scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/fns-mnbt.txt

File size:
55 898 bytes (54.59K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 64

Preview

           .----------------------------------.  
   ________________| t H E p A Y O F F oNE oF ... |________________
  | / /      .       .          .       \ \|
  |/ /   ________________ _____|\_____    ___________     \ :
  : /   \______ ______/ _\_  l__ _/_   _\_  _____/     \|
  |/   tsar1/   \  /   __/   \  /   __/_____     !
  |      /    \ /    |    \\//    l    \    |
  !     /__________\/________|_________\/_____________w^s_\    |
  |                                  :
  _|_/_ _ MYTH EHQ · HONEY EHQ · INTENSITY EHQ · ROADHOGZ CHQ _ _\_|_
  \|/       · ROYAL CONSOLE WHQ · VISAGE DHQ ·        \|/
  |       /\                           !
  : _ ___/\  // \ _______ /\_____ ________  ____________ _________|__
  |_\______\ //  \\   Y   / _\____ _/_ _\_ _______/_\_ _______/
  /    | \_   \\____ l ____/ /   |  \/   ____/ /   ____/|
  /   ______/    \ /    \ /   |   \    |  /    | !
 /________| /     /_________\/______________\______| /_________| :
  | :   /____________\                      ! .
  ! | ND#1 +31-70-320-5418 28k8 VFC DiABLO^MTH^RYL^HNY^RDZ^VSG^ACC |
  : ! ND#2 +31-70-320-8453 28k8 VFC DELiTE^MTH^EDG         :
  . | ND#3 +31-70-327-1427 21k6 DUAL sCARFACe^VSG^OS!^HNY      |
   : ND#4 +31-70-TEL-NET! 19k2   BOLDY^ULC^SLT         :
   ! ND#5 +31-70-TEL-NET! 19k2   QUiCKSILVER^GLD        |
   | ND#6 +31-70-TEL-NET! 19k2   DREAM1^QTX^iNT^RiSC^PWA    |
   `-----+                          +-----'
      ! uPLOADED bY Muad'Dib     ^ uNDiSCOVERED^HLM/R !
      : pASSED hERE oN 01-15-1996, 21:13:05 aT nODE 07  :
      .                          .


   ______________________________________________ /\ _________________
  |                       / \         |
  |   U N D i S C O V E R E D        /  \ iNVASiON^DHQ! |
  |   _________               /   \ cRAZY aCiD  |
 ________\    \   __________ ___________ _\______/_ ____________|
 /    \    \____\     \_\_____   \     /__\  ______/_
 /__________________\  \_________\   /   /________/  \______   \
  |     /___________\   /_____________/    /__________________\
  |______________ ____________                    |
 __|\_____    /   _   /_____________________________      |
 /   _/______/_/\_________/   /    /   ________/___________|_
 /___________________\    /______________/_____ /          \
  |                      /________________________\
  |     mYSTiC^rOYAL wHQ ____________ _____________       |
 __|____________________________\____   /   ________/__ _________|_
 /                __/  _/_ __ /     /__\_____   \
 /_________________________________\     \ /___________/    /   /
  |                \_________\      /______________/nK
  | ND1 +31-229-544-442! V.34+                    |
  | ND2 +31-229-541-442! V.34+   mUAD'diB/MST^RYL ^ KiLLraVeN/MST |
  | ND3 +31-229-544-331! V.Terbo  wiSHBRiNGER^HOS ^ mOTiVE pOWER/MST |
  |   !aLL uSR mODEMS!       pYXiS/CCN ^ sCHWABENpOWER/HLM!  |
  |                                  |
  | aMiGA 4ooo/o4o pOWER! eLiTE^pC^xTD^rEQ^cRAZYaCiD wE hAVE iT aLL! |
  |___________________________________________________________________|

    tHiS fiLE wAS uPLOADED bY UFOk       ^ . MsT^LsD^PsG^iHS 
        pASSED hERE oN 01-15-1996, 09:36:01 aT nODE 02

  -÷{ SPB WHQ · MOTION!^ROYAL SCHQ · CRUX^LSD^OLDSKOOL^INTENSITY NHQ }÷-
              .                  ______
     ________________/|_________________________________. /   /
     \_  .  \_  |   _/  __  \_  .   \_  |/   /
      /  |\____/  |_  \  _)____/  |\_____/  _/  _/
     _/   |/  \_  _/   \_ \|  \_  |/   \_ \   \_
     \_____________/  \_______/____   /___________/  \______/
         _/    |sc     \____/    _/    |
         \_________| ____          \________|
   ________________________|  |_____ ______________
   \_  __   \_  .____|  |_  \|  __  ___/
   /  __|   /  /|  \|  |/   \  \/  |
   /  \_______/  \|  \_ _/   \   \_  |  a4OOO'o4o 18 mb rAM
  _/    |  \____________/ \______|\______/  | 2 GiGA HD - 33.6 V.34+
  \________|        |____|    _/    |
                      \________|
    
  kINGPIN · dEViL&RAVEN [PSG/TRSI] · sISKO^BiLBo BaGGins [M!] · jEDI [HLM]
aXEN [LSD/SPB] · UFOk [MST/PSG/LSD/IHS] · RaJ! [PSG] · ¶R¡NçE ØF TH¡EVES [PSG]
     
       +47-51593123 33.6 DS - rINGdOWN - +47-51592430 33.6 DS
                tELNET aVAILABLE

  -(01-14-96 22:37:13)-- -- - --(BB-TxtAdder v0.9 by BiLBo BaGGins/M!^RNX)-


          ææ,      __¸
   ____   æØØÑØØØØç______ææØØØØØØØr
   ÑØØØØØæµµ_ØØØØØØØØØØØØØØØØØض¶""""     rEALITY bYTES!
  _¸ µµ?ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ&_
 jØØØÆØØÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØææ_
 ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØæ_¸     sYSOP:
 jØØØØPØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ"ÑØ&¶
 ÆØØØP_ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØجØØç     [·mADSEn / hNY^fLD^eMT·]
 ¶ØØØJØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÑØØØØØØØØØÑZØØF
 ¬¶¶ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØÑÑ~ ØØØØØØØØØØÑØØF    cOsYS:
  æØØØØØØØØØØØÑÑѶ¶" _æ¬~ ÆØØØØØØØØMÑØع
  ØØØØØØØØØØ2    /"Øm mØØØØØØØ@ ¬ÑØØ     [· aRCANE / dAT^eMT· ]
 ¬ØØØØØØØØØØØZ¶p- "   ØØØØØØØ@  JØØ,    [· nUMEN / hNY^dAT^×· ]
  JØØØ"ÑØØØØØظ   _   ØØØØØØ",w_ ¬¶¶~    [· fRENZY / eMT^eCR· ]
  ¬"~ ¬¶¶¶ØØØ&_¸¯~¯ ¸ ÆØÑPض>¬ Ø       [· bAFFLE / hNY^gRT· ]
       ¬M@¶¶¶æ_z¶~_æF--¬   mL
      µP    """"    _¸ ¬Ñ¸
      ØÞ          ¬Ø __j*  [%%] nODE 1: 0047 638 pRIV8 [%%]
      ؤ Y     ©Mt/dS!_Ør¶¶F   [%%] nODE 2: 0047 638 pRIV8 [%%]
      ØFmF         "ØF Ø
      JØÆ~         ØF ¬&
      jÑF          ¤Ø  ¶ç
      MP           Ñæµ ¶ç
      æ"           JØ]Ñ, "µ
     ."             ¶¹¶¶ ¬

