scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/ifd!nwy.txt

File size:
24 346 bytes (23.78K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 34

Preview


         
                 ·_  _·      ::::: ::
                _ __\  /__ _     ::::: ::
              _ _)\\ \ / //(_ _   ::::: ::
            - -\  __\° X °/__  /- - ::::: ::
          _ __ ___ ___) \/_\/ (___ ___ __:_::: ::
      (·(-- -\\\_\\__\\__ _ /¦\ _ __//__//_///-:--)·)
            _.   \__)_¯_¯_(__/   ._ ::::: ::  
      __     \|_    | | | | |    _|/ ::::: ::__
     __\ ___ _/\____\/__ __ _| | | | |_ __ __\/____/\_ ___ /__
   (_/  \ (_) \_ \/ /_/\\| |_|_| |//\_\ \/ _/::(_)::/  \_)
    |          \_\/ | | | | | \/_/   ::::: ::   |
   _|___          __ | | | | | __    ::::: :: ___|_
  (-»\|__//->        \/_| | | | |_\/    ::::: :<-\\__|/«-)
    |           · _) ¯_¯_¯ (_ ·    ::::: ::   |
    | ·H2o!·       \\___ \ / ___//    ::::: ::   |
    ¯\_______________________ _) Y (_ _______________________/¯
       __         \___ ___/      ::::: __
   - - -->\__ fRiENDS 0NlY! <<- (_) ->> fRiENDS 0NlY! __/<-- - -
                           ::::: ::
                           ::::: ::
                           ::::: ::    _ ______                      _ ______  
 ___________  / <eLv!s> _ ______/\    _ ___. ___________  /  ·  
 \__ _____/__/___.  _ __________  \_________ |__\__ _____/__/_____|__
._/  ___/  |  |_____ _ \  /  \ ___  / |  / ___/  | _ \__.
|\____| |____!  |  / _/  _______ / \____/___  /___| |____! _/  \_|
| Filadelfia \____  /__\   /   \____  / \___/      \__\   /|
`----------------\___/----\___/----------\___/----------------------\___/-'
  since '93       
    	    [filadelfia.tky.hut.fi] 
	 	   (modem: +358-9-4682431)
	         
        [THE SCENE BBS - DISABLED RATIOS] 
    [integrated BBS system with support ftp & http sites]
  [10Mbps static Amiga ethernet. 57600Bps X2 USR V.Everything]
	  >MORE THAN 600MB demoscene stuff for free leech<
     FTP. FSP. Telnet. HTTP. Filadelfia.tky.hut.fi.
	 
 *NO NUP*   [internet BBS system for the scene ]  *NO NUP*
        [Dual Crew Shining - we are the net]
		    -<[www.dc-s.com]>-


--------------------------------------------------------------------------
   ,æÑÑm_  æÑÑÑæ_  µÑÑÑÑÑ  æÑ# _æK  æÑ  æÑæ æÑm  æÑ& ,ÑL 
   °ØØ°## ¬0ØP0Ø#  3ØØ""ØÞ  ¶ØØÞ ÆØF  ##  JØØP ¶ØP  ¶ØØr ØØ´ 
   Ø# ØØ  JØFJØ#   ØØ µ¶  JØØQJØØ  ,µ&  ØØ JØ  JØØLJØØ 
   Ø#æØ#  jØØØÑ´  JØØØØ   JØØØØØ#  ²ØØ  ØØ JØ  7ØØØØØ# 
   JØØØ@  ØØMØb   jØ@¶P_  7®ØØØØ#  Ø#  ØØ á#  0MØØØØ# 
   áØF   ØØ ØØç  ÆØF ØÞ  ÆE¶ØJØQ  Ø#  JØ#__ØK  ØL0ØJØQ 
   ØØm   _Ø#ç¶Ø&r æØØѵÆØ  gØ#¬FÆØ#r JØ#r ¬ØØØØØ~  dØ&¬FÆØ# 
   ¶@°   `@@¹ ¶P  ¬@@@@@F  `¶¹ °¶°  ¬@°  ¬¶@M´  °¶´ ¶¶" 

    AMiGA ELiTE - CONSOLE - S!X + /X UTiLiTiES - DEMOS - GAMES -
   RATiO DiSABLED - SALES NET -  A LOT OF PICTURES  - PT/ST/NT MODULES
         - REQUESTS - +2 GB ONLINE - RITE SCHQ

           Node 0: Local
           Node 1: +46-(0)243-876 16  MICROCOM   33k6
           Node 2: +46-(0)243-876 45  USR Courier 56k0
           Node 3: PREMIUM.DYNDNS.COM  MICROCOM   19k2
           Node 4: PREMIUM.DYNDNS.COM  MICROCOM   19k2
__________________________________________________________________________

