scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/-e-nart3.txt

File size:
31 616 bytes (30.88K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 32

Preview

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
      THaT WaS ThE CoMMeRCiaLS --- aND NoW iT'S SHoWTiME !¡!  
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  __________________________________________________________ ________
  \_____ ¬\___ /_____ ¬\_______¬\______ ¬\______ ¬\______ ¬\/  ____/
   |. |  \ ¬\/\|. ¬  \|. : : \/  |  \|. |  \|. |  \____ ¬\
   || :  \  \| :  \| | |  \  :  \| |  \| :  \ :  \
   |______ /__ /___|__ /__|_|_ /______ /___|__ /______ /_____ /
      \/  \/    \/    \/    \/    \/    \/ ÷e÷ \/
  __________________________    _________________ _______________
  \_____ ¬\______ ¬\______ ¬\    \_____  ¬\. | ¬\/  ________ /
   |. ¬  \|. |  \|. |  \    |. ¬ __/  |  \____ ¬\ |.¬\/\
   || :  \| |  \| :  \   || :  \  :  \ :  \||  \
   |___|__ /___|__ /______ /   |___|__ /______ /_____ /|___ /  
      \/    \/    \/       \/    \/   \/   \/                                    ·
   ·                                 :
   |                                 |
-----+------------------------------------------------------------------+--
   |Ø··                              ··Ø|
   |·    JuST FÊÊL FRÊÊ Tø GÎVÊ øuR åWÊSøMÊ BøåRÐS å CåLL !    ·|
   |    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    |
   |                                 |
   |  PLeåSuRe ÐøMe (EHQ) #1   43-223-885-43     [3 Nodes] |
   |  ÐåRK TøWeR  (USHQ) RD   1- 801-476-9068    [2 Nodes] |
   |·                                ·|
   |Ø··                              ··Ø|
  --+------------------------------------------------------------------+-----
   |                                 |
   |                                 ·
   :
   ·                                    
    __________________________________________ ____________________
    _\_________     ¬\     ___    ¬\_\_________     ¬\
   /.     /     /.    /      /.     /     /  
   //     /     //    /      //     /     /
  /__________/________ /___________________ /__________/________ /
            \/          \/          \/ 
     ______________________________________________________________ 
    _\_________     ¬\__________     ¬\___________    ¬\ 
    /.    __/     /.   __/  ______/    /.     /
   //    \      //    \      /    //     /
   /__________/________ /_________/________ /    /_________ /
             \/          \/          \/  

    ______________________________________________________________ 
   _\_________     ¬\__________     ¬\___________    ¬\
   /.    __/     /.   __/  ______/    /.     /
  //    \      //    \      /    //     /
  /__________/________ /_________/________ /    /_________ /
            \/          \/          \/  


    ­«·»­­­·­­·­··­··· Ñ ó Ñ  À R T  À R T -]|[- ···­··­·­­­«·»­
            YeaH I JuST DoN'T sToP... 

  aLTHoUGH THiS TiME I HaD PRoBLeMS To 'FiND' GRoUPS WHo MiGHT NeeD a 
 GooD-LooKiNG aSCii  8)))) .... WeLL I FoUND SoME --- BuT FeeL FREE To
 To CoNTaCT Me, iF yOu aRe sTiLL seaRCHiNG FoR Mo' aSCii'S FoR YoUR cReWS!

     aDDiTiONaLLY, I HaVE SoME NeW VaRiaTioNS iN THiS TiME ...


     So, HaVE a LooK aND iF yOu LiKE iT --- FeeL fREE To uSE iT....
     JuST DoN'T cHaNGe aNyTHiNG aND DoN'T ReMoVE tHe ÷e÷ - BaNNeR


   THiS CoLLeCTioN FeaTuReS: ­­­ <ø1> Description aSCiiS <Amiga>  ­­­
                ­­­ <ø2> Description aSCiiS <CoNSoLeS> ­­­
                ­­­ <ø3> BBS Logos           ­­­
                ­­­ <ø4> Big Crew Logos        ­­­

           HÊRÊ åRÊ m¥ GRÊÊTÎÑGS Tø ThÊ CøøLÊST:
           -÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-         