      .-------------------------------- --  --   -  - -
      |
      | uPLOADER: bAFFLE!      fROM: ·«( hNY!/gRT! )»· 
      | uPLOAD dATE: 01-14-1996  uPLOAD tIME: 21:59:50
      |
      `-------------------------------- --  --   -  - -
                  /\ _ _ /\
                 Y ¬\ V / ¬Y
               .¼¼¼ | _\ /_ | ¼¼¼.
            .- .¼¼¼' _| (^)V(^) |_ `¼¼¼. -.
            / .¼¼¼' ( ¬\___A___/¯¬) `¼¼¼. \
  -  - ------------· . ¼¼¼' - \__    __/ - `¼¼¼ . ·------------ -  -
           ,¼' ¼¼¼. /- | ¡ : ¡ | -\ .¼¼¼ `¼.
          / .¼¼ `¼¼¼.  | | | | |  .¼¼¼' `¼¼. \
         / ¼¼'  ____ / | | | | : \ ____  `¼¼ \
          .¼:  /  ¬/  ! ! | : .  \  ¬\  :¼. \
          .---- /     : : |       \ ----.
         /      __  _ !  _     \   \
         /   /\ _ /\/ ¬\ .¼¼ : .¼¼¼¼½_ _____   \
         ___/\/ \_/_____/.¼¼½ ..¼¼¼¼/¯¯ \\  ¬\/\___ 
   .---------\\\_________¯ ¬\_.¼¼¼¼.¼¼¼¼¼T   \   __///---------.
  _ |     `¼/   //   /¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.`\_________  \¼'     | _
  |      ./   /   .¼¼¼¼¼¼¼`¼¼¼¼¼¼½.  \\    \.      |
  `------------l______/   `¼¼¼¼¼¼½  `¼¼¼¼¼½:. \________j------------'
   :   /     /   /                   \  :
     /     /__/\__/                    \ 
   .   /\ _______ /\ _____ .¼½ ¼¼¼________ /\   _____ /\  \ .
   ___/\/ \_ __¬/\/ \__ .¼¼¼'  `¼¼\_______/_ \/\_/_  ¬/ \/\___
.---\\\__   /___\_¯   / ¼¼¼¼'   `¼¼¼¼½_\_____  __/  T\   __///---.
|  `¼/   /  ¯/¯   / ¼¼¼¼¼:   .¼¼\¯ ¯  \  \___  _   \¼'  |
|   /   /  ./   ¯¯ `¼¼¼¼¼½.¼¼.¼¼¼¼¼\   ¯¯  /   \   \   |
|  /   / -tS!____________/¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼' \____________\_____\   \  |
! ./   /                        ¯   \   \. |
: l_____/ cRUX eHQ - hELLfiRE eHQ - cORRUPT eHQ - iNSANE sChQ  \______j !
.                                      .
:    eNZO - mANDRAKE [hELLFiRE] - fURY [pREST¡GE] - tCB [qUARTEX]
:   sNAKE&dELbOY [pRESTiGE] - cOLONEL [hOODLUM] cAMILLA [pSX nATION]   .
|                                      ¡
+-*[ s U P P O R t ¡ N G  a M i G A & p C & c O N S O L E  a C t ¡ O N ]*-+
|                   _                   |
| nOdE#o1: +45-74-ELiTE (r¡NGdOWN!) | aM¡GA 4ooo cYBERStORM o6o / 5omHz |
| nOdE#o2: +45-74-ELiTE (jUSt^CALL) | 2GiGZ hARdiSK sPACE - dAT - CdROM |
| nOdE#o3: +45-74-ELiTE (jUSt^CALL) | f/\StLANE sCSi cONtROLLER kiCKiNG |
| nOdE#o4: +45-74-ELiTE (jUSt^CALL) |    aSS hARdWARE rUNNiNG /X    |
|                   ¯                   |
+.-------÷+*[ sYStEM pASSWORd ¡S: yES! - nEW^uSERpASSWORd: nONE ]*+÷-------.+
| \                                    / |
+--'------------[ tiME Of uPLOAd wAS: 19:40:19 - 14-Jan-96 ]-------------'--+

     iW.
     '@@m_
     !@*@@m_
.--------- Mi 'V*@@@mmm__.    i -------------------------------------.
|     '@.    ~~~V@i    ]b                   |
|      `@   _,m@@@'    ]@.                  |
|      Mb  i@@@A`is.    ]@      ,m    .        |
|      !@i  !@@f i@P     M[     W@i   ]!        |
|       !@.  '` @A     ]@     @~@   @        |
|       @W__  i@`      @i    ]@ Y[  d[        |
|      ,m@@K~*s ]@    mm  ]@.    ]@ '@ i@gWMW_      |
|      @f`Y@i  dA    M@  '@W    '@[ Yi,@Af 'Mb      |
|      `  M@.  M[    ]@  i@Mb    M[ ]b@P`   @      |
|        '@W. !@.   '@  ]P'Mi   ]W ]@P   iA      |
|^d1       !@W. Y@    Yb d[ 'Mi   @ ]@   gA      |
`----------------- ]@b  MW.   !@.,@!  Ms  ]A ]@   Wf ------------'
          Y@i  V@m_._m@fWdP   VW_ @[ ]@  ]P 
           ~   ~V**~` Vf    '*@WA ,@[  'Ns
                          '~    '
         DEONE [MORBID ^ DESTINY ^ FINESSE]
         WRAITH [MORBID ^ LSD]
         +46[0]651-711329
  .       NUP: CHROME  
  ]@                         _
  @.              ,gm_.      ___ Wf   @.
.-- Mb   ,____   ,gW@@@W_ iA` V@     gA~~*@P   '@. ---------.
|  '@  ,WA***MW.  g@*~ 'V@b A`  @[    @`  ][    'Ms     |
|  @[ g@~   !@. d@f   '@/`  @`  @s Mb       ,@W.    |
|  ][iA`    Y@i@P  gm. !@  ]P   @@ 'Mm__     iA`V@s   |
|  ]bW!    '@]@` i@`~M  @[ iP   @P  ~~*@@m_ _ ,@` '*Ms_  |
|  !@A     d@]@ @` '  ][ iA    @[    'VMW *WW[      |
|   M[    ,d@! @i @    ][,@`    Y[      Vb Y@m.     |
|   ][   _@A` M[ Mi  , ][][    ][ g     Yi]@~*Ws    |
|   ][   g@f  !@ 'Ms_gA ][@     W @     ]W @  ~    |
|   ][  d@!   Mi '~~  @!@     @.@.     @ M.      |
|^d1 d[  @[  .  'Ms   dA Mb    ,W*b!W     gA 'W.     |
`---- @   Mb.,d[  'V@s_,_WA` !@s  ,mA~ M.YW.   i@` 'N_   g@ '
   iA   V**~    V**f~  '*@mZ*~~  !W ~Mm_ ,_mA`   ~+mmmz*f` 
   ~`                      ~V**~~-[ Cut the crap above! ]----------------------------------------------------


      g@@s     
  ,W@@@s ,@'`M@.
 ,W@A*M@b !@..@W
 d@!  Y@i_V@@@'      gs
 i@P  '@@@[W7~    is  M@b.
 ]@[  ,@@*i@[,m.   ]@i 'Y@Ws.    __.     ,mm. ,.  WW
 ]@   d@! ]@ ]@@   !@[  V@@@.   W@@W.]W   i@@@@.@@  W@@
 @A  ]@P ]@ @@i   M@   ]@@@m  g@AV@[@A   W@f'@b@P W@@@
 @[  ]@`  ]@ Y@@   ]@[  ,@@'M@@s ,@@ M@@[  ]@A @@@` i@A@@.
 @[  ]@  ]@ '@@s   !@[  ]@P V@@@W@` ]@@`  ,@A  M@@ @@ Y@[ _
 @[ !f   !@[ @@@   M@  W@   VM@A  ]@P  ]@[  ]@[ i@P 'M@@@[
 @[     @[ !@@b   ]@imd@[   ]@!  ]@[  d@`  !@ @@  '**f
 @bgW@W   @@  @@@.  ]@@`@@Wm_  @@   ~  i@P    @@
 8@@Af`   @@  Y@@@.  @b @A*@@. ,@[   __ ]@[   _mmd@s_    ,.
d@@[     ]@i !@P@W  Y@]@[ `' W@`  ,g@@@Wi@A  g@@@@@V@@[   @W
@@@[     @W  @@M@b  ]@W@[   @@  g@@AfV@@@[ ,W@@f`~@i@A    ]@[
'`@W     @@  @@ @@i ]@@@`   @@._W@Af  ]@@WmW@@f  ]@@    !@[
 ]@[     ]@i Y@ '@W. ]@@@    @@@@@*   '@A@@@A~   ]@[     @W
 !@W     @@ ]@ !@W.'@@@   ,W@f*f`    @['~`    ]@W     ]@
  ]@b     Y@s d@  ]@bg@@@[  g@@f_     i@Ws     ]@@m    W@
  Y@W.    @@ @@  Y@@@*@Wmm@@A`]@s    ]@@@b    @@M@Ws.  i@[
   Y@[    '* ~`   Vf` !@@@@f  M@m ^d1 ,@A Y@W_   g@P *@@@WmmW@A`
   '`                M@@s  ,W@! V@@W___m@A  ~*@@@@*`
                     V@@@@@@@!  '*@@@@@A
                      `****'    `~~~~
  
        - oM dU äR tRÖTT pÅ lÅNGA mÄN i mOONBOOTS -

              .

              ·
              :
          .........:
          :
          :.....................
                    :
                    :
                    :
              .............:
              : 
              : 
              : 
              :.........
                  :
                  .
                    
       .--------------------------------------------.
       | DET VAR EN DEL SOM TVIVLADE PÅ VÅR FÖRMÅGA.| 
       | INGEN AV OSS HAR FÖRUT RITAT ASCII..    |
       | FÖRUTSÄTTNINGARNA VAR TUFFA...       |
       |                      |
       | MEN MED DENNA KOLLEKTION HAR VI I FINESSE | 
       | VISAT ER TVIVLARE ATT BILDBETYGET INTE   |
       | ALLTID SPEGLAR REALITETEN..        |
       |                      |
       | NÅJA.. DET VAR JU IAF KUL ATT GÖRA!!!..  |
       | TA DEN MED EN NYPA SALT..         |
       `--------------------------------------------'
                  · 
                ...:
                :
                :.........
                     :
                 .......:
                 :
                 :
         ................:
         :
         :
         :........................................
                             :
          __                  :  
         _W*MW.           ............: 
        _W*` 'Ms           :..
       g@*`   VW.           :
      ,gWf     MW.          :.........
     ,mAf`      YW               :
    gA~_gmmm.     @[      Ä R     ....:
   ,Wf,WAf~~V@.     !@.       F A K T I S K T
   i@`gA~   YW.     @[    G A /\/ S K A :
  gAGWf    Mb     VW.  .       S T O L T A 
  dAgA`     '@i     @[ ]@i    /\ T T  :............
 W@@A`      !@.    '@i @@[        P R E S E /\/ T E R A
 4f ~       Mb     VWg@Y@   E T T          : ........
          Mb     @@A]@      S T Y C K E    :.:..... :
           @[    ]@[]@           A S C ²  :  : :
           '@s    V`]@    K O L L E K T I O /\/ :....: :
           'MW.    ]@                   :
           ,__8@s    ]@       *H Å R T*        : 
         ,m@@A***~`    '@i  ....G E /\/ O /Y\ /\ R B E T A D..:
         '***M@Wms.    @[  :
    ...............'~VMWs.   YW...:   \/ i D    
    :         'VMs.  '@i          /\/ A /Y\ /\/...
    :           VMm. @[
    :.......        ~Ms YW
        :         YW/@.              .....
        :          V@@[              :  :
        :          'M@.              :  :
        :......................V`...........................:  :
                                    : 
   ,__.                               : 
   @~~*W_     _       @        Ms          ·
   @. 'VW.   iA       @  ,gmmmms   VW.     gA   .
   !W.  'Ms   ][      ,@ms iA~  VW.  'Mm.    dP    
   '@.  VW.  @`      ]@[Yb@`   '@  ,WfMs.  dP    .
    ]b   'Ms @       @VW Y@    Y[ ,W! ~Mm_ iA     
     @    Yb @      ]P @. Mi    ][ W!   '~ @`
    ,@.    Yb@   iA  ,@` ][ '@.   ][ dP    ]P
    _WfMm.   @@   ][  W! '@ ]b   dAW@ gi _  @`
   *f` '*Mm__ _@Mi  !W  dP  Y[ @.  iA W***f VMmm@mmA*
       '~V*f`]b   Mi W@   '@ ][  W!,@     @
           Ms  '@. @.   Yb !W  ]P ][     @.    ,.
           VMmmmmK@.!W   @. @  @` !W ^d1  _m@b    ][
              ~~* VWs. ,_W@_@  @ _W*W_.__gmAf` Ms   ,@`
                 ~***~`!@!  V*f` '~*f~~   VW___mA`
                                '~~~`
                       mmm
    mmm    m~~           iW
   ~ @Wi  iW@            ]@          m
     @PYm mPY@  /~~YW /~~YW W[mYW ]@ /Ym i~~~@i i~~~@iiW@mi
 .   @[ ~WW~ ]@ i@[ ]@ @[ ]@ ~@P ]@ i]@~ ]@]@  @[]@  @[ ]@ m
     @` '` ]@/`~Wmm/` ~Wmm/` @[ ]@~ ]@mm/ 'Ymmm~ 'Ymmm~ '@m/
    ~~
 ·            - pLANET m00NB00T - 
 .
 .
 :....................................................
                           : 
                           :  
lÅTOM nU dE sT0RA eLEFANTERNA bÖRJA dANSA....     :
                           :
               ........................:
               :
  gm@mms  ,___      :
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms     ·
  ]@   YiW!   @.     .
  !@s   M@   ][
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : iNDiE 
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : fLiCKA i GUMMiSTÖVLAR
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : je-man
 `M   A~V**Wm    N_----------------------------------------------
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f

     ,_
     ]@. _.
    ,@'Wg@[
    ][ '~d[
   ,Zf~Yb,W~~@.          "En konstruktion består i allmänhet
   d  Y]  'b          av flera detaljer. Detaljerna 
   [ i@@]@@ Y          tillverkas på var sitt håll och med
   [ ][]] @ ]          olika maskiner."
   b !tW]m@ ]b
   ]s_gA  @_dfMi
   ][ Vb. ,g! d[
   ]W_gm@**=mmW@Wm_
  ,mWAf~`   'M[ 'MW.
 iWf8[     'Mi Yb
 ,@!,@ __  __. @i Mi
 ]P d[if`'\./` [ !W ][
 ][ @ ].  Y` ,[  Yi ][
 ][]P N___YsgW=e. 'W.][
 ][d[ if 'K df  Y !b@!
 ]WA P  P~VN___!  Mi
 !@[ VcgY[ ]    !W
 iA`   N_ /    Yi
,@`    '~`  ^iN ]b
W[      ,____  ,@[
@  ,__mmWAMA*f~~VMW@*f
@___WAf~`  ][   @
~~~~Y[   ][   ]P
  !W.   ][   ][
  __8[   '@   ]b_.
 iWf~V!   @   '~~*Ws
iA`     @     Y[
]b   ,_gmW@Wm_.   W!
'VW_mmmA*~~  'V***WmmWP
 ~~~
   gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : iNDiE 
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : pISSEd 0fF fARMER GUY
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : DeOne
 `M   A~V**Wm    N_----------------------------------------------
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f


          ,________
          iP~~~~~~X8W
          ][   --e@
          ][  --e@@
          !\gmm.gmm7M
        ****Lf` Y@f ~@iemmi
          @ _dP  !W
          @ iPY! WA@   .... dICKHEAD..I WISH YA WERE dEAD!
          @ !WA  @g@   :
          @.dA@.  W!   :
         g@*M.'*WmWf   :       W
         @` N__Z *@. ....:  !N*******@[
         i@**@_. /8@A     WA f~~~` Y[
         ][ V@AMW**!WMm_gmmmmmW*imsmmW***!
         ][  d@  ._8b~~~    'YKd
         '@ --=@.  ==@s ,_____m.!*MW
         @  ~Y[  `TX@@*f~~~~~MWWAf
         @[ `~YW  --=@.
         MW -=@   ''VW
         '@  =@   '~Ms
          @[ '2@    7X@
          @[-==@    _@i
          M[ T@    -=4[
          @` -e@    '8[
         ]P ,_W!     d[
         !Mbm@f ,__mmmmWA!
          'YP~****M[ ,,_@
          ][  -=4[  =@
           @  ''Y[ .2@
          ,@ __,!8[ -=@ms.
          2@AfV@md[  !TX@m.
          W*`  ~Y[   -=*@s
          @    ]b  ^iN '~@.
          @@@@m____@b______2'8@[
          '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : DeOne 
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : NiLE CiTY
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : D-fEKT
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f

 __.       g@@[    imm
 @@W      i@@@!   ,@@@     ,gmmmms.
 M@@i      W@@!    W@@P    g@@@@@@@@W_
 ]@@W     ,@@A @@W i@@A    i@@@f`'VM@@@W.
 @@@i     ]@@[ M@@ W@@!    @@@!   ~M@@@W.
 ]@@b     d@@    i@@A    ]@@P    VM@@W.
  @@@.    @@@ imm d@@!    ]@@`     M@@@.
  Y@@b    @@[ W@@ @@@     @@@      Y@@W
  ]@@@.   ,@@[ @@A ,@@[     @@P       M@@i
  @@@b   ]@@[ ]@@[ ]@@[     @@[       ]@@[
  @@@@i   ]@@ ]@@` ]@@     @@[      ,W@@!
  ]@@@W   ]@@ d@@ ]@@   d@@ @@W     _m@@@A
  ]@@@@[  ]@@ @@@ ]@@   @@@ M@@______gmm@@@@@f
  ]@@@@@.  ]@@ @@[ ]@@   @@@ ]@@@@@@@@@@@@@*~
  ]@@Y@@W  ]@@ @@[ ]@@.   Y@@b]@@P~~~~~~~`  imm
  ]@@ M@@i ]@@ @@[ ]@@[   '@@@i@@W      ]@@
  d@@ !@@@. ]@@. @@W  @@@   !@@@@@@. ,gmW@@@@@mW@@
  ,@@@ Y@@@.]@@[ M@@  Y@@b   Y@@@@@bm@@@@@A*@@@@@@
  W@@[  Y@@W.@@[ ]@@[ ,2@@@s  ,_8@@@@@@@@f`   ~V**
  @@A   M@@W@@[ '@@@m@@@@@@WmW@@@@@@@@@@A
      M@@@@! V@@@@@f'M@@@@@A*f~V*@@@`  ^d1
       ~~~`  '~~~`  '~~~`   ~~~  
                    _________.  .____   
                   |     )  |  |_  .:·
                   | _/____/|  | ____| .::·   .::·
                   | \  \ |  | \  \ :::.  .::·
                   |  \  \|  |  \  \ ·::..::·
                   |  \  \  |  \  \  .::·
                   |__________)  |__________) .::·
                        !  !   ...  .::·
                              ·::. .::
                               ·:.::·

 