 -O-----------------·E·U·R·O·--·T·R·A·D·E·--·C·E·N·T·E·R·-----------------O-
 :  oUTLAWS LHQ   /\______ /\__________________________  ·AMiGA·  :
 :  sHELTER BHQ  /o \   \/o \ /  \_____  \______  \  · PSX ·  :
 : hOOLiGANS! BHQ //  /____//  /  /o  / _//o  /  /  · AND ·  :
 : fREEZERS BHQ //  __/__//  /  //    \//  /  /  · U64 ·  :
 :        //  /  //  /  //  /  /  /  /        :
 :        \ ______ /\ ______ /\ __/___ /\ ______ /        :
 :        \/  \/ \/  \/ \/  \/ \/  \/         :
 :      /\_______________ ____________________ /\________     :
 :      /o _   \_____  \\_____  \_____  \/o \   /     :
 :     // \_____/o  / _//o  /  /o  /  //  /____/     :
 .     //  /  //    \//    //  /  //  __/__      .
 .    //  /  //  /  //  /  //  /  //  /  /      .
 .    \ __/   \ __/___ /\ __/___ /\ ______ /\ ______ /       .
 .     \/    \/  \/ \/  \/ \/  \/ \/  \/       .
 .   __________ /\______ /\______ /\______ /\_______________    .
 .   \_____  \/o \   \/o \   \/o _   \/o \   \_____  \   .
 :   /o  /____//  /____//  /  // \_____//  /____/o  / _/   :
 :  //  /  //  __/__//  /  //  /  //  __/__//    \    :
 :  //  /  //  /  //  /  //  /  //  /  //  /  /    :
 :  \ ______ /\ ______ /\ __/___ /\ __/[aBn]\ ______ /\ __/___ /    :
 :  \/  \/ \/  \/ \/  \/ \/    \/  \/ \/  \/     :
 :                                    :
 : N#1: +32-63-67 78 53, 33.6 dUAL      · mASTERZ aRE ·      :
 : N#2: +32-63-!TELNET!, 33.6 dUAL                    :
 : N#3: +32-63-!TELNET!, 33.6 dUAL    TOXiC - S /\/\ S - sIZE   :
 : N#4: +32-63-OFFLINE!, 33.6 dUAL  SiGMA - dAFFY dUCK - Thorrin  :
 : N#5: +32-63-OFFLINE!, 33.6 dUAL                    :
 -O---jUST a fUNNY mESSY bASE, a bUNCH oF kEWL dOODZ aND! aMAZiNG fAST!---O-

@BEGIN_FILE_ID.DIZ
  __/\ _______________ _____________/\__              
  \, Y  \  ___/ __Y _ \   \ _ /              
  /  | T \ __/ __| _ -\ T \ l \              
.-/  l l  \ l/   l l  \ l d-LIGHT\-.             
|-gt^sy------------------------------------|               
|       iNFERNO d-LIGHT       |               
|                     |               
|       p.r.e.s.e.n.t.s       |               
|                     |               
|     nEW yEAR '98 ascii colly     |               
|                     |               
`------------------------------------------'
@END_FILE_ID.DIZ

       __/\ _______________ _____________/\__              
       \, Y  \  ___/ __Y _ \   \ _ /              
       /  | T \ __/ __| _ -\ T \ l \              
      .-/  l l  \ l/   l l  \ l  \  \-d-light-.         
      `-gt^sy--------------------------------------------'

         p.R.E.S.E.N.t nEW yEAR '98 ascii colly

 aT lAST oUR fIRST aSCII cOLLECTION iS cOMPLETE, tHIS iS oNLY oUR
fIRST aSCII cOLLY aND tHEY *wILL* gET bETTER sO lOOK oUT fOR sOME
oF oUR oTHER pRODUCTIONS tO cOME. wELL eNOUGH oF tHIS tALK gET oN
wITH iT!!!!

