scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­1999­/­cc999­/­info/cc99-res.txt

File size:
11 889 bytes (11.61K)
File date:
2016-07-02 05:45:01
Download count:
all-time: 70

Preview

 
 
 
     .________________________________________________________.
 __   |                            |
 /_/\ ___|__¦______ ______________¦_______________________ _ _/\_|______
 \_\/ \·  |   /_\______ /·  |  \_______  _ /  /_________  o/
 +:  \\  |  /  ______//     \   /  //  /  /  /  //
 :o   \_______/______|  /______|______\________/________ /________ /
 .·   |            ¦            \/   | \/
     |                            |
 .    | U  P  H  O  L  D    T  H  E    L  A  W |
     |                            |
 ______/\_|_______¦____  __________   _____   _____  _____ /\ _____
 \ _ o   _ /  |  ·\ / ___  /  /  /____/o  /___\ _ / \  /
 \//   \/     \\/  _____/  /  /  //  /\  \\ /  \ /
 /_________\_____|______\_______ /  /________ /____________\___/\___/
     |    ¦       \/       \/         |Sk¡n 
     |________________________________________________________|

             dA uLTiMaTe dEMo BBS for:

  aMiGa · pC · mAC · aRCHiMEdEs · cONSoLe · aScII ( c64 & aTaRi sOOn )


   ReMeDy wHQ (Amiga) · x-FiLEs nEWs sTaTiOn · U.D.O. wHQ (Amiga)

        eNDzEiT wHQ (Amiga) · dARkSidE wHQ (Amiga)

  aNAdUNe dIStRiBuTiON SiTe (Amiga) · nUAnCe dIStRiBuTiON SiTe (Amiga)

        sUPeRiOr aRt cReATiONs dIStRiBuTiON SiTe (PC)

          aERoHoLiCS dIStRiBuTiON SiTe (Graffiti)

  aLieNDeSiGN wHQ (Amiga-Tools) · tRSi rECoRDz dIStRiBuTiON SiTe (Audio)


   sEArCHiNg fOr mORe gRoUPs!  eSpEziAllY c64, aTaRi aNd aRChiMeDEs!

                dA sYSOPs aRe:
       Node 1 & 2 :              Node 3 & 4 :
     USR V.34+/x2 I-Modem    rAMSeS      Euro ISDN 
     +49-(0)30-44730311     &&     +49-(0)30-44730312
                   pASo

      ----- nOw X2 aVAiLaBle ------ nO RaTiOs !!! -----
 
 
 


____(\·------------------------ ---- --- -- - -   -    - 
   \)·   IN A WORLD OF DREAMS - IN A WORLD OF PASSION

      THIS FILE DECIDED TO PASS ONE OF THE LAST AND REAL
         BULLETIN BOARD SYSTEMS IN CENTRAL EUROPE!!

           THE ONLY WAY TO SURVIVE - FAITH!!   ·(\ ____
     -   - - --- --- -------- ----------------------·\)


       ______ _____ _____ ___.-___ __ _____ _____ ______
       _)  _Y  _Y  _Y (__) | _Y  __Y  _Y   (_
       \_ | \_ | \_ l_\_ _/\_  \_ _/\_ l_\_ | _/
       | | |   | | | l | | | l | | | | |
       l__| l_____l__| l__  l__| l__  l__| l__| |
         `--'       `--' `--' `--'    `--'
          ______ _____ ___.-______ _____ _____
          _) ._ Y_  _Y (__)  _Y  _Y  __|
          \_ |/ / | \_ | \_ | \_ |_\_ _/_
          |  __/ . | l | . | l | l |
          l__| l__| l__  l__| l__  l__  |
            2F  `--' `--' `--' `--' `--'

      3nds Ringdown loaded with AMIGA/ASCII/CONSOLE/C64/MAC

       4040 26mb 9.5gb cd-rom 3/33.6ds 1/28.8ds 3/TELNET
 
      * TRISTAR AND RED SECTOR INC. HQ * MELON DEZIGN WHQ *
      * TRSI RECORDZ DKHQ * AFTERSHOCK HQ * HOODLUM DK HQ *
      * MOT!ON HQ * ROYAL WHQ * TRADERS DREAM HQ * STYLE HQ *
     * LSD HQ * LIGHTFORCE HQ * POLKA BROS. WHQ * PUZZLE WHQ *
    * KEFRENS WHQ * SAVE OUR SOULS HQ * X-TREK WHQ * OLDSKOOL HQ *
    * 5TH DYNASTY HQ * TWILIGHT * LOOKER HOUSE EHQ * RAMJAM EHQ * 
       * CRUX & BAD KARMA HQ * CPU HQ * ABUSE HQ * OMA HQ *
               