*break*


              ,W@@Wms_    __mmm.
             g@f '~V*W. ,W@**~~V@s
          ,mm__ ]@`    ]@ i@`   'MW  ,_.
        _. i@f**MW]@    '@idA    ]@,W@@A@s
      . i@AM@W@.  VW@[    ]@@`    WKWf  ]@gm@Ws
     ,W@s]@ ]@!@.  ]@@.    '@A    i@@`  i@Y@~ Y@ gW.
 .......@@/@A@. ]@ 'MWmmWA~Mm_  __@[   ,gAM@___mA`]@ ]@WAY@
 :    V@A`'MWWA  '~~`  ~*@@@@**~M@WmmmWAf ~***~ ]@_mA`MW@f
 :       ~~           '~~~`      V*f  ~`
 :
 :            ÅNEJ, Ostepop e' sjuk!!
 :     .....Kom syster Beatrice så får vi trösta honom!....
 :     :                         :
 :..........:                         : 
                                :  
                        ................:          
                        :
             gm@@i         :...... 
             dA~8@  ,_.         :
    ................i@` @WmmW@@@f.................:
  ....:....  ,_gmmms@! '~~~`,WA
  :  :  : ,d@A*f~V*@@    '*M@W     g.   g.
  :...:  :,d@Af   ]@gmmmmms_ g@f     @[   dA
      ,d@f    _W@Af~~~VM@WA`     i@`  ,WA
   .....,W@f  gmiW@*`    Y@b      'f   `
   :  W@`  ]@@@@~     M@       ,____    _s
   :  ]@P   ]@@@f      ]@  ,m@@Ws gW@A*M@@i  _WAf
   ,gmmmW@   @@@@      ,W@  i@@~'Y@WW@*`  'M@ '*~
  gW@A*~~V@W   **@P      d@!  W@`  ]@A~   ]@
 gW@@~   !@@.  ,@[    g@@@@f  @[       i@@
]@*Y@s   !M@m_gm@@[   d@@@@A   @[  OSTEPOP  d@
@@ Y@s   'V****~@W   @@@@f   @W      ,d@f
@[  V@W.      !@W.  gW@Af    ]@s     W@f
@W  'M@s      !M@@@@@@P     'Y@W_   ,W@f
]@.   V@@m        !@[      'M@W_  g@A~  ,s.
'M@   'V@@s.      d@` ,___.,gm@@@'M@WgW@*   VA
 !@W    VM@m_    ,_d@f i@A*M@@@*~]@ !@@A`....................
 !@@_    ~*@@@mmmmmW@@f i@A !*f d@A  '~   .        :  
  '*@W_     ~~~~X@@@f  ]@    d@*     ]@  ...........:
   '*@@m_.   ,_gW@@*~   ]@s   d@*      !@s  :
-iNdiE ~*M@@mmm@@@*f`     Y@ms_,d@*  .    'f  :
      :~~~~~      . ~V*@@@P  'MW.      :
      :        g@f   ..........Vf...........:
      :...............'`   :
       :      :........:
       :
       :  
       :      ,W@@Wms_    __mmm.
       :      g@f '~V*W. ,W@**~~V@s
    .......:  ,mm__ ]@`    ]@ i@`   'MW  ,_.
    :    _. i@f**MW]@    '@idA    ]@,W@@A@s
    :  . i@AM@W@.  VW@[    ]@@`    WKWf  ]@gm@Ws
    : ,W@s]@ ]@!@.  ]@@.    '@A    i@@`  i@Y@~ Y@ gW.
    :.@@/@A@. ]@ 'MWmmWA~Mm_  __@[   ,gAM@___mA`]@ ]@WAY@
     V@A`'MWWA  '~~`  ~*@@@@**~M@WmmmWAf ~***~ ]@_mA`MW@f
        ~~           '~~~`      V*f  ~`


  gm@mms  ,___  oSTEP0p - ETT STEG NÄRMARE BARNSBEN
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : DeOne 
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : je-man
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : je-man
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f

                          .
                         ,W@s
                        ,m@@@@W
                       g@@@@@@@W.
                      g@@@@@@@A@@@i
                     _W@@@@@@@f ~`V@s
                    ,W@@@@@@@f ,Ws '@W
                   ,m@@@@@@@@` 'M@@W 'MW.
                   g@@@@@@@@@@W. 'M@@W. ,@@i
                  g@@@@@@@AY@M@@W. V@@@m@@@@s
                 _W@@@@@@@f .` V@@@s V@@@@@@@@D
                ,W@@@@@@@f ,WA  '@@@s_W@@@@@@@f
               ,m@@@@@@@@@WW@f,WW 'M@@@@@@@@@f
              g@@@@@@@@@@@@@. M@@D ,m@@@@@@@*`
             g@@@@@@@A~YfM@@@. V` g@@@@@@@A`
            _W@@@@@@@@i  V@@@s_ g@@@@@@@A~
           ,Wf'@@@@@f V` ms !@@@@@@@@@@@@f
          ,mf` 'M@@`  g,W@b 'M@@@@@@@@f
          gA` ^d1 Y@W. 'M@@@@W_m@@@@@@@*`
         gA`    g@@W. V@@@@@@@@@@@A`
        _Zf    gWA`'@@s V@@@@@@@@A~
       ,Wf    ,WA~  'M@s_W@@@@@@@f
      ,mf`    4@f    Y@@@@@@@@f
     gA`     '     V@@@@@*`
    gA`   ,m@m@s       '@@A`
   _Zf   g@f`Y@f       gA~
  ,Wf    'MW,m*`      _Wf
 ,mf` ,m   '@@@|  gi    ,Wf
 gA` 'f ,.  'M@@i,WA~   ,m*`
Vb   e@@s   YA@@f   gA`
 VW.   V@@b   '   gA~
 'M.   !@@W.     _Wf
  'Ms   'M@@.   ,Wf
   Vb   M@A  ,m*`
   VW.  ,@A- gA`
    'M. ,m@f gA~
    'Ms'f` _Wf
     Vb ,Wf
      VW*`  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][ 
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : INDiE
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : tHeRavingSociety
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : tHEMASSES
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f


                ,.
               ,WAMi
            Mb.  gZf 'VW.
            V@sgWP`  ,W[   ...- what are you doin iNDiE?
          ,mW***@@|  gA!    : - im ravin DeOne!!
          gA`   'MWsiWP`    :
         Wf     V@@[     : 
         iA      M/Mb.   ...:
         ][      ][ ~`   :
         ]b      d[........:
         @.     ,@
    ,__.   'Ms.   gA`    gmm.
    ]P~Mb_   V@m___mWf   iW@A !@.
    ][ i@M@_   @~~~~~Mi  ,WA`]W.gW[
    ]Wm@* VMW.  @[  ]b ,gA!  ]@*`
     W@  'V@m.,@[  'MmmAf   dA
     V@s  'V*M@`   ]b   _Wf
      'MWs  ,WA    Y[  gWf`
       'M@s ]@    !W.,dP`
        !@mi@f     ]bWP
        !M@@     !Mb
        ,W@~      'Y[
        d@!       'Mi
        d@[        'Ms
       'YP         Yb
       i@`         'Yb
       ][           Y[
       @`           ][
       @_mmmmmmmmms_________gW*`
       '~`mi '@. ~~~@~~~~YP~
         ][  ][ ,dA  ,W[
        gWA!  'M[ ]P  WK.
       ,Wf`   !Mi]b  '~M[
       ]@  ^iN ,_W['YWs  ][
       VWmmWA***f`  'VMW__d[
                '~~~`

  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][ 
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : DeOne
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : MadMax
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : MadMax
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f

               ______
     ______       \   \  ______      _______
     \   \  ______  )____\\ /__  (_     |    |
      )  \\ /__  (_ ______\\//   | ________|    |
     /   \\//   | /    \/    | /        |
     /    /\/    |/    /~Z    |/    /~Z    |
    /    / |    ~    ~~~    ~    ~~~ !@b  |
    ·    ·  ·         @@           @@  ·
    W@s             W@@i  ,m_    ^d1  @@
    !@@i            ,@@@@i 'M@W.      @@
    !@W            d@AY@W  ~MWs     i@P
     @@         _  ,@@ 'M@b  'M@W    i@@!
     @@[        ]@[  d@[  Y@s   'M@W   W@P
     @@@i        ]@[ g@@   M@W   VM@s. d@A`
    g@@@W       i@@[ i@@!   'M@b    V@@sg@P
   ,d@A~M@b       d@@[ W@A    Y@W.   'V@@@.
  -@@A~  M@s      g@@@[d@P     V@@.   gW@fM@ms
       M@b    ,m@A!@@@@.     ,W@@s ,W@A` 'V@Wm.
       '*@Wm_. _mm@*f _@@@M@W.    g@@f*MWmWA`    V*@Wms
        V**@@A*f` 4@^ @s,`@WmmmmW@Af .m@@@ms_     `*M@@mm__
              ~  `@Ws ~V***~  '**` '**`       '***`
                 ~`  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][ 
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : DeOne
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : Funk House
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : DeOne
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f     iW.
     '@@m_
     !@*@@m_
.--------- Mi 'V*@@@mmm__.    i -------------------------------------.
|     '@.    ~~~V@i    ]b                   |
|      `@   _,m@@@'    ]@.                  |
|      Mb  i@@@A`is.    ]@      ,m    .        |
|      !@i  !@@f i@P     M[     W@i   ]!        |
|       !@.  '` @A     ]@     @~@   @        |
|       @W__  i@`      @i    ]@ Y[  d[        |
|      ,m@@K~*s ]@    mm  ]@.    ]@ '@ i@gWMW_      |
|      @f`Y@i  dA    M@  '@W    '@[ Yi,@Af 'Mb      |
|      `  M@.  M[    ]@  i@Mb    M[ ]b@P`   @      |
|        '@W. !@.   '@  ]P'Mi   ]W ]@P   iA      |
|^d1       !@W. Y@    Yb d[ 'Mi   @ ]@   gA      |
`----------------- ]@b  MW.   !@.,@!  Ms  ]A ]@   Wf ------------'
          Y@i  V@m_._m@fWdP   VW_ @[ ]@  ]P 
           ~   ~V**~` Vf    '*@WA ,@[  'Ns
                          '~    '
         DEONE [MORBID ^ DESTINY ^ FINESSE]
         WRAITH [MORBID ^ LSD]
         +46[0]651-711329
  .       NUP: CHROME  
  ]@                         _
  @.              ,gm_.      ___ Wf   @.
.-- Mb   ,____   ,gW@@@W_ iA` V@     gA~~*@P   '@. ---------.
|  '@  ,WA***MW.  g@*~ 'V@b A`  @[    @`  ][    'Ms     |
|  @[ g@~   !@. d@f   '@/`  @`  @s Mb       ,@W.    |
|  ][iA`    Y@i@P  gm. !@  ]P   @@ 'Mm__     iA`V@s   |
|  ]bW!    '@]@` i@`~M  @[ iP   @P  ~~*@@m_ _ ,@` '*Ms_  |
|  !@A     d@]@ @` '  ][ iA    @[    'VMW *WW[      |
|   M[    ,d@! @i @    ][,@`    Y[      Vb Y@m.     |
|   ][   _@A` M[ Mi  , ][][    ][ g     Yi]@~*Ws    |
|   ][   g@f  !@ 'Ms_gA ][@     W @     ]W @  ~    |
|   ][  d@!   Mi '~~  @!@     @.@.     @ M.      |
|^d1 d[  @[  .  'Ms   dA Mb    ,W*b!W     gA 'W.     |
`---- @   Mb.,d[  'V@s_,_WA` !@s  ,mA~ M.YW.   i@` 'N_   g@ '
   iA   V**~    V**f~  '*@mZ*~~  !W ~Mm_ ,_mA`   ~+mmmz*f` 
   ~`                      ~V**~~


  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][ 
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : INDiE
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : mADRAStA
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : je-man
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f

              gW
          gmm.   MW   ,g.
          '~@[  gW@!  i@*`
           M@m. V@D  4@@A        _
        ggm. MA`gmm_.  !@-    i@@Ws _gm@@[
      _m. VA@b ,g@@f~~*M@s.     ]@ Y@@Af~i@`
   ,mW@msW@~Ms !A\@f`   'M@.     ]@ ~` i@@@@@i
   /@[ ~*f` dA  ]@     YW     '@i   ~~\g@`
  W@@A   i@!  ]@     ]@    ,mA`    -@@K  - shavin' are 4
  @b    ]@   ]@     ]@   ,mAf      'MW  pussies!
  dA*`    VWms ,@P     ]@   g@f       _W@`
  @b_.    '~M@@A      !@s__g@f`  ,_W@@@@@@@Af`
  '**@@mmmm_.          V****f  ,m@*`
    ~~~~*@@W.             WAf`
        VMWs           ,Wf
         ~M@i          dA
          Y@         ]@`
          !@.        i@!
          YW        ]@
          !@i        ]@     
           Y@.       ]@
        ,gW@@@@@-        MWmm.
       g@f`           '~V@m.
       i@!       __.     'V@W.
       ]@      gm@**@Wm.     V@.
       @[     i@*f  'V@s     i@!
       @b    i@f    ]@    i@f
       ]@    @P    ,@f    i@`
       ]@.   i@`    ]@    @P
        @[   ]@     ]@    @[
       ,@!   ]@.    ]@    Mb
       dA    @[    'MW.   !@i
       ]@`    ]@`     'MW.   YW
      ,@[   _W@!       ~M@ms__d@
      !@s  ,mWAf         '~V***f
       'MWW@@f~              ^iN  
        '`  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][ 
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : DeOne
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : Byte Planet 
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : Linkan pinkan päronpung!
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f          @b  __ms.      ,mi ]@s
          Y@,g@@**M@m     W@`  V@b
          !@@Af  @@     ]@!   V@W_
          @[   ]@@   im @A    !@@W.
          @[  i@@@   !@@@!   ,@A~M@m__
          i@[  i@AY@    @@@,__.  d@` ~M@A
         ,W@  i@A ]@.   @@@@A*! _m@@m.
         ]@` g@A '@b   ,@@@.  *M@P*!  _.
         ]@ _W@f  V@b.  d@f@W  ,W@b  ,@[
         !@@@*`   VM@mmW@P !@Ws_m@AY@s. ,W@`
                ~~T@A` 'V***~ VM@@@A`
                 g@A`
             _. _gW@f
             `@@@@*'
     ___
    ]@*@@s  _.      im   ,_     im.
    ]@ V@W. @[      ]@i  !@b    'M@s
    ]@s 'M@. @[      ]@W   Y@.    imV@W_   ,_
     Y@. 'M@.@W      W@@i  '@b    ]@ d@@W_  ,@A
     '@[  'M@W@      ,@[@W   M@i   d@,@P'*@Ws,@A`
     @[  'M@@i  ,__  ]@`!@[  ]@W   @PW@` 'V@@@`
     @b.  !@@b  ]@*  @A M@.  ]@@i   @W@[   d@f
     ]@M@W_ ,@@@.  ]@i ]@! '@b  ]@@W   @@@mmm  @Kgmi
     W@ '*@@@@A~@W __@@. @@.  Y@i W@!@b  @@A*~~ iW@@*f`
     *!   ~` !@bW@*M@@W@@W. ,@@W ,@[ Y@. ]@@`  ]@@
       ^d1  V@@` 'M@P'M@m@AV@bd@` 'M@. ]@@   W@@.   ]@
                 ~~~ Y@@P  '@W.]@@. ,g@P@b  ,W@
                    ~~   'M@@AM@mW@Af V@@mmW@A`
                        ~~` ~~~`   ~~~~`


