scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2007­/­dihalt07­/­zx­/­512b/budder-jak_all.zip

File size:
2 843 bytes (2.78K)
File date:
2007-06-07 23:53:34
Download count:
all-time: 410

Preview

  • file_id.diz 378B
  • JAK_ALL.SCL 809B

file_id.diz

--------------------------
Èìÿ/Ôàìèëèÿ/Íèê: Êîíñòàíòèí/Çàéöåâ/Budder
Êîìàíäà: MGN group
Êîíêóðñ: ZX Speñtrum 512b intro
Òðåáîâàíèÿ/ïëàòôîðìà: Pentagon/ZX Spectrum 
Ïîëíîå íàçâàíèå ðàáîòû: jak all
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü (ìèíóò): 00:40 !
Êàê ñ Âàìè ñâÿçàòüñÿ: budder@mail.ru
Ïðèìå÷àíèÿ: çàïóñêàòü ñ ÷¸ðíûì ïàïåðîì è áåëûì èíêîì! âàñèê â êîìïëåêòå...
--------------------------