________///
  |______|\__\        /    ||_\      /_______/
        ___      / ___   |  __  __________   -hZ  ___
 _ ___________\ \___________\ |__\  |___\ )___|  __  \____________\ \
 \\\__  __________________________  __________  \|  ____  __________\
    \__\            |____|     \_________|  \__\
      :                    .
      ¦                    ·
     _| a r t i f i c i a l i n s e m i n a t i o n
     \                    ·
     _\                  _  ¦_
     )\___________________________________//_____)/


    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #6
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   c o f f e e b r e a k      vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


    ____        ________________
    / _/________________|  ___    /_________________________
   /  \|  _____________ __\ |  ____ ___________ ___________)
   \______  \      |__|  |  \  |_\     | \_ __   _ ___
      |  /______________  |_____\ .     __| |/ /_______  /__ _
    -hZ | __    __  \______________________\  _______  /  _///
      |__|/______ |/  __ _______________________ |   /__/   |
           |__|\  \|_\     .      |__|       ¦
              \____\      ¦               |
         c o f f e e b r e a k a k¡a· c a l v i n · · b · :: · |
                      |               !
                      _| pulse / apollo / holmezshank|
                     )\______________________________|

    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #7
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   c l o u d c i t y        vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


    ____   _____                ___.
    / _/_____|  /_________________.______________| |
   /  \|  __  ________________(|_______   __ |      __
   \_______ \|  \__  ______ ._____   \_____|/__| ---------\(_/
       / __    )__|   \|  |               |
    -hZ /  \|  _______  _____ |  e s a   ja   c c   ¦_
      \_________\   |  \  /__| _____________________________/
              |_____\


    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #8
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   p e r t t i l a s s i l a    vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


  _________           _____.     __
  | __  \_____________________\  |______ __\ )__
  | |/_____ ___________ __     __  /__|   |
  |__|   |_\     | |/  __  \|  ____   | __ ____ ___ ________
            |__|\____\|______  \ |   |    //      |
    _____      ___ __    __ |_____\ |   |____       __. :
    |  /___________\ |/ /_______/ /_________|     /_____________\ | ¦
    |  ___________________    __         _______________| ¡
    |  \         /________|/________     \        ¦
    |   \  -hZ             . |___________\ CALVIN B man |_
    |______\               ¦               __)
                     _ _! of k r i s h n a & liquid \
                     \\\________ _______________________\

            << SOF commercial signals. >>

                      ________________
          ____ sw.     ______|___      |
         _(____)______________|_   _/ _ _ _   |
  ì N F O  |   |  __    /   _/ \ \\\)  |  ì N F O
       _ _|   |  |/    /   \       |_ _
 ___________\ \\)______|____/_______/|_______\      (// /____________
__\_                      \ _________|       _/__
| /                      ·             \ |
| ·                                    · |
|       hardware support:        software support:       |
|                                      |
|        - cyrix 15o/16/75o       - aciddraw         |
|        - 386 4o/4/8o          - AFS.com          |
|                                      |
|                                      |
¡          music support                      ¡
|                                      |
|         - jimi tenor:   'intervision'              |
¦         - squarepusher:  'hard normal daddy'           ¦
|         - six feet under: 'alive and dead [EP]'          |
|         - · · · · · · · · 'haunted'                |
|         - · · · · · · · · 'warpath'                |
|                                      |
|            thank you:   from:                 |
|                                      |
|            sperm whale  krishna & shank logos + diz      |
|            trivial    flower                |
|            mortimer t   dj character.             |
|                                      |
|                                      |
|           greetings will fly up tonight to:           |
|                                      |
¦           sperm whale,phobia,distance,pulse           ¦
|           hash,poskgubbe,strode,and others ..          |
|                                      |
|        and respects to all asciimasters (pc & amiga)        |
|                                      |
|_                 PEACE.                 _|
 /__________________________________________________________________________\
                                       ·


            << EOF commercial signals. >>


         with rage of ape, we broke throught the signalz,

               the show must go on.    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #9
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   p u l s e            vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'

  _________            _____
  | __  \____________._________|  /__
  | |/________________(|__________   /__________________________
  |__| .             |   ___     ______________)
   _ _¦ C A L V I N  B · |   \ /__________\
   \\\_ m a n     _     |______\   .
    |________________\\___________ __________¦ -hZ
                   \\
                    ¯
    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #1o
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   s u p p o r t          vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'

 __            _________
/ /________________._______| __  \_________________________________
\____    ______|)_______ |/______ __     __  __     |_
  /________|       |__|  . | |/_____  |/  |/  __  _/
    .             ¦ |__|   \_________|\  \|____|
   _ _|             :    -hZ       \____\
   \\\_             |_  „
    |__________________________/( ¯


    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #11
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   u s e r l i s t         vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


         __
 _______._______/ /_______________________________
 |  __|)___________    __ __________ __  \ --hZ
 |  \   __   / _______||_\ _______| |/  /_    _ ___
 |   \____\ )____/ /____________\     |\_____/  ----/// _/
 |    _______________     __   ____|         |
 |_______\       /_________||   \           ¦
 .                |______\           |
 _|                               |
 \_                               !
 ¡                               ¦
 |_____________________________________________________________|
    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #12
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   l i q u i d           vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'

          _____ __  ________          __      ___.
  _ __________ ___ |  /__\ )__| __  \_________.________\ )__________| |
  \\\_    //  |  _______  \|  _________(|_______   _    __ ¦
   |       |  \   \_____ _|        |   |\______\|__|
   ¡       |   \ ·    |_\  l i q u i d  |_____|
   |       |______\ : -hZ
   ¦           ¡_      ”
   |_______________________/(


    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #13
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   g o o d b y e          vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'

               __________      _________     ___.
 _ ________________________ /   __ \___________|  __  \________| |
 \\\_            \______|/_ ___________  |/      __ ¦
   |                _/ |_   ____\_  ___________\|__|
   ¦                |  /______\  \|  |_______________
   !___________________________ _ | __   ________   _____________)
                /_/ |__|/_____/    /_____\       -hZ


    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #14
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   b u l l e t i n s        vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------' _____            _____
 |  /_______________.________|  /____ _
 | __   ________(|_________  ___///  -hZ
 |__|/_  /         |  \ __      ___ __
 _ __|  /___________________|   \_\ )___________\ \/ /__________
 \\\__  __ __________________  _______  ________________    \ ____
   |  \|_\        /  |   \__\       /_______/  _/
   |   \         /_____|                  |
   |______\                              :
     ·                                |
     !                                |
     ¦                                ¡
     |                                |
     |                                ¦
     |                                |
     |_____________________  ______________________________________|
                \___\\

    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #15
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   i n f o r m a t i o n      vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


  __      ___ _______     _________
 __\ )___________\ \|   /_________| __  \___ _
 |   _  ___________ ______________ |/  ___/// ___ ____________________
 ¦   |\__\     |__|      |__|\  \    //         _/
 |___ |_ ____       __.______ __ \_  \___     ___ i n f o ¦
 _____\  \/  /_____________\ |\  |__\ )_| __  \_________\ \  _______|
\\_    \/_____________________  ________ |/  _  __________\
  \_______\          |____|   \_______|\__\     -hZ    ¸a*****mmm.
    Ø     Ø _mw**w,_
  ___`#    .Æ*"¯   °m
¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#    g a s p #17
Æ~    ]#µÆE__µæµµææر° t^
¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç -------------------------------------------.
:  ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/                   liquid ¦
¦   ¬¶w________# ¬"°°°""¯   t w i l i g h t         vision |
`------ ¯~°¤°~¯ -------------------------------------------------------'


 .___________    __ _____ __              _____.       ·
_|     /_______\ )|  /_\ )__ ___________  -hZ  _|  |_ ·· · · ··· ·
\_  _  /\   _____     |/   __  |___________\   _/ t  w  i :
 |  |\___/\   /  |   ___________|/_ ___________  ____| l i g h t .
 |____|   \___/   |   \      /__|     /__/   . ..... .....¦.
            |______\                       :

                                       .
   thank you for watching ladys & gentlemen, d r i v e safely           hOLMEZ has left the b u i l d i n g

           this production was mixed & mastered in
            k r i s h n a studios goa / india.

