scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­DEMO.'94­/­Assembly.'94­/­demo/otherdim.txt

File size:
472 bytes (472B)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 8

Preview

  ÉÍÍÍÍ»      ÉÍÍÍ»
  º  ºÍËËÍÉ »ÉÍÍͺ ɼ
  º  º ºº ÌÍ͹ÌÍÍ ÌÍÍÊ»
ÉÍÍ»ÈÍÍÍͼ ȼ È ¼ÈÍÍÍÈ  ¼É» »
º È»»É»É»ÉÍÍÍÉ» »ÉÍÍ»»ÉÍÍ»ºÈ» º
º  ºººÈ¼ºÌÍÍ ºÈ»ºÈÍÍ»ºº ºº È»º
ÈÍÍͼÈÈ ¼ÈÍÍÍÈ È¼ÈÍͼÈÈÍÍ¼È ȼ
 ÚÄÄÄÄÄ by MidNight Moon ÄÄÄÄÄ¿
ÚÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ¿
³   A demo from ASM'94   ³
³  Release date 29.08.1994  ³
³  - SB and GUS support -  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
[oOUNDERCOVEROo] [oOCHECK YOUR NEXT MOVEOo]