Cool96^iFd

aSCII nUM : wHO fOR      : aRTIST

  01   Hotpot        Cool96
  02   Tango        Cool96
  03   Gribbet       Cool96
  04   iNFERNO d-LIGHT   pYke
  05   iNFERNO d-LIGHT   pYke
  06   iNFERNO d-LIGHT   pYke
  07   iNFERNO d-LIGHT   pYke
  08   iNFERNO d-LIGHT   pYke
  09   iNFERNO d-LIGHT   Simba
  10   iNFERNO d-LIGHT   Simba
  11   iNFERNO d-LIGHT   Simba
  12   iNFERNO d-LIGHT   Simba
  13   iNFERNO d-LIGHT   Simba

 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: Hotpot                  |
 `---------------------------------------------------'   /( )\ /(_)\ /(_)\ /()\ /(_)\ /(_)\
  | /\ |   |_  _>  .|   |_  _>
  |:   | · |/  \|: __| · |/  \
 .··|__\/ |___ |\_ /|_ ||___ |\_ /··.
 `·:c96:·\/····\/···\/···\/·····\/···\/···'


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: Tango                  |
 `---------------------------------------------------'


 .········································.
 `·.______  ___   ___ __ __  ____  ·
 .·/'   \ /' \  /' | \/' \ /'  \··'
 `·\__ __// o \·/    / __\/  o \···.
 .··/  \/  _  \    /  \ \   /···'
 .`··\____/\__/·\__/_|____/\______/\____/··.
 ································:c96:····'

 
 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: Gribbet                 |
 `---------------------------------------------------'

     ············.
           .·
           `···.
  /(_)\ _____ ____ _____·_____ _____ /(_)\
 |~  |~ . )~  \~ . Y~ . |~  |~  \
 |  __|  /\_ _/  _|  _|  _|_ __/
 |  \ |  \/  \  . |  . |  _|  \
 |_____|_(\__)____/ _ |_____|_____|____/
          \( )/··.:c96:
         .·········'    
         `······..
            ··
            \/


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

                                   _____
  __/\__                              /\  \
...\ oo /........................................................../ \____\
: / -- \                             \ /  /
: ¯¯\/¯¯                              \/____/:
:    _________________________________________________  ______     :
:    \____/_____  |_  ___/ ___/_______ \_____  |_/ __ \    :
:    |  |  |  _/ __/  __/  | \/  /  |  _/  \/  \    :
:    |  |  |  |  |     _|  ___/|  |  |     \   :
:    l____l____|  l____l________/___|  \ l____|  l__________/   :
:   -==========l____|=================l____\=====l____|==========-   :
:                                     :
: _ __ __________    _____.                      :
: _ _ _______  \   _|   |   __________________.________________  :
:   \   \  \  \_   |____ \____/ ____/__. |   |_    /  :
:    \   \  \  |   l  \_  | \___  |    __/__ ___/  :
:    \      \  |      /  |  |  | |   | |  |   :
:     \__________/  l_____   /l____l____|  |__l_____| l____|   :
: _____         -======l___/===========l____|================PKE  :
:/  /\                              __/\__ :
/____/ \..........................................................\ oO /..:
\  \ /                             /`--'\
 \____\/                              ¯¯\/¯¯


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'


    _________________________________________________  ______
    \____/_____  |_  ___/ ___/_______ \_____  |_/ __ \
    |  |  |  _/ __/  __/  | \/  /  |  _/  \/  \
    |  |  |  |  |     _|  ___/|  |  |     \
    l____l____|  l____l________/___|  \ l____|  l__________/
         l____|         l____\   l____|
 
  _ __ __________    _____.
  _ _ _______  \   _|   |   __________________.________________
    \   \  \  \_   |____ \____/ ____/__. |   |_    /
    \   \  \  |   l  \_  | \___  |    __/__ ___/
     \      \  |      /  |  |  | |   | |  |
     \__________/  l_____   /l____l____|  |__l_____| l____|
                l___/      l____|        PKE


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

                  .----------------------------.
                  :              :
                  : I . N . F . E . R . N . O :
                  :              :
   ____      ______________________________   __   __
 .---\ /---.-------/ |    /_____/|  __   /----/ |---/ \---.
.-|  \/  |   /  |  ____/______)-.  /  _/  /  |  \__/  |--.
: `----------^-----/____l_____|----------^---\____\---/____`----------' :
:                              _______   :
:   _______  _____     ____        ______  \   /   :
: .---\   |__|   |----.---\ /---.-----_____|   |---.\  /_____ :
`-|  \   |__|   |  |  \/  |   \  |   '  | \_/_____/|-'PKE
 `-----\____| l_____|----^----------^------\  |------'---^----------'
                  :  .--.  \__|       :
                  :  :  :    L I G H T :
                  :  `--·          :
                  `---------------------------'


