scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2013­/­dihalt13­/­zx-1024b­/­disq/goblinish-ftro.zip

File size:
11 627 bytes (11.35K)
File date:
2013-07-13 23:05:48
Download count:
all-time: 75

Screenshot (by pouët.net)

Screenshot

Preview

 • file_id.diz 480B
 • fucktro.scl 1.29K
 • src/ dir
 • src/1.pack 192B
 • src/2.pack 192B
 • src/aaf.asm 5.73K
 • src/basic.txt 183B
 • src/do.bat 123B
 • src/ftro.pck 674B
 • src/fucktro.cod 1.04K
 • src/pack.asm 4.20K
 • src/pack.bat 90B
 • src/snd.asm 1.99K
 • src/snd1.asm 1.99K

file_id.diz

Title: Ftro(16+)
Prod type: 1K intro
nick: goblinish
Real name: Krapivin Dmitry
contact: hruhru.hru@yandex.ru
Duration: until reset
Requirements: n/a
Description: óáåðèòå äåòåé îò ìîíèòîðà
ïðè êîìïî Di:Halt'99 ðàáîòà Dwarf/BMZ Dragon áûëà äèñêâàëèôèöèðîâàíà.
 ïðîäîëæåíèè òðàäèöèé è áûëà ñîçäàíà ðàáîòà, êîòîðóþ ïî ëþáûì ñîîáðàæåíèÿì òàêæå äèñêâàëèôèöèðóþò.
ñìûñë ïðîñòîé: âñå ïèäàðàñû, ÿ - ä'Àðòàíüÿí.
Íàçâàíèå èíòðû èíòåïðåòèðóåòñÿ ïî-ðàçíîìó- ôàêòðî, èëè faggotro