             THE PROTECTORS ARE:
    ZINKO^PLAYMATE^SISko^BILBO BAGGIn^NEIL/FLT^BLACK PANTHER/PSG
      UFOK/MsT^LsD^PsG^iHS^FURY/PSG/M!^SON DOOBIE^KELDON/HF/LFC
 
             <0> +45 58ASK4IT <0>
             <0> +FIND ON IRC <0>@BEGIN_FILE_ID.DIZ
CHAOS CONSTRUCTIONS '99
fast results
@END_FILE_ID.DIZ
      CHAOS CONSTRUCTIONS\'99 fast results 
      (copied from official papers by CodeRipper /ROi) 
      
      --------------------------------------------------- 
      
      Multichannel Music [Alternative]: 
      
      1. Stellar Vallex by Dark Force /Slash Inc. 76 
      2. Killer Loop by GDM /LKR 55 
      3. Blade by EA /ATS 54 
      
      4-channel Music: 
      
      1. Phunkynstein by Slam /Universal 97 
      2. Deadly Motor by XPEH /LKR 96 
      3. How the night air smells by Manwe /Sands 82 
      
      Multichannel Music [Traditional]: 
      
      1. Orlando / Sound flood 67 
      2. Change of mood by LAV /Sands 60 
      3. Woodtales by RU 57 
      
      256b intro: 
      
      1. Sirograph by Cooler 108 
      2. 3d Morph by Grax /RK 85 
      3. RGB by STHS Korovin 58 
      
      512b intro: 
      
      1. Benzoids by Serzhsoft 176 
      2. Fire mess by SubZero /Sands 118 
      3. Plasma Sunman /PFC 65 
      
      4k intro: 
      
      1. Exploder /XTM Wish 183 
      2. Dazzle by Pyrodex /EI 174 
      3. DJ Drow ... 3054 77 
      
      64k intro: 
      
      1. Nerve by Proxium 223 
      2. Noname by PFC 139 
      
      Demo: 
      
      1. Paradox Invitation intro by T-Rex 181 
      2. CAUSAPRIMA by Sands 141 
      3. MAXIdemo by Storm Studios 67 
      
      ASCII/ANSI: 
      
      1. Target by Crasher /Just-X 129 
      2. Lovely by Grax /RKB 120 
      3. Dostoevsky by Grax /RKB 87 
      
      Rendered Graphics: 
      
      1. Dee\'mon /Looker House - Forest 178 
      2. Dee\'mon /Looker House - Thet. 147 
      3. Wormtemple of Zodiac /ZXM 29 
      
      Hand-drawn Graphics: 
      
      1. No remorse, I wanna eat. by Terror /HRZ 150 
      2. Hure in red by Demiurge of Ash 117 
      3. BJork 55 
      
      
      
     
      
      05/07/1999 02:35 Frog  
      Èòàê, Chaos Constructions\'99 demo party çàâåðøèëàñü - ñåãîäíÿ (à 
      òî÷íåå óæå â÷åðà) áûë âòîðîé äåíü ïîñâÿùåííûé Amiga/PC.  òå÷åíèå 
      ïðèìåðíî ñóòîê áóäåò ãîòîâ ïîëíûé ôîòîðåïîðòàæ, âêëþ÷àÿ òàêæå è 
      ðåçóëüòàòû êîíêóðñîâ, î ÷åì ÿ çäåñü ñîîáùó. Ïîêà æå ìîãó ñêàçàòü, 
      ÷òî âòîðîé äåíü òàêæå êàê è ïåðâûé ïðîøåë óñïåøíî. Áûëî ïðåäñòàâëåíî 
      áîëåå 20 ðàáîò â íîìèíàöèè graphics, 41 - music, 6 - 256b intro, 3 - 
      4k intro, 2 - 64k intro (1-îå ìåñòî: Nerve by Proxium), 4 - demo 
      (1-îå ìåñòî: Paradox Invitation intro by T-Rex). Îñòàëüíàÿ 
      èíôîðìàöèÿ áóäåò âêëþ÷åíà â ôîòîðåïîðòàæ.
      