           (C) k r i s h n a productions 1997 a.d

                All Rights Reserved
@BEGIN_FILE_ID.DIZ
             __
  ____ ______ sw.^tl  _/ /_____
  | |/   /__________|___  /
  |__|\  _ __  _  |/ _/
_______ \ _ |__|/  |________\ ____
|    \|   \____|     \| |
|  k r i s h n a ::        |
|  l i q u i d          |
|  v i s i o n  © hOLMEZ[sHANk] |
|__________________________________|


œ@END_FILE_ID.DIZ


 « eOF : · l · i · q · u · i · d · · v · i · s · i · o · n · © KRISHNA : eOF

-------------------------------------------------------------------------------
  ____        ________________
 / _/________________|  ___    /_________________________
 /  \|  _____________ __\ |  ____ ___________ ___________)
 \______  \      |__|  |  \  |_\     | \_ __   _ ___
    |  /______________  |_____\ .     __| |/ /_______  /__ _
 -hZ | __    __  \______________________\  _______  /  _///
    |__|/______ |/  __ _______________________ |   /__/   |
         |__|\  \|_\     .      |__|       ¦
           \____\      ¦               |
      c o f f e e b r e a k a k¡a· c a l v i n · · b · :: · |
                    |               !
                   _| + 3 5 8 - 9 - 7 7 7 3 1 8 1 |
                   )\______________________________|

-------------------------------------------------------------------------------

         __ ________________________________ __
        ._\/                 \/_:
        |                    |
        |:    a r t i f i c i a l  :|
   ______. ___|¦_  _____  __ _______. __ ______ __¦|______. _____
  ._\__  |_\_  \ _\  |_ \_)_\ _____|_\_)_\_  /_\_)_\__  |_\  /__.
  | _/   /  _/    _/    __| |   _/__/    _/    /  |
  | \_   \  \_   |     |  |   \      \_    /  |
tGø|___|_______\____/______|_________|  |__________________|______/_____|
 ___ ____. ______ _____ __ ___. __ ____. _______._____ __ _______. ____.
._\__|_\  |_\ __/_/ _ /_\ \/  |_\_)_\  |_\__  _|  /_\_)_\ _  |_\  |
|   /   \____  \_/  \/     /   _/  \_       /   /  |
| .  /      /    ___\  .  /    \_  |      / .  /  |
|_|__/   ________________|/_____ |__/   ____|____|_____________ |__/   |
  /______|  |¦          /______|      ¦|      /______|
        |¦                   ¦|
        |:  i n s e m i n a t i o n :|
        |_                   _|
         /\ ________________________________ /\
         ¯¯                 ¯¯
 
   [ · uploaded by shank from « krishna & cb » at 21.05 - 15.09.97 · ]                                   __
   ______ _____ ____ ____ ___.:___ ______ ________ _____ ________ )/
 ____\  //____//  // _//  ||  \\  //_   _//_____))_   / /cDr .
 \  /  /    \_   \   ||  _\   |   |     /  /  m's_|
 /_______/______________________||___________|_____|________/____________\

  wraith -÷- payday -÷- zanok^sliver -÷- madmax^juan -÷- etrigan
     amiga / pc / c64 / console / cd^/x tools / olden goldies __
     __   node #1: +47-private  node #2: +47-private   /\_\
    /_/\  node #3: +47-private  node #4: +47-private   \/_/
    \_\/     all nodes are ofcoz 33.6k v.all

