scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2022­/­lostparty22­/­graphics/summertime.prg

File size:
10 500 bytes (10.25K)
File date:
2022-07-10 11:34:12
Download count:
all-time: 1 807

file_id.diz

Tytu³: "In the summertime"
Nazwa konkursu: Graphics Compo
Autor: Operator Teleksu (znaczy ja, Tobiasz Stamborski)

Kilka s³ów:
Poniewa¿ Lost Party odbywa siê w œrodku lata, nasune³a mi siê na myœl
piosenka, stary przebój Mungo Jerry, i st¹d praca przedstawiaj¹ca wokalistê
zespo³u z teledysku do utworu "In the summertime".

Grafika powstawa³a trochê w Aseprite a trochê w Multipaint'cie.