scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­DEMO.'96­/­Naid.'96­/­demo/emerg.txt

File size:
363 bytes (363B)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 28

Preview

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
³ ÖÄ·Ö·ÖÄ·ÒÄ·ÖÄÒÖÄ·ÒÄ·ÖÄ·Ò Ò º
³ ÇĽº³ºÇĽº º ºÇĽº ºº º º º
³ ÓĽРÐÓĽР ÓĶÓĽРÐÓĽÓĶ º
³       ÓĽ     ÓĽ º
³  This is not a drill.   º
³     ÄÄÄÄÄÄÄÄ      º
³ Released by The Surrounders º
³  Presented at NAID 1996  º
³ 486DX/66 and GUS Required º
ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