 -- ----- -------------- [ D I S C U S T I N ' ] -------------- ----- --

                           [A¡RaDDer v3.4 By A¡Rcø]

 ___ ___  _____  _____   _____  ____ .
._\ /\ /_ _\ _ /_ __\ _/___ __\_ _/__._\ _/__._________________________.
|     \_ (_ \  \___  \     | __)  |             |
|____/\_____/.__/___\.___./____\._______|_\   | ÷ w a s t e l a n d s ÷ |
.                 -gdm^lkr\____|- -           |
| _____  _____  _____   _____  _____  .  lsd & lkr swedish hq .
._\  /__ _\ _ /_ __\ _ /_ ___\_ /_ __\ _/___ .     .______________ |        
|   /  \  (_ \  /  \  /  \  \___  \:....   |       /_|
|_________\.__/___\._/_____\.________\.___./____\  :___ | arrived at:
|                          | /__|  22-Sep-97
| node #1 - 46-8-XXXXXXXX - node #2 - 46-8-XXXXXXXX |_  .  04:31:10!
| node #2 - t e l n e t - node #4 - t e l n e t  /____._______________.
7                                     |
| - sysop: zanok^silver - savage - pcp - wraith - vietcong - goldrunner - |
|_        - amiga / console / pc games / mp 3 -         _|
 /________________________________________________________.______________\


                             [-AquaAdder v1.0-]

            wHEN tHERE iS nO rOOM fOR tIME aND sPACE
                     cALL
          _ _                       _ _
          .)\\-------------( a c h l y s )-------------//(.
         |                          :
         :                          |
         :    .______. _______    ________      ·
   __________ _|___   |  _ _|/   /_______/    /_____. _____:
  /  _  /./  _/_____:_ \\\_   /    /    /|   |/  /______
  /  _/   |  \    /.  /   /.   /.______    |_      \.
 /   \______|____/________|  /_______|_______|   /________:/____________|
 /________\    :    l______|                  :
         |           .               |
         |    sYsOP: rAWFOX ·    . a1220/28/8mb 2.1gig |
         |_ _         : _  _ :         _ _|
         ://(------------------:-\ t^ /-·------------- ----)\\:
                    :    :
                    .    :

                 nODE 01 +46-8-590-81681
                 nODE 02 lOCAL
                 nODE 03 TELNET
                 nODE 04 TELNET


..

NOT _    __  _  __   _____   __       PREMiUM
O  7Øk   JØØ# ÆØL JØ#  µØØØØ#   JØ&            
n  ÆØ#   ]ØØ JØØ  ¬¶¯  JØØ´¬#Ø   JØØÞ +46-243-Local=Node l0cal
l  ØÑØL   ÆØؾØØ#  ÆØ#  ÆØF ¬"   ØMØK +46-243-87616=Node outgo1ng
y: Æ@ ØQ   ØØØØØØF  ]Ø#  ØØ aµ,  JØ Ø# +46-243-87645=Node o2going
  ØÑÑØØ   ØMØØ0ØL  7ØL  ØØÞ ÑØ#  Æ#ÑØØÞ +46-Node-Inet=Node for t3lnet
 JØÑÑØØÞ  Jظ#FÆØL  ÆØ_  ØØ#__ØÞ  JØØÑ#ØL   +46-Inet=Node 4 telnet
 JØØF ØØ#  ØØÞ`JØØ#  0Ø#  ¶ØØØØ@  ØØÞ ØØØ
 "" ¬""  ¯¯  ¯¯  ¬"   ¯""¯   ¬"¯ ¬""  Disabled if U R kewl!             Zupporting: Amiga, Console
..
                                      

        .------------------------------------------.
   __________ ¦ __________  __________   ________  ¦ ___________
  _\   , _/_· _\______  \_ _\______  \_ _\_______)_ ·_\  ___  /_
  /    __ .\/   |/  _/_   _!  .\/     .\/   |/  .\
 _/    |/  \\_   |    \_  \_   \\_     \\_   |   \\_
 \________________/-----l________/-----l_______/____________/-----l________/
 ________ ____: _______ _______ ____.___ _______ _______:_____ _______
 .\____ /.(____/.\ ___/.\____ \_\  | /.\  __,\_  __/ . / \____ \_
 |  |/  |   |_____ |  |/ _/.  |  |  \___/  |  !  |  |/ _/.
 |___   |___  |___ ' |___|   |___`  |___  |___  |____  |___|   |
  `------' `----' `-----' `-!-----' `-----' `----' `----' .`----' `-!-----'
        ·      ·             -eCL¦     ·
        `------------------------------------------'
           [ B R A i N · D i S R U P T O R ]
  aMIGA^eLITE·gOLDEN^gAME/uTILS·mODULES·dEMO^sCENE·tEXT^fILES·rEQUEST^S
  dAY^dREAM·aSCII^lAND·gRAPHIC^S·mEETING^S·h/P/A·p^D·cONSOLE·gAME^fIX/eTC

               uSR28k8 · 3.8GB HD
            
            [ sYSOP: PROGENiTOR/dAT^aCD ]
              [ cOsYS: mORPH/aCD ] 
      
      -«{ +46-(0)18-314980 · 22-07 · fREEPHONE sUPPORT }»-

 ____    ____      ____  ____      ____  ____
/\ _¬\   /\ ¬\     /\ ¬\ /\ ¬\     /\ ¬\ /\ ¬\
\ \\ \_____\_\_ \_________\_\_ \_\_\_ \_________\_\_ \_\_\_ \____ __ 
 \ \  _ ¬\ _ _  \ _ __ ¬\  ____\ _ _  \ _ __ ¬\  ____\  _________ __
 \ \  \  \\ \  \\  ___\____ ¬\\ \_ \\ _  \____ ¬\____ ¬\__ __ 
  \ \_ _\  \  \___\  \  \ _¬\  \  _ __\  \  \ _¬\  \ _¬\  \   
 tbM\/___/\  \  \__/\  \_ \\ \_ \  \__/\  \  \\ \_ \\ \_ \  ·
¦    \ \  \  \ \ \_ ___ \_ ___ \  \ \ \_ _\  \_ ___ \_ ___ \ :
¦     \ \  \  \ \/___/\  \__/\  \  \ \/___/\  \__/\  \__/\  \ :
|     \ \___\___\   \ \___\ \ \___\___\   \ \___\ \ \___\ \ \___\¦
|___ __ _ __\/___/___/______\/___/__\/___/___/______\/___/__\/___/__\/___/|
:                                     :
|   ----- ^- cALL oNE Of sWEDENS fASTEST mULTI-nODE sYSTEMS -^-----  |
|                                     |
| rUNNING 2 nODES bRAND uSR V.eVERYTHING, 5 gIGS HD sPACE Of cOOL wARES |
| mOTOROLA 060 50mHZ fOR tHE mOST aWESOME sPEED, lOTS oF fOREIGN cALLERS! |
|                                     |
|                                     |
| REVEREND D·PaYDaY/rAM jAM!·tWISTER/dCS^oGN^rBS^iNV·pHENOX·dARKELF/tRSI! |
|                                     |
|     C-LOUS WORLD HEADQUARTER & bASEMENt WORLD HEADQUARTER     |
|                                     |
|           +46-8-59089944 - +46-8-PRIVATE!           |
|                                     |
`--(aMIGA^cONSOLE!)-------------------------------------------------------'
                           [A¡RaDDer v3.1 By A¡Rcø]


+---------------------------------------------------------------------------+ 
|  THIS FILE PASSED THROUGH »»» HYPERSPACE ««« 08-7749532 ! AMIGA PD !  |
`---------------------------------------------------------------------------´
                   
                             [-AquaAdder v1.0-]