  gm@mms  ,___
  ]@f~'VMW ,Wf~~~Ms
  ]@   YiW!   @.
  !@s   M@   ][ 
  !@s  !K   ][-------------------------------------------------- 
 ,W****Ws. _@_  ,@`  aRTiST    : DeOne
 d   '~@f'~N_vY*+e_  piCTURE nAME : Skyline
 Mi    M. d~   'N. rEQUESTED bY : -
 `M   A~V**Wm    N_---------------------------------------------- 
  ~mm4@'  !b  ^d1 ]i
    M.   YN_   d[
    'b   ]['*M@**~
     'Nms d!
      'V**f


                       im.    mi @W.
          ,_             '*!    @b 'M@s
 imm_   ms   ]@        mi    _.    Y@  V@@s.
 ]@A@W.  Y@i   ]@       ,@[    @[ mi   !@[  @@@Ws.
 '@W'M@s  M@   @A @b    ,_]@`    @[ @@.   @W  ]@!'VM@@mmmi
 !@b V@W  !@b  ]@! Y@i    ]@]@     @[ @@@.  ]@. W@   ~~~~`
  Y@i !@W. Y@  @A  M@.   ]@]@     @W @@@W  '@b @[
  M@. 'M@s !@[ d@@@@m.'M@.   ]@]@     ]@ ]@!@W  Y@. @[
  'M@. V@b M@g@P` ~M@i'M@s  d@]@     ]@i]@i!@W  '@b @Wmm__.
   '@W. V@[]@@A   M@i V@W. @P]@.     @b @b !@W  Y@.@@~***!
   '@W.  '@@    M@. 'M@W_@['@[   i@[ Y@ Y@. !@W. '@W]@.
    '@W   @[    '@b  '*@@[ @[   ]@i !@['@b '@W. ]@/@b
    !@W  M@    8@   ]@ M@   M@. M@.Y@i 'M@s M@Y@s    ]@
     !@b  d@    ,@P   @A ]@. ,__2@W.'@W M@.  V@W/@bV@b.   ]@
     Y@i @P    ]@`,_ ]@! '@W,W@A*M@@@.!@b'M@s  'M@@@iVM@m_ ,g@A
    @Ws.@[ i@[    ]@ W@ @A  !@@@`  'V@@iV@WmV@@  VM@@ ~*@@@@Af
    'VM@@! @A    !@@@! W@! ^d1 V*!   '*! '~~
             '~`]@@!
              ,W@@Wms_    __mmm.
             g@f '~V*W. ,W@**~~V@s
          ,mm__ ]@`    ]@ i@`   'MW  ,_.
        _. i@f**MW]@    '@idA    ]@,W@@A@s
      . i@AM@W@.  VW@[    ]@@`    WKWf  ]@gm@Ws
     ,W@s]@ ]@!@.  ]@@.    '@A    i@@`  i@Y@~ Y@ gW.
     @@/@A@. ]@ 'MWmmWA~Mm_  __@[   ,gAM@___mA`]@ ]@WAY@
     V@A`'MWWA  '~~`  ~*@@@@**~M@WmmmWAf ~***~ ]@_mA`MW@f
        ~~           '~~~`      V*f  ~`

gREETINGS t0:
       
       je-man - jÄVLA wWW-tÖNT!!..=)
       rECALL - tJENA sKYLINAN...dU fICK eN lOGGA aV mIG!! =)
       dSY  - hAJ!..pARTAJ oN!
       mOB  - tJANiXEN dUDISAR!
       wRAiTH - cOSSA pÅ vÄRLDENS fUNKIASTE bAS .. (iNTE sKYLINE =)
    
       +mÅNGA fLER!!jUST tHE dIZ...


@BEGIN_FILE_ID.DIZ
.-----------------------------------------.
|    /\_____ _____/\   /\_____   |
|.  ._/ ____/.\____ \_._/ _____/.  .|
|.  |  ___| |  |  |_____  |  .|
|:  |     |  |  |  |  |  :|
|:.  |:    |:  |  |:  !  |  :|
|::. |l_    ll_ |  ll_    l  ::|
|:::. !----i__ /----l__ /----i__ / .:::|
|:::::........\/s!p.....\/........\/ :::::|
|::::- P L A N E T  M 0 0 N B 0 0 T -::::|
`-----------------------------------------'
@END_FILE_ID.DIZnOW wE'RE bACK 0N tRACK!!..

 
aND y0U wANNA bE aS fUNKY aS tHE fINESSE p0SSE??
sIMPLE!!

jUST cALL fUNK h0USE aND fUNK iT aLL oUT!!
aDDY cOMING hERE..

--------------------------------------------------------------------------
   /\_____  __./\  _____/\   __./\
_ _._/ ____/._/ | \_.\____ \_._/ | \_._ _
  |  ___| |  |  |  |  |  |  |     +46[0]651-711329
  |     |  |  |  |  |  '  -| sYSOP  : DeOne / mOB^fNS^dSY
  |:    |:  !  |:  |  |:  |  | cOsYSOP : wRAITH / mOB^lSD
  |l_    ll_    ll_ |  ll_ |  l     : lOOKIN' 4 mORE
 -!----i__ /----i__ /----l__ /----l__ /- -
      \/    \/s!p   \/    \/      nUP : CHROME  
     
      /\.__   /\___   __./\   /\_____  /\______ ___ __ _
    _._/ | \_._/ . \_._/ | \_._/ _____/._/ ______//__//_////
    |  !  |  |  |  |  |_____  |  ___| |
    |  .  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |:  |  |:  !  |:  !  |:  !  |:  !  |
    |l_ |  ll_    ll_    ll_    ll_    l
   - -!----l__ /----i__ /----i__ /----i__ /----i__ /- -
        \/    \/    \/    \/    \/
--------------------------------------------------------------------------

   
                     ____.
                    g@*~~VMW.
        `          ,. WA\KX@.e@@i
                   ]@W*@fmA*@@@
                   ]@@Yf'8Z*`]@
                   !@P+e/` g*WA
            '`       V@s V4[,WA`
    -                '*@mmWAf
                 ,.

        ,__        __mmms___      eXit pLanet M00NbOOt
        ]@*@@mm__  __mmA*f~`]@~~**@@m.
       _._@[ 'X8@@A*f~`    @[  m@f
  .   _mA***@@WmA*f~`       YW g@P
    m@PXgms.2V@.   _.     !@gWP`
    gAX@*,2@XMs@[__mmA*f`    __m@A~
   d@W@[ VfVM@@@f~`    __mmA*f~`    =
  ,gA!~~izKm@miW@@i ^iN mmA*f~`
  g@ANm@W_7~Vbm@@L@WmA*5@A`
_g@@Wm@WmK\M@@A@@K@@@ gAf`  _
@@f~` '~*@Wm_m2@*! @bWA!
    . ~~~~~`  Y@!         '`

