scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2015­/­multimatograf15­/­8bit_graphics/love_is_lamp.zip

File size:
18 968 bytes (18.52K)
File date:
2017-04-10 05:45:02
Download count:
all-time: 21

Preview

  • file_id.diz 511B
  • love is lamp.PNG 14.51K
  • love is lamp.scr 6.75K

file_id.diz

Ðóññêèé:
Íàçâàíèå: Ëþáîâü ýòî ëàìïà
Àâòîð: Êàêîñ_Íîíîñ
Ãðóïïà: Êàáàðäêîìï
Íîìèíàöèÿ: Ñïåêòðóì-êàðòèíêè
P.S
Ëþáèòå ñïåêòðóì! 
Äåëàéòå äåìû, íåò ôëåéìó!

English:
Title: Love is lamp
Author: Kakos_nonos
Group: Kabardcomp
Compo: ZX-GFX
P.S.
Love spectrum!
Make demos not flame!

toki pona:
nimi: olin li ilo suno
jan pi pali e ni: jan Kakos
kulupu: kulupu Kapaltkomp
lon: sitelen pi ilo nanpa Spektlum
P.S.
o olin e ilo nanpa Spektum.
o pali e sitelen tawa pi ijo Spektlum. o toki ike ala.