      
 

       ÷  n O R T H E R N  p A L A C E  ÷
    ________ _______ ________ ____    ______ _______ _______ ________
  ____\_   //  _  \\_   //  |_ ___|   //_   //_   /_\_   /
  \  /  /   /  _/  /   _/  _|    /____/ _/  /  /  /
 /____/______\_________\ _____\_____|____\.   _________\ _______/______\
             \/       cDr|_____|m's   \/
       ________ _______ _______ _______ ______ _______
     ____\_   //  _  \\   //  _  \\  _//_   /____
     \  /____/  ./     /  ./    \ /____/  /
     /_______|_______|_______________|_______________________\

  A4040/26mB/9.5gB/cD-rOM/3x33.6dS/1x28.8dS/tELNET/aMIGA/aSCII/cONSOLE/mAC

       tRISTAR aND rED sECTOR INC. HQ ÷ mELON dEZIGN wHQ
   tRSI rECORDZ hQ ÷ aFTERSHOCK hQ ÷ hOODLUM hQ ÷ mOT!ON hQ ÷ rOYAL wHQ 
   tRADERS dREAM hQ ÷ sTYLE hQ ÷ lSD hQ ÷ 5tH dYNASTY hQ ÷ aBUSE hQ 
    x-TREK wHQ ÷ oLDSKOOL hQ ÷ rAMjAM eHQ ÷ tWILIGHT hQ ÷ oMA hQ
    pOLKA bROS. wHQ ÷ pUZZLE wHQ ÷ kEFRENS wHQ ÷ lOOKER hOUSE eHQ
      rOYAL MAC SCHQ ÷ cRUX & bAD kARMA hQ ÷ lIGHTFORCE hQ 
             cPU hQ ÷ sAVE oUR sOULS hQ 

   zINKO/pLAYMATE/sISKO/bILBO bAGGINS/bLACK pANTHER/uFOK/fURY/kELDOn

       3 nODEZ rINGDOWN / tELNET aVAILABLE / aSK 4 nUMBERS!        _ _ _               _ _ _
        /                     \
       ·/(_____ sPEEEEEEED aND fRIENDS ONlY! _____)\·
       /                       \
    <------------- tHIS fILE pASSED tHE L.E.BBS ------------->
       \  _____               _____  /
       ·\(   sPEEEEEEED aND fRIENDS ONlY!   )/·
        \_ _ _               _ _ _/
  


 
 
 .------------------------------------------------------------------\\---.
 |                                  \\ |
 |   :____.       .____.       .____.         \\ |
 |   |  |____ _______ |  |   ________ |  |   _______   \\|
 |__ _ |  |  |_\__.  \|  _|___ \___.  \|  |  ._\__.  \_ _ _\\
 |   |  |  |  |  |  \_  \_  |  |  |  _|  |  |   \
 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |__/ |  |  |   |
 |   |  |  |  :  |  |  |  |  |  | / |  |  |   |
 |   |  :  |  .___/|  |  |  :  |  :  |  :  |   |
 |   |     |  |  |  |  |     |     |     |   |
 |__ _ |     |  |  |  |  |     |     |     | _ __|
 |   ¯\_______/|____|  |____|  |\_______/¯\_______/|________/¯   |
 |               |____|                  |
 |               :  :                  |
 |      .____.         .____.       .____.     |
 |  ________|  |   _________  |  |   _______ |  | .____. |
 | _/    |  _|___ ._\ _____/  |  |  ._\__  \_  | |  | |
 | |  .  |  \_  \|  __)__  |  |  _|  |  |  | |  | |
 | |____|  |  |  |  |  |  |  |__/ |  .  |  | |  | |
 |   |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | |  | |
 |   |  |  |  |  :  |  |  :  |  |  |  |/\|  | |
 |   |  |  |  |     |  |     |  |  |  : :  | |
 |   |  |  |  |     |  |     |  |  |      | |
 |   |____|____|  |\_______/¯  ¯\_______/|____|  |\____/\____/¯ |
 |        |____|              |____|·AbN·     |
 |        :  :              :  :        |
 |            dA uLTiMaTe dEMo BBS for:            |
 |                                    |
 | aMiGa · pC · mAC · aRCHiMEdEs · cONSoLe · aScII ( c64 & aTaRi sOOn ) |
 \                                    |
 \\      Node 1 & 2 :           Node 3 & 4 :       |
 |\\     USR V34+ Modem           Euro ISDN       |
 | \\    +49-(0)30-44730311        +49-(0)30-44730312     |
 | \\                                  |
 `---\\------------------------------------------------------------------'
 
 
                       [mULTI-cHECK v1.5 by SieGeL/tRSi]