----------------------------------------------------[ Cut the crap below! ]-


     iW.
     '@@m_
     !@*@@m_
.--------- Mi 'V*@@@mmm__.    i -------------------------------------.
|     '@.    ~~~V@i    ]b                   |
|      `@   _,m@@@'    ]@.                  |
|      Mb  i@@@A`is.    ]@      ,m    .        |
|      !@i  !@@f i@P     M[     W@i   ]!        |
|       !@.  '` @A     ]@     @~@   @        |
|       @W__  i@`      @i    ]@ Y[  d[        |
|      ,m@@K~*s ]@    mm  ]@.    ]@ '@ i@gWMW_      |
|      @f`Y@i  dA    M@  '@W    '@[ Yi,@Af 'Mb      |
|      `  M@.  M[    ]@  i@Mb    M[ ]b@P`   @      |
|        '@W. !@.   '@  ]P'Mi   ]W ]@P   iA      |
|^d1       !@W. Y@    Yb d[ 'Mi   @ ]@   gA      |
`----------------- ]@b  MW.   !@.,@!  Ms  ]A ]@   Wf ------------'
          Y@i  V@m_._m@fWdP   VW_ @[ ]@  ]P 
           ~   ~V**~` Vf    '*@WA ,@[  'Ns
                          '~    '
         DEONE [MORBID ^ DESTINY ^ FINESSE]
         WRAITH [MORBID ^ LSD]
         +46[0]651-711329
  .       NUP: CHROME  
  ]@                         _
  @.              ,gm_.      ___ Wf   @.
.-- Mb   ,____   ,gW@@@W_ iA` V@     gA~~*@P   '@. ---------.
|  '@  ,WA***MW.  g@*~ 'V@b A`  @[    @`  ][    'Ms     |
|  @[ g@~   !@. d@f   '@/`  @`  @s Mb       ,@W.    |
|  ][iA`    Y@i@P  gm. !@  ]P   @@ 'Mm__     iA`V@s   |
|  ]bW!    '@]@` i@`~M  @[ iP   @P  ~~*@@m_ _ ,@` '*Ms_  |
|  !@A     d@]@ @` '  ][ iA    @[    'VMW *WW[      |
|   M[    ,d@! @i @    ][,@`    Y[      Vb Y@m.     |
|   ][   _@A` M[ Mi  , ][][    ][ g     Yi]@~*Ws    |
|   ][   g@f  !@ 'Ms_gA ][@     W @     ]W @  ~    |
|   ][  d@!   Mi '~~  @!@     @.@.     @ M.      |
|^d1 d[  @[  .  'Ms   dA Mb    ,W*b!W     gA 'W.     |
`---- @   Mb.,d[  'V@s_,_WA` !@s  ,mA~ M.YW.   i@` 'N_   g@ '
   iA   V**~    V**f~  '*@mZ*~~  !W ~Mm_ ,_mA`   ~+mmmz*f` 
   ~`                      ~V**~~


 .-- ----- ------------------------------------------------- ------- ---.
     14-Jan-96, 19:40:19 this textfile passed Sky Tower #2 
 ·- ---- ----------------------------------------------------- ---- -- -·
 .  _ _                                .
 . ( Y ) Without a guy called something like sLURRY          .
 :  \|/  this file would never have made it and you wouldn't     :
 |  (º)  be watching it right now...                 |
 |  ¯                                 |
 `-------------------------------------------------> Call Sky Tower! <--'
                              _amm_
                            _a*"   ^q
 rEALITY bYTES!           _m*¤°°°°^^m,   ,¢¯  ©Mt  `_
                  ,¤¯      ¬\_ J       #
                  1        ¬w´       F
 +47 63 82 l8er          à         #       J
                  ¬w        Æ       F
                   °m,_   ___µµµØæw     ,"
 [·mADSEN / hNY^fLD^eMT·]       ___ZMmwµÆØØØØØØØØØÞ __aµw*#==va.__
                  ,*"¯   ÆØØØØØØØØØØ#W*°°"¯      "w
  [·aRCANE / dAT^eCR·]     /"    0ØØØØØØØØØØ@          F
  [·nUMEN / hNY^dAT·]     #      ¬@ÑØØØP°" ¬¾_        _¤
  [·fRENZY / eMT^eCR·]     #     æ0      ¶@m,_     _/
  [·bAFFLE / hNY^gRT·]     #    _æ' f      à ¬"^====*^°"
                 \aaam*°  Q      0
UPLOADER: bAFFLE!              ¶¸      0
  fROM: ·«( hNY!/gRT! )»·         °,_    _¹
                        ¬^-< aaa/~


    sPB WHQ · mOTION!^rOYAL SCHQ · cRUX^lSD^oLDSKOOL^iNTENSITY NHQ

       FAST! / NICE STAFF / 28k8 / 2 NODES / AMIGA&CONSOLE

            jUST cALL iT +47-515-93123 (RD)

                tELNET aVAILABLE

                 CHECKPO¡NT


  -(01-14-96 22:37:13)-- -- - --(BB-TxtAdder v0.9 by BiLBo BaGGins/M!^RNX)-


  .-----------------------------------------------------------------.
  |                                 |
 ____.___    .____          nD#1 +31-229-544-442 [33k6]  |
_\_ | _/_.____ |  / .____. _____   nD#2 +31-229-541-442 [33k6]  |
|  |  |  \| /__|  |__\___/_.  nD#3 +31-229-544-331 [21k6]  |
|_________|_____\_/___|  |    |_______             |
  |     |___________|________| ____/___.   aMiGA^cONSOLE  |
  |               |_________ |    pC^mODS^rEQ  |
  |  mANAGEMENT:    .______|___________|           |
  |            |  ____/_. ______            |
  | mUAD'dIB/mST/rYL   |  |   |__\_. _/.  ._____       |
  | wISHbRINGER/hOS   |_________|  |  |___|  _/__.     |
  | pYXiS / cOCAiNE        |________|  |    |     |
  | kILLRAVEN/mST!            |   |    |     |
  | mOTiVE pOWER/mST          __|_____________|     |
  | sCHWABENpOWER/HLM         _/ ___ |__.         |
  |                  | \___| |______.      |
  | uPLOADER: UFOk          |  |   | ____ |____.   |
  | lOCATiON: . MsT^LsD^PsG^iHS    |_________| \____|  |   |
  | miSCiNFO: 01-15-1996 09:36:01       |____|    |   |
  `-----------------------------------------------___|_______|-[t^]-'
                         _/ ___ |__. .___
                         | \___| | |  |
                         |  |   |_|  |
                         |_________|_|  |
                            | \____  |
                            |_________|


  .--------------------------------------------------------------------.
  | / /              .                 \ \|
  |/ /   ________________ _____|\_____    ___________     \ :
  : /   \______ ______/ _\_  l__ _/_   _\_  _____/     \|
  |/   tsar1/   \  /   __/   \  /   __/_____     !
  |      /    \ /    |    \\//    l    \    |
  !     /__________\/________|_________\/_____________w^s_\    |
  |                                  :
  |       /\                           !
  : _ ___/\  // \ _______ /\_____ ________  ____________ _________|__
  |_\______\ //  \\   Y   / _\____ _/_ _\_ _______/_\_ _______/
  /    | \_   \\____ l ____/ /   |  \/   ____/ /   ____/|
  /   ______/    \ /    \ /   |   \    |  /    | !
 /________| /     /_________\/______________\______| /_________| :
  | :   /____________\                      ! .
  `--------------------------------------------------------------------'