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

                  .----------------------------.
                  :              :
                  :              :
                  :              :
   ____      ______________________________   __   __
 .---\ /---.-------/ |    /_____/|  __   /----/ |---/ \---.
.-|  \/  |   /  |  ____/______)-.  /  _/  /  |  \__/  |--.
: `----------^-----/____l_____|----------^---\____\---/____`----------' :
:                              _______   :
:   _______  _____     ____        ______  \   /   :
: .---\   |__|   |----.---\ /---.-----_____|   |---.\  /_____ :
`-|  \   |__|   |  |  \/  |   \  |   '  | \_/_____/|-'
 `-----\____| l_____|----^----------^------\  |------'---^----------'PKE
                  :     \__|       :
                  :              :
                  :              :
                  `---------------------------'


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'
  _
 ( )
  Y
  :
  .  ._______________________._______________________________.
    l__  __|  | |    |  _ |    |  | |    |
    | \_/ |  | |  ____|  ____|  |  |  | |  |  |
    |    | |  |  __| |    |   ._| |  |    |
    |_______l__l____l__|.  l_______l___l___l__l____l_______|
    |  _  |  _  |  |  l__  __|    |  |  |    |   _
    | ._| | /.\ |  |___| \_/ |  ___|    l__  __|  ( )
    |    | \_/ |    |    |  |  |    | |  |    Y
    l_______|    l_______l_______l_______l___l___| l___|    :
                               PKE   .

 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

      ..
     ::::
      ::
     ....
     :::: ......  .....  ...... ........  ......  ......
     :::: :::::::: ::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::
     :::: ::: ::: :::... :::   :::  ::: ::: ::: :::: :::
  ::::: :::: ::: ::: :::::: :::...  :::::::: ::: ::: :::: ::: :::::
     :::: ::: ::: :::   ::::::  ::: :::. ::: ::: :::: :::
     :::: ::: ::: :::   :::..... ::: :::. ::: ::: ::::.:::
     :::: ::: ::: :::   :::::::: :::  ::: ::: s!m: ::::::


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

      ______
      |_  _|
       | | _____ _____________ ______  _____ _____
       | || _ || _____  ___)| __ | | _ || _ |
       | || | | || |__  | |__ |  __| | | | || | | |
    ----- | || | | || __) | __) | _ \ | | | || | | | -----
      _| || | | || |   | |____| | \ \_| | | || |_| |
      |_______| |____|S!MBA|________| \_____| |________|


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

       __
       (__)
       __ _____ ________________ _____ _____
       | |   |   |  | _ |   |   |
       | | | | ___| __|  __| | | | |
    ----- | | | | ___| __|   | | | | | -----
       | | | | |  |  | | | | | | |
       |__|__|__|_|S!M|____|__|__|__|__|_____|


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

    _________________ _______ _______ _______ ________ ________
    /__  _ /______/|/_____/|/_____/|/_____/|/______/|/______/|
    |__| |_| ._. | | .___|/| _ | | .__|/| ._. | | ._. | |
     | | | |/| | | |/__|/| .__|/| | | | |/| | | | | | |
    __| |_| | | | | .___|/| |/_|/| | | | | | | | | | | |
    /__| |_| | | | | | |  |   | | | | | | | | | |/| | |
    |__|__|_|__|/|_|/|_|/S!M |_____|/|__| |/|__|/|_|/|______|/


 .-----------------------------( nEW yEAR '98 )------.
 | .f.O.R.: iNFERNO d-LIGHT             |
 `---------------------------------------------------'

       ____
       (____)______________________________________
       | |  _ _/  _/   _/   _/ _ _/  \__
       | | _/ | ___|  ___| | __| _/ | _/  |
       :| | |  | __/|  __/|   | |  | |  |:
      ::| | |  | | |   | |  | |  | |  |::
      :::| | |___| | |   | |\__| |___|   _|:::
     ::::|__|__|  |__| |______|__|  |__|s!m \____/.;::::
     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                 mEMBERs
                 '~'~'~'
 Below are the members so far, if you want to become part of the
iNFERNO d-LIGHT dream contact Cool96

    Coder/Ascii/Leader - Cool96  - :c96: - Uk
    Distro/Trader   - Bullseye -    - Uk
    Trader/Ascii    - pYke   - PKE  - Belgium
    Distro/Coder/Ascii - Stonecold -    - Uk
    Distro/Ascii    - Simba   - S!M  - Uk
    Musician/Distro  - Ade    -    - Uk

 All iNFERNO d-LIGHT releases start with 'ifd!'

                 cONTACt
                 '~'~'~'
 If you want to join, leave a message to Cool96 on Digital Candy
BBS, On the Oche BBS, Amiga World or email :-

Digital Candy BBS : (+44) 01785 607207 (WhQ)

On the Oche BBS  : (+44) 01705 648791 (UkhQ)

Amiga World    : (+44) 01705 361290 (UkhQ)

