scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2012­/­3bmopenair12­/­zx_graphics/12_samanasuke_-_foropenair2.zip

File size:
13 263 bytes (12.95K)
File date:
2015-07-15 05:45:02
Download count:
all-time: 59

Preview

  • bereza.C 6.75K
  • bereza.C.png 8.21K
  • info.txt 194B

file_id.diz

Ðàç óæ îáåùàë ïàðó ðàáîò, òî âîò ïîëó÷èòå. Îäíó â÷åðà ñïåøíî äîðàáàòûâàë, íàçâàë Êèðà.
Âòîðóþ òàê äëÿ êîëè÷åñòâà ïîñûëàþ - Áåð¸çêà, ÿ åå äëÿ êàêîé-òî çàñòàâêè ãîòîâèë, äà òàê è íå ïðèãîäèëàñü.