scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2002­/­synthesis02­/­demo/epistuburup.zip

File size:
8 853 371 bytes (8.44M)
File date:
2002-03-06 23:04:47
Download count:
all-time: 1 969

Screenshot (by pouët.net)

Screenshot

Preview

 • data/ dir
 • data/champi/ dir
 • data/champi/champi1.jpg 20.09K
 • data/champi/champiworld.3ds 28.16K
 • data/cubes/ dir
 • data/cubes/bgmap.jpg 44.78K
 • data/etoile-donuts/ dir
 • data/etoile-donuts/bgmap.jpg 33.47K
 • data/etoile-donuts/camera_line_droit2.spl 1.55K
 • data/etoile-donuts/camera_line_invert2.spl 1.54K
 • data/etoile-donuts/etoile-donuts.3ds 31.80K
 • data/Hypercube/ dir
 • data/Hypercube/bgmap.jpg 35.71K
 • data/Loading.jpg 26.19K
 • data/text/ dir
 • data/text/demo.jpg 31.77K
 • data/text/enjoy.jpg 16.49K
 • data/text/Epidemic.jpg 22.34K
 • data/text/logo.jpg 12.65K
 • data/text/presents.jpg 21.05K
 • data/text/Sgreets01.jpg 8.96K
 • data/text/Sgreets02.jpg 14.24K
 • data/text/Sgreets03.jpg 14.38K
 • data/text/Sgreets04.jpg 13.75K
 • data/text/Sgreets05.jpg 9.08K
 • data/text/Sgreets06.jpg 10.69K
 • data/text/Sgreets07.jpg 13.45K
 • data/text/Sgreets08.jpg 11.69K
 • data/text/Sgreets09.jpg 15.81K
 • data/tg2.mp3 7.85M
 • entry.nfo 1.83K
 • fmod.dll 124.50K
 • glut32.dll 216.00K
 • stuburup.exe 216.00K
 • stuburup.nfo 750B

file_id.diz

                 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ³²ÛÛÛÛÛßß ß   ³°ÛßÛßßßß²ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÜÛÜÜ°  Û³°  Û³°  ÛÛÛÛÛÜÛÜÜ°  ÛÛ
  ßßßßßßß²ÛÛÛÛÛ ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³°  ÜÜÜÜÜÜÜÛ³±  Û³°  Û³°  ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ
 ³°ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³±  Û³°  Û³²  ܳ°ß ßßÛ³±  Û³°  ÛÛ
 ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³²  Û³°  Û³²  Û³°  Û³²  Û³°  ÛÛ
 ³²ÛÜÛÜÜÜܲÛÛÛÛÛܳ²ÛÛÛÛÛ Ü²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³²  ß³°  ß³²  Û³°  ß³²  ß³° a!bÛÛ
         ³²ÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³°  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

         [ s y n t h e s i s . p a r t y . 2 o o 2 ]

ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú
  Please fill in all applicable fields and add any additional remarks about
  configuration issues. The more information you supply, the less problems
  we will have getting your entry to run. You have to include one entry.nfo
  file within each ZIP-file that you submit.
ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú

  Name of competitor(s) : 

  Name of group(s) : Epidemic

  Name of entry : føtø02-stuburup

  Competition (select one) :

  [X] PC demo
  [ ] PC 64KB intro
  [ ] Wild demo
  [ ] Website demo
  [ ] 2D graphics
  [ ] 3D graphics
  [ ] Oldschool graphics
  [ ] Wallpaper graphics
  [ ] MP3 music
  [ ] Trackerbased music
  [ ] Fast compo 1
  [ ] Fast compo 2    
  [ ] Fast compo 3

  Using hardware accelerated 3D (demo/intro) ? (yes/no) : yes

  Prefered browser (website demo) : 

  Prefered resolution : 800x600x32 (fullscreen)

  Contact information (e-mail/phone/adress) : epidemic@epita.fr 

  Additional remarks : reboot before && reboot after ;-))

ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú