scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2007­/­dihalt07­/­zx­/­music­/­ay_turboay/mmcm-next_day.zip

File size:
7 060 bytes (6.89K)
File date:
2007-06-08 23:17:34
Download count:
all-time: 315

Preview

 • file_id.diz 436B
 • NeXt_dAy.!m0 9.77K

file_id.diz

Èìÿ/Ôàìèëèÿ/Íèê: Ñåðãåé Koñîâ MmcM
Êîìàíäà: Sage
Êîíêóðñ: ZX Spectrum AY/YM-Music
Òðåáîâàíèÿ/ïëàòôîðìà: ZX Spectrum YM2149 ABC 
Ïîëíîå íàçâàíèå ðàáîòû: NeXt dAy
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü (ìèíóò): 2.12
Êàê ñ Âàìè ñâÿçàòüñÿ: mmcm@yandex.ru icq 4079909
Ïðèìå÷àíèÿ: ïðîèãðàòü áåç êîñÿêîâ )
	  ìîäóëü ñîõðàíåí ñ ïëååðîì

	 	 INIT: #C000 PLAY: #C005 STOP: #C008
	MODULE ADRESS: #CD86
        LENGHT: #260E

ñ çàãîëîâêîì Hobeta