scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2003­/­paradigmus03­/­music/happy_people.zip

File size:
4 502 828 bytes (4.29M)
File date:
2003-07-06 23:04:33
Download count:
all-time: 516

Preview

 • anketa_work.txt 2.03K
 • Lex Belove - Happy People.mp3 4.32M

file_id.diz

ðàçìåùåíî ïî ïðîñüáå àâòîðà
 ===========================================================================
               ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
 Íàçâàíèå ðàáîòû: [Happy People]
 Íîìèíàöèÿ:    [PC MUSIC]
 Ðàáîòà:
  [X] èíäèâèäóàëüíàÿ    [.] îò ãðóïïû
 Äëÿ àâòîðà èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû:
  ÔÈÎ:  [Áåëîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷]
  Íèê:  [Lex Belove]
  Ãîä ðîæäåíèÿ: [1984]    
  Ïîë:  [X] ìóæñêîé    [.] æåíñêèé
  Ñòðàíà: [Ðîññèÿ]
  Ãîðîä: [Ïðîòâèíî]
  E-mail: [djlexbelove@yandex.ru èëè lexbelove@mail.ru]
  URL:  [íåò]
  Ãðóïïà: [.............................................................]
  Ðîëü â ãðóïïå: [......................................................]
 Äëÿ ãðóïïû:
  Íàçâàíèå: [...........................................................]
  Ñïèñîê ÷ëåíîâ ãðóïïû: [...............................................]
  [.....................................................................]
  [.....................................................................]
  Ñòðàíà: [.............................................................]
  Ãîðîä: [.............................................................]
  URL:  [.............................................................]
  Êîíòàêòû: [Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-27-74-08-37] 
 Èìÿ ôàéëà/òî÷íûé ðàçìåð ôàéëà: [Lex Belove - Happy People/4,31 MB]
 Ïðî÷èå ïàðàìåòðû/òðåáîâàíèÿ: [..........................................]
 [.......................................................................]
 ×òî áû Âû õîòåëè ñîîáùèòü î ñâîåé ðàáîòå: [Íè÷åãî îñîáåííîãî, ïðîñòî
  ïîñëóøàéòå è îöåíèòå]
 [.......................................................................]
 [.......................................................................]
 Ïðåäïîëàãàåìîå ó÷àñòèå   [.] î÷íîå     [x] çàî÷íîå 
 Îòêóäà Âû óçíàëè î ParaDiGMus-2003 [Îò äðóãà]
 Ïðèìå÷àíèÿ: [...........................................................]
 ===========================================================================