           ÀLL ÐÙÐÊS ÎN ÐÎÀMøÑÐS & RÙST WøRLÐWÎÐÊ
             hÝPÊR & Ps¥çHøPÀTH; ÀLÎÊÑ X 
  ÐÀLÀÎ LÀMÀ & fRÊÙÐ/ GLøBÀL øVÊRÐøSÊ; sÑøW, RøFøÊ, WøTW, ÎçÊ/ ThÊ SÎLÊÑTS 
  ThÊ $hÀÐøW, RÊÐ ÐÊVÎL, MCÎ & ÐøøM/ ÐÙåL CRÊW^ShÎÑÎÑG; ThÊ fLÝ/ çHRÝSÊÎS
      PøLÀRÎS, /\ÑøME, MÀRk, RøÑÑÝ & SÀMÎR/ ZÊÑÎTH; TRÀÐÊ/ SCøøPÊX,
   TøM, PÙLSÀR, sÑÀKÊ, x×x, HøWÎÊ!, PÙLsTÀR, Ê×ÀGÊ, ..../ ÀGÑøsTÎC FRøÑT  
     SÎÐ VÎCÎøuS/ pRøÐÎGÝ ; ThÊ BÎKÊR/ LSÐ; À×E & ÙFø/ SuBMÎSSÎøÑ
      wHÎZ/ÊÑÐLÊSS PÎRÀCÝ; WÎÑTÊRMÙTÊ & ÑÎTRø/ cRÝsTåL; s¿ÑJ¿Ñ
  sLåVÊR & BLøøÐWøLF/ ÀFL; PRÀÝÊR/ ÊÑÊRGÝ; ÀCÎÐ/ PÀRÀÐøX; PÎCÀRÐ/ ÀNTHRøX


    AND OF COURSE ALL THOSE C00L ASCII-DUDES WHOSE WORK I APPRECIATE :

  RøTøX, ÀMBLÎÑ, sKÎÑ, GøÐHÊÀÐ, RÊÐsKÎÑ, ÐÎøÑ¥SÎøS, RÀT, MÊTÀLBÀSHÊR, GÊM
   RÊÐ ÐÊVÎL, BøøMÊR, MÊTÀLLÎKÀT, sPLÀTT, Ù-MÀN, ÊÑFøRCÊR, ÀÑF, KÀøZ, 9¹¹ 

        sÎGÑÊÐ: ÊxøçÊT/ ÐÎÀMøÑÐS & RÙST -^- PÀRÀMøUNT            CønTaçT Me FøR An¥ ReA$øN$ øN: - PøiNT BLaNK    +1-6o6-581-3776 {GOD USHQ}
                - PaRaDiSe LøST  +49-273-56699 
                - oR oN MoST US-ELiTe-SySTeMS iNCL.
                 HoUSE oF PaiN, PiRaTE'S HaVeN + RTN
                - aND oF CouRSe oN tHe RuLiNG Ð&R-BoaRDS!!! 
      «·»­­­ HeRe iS ThE DeSCRiPTioN FoR ThiS oNe ­­­«·»
        1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­
          ________ ______  ___________/|__
          \___ \_ Y _/ _ \_/ ______ \_ __/
          / ___/ . \ | / |_/ ___/ | 
          \_______|__\___/\____\____/\__|rd 
          iN YER FACE WiTH THE iRRESiSTiBLE:       
           N o N  A R T  A R T -]|[-         ^^^ THaNKS To ReD DeViL FoR ThE LoGO ^^^     aT FiRST SoME iNTRODuCToRY WoRDS To SoMeWHaT DiCKHeaDS:
  So yOu tHiNK iT WaS a CooL THiNG STeaLiNG oNe oF My aSCii'S WiTHouT a
       MeNTioN --- aaaaaW yOu LaMeRS, SuCK My DiCK...


            TaKe a LooK 4 YouRSELF.....:
            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 


 _ _ _____________________ ____________      
 \_ _/   __________  \/      /      DiZ oNe WaS ReLeaSeD
   /    |/   |   \   |___/___     iN NoN aRT aRT VoL.II
 ÷e÷\    |\   :   X   :   /     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   \ _____: \ _________/ \ ________/  
­­­­­­­\/­­­ThE­­\/­øRGaNiZeЭ­\/­­­­cRiMe!­ 


  ______________________ ____________
 1 \___/   ________  \/      /  1     NoT BaD, BuT sTiLL 
 9  /    |/  |  \   |___/___ 9     QUiTE oBViOUS I GuESS! 
 9  \    |\  :   X   :   / 9     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 3   \ _____: \___|__ / \__________/ 3
===The==\/==NewComers===\/===Present========

HeRe aRe SoMe VeRY iNTeReSTiNG MeSSYS...


