scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2006­/­dihalt06­/­zx­/­grfx/other_world.zip

File size:
13 023 bytes (12.72K)
File date:
2006-05-02 00:52:17
Download count:
all-time: 302

Preview

  • f12.scr 6.75K
  • f18.scr 6.75K
  • f3.scr 6.75K
  • f5.scr 6.75K
  • file_id.diz 246B
  • other.scr 6.75K

file_id.diz

Èìÿ/Ôàìèëèÿ/Íèê: Åâãåíèé/Êóñòîâ/johnny
Êîìàíäà:
Êîíêóðñ:  ZX Spectrum Graphics
Òðåáîâàíèÿ/ïëàòôîðìà: ZX-Spectrum
Ïîëíîå íàçâàíèå ðàáîòû: other world
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü (ìèíóò): 1 screen
Êàê ñ Âàìè ñâÿçàòüñÿ: johnny@netcom-e.ru
Ïðèìå÷àíèÿ: