scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2010­/­hackers_top10­/­zx­/­music/transistorofhacker.zip

File size:
4 616 bytes (4.51K)
File date:
2010-04-26 23:02:34
Download count:
all-time: 201

Preview

 • tranhack_reg_ru.txt 1.99K
 • TranHaßk.pt3 2.96K

file_id.diz

  _,cp  _c_.   __,c ,.  dc        cc,
  c`$' ,d$$""$$. ,$$F"' d$  $h d$F$c d$.cc,. ^ ,cc,c.
 ,$[  `?$"' c$ $F   ?$[ d$' d$ ]$F]$$F'`$. ]$' ?$L
 d$dc$$$..  _]$[,$.   ]$,$$' ]$p d$'<$$ ;$[ `$[  `'
 d?$' `$L,$FFF$']$[   ]$ccc_ ]$[d$F' $h ,$F  `$__
 <$.  cp: ,$: ,$.   ]$[ d$.]<$F'  $c_$'   ?$h.
  ?$  ,$$  ]$_ $h  ,d$' ]$[<$[ ,c. $F?$. __  `$L
  `$L ,$F',,cp?$. ?$c__$F$$ J$' ?$. ($' $F c$ ?$p_  dc
  `',cp `FF'' `FF `"FF"d$  d$' ?$?F ,$'d$$  `?F'cc$F
   dc           `      ' d$'   `'''
   $h   ,c    __,          $h.
   ?$.  d$' _  ,$F'.$),. $,$,$$c   '?$
    `' ,$,$$FF d$   ?$ 8$' `?$.   '?$cc.
      `$''  _`$.  d$ d$  ;F'    '''
      `F$c_ _d$'`$c.,$$F d$ccc$F'
       `F$F"'  `' ''  d$'''
                d$
      demoparty c64&zx  ?F http://party.c64.su

  --------------------------------------------------------
     Ð Å Ã È Ñ Ò Ð À Ö È Î Í Í À ß  Ô Î Ð Ì À
  --------------------------------------------------------

      àâòîð(íèê): [Ñåðãåé Êîñîâ (MmcM____]
        ãðóïïà: [Sage__________________]
        e-mail: [mmcm@yandex.ru________]

    íàçâàíèå ðàáîòû: [Transistor of Hacker__]
       èìÿ ôàéëà: [tranhack.pt3__________]
       
         compo:
            zx ãðàôèêà  [ ]
            zx ìóçûêà  [x]
            zx èíòðî   [ ]
            zx äåìî   [ ]

            c64 ãðàôèêà [ ]
            c64 ìóçûêà  [ ]
            c64 èíòðî  [ ]
            c64 äåìî   [ ]

       îïèñàíèå:

  [Special for Top Hackers party :) _____________________]

  --------------------------------------------------------
         îòïðàâëÿòü íà party@c64.su
  --------------------------------------------------------