Email       : Cool@Dcandy.demon.co.uk

            __________________________________________
            /  ______/   /  \_____   \_____   \
           /  ____/__/   /  /  _  ___/  /   /
           /  /   /   /  /  /  \/  /   /
          /     /   /  /  /   /     /
          \_________/\_________/  /_____/\_________/
                    /____/
        __________________________________________ ___________
        /  _   \_____   \_____   \_____   \/  ______/
       /  /   /  _  ___/  _   /  /   /  ____/__
       /  /_____/  /  \/  /   /  /   /  /   /
      /  /   /  /   /  /   /     /     /
      /  /   /  /_____/  /_____/\_________/\_________/
     /____/   /____/   /____/-RtX!
    _______________________________ _________ ____________________
    /  ______/  ______/     \/  _   \/  _____\_____   \
   /  /_____/  ____/__/  _   /  /   /  ____/__/  _  ___/
   /  /   /  /   /   /  /  /_____/  /   /  /  \
  /     /     /   /  /  /   /     /  /   /
  \_________/\_________/_____/  /  /   \_________/  /_____/
  .--------------------------/____/____/----------------/____/----------.
  |  OUTLAWS - HOOLiGANS! - SHELTER AND FREEZERS HEADQUARTER!  |
  | A4k30, 16 MEGS FAST RAM, 1.4 GiG ONLiNE - AMiGA & PSX 0 SEC WAREZ |
  | ONLiNE SiNCE '91, NO NUP ON TELNET NODES, ABSOLUTELY -NO!- LAMERS |
  |   USR 33.6 DS - TELNET - MiTSUMi CDR 8X - BELGiUM'S FiNEST!   |
  |  STAFF: TOXiC - S /\/\ S - sIZE - SiGMA - dAFFY dUCK! - Thorrin  |
  `---------------------------------------------------------------------'

                             [-AquaAdder v1.0-]
..

NOT _    __  _  __   _____   __       PREMiUM
O  7Øk   JØØ# ÆØL JØ#  µØØØØ#   JØ&            
n  ÆØ#   ]ØØ JØØ  ¬¶¯  JØØ´¬#Ø   JØØÞ +46-243-Local=Node l0cal
l  ØÑØL   ÆØؾØØ#  ÆØ#  ÆØF ¬"   ØMØK +46-243-87616=Node outgo1ng
y: Æ@ ØQ   ØØØØØØF  ]Ø#  ØØ aµ,  JØ Ø# +46-243-87645=Node o2going
  ØÑÑØØ   ØMØØ0ØL  7ØL  ØØÞ ÑØ#  Æ#ÑØØÞ +46-Node-Inet=Node for t3lnet
 JØÑÑØØÞ  Jظ#FÆØL  ÆØ_  ØØ#__ØÞ  JØØÑ#ØL   +46-Inet=Node 4 telnet
 JØØF ØØ#  ØØÞ`JØØ#  0Ø#  ¶ØØØØ@  ØØÞ ØØØ
 "" ¬""  ¯¯  ¯¯  ¬"   ¯""¯   ¬"¯ ¬""  Disabled if U R kewl!

           TELNET IP: PREMIUM.DYNDNS.COM


            Zupporting: Amiga, Console
..
                                          _ ______                      _ ______  
 ___________  / <eLv!s> _ ______/\    _ ___. ___________  /  ·  
 \__ _____/__/___.  _ __________  \_________ |__\__ _____/__/_____|__
._/  ___/  |  |_____ _ \  /  \ ___  / |  / ___/  | _ \__.
|\____| |____!  |  / _/  _______ / \____/___  /___| |____! _/  \_|
| Filadelfia \____  /__\   /   \____  / \___/      \__\   /|
`----------------\___/----\___/----------\___/----------------------\___/-'
  since '93       
    	    [filadelfia.tky.hut.fi] 
	 	   (modem: +358-9-4682431)
	         
        [THE SCENE BBS - DISABLED RATIOS] 
    [integrated BBS system with support ftp & http sites]
  [10Mbps static Amiga ethernet. 57600Bps X2 USR V.Everything]
	  >MORE THAN 600MB demoscene stuff for free leech<
     FTP. FSP. Telnet. HTTP. Filadelfia.tky.hut.fi.
	 
 *NO NUP*   [internet BBS system for the scene ]  *NO NUP*
        [Dual Crew Shining - we are the net]
		    -<[www.dc-s.com]>-
            ---!SPEEDHUNK OPTIMIZED!---


            -> f R I E N D S  O N L Y <-
             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              ONE OF THE FASTEST 


            ---!SPEEDHUNK OPTIMIZED!---