ToM     : Where are my mothafukin tapes? :)))))))
SiD ViCioUS : Hi Manu, hope u're having a niiiiiiice holiday!!
PoLaRiS   : Always ver nice + interesting chats with you, Bernie...
        when is the next one???  8))))))
ReD DeViL  : Awwww Rob, your Ascii's are soooo cute, hehe 
/\NoME   : Where are you???
ThE sHaDoW : YuK, heh! How is life in Bosnia these days, Adam? 
RoNNY    : We should sort that thing out soon, shouldn't we?
DaLaI LaMA : Things are really going fine, don't they? 8)))))
To all other: Spread + just luuuuuuuv diz! 8)


             ----> SHoW TiME !!! <----

«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 ·                                     
 ·       ·­­­·« ø1 »·­­­·ÐÊSCRÎPTÎøÑ ÀSCÎÎS <ÀMÎGÀ>·­­­·      
 ·                                     
«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


   ··· aBYSS ··· aCRiD ··· aDaLaTS ··· aGNoSTiC fRoNT ··· aRiSE ···
  ··· cHRYSEiS ··· CoMaX ··· DaMoNeS ··· DiaMoNDS + RuST ··· FaiTH ···
 ··· FaiRLiGHT ··· FuCK THaT PRoTeCTioN ··· FuSioN ··· GLoBaL oVeRDoSE ···
 ··· JuSTiCE ··· oUTLaWS ··· NeMeSiS ··· PLaTiN ··· PRoDiGY ··· ReBeLS ···
             ··· ToXiC ··· WiZZCaT ···

1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{aBYSS}·­·
_____________________ ___ ________________ 1
\_____ ¬\____  ¬\ V ¬\/  ____/  ____/ 2
 /  ¬  \ | __/__.  \____ ¬\____ ¬\ 3
/  |   \ ·  \ |   \ |  \ |  \ 4
\____|___ /____ /______ /_____ /_____ / 5
·­­­­­­­·\/·÷e÷·\/·­­­­­·\/·­­­­·\/·­­­­·\/· 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{aCRiD}·­·
  ____/\  ______________/\____________/\  1
 _\___ \ _\___________  \__________  \ 2
 /  _|  \   |_|____¬  _/  |  |  \ 3 
/  \_  \  ·   /|  \  |  |  / 4 
\_____|   \______ /_|   \___|______ / 5
­­­­­­|______\­÷e÷­\/­­|______\­­­­­­­­­\/­­ 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{aDaLaTS}·­·
__________________ __. ____________________ 1
\____¬\____¬\____¬\/ |_\____¬\___ ___/ ___/ 2
 / ¬ \ | \ ¬ \ | ¬\ ¬ \/  |____ ¬\ 3
/  |  \ |  \ |  \ |  \ |  \  |  |  \4
\___|_ /___ /_|_ /___ /_|_ / __|_____ /5
­­­­­­\/­­­­\/­­­­\/­­­­\/­­­­\/\/­­­­­­­­\/­6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{aGNøSTiC fRøNT}·­·
    A·· G·· N·· O·· S·· T·· i·· C     1
____________________________________________ 2
\_   ______  ¬\_____ ¬\____ ¬\___ ___/ 3
 |   __> ¬  _/  |  \ |  \/  |  4
 |_____|____|___ \_______ /__|__ /\ __|  5
«·»---------÷e÷-\/-------\/---·--\/--\/--«·» 6 
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{aRiSE}·­·
  /\______________________________________ 1
 / _ ¬\______  \____/  ____/  ____/ 2
 /  |  \  ¬ __/  |_____ ¬\  ___)__ 3   
/  .  \  |  \  |  · ÷e÷\  ·  / 4  
\____|____/___|____/____|_________/_______/ 5
X·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·X 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{cHRYSeiS}·­·
 ___________________ _______________________ 1
/ .__/ | ____ ¬\ V / ___________/ ___/ 2
  |_|_ _ | ¬ _/\_  \___ ¬\ _)_ ¬\___ ¬\ 3
\___ /_|__|__|_ \___ /___ /____ \_/___ / 4 
+---\/----------\/÷e÷\/----\/-----\/-----\/+ 5
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{CøMaX}·­·
 /\____________/\___ _________/\____ ___/\ 1
 /    / .  __ V  ____  \_ V __/ 2
/  |___/  |  \ \ /  \ ¬  \ .  ¬\ 3
\  ·  \  |  / V   \ |   \ |   \ 4 
 \_____ /\______/___|___ /_|___ /_A___ / 5
­­÷e÷­­\/­­­­­­­­­­­­­­­­\/­­­­­­\/­­­­­­\/­ 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{DaMoNeS}·­·
_____ ____ __ __ _________ ____ ______ 1 
\___¬\/ _¬\/ V ¬\/ .¬\____¬\/  ¬\/ ___/ 2
| | \ | \ \ / \ | \ | \ | \___ ¬\ 3
| ·  \ .  \ V  \|  \ |  \ |__/ |  \ 4 
|____ /_|_ /_|__ /____/_|_ /____:____ / 5 
­­­­­\/­­­­\/­­­­­\/­­­­­­­­­\/­­­­­­­­­­\/­ 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{DiaMoNDS+RuST}·­·
·­ ­­ Ð · i · å · M · ø · N · Ð · S ­­ ­· 1
 __________ ________. /\_________________ 2
 \_____  ¬\/  |  |/  ________ ____/ 3
  |  .  _/  |  |_____  ¬\/   |   4
÷e÷|___|___ \_________|_______ /\ ___|   5
«----------\/---------·-------\/--\/---·--» 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{eSSeNCE}·­·
.____________________________ ____________. 1
| ___/ ___/ ___/ _______ \/ ___/ ___/| 2
| __)\___ \\___ \  __)| | \ |__|_ __) | 3 
| | \ | \ | \ | \ |  \ ·  / | \| 4
|___ /___ /___ /___ /__|_ /__ /___ /| 5
·­­­\/­­­­\/­­­­\/­­­­\/­­­­­\/÷e÷\/­­­­\/­· 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{FaiTH}·­·
: ______________________________________  : 1
| \_   ______ ¬\__________ _  | ¬\ | 2 
| |   __> ¬  \  |/   |  .  \ | 3
| |_____|____|__ /____|\ ___|____|__ / | 4
+-÷e÷------------\/-------\/-----------\/--+ 5
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{FaiRLiGHT}·­·
  ______________________________________  1
  _\  ________\   /\_____  ______/  2
 /ø   ______/ø   /____/ø    /    3
 //    /  //   /   \    / FAiR  4
 \_____ /÷e÷ \___________ /\___ / LiGHT! 5
-­­­­­·\/·­­­­­­­­­­­­­­­·\/·­­­·\/·­­­­­­­- 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{FTP}·­·
.________________________ _________ ____ ___ 1 
|.  _______ ______  ¬\          2
||  ___)/.  |. ¬_____/   FuCK THaT   3
||  | // ÷e÷||   \    PROTECTiON!  4
|_____| \ ____|____ / ___________ ____ ____5 
     \/     \/            6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{FuSiøN}·­·
.____________ __________________________ : 1
:  _____ | ¬\/ ______{___}____ ¬\____ ¬\ : 2
|  __> |  \____ ¬\:  \  |  \ :  \| 3
|   \  :  \ :  \  \ :  \ |  \ 4
|___ /\_____ /_____ /__ /_____ /_|__ / 5
+­­·\/·­­­­­·\/·­­­­·\/÷e÷\/·­­­­·\/·­­­·\/+ 6 
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{GLøBaL øVeRDøSE}·­·
o--- -- - - /\_________________________/\ -o 1
| GLøBaL /  ____________ ¬\_______  \ | 2
| øVeRDøSE/  |  ¬\/  |  \|  |  \| 3
| GiVES U:\_______ /\_______ /|_______ /| 4
o-----------------\/-----÷e÷-\/---------\/-o 5
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{JuSTiCE}·­·
_______._____ /\_________:_________________ 1
\____ | | ¬\/ _______ ____/ .___/ ___/ 2
/  | | |  \___ ¬\/  | ¬\ |__|_ _)__ 3 
\ ____|____ /____ /\ _|_ /____ /___ / 4 
+\/---------\/-----\/--\/÷e÷\/-----\/----\/+ 5
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{NeMeSiS}·­·
______ _________ __ _______ _________ _____ 1
\___ ¬\  _____ V \  ___/ _______/ ___/ 2
| |  \ __)_ \ / \ __)\___ ¬\  |___ ¬\ 3
| |  \ | ¬\ V  \ | ¬\ |  \ | |  \ 4
|__|__ /___ /_|__ /___ /___ /__|____ / 5
­­­­­­\/­­­­\/­­­­­\/­­­­\/­­­­\/­­­­­÷e÷\/­ 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{OuTLaWS}·­·
_________ ___________. _______._ __________ 1
\___ ¬\ V ¬\_ ___/ | \___  | VV ¬\  ___/ 2
/ |  \ |  \  :  |_/_ ¬  | ||  \___ ¬\ 3
\ ·  / :  /  |  · / |  | ··  / : / 4 
 \____/_____/\___|_____/__A___|_____/_____/ 5
«»·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­÷e÷·«» 6         
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{PLaTiN}·­·
____________+____________________________  1
\____  ¬\ |\______ ¬\ _ ¬\__ /____ ¬\  2
 : ¬____/ |__:__ ¬  \ |  \¬\/\  :  \ 3
 |   \  :  / :  \|   \  \ |  \ 4
 |___ /______ /__|__ /|___ /_ /__|__ / 5
»>÷e÷\/­­­­­­­\/­­­­­­\/­­­­­\/­­\/­­­­­­\/« 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{PRøDiGY}·­·
_______________________________________ __  1
\___ ¬\__ ¬\___ ¬\____ ¬\___/ ___  V ¬\ 2
 / ¬___/ ¬ _/ |  \ |  \ ¬\ | ¬\__.  \ 3
/  |  :  \ ·  / ·  /  \ ·  \ |  / 4
\____|___|___/\____/|_____/____/___ /____/ 5
·«<­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­÷e÷\/­­­­>»· 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{ReBeLS}·­·
________ _____________ _______ _.  _______ 1
\____ ¬\ ________ ¬\ ____/ |__/  ___/ 2
 / ¬ _/ __>_| | _/ __>_  | ¬\____ ¬\ 3
/  |  \ | ¬\ |  \ | ¬\ |  \ |  \ 4
\___|_ /____ /____ /____ /____ /____ / 5
+--÷e÷\/-----\/-----\/-----\/-----\/-----\/+ 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{TøXiC}·­·
_________________ ____ ___________ _________ 1
\___ ________ ¬\_  V  _______/     / 2
 /   |/  |  \    \   |  |___/_ 3
/   |   | ÷e÷\ |   \  |  |  / 4 
\ ____|\________ /__A___ /____|______ / 5
o\/--------------\/-------\/------------\/-o 6
1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{WiZZCaT}·­·
 _______._________ ______ __________ _____. 1
 / | | \______ ¬\___ ¬\ ______ ¬\___ | 2
/  | | | | ____/ ____/ |_|__¬  \/  | 3
\  · · | | |  \ |  \ |  /|  \  | 4
 \ _____|__|____ /____ /___ /_|__ / __| 5
--\/-----·-------\/-----\/----\/-----\/\/÷e÷ 6«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»
 ·                                     · 
 ·       ·­­­·« ø2 »·­­­·ÐÊSCRÎPTÎøÑ ÀSCÎÎS <CøÑSøLÊS>·­­­·      ·
 ·                                     ·
«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»


     ··· F.u.C.K. ··· LeGeND ··· PaRaMoUNT (2) ··· RoMKiDS ···

1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{F.u.C.K.}·­·
+-_______________ _______________- - -- --+ 1
| \_  ____ | ¬\/  .___  | __/ FøRGiVE | 2
| |  __)  |  \  |__|_ . ¬\ uS cRaZY| 3
| |____| \_____ /_____ /__|_ /  KiDS | 4
+-----------÷e÷-\/------\/-----\/----------+ 51­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{LeGeND}·­·
+--__. - ________________________________--+ 1
| / | / ____/ ____  _______ ¬\___. ¬\ | 2 
|/  |_/__ _)_/_ | ¬\  _)_/_ :  \ |  \| 3
/  :  / ·  / :  \ ·  / |  \ |  \ 4 
\_______/_____/_____ /_____/__|__ /____ / 5
+---------------÷e÷-\/------------\/-----\/+ 6 1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{PaRaMøUNT 1}·­·
____________/\_ _________________      1
\_______  \ V ¬\  __  ____/ PARAMoUNT 2 
  /  ¬____/ \ /  \ /  |   +-------+ 3
 /   \   V   \/   |   RELEASED: 4 
 \______/\____|___ /\_____|        5
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 61­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{PaRaMøUNT 2}·­·
__________ _____________________      1 
\_____  ¬\/o ___________ _____/ PaRaMoUNT 2
 /o ¬____// : :  \ /o  \   ·­­­­­­­· 3
//   \ //  | |  \//   \  ReLeaSeD: 4
\______/ \____|_|____/\_______/÷e÷      5  
· ·· ··· ··­ ·­­ ­­­­­­­­­­ ­­· ­·· ··· ·· · 6  1­­­5­­­1|0­­­5­­­2|0­­­5­­­3|0­­­5­­­4|0­­­«·» ·­·{o }·­·{RøMKiDS}·­·
______/\ / \___ ______.__________/\ ______ 1
\____  \// \ V ¬| ¬| \_______ X ___/ 2
 : ¬ _//  \ ·  | · _/ ¬| |  \__ ¬\ 3
 | :  \   /   | . \  | ·  / :  / 4
 |__|____X___/__V___|__|___X__|_____X_____/ 5«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»
 ·                                     · 
 ·           ·­­­·« ø3 »·­­­·BBS LøGøS·­­­·           ·
 ·                                     ·
«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»«·»­­· BeYoND DeaTH ·­­«·»


 ____:______ ____:______ ____:____  ____:____  ____:____  ____:____ 
._\____   ¬\/  ______/ /  V  ¬\ /    ¬\ ._\____  ¬\ ._\____  ¬\
|   |  ___/   ___>___/   |   \   |   \|   |   \|   |   \
|   |   \   |   ¬\___ |   \  |   \   |   \   |   \
|   :   /   :   /   ·   /  ·   /   |   /   :   /
|___________/\___________/____________/___________/|_____|_____/|___________/ 
   ·      ·      ·      ·      ·      · ÷e÷  
     ____:____  ____:______ ____:___________:__________:____   
    ._\____  ¬\ /  ______/._\____  ¬\_____ ·_____/  |  \
    |   |   \   ___>___|   ¬   \ /   \ /   ·   \
    |   |   \  |   ¬\   .   \/    \   .   \     
    |   :   /  :   /   |   /\    /   |   /
    |___________/___________/|_____|_____/ \_____/ \_____|_____/     
       ·      ·      ·      ·     ·        
«·»­­· bLaCK RoSeS ·­­«·»


    ________________.     _____ _________________._______
   __\____  ¬\   |    __\__ ¬\/      /  |   /
   :   |  _/_  |______ /  |  \   |_____/_  : ___/
   |   :   ¬\  |   ¬\  __  \  |   /     ¬\
   |   ·    /  :   /  \_   \  :   /   |   /
   |___________ /________ /______|   \_____ /______|___ / 
         \/     \/  ÷e÷ |    \  \/      \/
                   |________\ 
   __________ __________ _______________________________________ 
  __\____  ¬\_\_____  ¬\/   ______/   ______/   ______/
  :   ¬  __/   |   \______.  ¬\   ___>__\______.  ¬\
  |   :  ¬\   |   \   |   \   |   ¬\   |   \
  |   |   \   ·   /   :   /   :   /   :   /
  |______|    \________ /__________ /\_________ /__________ / 
     |    \    \/      \/      \/      \/
     |_________\
     ·                              «·»­­· cRaCKPoiNT ·­­«·»


       _______________________________ _____________________
      /   ___________  ¬\______ ¬\/   _____   |  / 
      /   |___:__  ¬  __/   ¬  \   |___:___   _/_
      \   :   /  :   \   :   \  :   / :  ¬\
      \________ /____|___ /_____|___ /________ /___|___ /
         ÷e÷\/     \/     \/     \/    \/ 
       ____________________________________________________ 
       \______  ¬\______ ¬\_____ /_______ ¬\_______ /
       :  ¬ ____/   |  \  ¬\/\:   :  \ : ¬\/\
       |    \ \   :   \   \   |   \ |   \
       |______ / \________ /____ /_____|___ / |____ / 
           \/      \/   \/     \/    \/  
«·»­­· EuRoPE'S HeART ·­­«·»


  /\____________._______________ _______________/\_________/\ _________
 /  ______  |  ______  ¬\/  . ¬\_____  \  ____// \/  ____/
 /   __)__/  |  \  ¬  __/  |  \  ¬ ___/  __)_\ /\____  ¬\
 \   :  ¬\  ·   \  |   \  |  /   \   :  ¬\/   :   \
 \_______ /__________/___|___ /\_______/|____ /\_______ /__________ /
     \/          \/        \/     \/      \/
   /\____._____ ____________________/\____________________________/\
  /   |  ¬\/   ___________   \________   ¬\_    _  /
  /       \   ___)__  ¬   \   ¬  __/    |___/ 
  \    |    \   :  ¬\  |    \   |   \   ÷e÷|
  \______|_____ /_________ /___|_____ /_____|____ /\_______| 
         \/     \/     \/      \/          «·»­­· GaTeS oF aSGaRD ·­­«·»


 ______________________________________________     ____________________
 /  .__________ ¬\  __ _  _____/  ____/     /  . ¬\   ______/
/  |  ¬\  ¬  \ /  |  __>________ ¬\    /  |  \  ___>
\  |   \  |   \/   |  :  ¬\  :  \    \  |   \  |
 \_______ /___|___ /\_____|_______ /_______ /    \_______ /____| 
   ÷e÷\/    \/    ·    \/    \/         \/
 ____________ ____________________________________________________________
 \_______  ¬\/   ______/   .____________  ¬\_______   ¬\_____.  ¬\
 |   ¬   \_______  ¬\   |  ¬\   ¬   \   ¬  __/   |   \
 |   |   \   :   \  |   \  |   \  |   \   |   \
 |_____|____ /__________ /_________ /____|____ /____|____ /__________ /
       \/      \/     \/     \/     \/      \/ 

«·»­­· MaDMaN'S SaNKTuaRY ·­­«·»


 /\
 / \__ ____________/\__________ _____ _______________________/\___________
 \   V   ______  \_____. ¬\/   V ¬\______ ¬\______ ¬\/   _____/ 
 /      \  ¬  \  |  \  \ /  \  ¬  \  |  \______  ¬\ 
/   \ /   \  |   \  |   \  V   \  |   \  |   \  :   \
\   V   /___|___ /_______ /____|___ /___|___ /___|___ /________ /
 \_____|___ /    \/    \/     \/    \/    \/   ÷e÷\/
      \/                                
 /\____________________/\____._____/\___________________/\____________ ____ 
/  _________ ¬\____  \  | __/  __ _  | ¬\____  \____  ¬\ V  ¬\
\_____  ¬\ ¬  \ |  \ .  ¬\ /  |  |  \ ¬  \ ¬  _/__.   \
|  :   \ |   \ |   \ |   \/   |  ·   \ |   \ |  \ |   /
|________ /_|___ /_|___ /_|___ /\ ___|_______ /_|___ /_|__ /_____ / 
     \/   \/   \/   \/ \/      \/   \/   \/   \/ 
«·»­­· øBiTuARY ·­­«·»


  /\_____ __________ ____________________/\ _________ ___________ ___ ___
 /  . ¬\_____  ¬\____  _  __  |  \______ ¬\______  ¬\  V ¬\
 /  |  \  | ___/  ¬\ /   |  |  \  |  \  |  __/  |  \ 
/   |   \ |   \   \/   |  |   \  .   \  .   \___.   \
\   |   / ·   /   /\   |  ·   /  |   /  |   /  | ÷e÷/
 \_________/______ /___ / \ ___|_______ /____|__ /____|__ /_______ /
         \/  \/  \/      \/    \/    \/    \/

«·»­­· POiNT BLaNK ·­­«·»


     _____________ _________ _________________________________
     \_______  ¬\  .  ¬\_______________  ¬\  _  ____/
      /  ¬ ____/  |   \    \   |   \ /   |
      /    \   |   \   /   |   \/   |
      \______ /\__________ /_____/______|____ /\ ____|
         \/      \/         \/ \/
   ______________ ______.  ____________ ___________ _____.______
   \________  ¬\   |____\_______  ¬\_______  ¬\   | ___/
    /   |  __/   |  ¬\/   ¬   \   |   \     ¬\
    /   |   \   |   \   |   \  |   \  | ÷e÷ \
    \__________ /__________ /_____|____ /____|____ /___|____ /
         \/      \/      \/     \/     \/ 

«·»­­· ThE eLeCTRiC Cø. ·­­«·»


