scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2006­/­altstork06­/­animate/bzh_smack.zip

File size:
8 108 464 bytes (7.73M)
File date:
2006-08-01 00:37:50
Download count:
all-time: 1 196

Screenshot (by pouët.net)

Screenshot

Preview

 • ALTDEMOINFO.TXT 2.33K
 • bass.dll 90.55K
 • d3dx9_30.dll 2.28M
 • data/ dir
 • data/__data_global_dist.sync 192B
 • data/__data_global_end.sync 72B
 • data/__data_global_endz.sync 48B
 • data/__data_global_fade.sync 3.71K
 • data/__data_global_flash.sync 60B
 • data/__data_global_interlace.sync 36B
 • data/__data_global_masks.sync 1.78K
 • data/__data_global_noise.sync 456B
 • data/__data_global_overlay.sync 816B
 • data/__data_global_part.sync 132B
 • data/__data_global_spec.sync 168B
 • data/__data_global_time offs.sync 24B
 • data/__data_global_twostep.sync 168B
 • data/__data_overlay_overlay.sync 1.58K
 • data/__data_overlay_strength.sync 636B
 • data/__data_pal_blend.sync 696B
 • data/__data_pal_pal.sync 168B
 • data/__data_time offs_fade.sync 24B
 • data/blur.fx 1.12K
 • data/bzh.X 8.77K
 • data/color_map.fx 1.57K
 • data/color_map.png 215B
 • data/color_map0.png 215B
 • data/color_map1.png 263B
 • data/color_map2.png 220B
 • data/color_map3.png 264B
 • data/color_map4.png 216B
 • data/color_map5.png 251B
 • data/color_map6.png 263B
 • data/cube.X 14.29K
 • data/ende.png 42.93K
 • data/env1.jpg 21.03K
 • data/flash.fx 367B
 • data/grid.fx 831B
 • data/grid.X 25.02K
 • data/intro.png 42.26K
 • data/mask.png 35.34K
 • data/noise.png 47.88K
 • data/nosfe-smackingolive.mp3 1.62M
 • data/overlay.jpg 49.62K
 • data/overlay.png 432.51K
 • data/overlay0.png 306.91K
 • data/overlay1.png 284.23K
 • data/overlay2.png 585.86K
 • data/overlay3.png 380.92K
 • data/overlay4.png 20.69K
 • data/overlay5.png 98.13K
 • data/overlay6.png 161.39K
 • data/overlay_interlace.png 29.57K
 • data/pattern_order.sync 72B
 • data/prpixel_env.fx 1.64K
 • data/spheres.X 474.44K
 • data/stpeters_cross2.dds 768.12K
 • data/stpeters_cross3.dds 768.12K
 • data/stpeters_cross4.dds 768.12K
 • data/stpeters_cross5.dds 768.12K
 • data/supa.X 344.18K
 • data/test.fx 1.97K
 • data/test2.fx 1.38K
 • data/tex.fx 1.19K
 • data/tex2.fx 992B
 • data/tex_blend.fx 1.09K
 • data/tunnel.X 844.95K
 • smack.exe 472.00K

file_id.diz

                                                                  
                                                                     
                                                                       
                                                                         
                                                                        
                                                                          
                                                                           
  __                                                                       
 _/ (_                                                                       
 \_ (_____                                                                       
 _/ _  (_                                                                    
 \  (  _/ O o Z o h o l I c s                                                                      
  \_______\                                                                          
                                                                         


  altstork kakstuhatta muthafukkin six

  KkusmofO
  Nosfe
  abho


  demonial

  
  THE SMACKING OLIVE

  astu puntalas, just just... astu... eikøhæn, hei... just hei!


  astu


  nunnna vai hah onko onko


  nonu

  winner