scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2005­/­chaosconstructions05­/­zx­/­grfx/priboy.zip

File size:
2 808 bytes (2.74K)
File date:
2005-08-31 23:53:58
Download count:
all-time: 297

Screenshot (by Demozoo)

Screenshot

Preview

  • priboy.$C 6.77K
  • priboy.diz 179B

file_id.diz

   Èìÿ/Ôàìèëèÿ/Hèê: Åðåìååâà Åëåíà / Liza
   Êîìàíäà:   - 
   Êîíêóðñ: ZX Spectrum Graphics
   Òðåáîâàíèÿ/ïëàòôîðìà: ZX Spectrum ;)
   Ïîëíîå íàçâàíèå ðàáîòû: Íî÷íîé ïðèáîé