           ____________________ ___________
           \_______ /   | ¬\/   _____/
             : ¬\/\     \   ___>___
             |   \  :   \  :   /
             |____ /____|___ /_______ /
              ÷e÷\/     \/    \/
  ______________.  ____________________________________________________
 /  _____/  :  /  _____/  _______ /_____  ¬\___ /  ______/
 /   ___>|__  |__/___ ___>/__  |__:__¬\/\  ¬  __/ ¬\/\  |______
 \   :   /  :   / :   /  :   /  \  :   \   \  :   / 
 \_______ /_______ /______ /_______ /__ /___|___ /____ /______ /
     \/    \/    \/    \/  \/    \/   \/    \/
               ___________________            
              /  ____________ ¬\ 
              /   |____/_  |  \  
              \   :   /  :   \   
              \_______ /\________ / 
                  \/     \/«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»
 ·                                     · 
 ·          ·­­­·« ø4 »·­­­·BÎG cRÊW LøGøS·­­­·          ·
 ·                                     ·
«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»

«·»­­· PaRaMoUNT ·­­«·»


___________ ____ ________ _____/\___ ___ ______ ______ ____________________
\______  ¬\_ ¬\____  ¬\__ ¬\  V ¬\/ . ¬\/ | ¬\____ ¬\  _ ____/
 /  ¬ ___/¬  \ ¬  _/ ¬  \ \ /  \ |  \ |  \ |  \ /  |
 /    \ |   \ |  \ |   \ V   \ |   \ |   \ |   \/   | 
 \_____ /__|___ /_|__ /_|___ /__|___ /_____ /_____ /_|___ /\ ___|
  ÷e÷\/    \/   \/   \/    \/   \/   \/   \/ \/
«·»­­· ZeNiTH ·­­«·»

  _____________________________________ ________________________________
 _\______   /.  ________\____   ¬\_\   /____  ______ _/_   /
 /.  _______//  _______/.  /   /. \___/  /.   /. ¬\___/  /
//  /   //  /   //  /   //   /  //   //  /   /
\_________ /\_________ /_____/____ /____ /÷e÷ \____ /_____/____ /
·­­·­­­­­­\/­­­­­­­­­­­\/­­­­­­­­­­­\/­­­­­\/­­­­­­­­­­\/­­­­­­­­­­­\/·­­·«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»

ThE pReViøUS ReLeaSeS:
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­«·« o1 »·»­
 __________________  ___________________ 
 \___________   ¬\  \___________   ¬\ 
  /    /    \  /    /    / 
 //    /    / & //      ____/ 
 //        /  //    /   ¬\  
 \______________ /  \_______/______ /÷e÷
 {DiaMøNDS&RuST}\/{pReSeNT 2DaY fOr u}\/  
    ExøCeT's FiRST aSCii-CøLLeCTiøN


­«·« o2 »·»­
 .                   .
 -:÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷:-
 :    ExøCeT/ ÐiåMøNÐS & RuST    :
 :iN YeR FaCe WiTH HiS 2ND aSCii CoLLy!:
 :   --- NøN åRT åRT VøL.II ---   :
 -:÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷-÷:-
 ·                   · 

­«·« o3 »·»­
·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·
· ExøCeT/ D&R sTYLeS uP YoUR BoaRD WiTH: ·
·   «·»- BBS DeLuXE VoLuME 1.o -«·»   ·
·  CoNTaiNS aLL eSSeNTiaL aSCii-sTuFF  ·
·   yOu NeeD FoR a GooD-LooKiNG BBS!   ·
·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·

«·»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«·»

«·»­­· sTaTiSTiX ·­­«·»


FooD    : NoTHiNG sPeCiaL DuE To a cHRoNiCaL DiaRRHoeA --- BLeRK
SoNiC TeRRoR: MiNiSTRY, NöSFERÄTU, GoD iS LSD, DiVE, SPERMBiRDS, SEX PiSToLS
        PAiLHEAD, CHRiSTiAN DEATH, CALVA Y NADA, CURRENT 93....
DRiNK    : MiNERAL WATER, TEA [ cf.above :( ]  
MY THX 2  : JANA (my girlfriend), SVEN + MY JUMPiNG PUMPiNG MACHiNE BRAiN
   


 
  oK 2 SaY GooDByE 'TiL My NeXT PRoDuCTioN, eH? CyA SoMeWHeRE LaDS !¡!

           siGNeD: EXoCET/ DiaMoNDS + RuST
          ReLeASE DaTE: o7-o3-93 --- 16.3o CET


·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·
@BEGIN_FILE_ID.DIZ   ________ ______  ___________/|__
   \___ \_ Y _/ _ \_/ ______ \_ __/
   / ___/ . \ | / |_/ ___/ | 
   \_______|__\___/\____\____/\__|rd 
  iN YER FACE WiTH THE iRRESiSTiBLE:
    N o N  A R T  A R T -]|[-
@END_FILE_ID.DIZ