scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2018­/­dihalt18lite­/­lowend_gfx/sh-shinshil_vs_paphos.zip

File size:
18 233 bytes (17.81K)
File date:
2018-01-14 01:37:17
Download count:
all-time: 4

Screenshot (by Demozoo)

Screenshot

Preview

 • file_id.diz 137B
 • ShvPa.png 1.53K
 • ShvPa.scr 6.75K
 • steps/ dir
 • steps/00/ dir
 • steps/00/0_.scr 6.75K
 • steps/00/1_.scr 6.75K
 • steps/00/2_.scr 6.75K
 • steps/00/3_.scr 6.75K
 • steps/00/4_.scr 6.75K
 • steps/00/5_.scr 6.75K
 • steps/00/6_.scr 6.75K
 • steps/01/ dir
 • steps/01/0_.scr 6.75K
 • steps/01/1_.scr 6.75K
 • steps/01/2_.scr 6.75K
 • steps/0_.scr 6.75K
 • steps/1_.scr 6.75K
 • steps/2_.scr 6.75K
 • steps/3_.scr 6.75K

file_id.diz

Name:Øûíøûë ïðîòèâ Ïàôîñà(ðàçäèðàþùèé ïàñòü Ïàôîñó)
Nick: Sh
RealName: n/a

Description: ïðèëîæèë steps íà ïîòåõó ñíîáüþ ñ zxart.ee