scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2009­/­sundown09­/­oldskool­/­grfx/oldscool_gfx-save_the_animals.zip

File size:
2 063 045 bytes (1.97M)
File date:
2009-09-14 23:04:38
Download count:
all-time: 657

Preview

 • save_the_animals/ dir
 • save_the_animals/emul/ dir
 • save_the_animals/emul/128.rom 16.00K
 • save_the_animals/emul/BASS.DLL 90.55K
 • save_the_animals/emul/CMOS 256B
 • save_the_animals/emul/NVRAM 2.00K
 • save_the_animals/emul/sos.l 16.10K
 • save_the_animals/emul/sos.rom 16.00K
 • save_the_animals/emul/trdos.rom 16.00K
 • save_the_animals/emul/unreal.exe 599.00K
 • save_the_animals/emul/unreal.ini 28.47K
 • save_the_animals/fazes_history/ dir
 • save_the_animals/fazes_history/history_of_making.gif 368.33K
 • save_the_animals/file_id.diz 1.28K
 • save_the_animals/pc_viewer/ dir
 • save_the_animals/pc_viewer/d3dx9_26.dll 2.19M
 • save_the_animals/pc_viewer/gigaview.ini 1.87K
 • save_the_animals/pc_viewer/GigaViewer.exe 390.00K
 • save_the_animals/pc_viewer/image.img 13.50K
 • save_the_animals/png/ dir
 • save_the_animals/png/save_the_animals_1024x768.png 27.94K
 • save_the_animals/png/save_the_animals_256x192.png 12.26K
 • save_the_animals/png/save_the_animals_512x384.png 16.14K
 • save_the_animals/view_with_emul_noflic.bat 19B
 • save_the_animals/view_with_pc_viewer.bat 28B
 • save_the_animals/work/ dir
 • save_the_animals/work/save_the_animals.img 13.50K
 • save_the_animals/work/view_linear_for_any_clones.tap 16.14K
 • save_the_animals/work/view_pentagon_interlaced.scl 14.04K
 • save_the_animals/work/view_zx128-2-2a-3_interlaced.tap 16.14K

file_id.diz

Nick/Realname: TmK / Solodkov Alexandr
Group: deMarche
Full name of work: Save the Animals!
Compo: Old School Graphics
Platform: ZX Spectrum 128K
Graphics mode: gigascreen - double zx-screen 6912 bytes with blinking
Contacts: tmk79@mail.ru

Used software:
- Photoshop 5.5
- Con18 gfx convertor
 (maybe dowload from http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html)
- multiArtist x0.84 - PC Utilities for making multigigascreen graphics for ZX Spectrum
 (maybe dowload from http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9572)
- Burial GFX Editor v3.05
 (maybe dowload from http://trd.speccy.cz/)

History of making:

Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ êàðòèíêè ñîñòîÿë èç 4 ýòàïîâ:

1. Èçíà÷àëüíî ðàáîòà ðèñîâàëàñü â ôîòîøîïå ñ ïîìîùüþ ïëàíøåòà
è ðàñêðàøèâàëàñü â öâåòàõ áëèçêèõ ê ñïåêòðóìîâñêèì.
Äàëåå ÿ ïðîáîâàë îòðèñîâûâàòü â ôîòîøîïå â äâà ñëîÿ (êàæäûé ñëîé áûë êàê ñòàíäàðòíûé ZX ýêðàí)
Ýòî îêàçàëîñü î÷åíü íåóäîáíî, à ðèñîâàòü ïîä ýìóëåì æåëàíèÿ íåáûëî - â ðåçóëüòàòå áûë
ñîçäàí ðåäàêòîð íà ÏÖ äëÿ îòðèñîâêè ìóëüòèãèãàñêðèí ãðàôèêè (multiArtist).
2. Ðàáîòà áûëà ñêîíâåðòèíà ñ ïîìîùüþ óòèëèòû Con18 â ôîðìàò ãèãàñêðèíà
3. Äàëåå ðàáîòà ðåäàêòèðîâàëàñü â ðåäàêòîðå multiArtist
4. Íà ïîñëåäíåì ýòàïå ðàáîòà ïðàâèëàñü ïîä ýìóëåì â ïðîãðàììå Burial GFX Editor.
Óáèðàëèñü íåäî÷åòû íåîäíîðîäíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ àòðèáóòîâ.