scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­Invite.'98­/­08.28 - 08.30 Gravity = Poland/g3_invpl.txt

File size:
29 007 bytes (28.33K)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 75

Preview


            .......
          . ..:: ...: .............
     ..........  ::......::  ..... ::  _____  ..........
   . ...:: .... :;.. .    ::  :: .: :: \\  /. ..:: .... ::.......
  ...... ::...:: ::  ___ ____::_ ::....:: _\ /_.  ::...:: :: .... :.. .
  :.. :  ___ __::____\__\\___ /-.    _|_\\// |__ __.   :: :....:
  ____:___\__\\___   /  ____ _|_   // / \/ | // _|__ _::__. _____
 .-\ _______/|  |/  /|  \ |  \ \\ // //   |  ___/ \_  |/  /
 |  \____  |  / __/_|  \|  \\ \\// //   |   |----|  /   |
 |   \/  |_ \ \_ \   \  \\ \/ //|   |_  |  |______  |
 |__________///___\______\_________|\\  // |_____///_________/__//___shp!
 -------------------------------------\\ //---------------------------------
 G R A V i T Y - t h E p A R t Y  \\// 3 R d E d i t i O N - 1 9 9 8
                    \/

        [GRAVITY#3]

        Howgh! Grupy: Anadune, nEON bROS i Amnesty PC maj¹
        zaszczyt zaprosiæ Was na fenomenaln¹ imprezê -
        GRAVITY  3  !!!.  Party  pod ka¿dym wzglêdem
        prze³omowe. Tak! Trzecia edycja naszego party to
        rewolucyjne zmiany. Oto niektóre z nich:

        - Przede wszystkim po raz pierwszy od wielu, wielu
        lat party potrwa, a¿ 3 dni! (termin: 28.08 - 30.08
        1998) albo nawet d³u¿ej!

        - Party place to oœrodek wczasowy ZHP nad jeziorem
        turawskim k/Opola. Ca³oœæ po³o¿ona w sympatycznym
        lesie (10m od brzegu) tu¿ obok piwnej promenady
        :). Uwaga! Na mapach funkcjonuj¹ dwie nazwy tego
        jeziora;  "du¿e"  bo  faktycznie jest sporych
        rozmiarów i "turawskie" od po³o¿onej nad nim
        miejscowoœci. Przy okazji... Jeziora turawskie
        (jest  ich tam a¿ 5) to œwietne miejsce na
        spêdzenie wakacji, a wiêc wszystkich chêtnych
        zapraszamy na d³u¿szy wypoczynek do Turawy czy to
        przed, czy po party. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e Turawa
        jest swego rodzaju "centrum wypoczynkowym" (nie
        tylko opolan).

        Uwaga: CA£Y oœrodek jest zarezerwowany TYLKO i
        WY£¥CZNIE na potrzeby GRAVITY 3!

        - Do dyspozycji party-zantów oddajemy jedn¹ salê
        na 500 osób, dwa pomieszczenia po 200 osób, kilka
        mniejszych, domki i pole namiotowe, natryski...
        wszystko oczywiœcie z niezbêdnym wyposa¿eniem i po
        rozs¹dnych cenach!

        - Cena wstêpu wynosi 20 z³ i 15 z³ dla osoby z
        monitorem, nie wa¿ne czy do PeCeta czy Amigi...
        Zni¿ka jest dla wszystkich. W przeciwieñstwie do
        "innych" nie bêdziemy uskuteczniaæ dywersji i nie
        podniesiemy w ostatniej chwili ceny identa...
        (dziewczyny jak zwykle wchodza za darmo).

        Jak zwykle mo¿ecie siê spodziewaæ wysokiej klasy
        sprzêtu  nag³aœniaj¹cego i oœwietleniowego, co
        najmniej dwóch projektorów wizyjnych... oraz kilku
        mi³ych  niespodzianek!  :)  (Ciekawscy  lub
        niecierpliwi  niech  zagl¹daj¹  na  stronê
        www.gad.com.pl/gravity [news].)        --------------------------------------------------

        [KTO WEJDZIE NA PARTY?]

        Wokó³ GRV3 naros³o ju¿ wiele mitów na temat
        "dlaczego ja nie mogê, a ktoœ inny tak?". Dlatego
        wyjaœniamy mo¿liwie najproœciej co i jak. Kto wiêc
        wejdzie na party?

        1. Ludzie znajduj¹cy siê na liœcie oraz goœcie
        przybyli z zagranicy.

        2. Osoby wystawiaj¹ce w³asne produkcje. Przed
        otrzymaniem  identyfikatora  i dyskietki/votera
        musisz  oczywiœcie pokazaæ swoj¹ produkcjê na
        maszynie organizatorów.

        3. Ka¿de dwie osoby z komputerem i monitorem.
        UWAGA!  Bez monitora to nie dzia³a (tak jak
        komputer :))! Numer z przywo¿eniem CD32 i tym
        podobnych, a póŸniej trzymaniem tego przez ca³e
        party w plecaku jest ju¿ wiêc spalony :).

        4. Jeœli nie spe³nisz, ¿adnego z wymienionych
        powy¿ej  warunków  zgodnie ze starym scenowym
        zwyczajem musisz siê wkupiæ do elity POSTAWIENIEM
        jednego  browara  (uwaga:  musisz  przekonaæ
        organizatorów, ¿e Twoje piwo jest naprawdê dobre
        :)). Twoja butelczyna zostanie w³¹czona do ogólnej
        puli nagród.

        S¹ jeszcze jakieœ w¹tpliwoœci? :)

        Aha... osobnicy podpadaj¹cy pod pkt. 4 nie bêd¹
        mieli prawa do g³osowania oraz rezerwacji domków.

        Aktualna lista osób zaproszonych znajduje siê na
        stronie:

        http://www.gad.com.pl/gravity        --------------------------------------------------

        [DOJAZD]

        Macie kilka mo¿liwoœci dotarcia na party place:
        (Zak³adamy, ¿e szczêœliwie dotrzecie pod Dworzec
        G³ówny PKP)

        - PARTY BUS
        - PKS (2.20 z³)
        - Autobus MZK linia oznaczona liter¹ "T"
        - Transport w³asny
        - Auto Stop (w koñcu to tylko 16 km)

        1.  Party Bus bêdzie podstawiony przy dworcu
        g³ównym PKP (najbli¿szy przystanek MZK - ulica
        Armii  Krajowej "Dworzec G³ówny"). Proponowane
        godziny odjazdów to:

        - 9.00, 12.00, 15.00 (w pi¹tek i opcjonalnie w
        niedzielê z Turawy pod dworzec PKP).

        Istnieje mo¿liwoœæ zmiany godzin odjazdów lub
        podstawienie  dodatkowych  autobusów,  jednak¿e
        musimy mieæ wczeœniej od Was informacje o której
        godzinie zamierzacie siê pojawiæ w Opolu i jak
        licznie.  Œlijcie  kartki  pocztowe,  maile,
        telefonujcie (kontakt na koñcu tekstu). Ostateczne
        ustalenia  co  do  godzin  odjazdów  zostan¹
        umieszczone   na  stronie  www  party  -
        www.gad.com.pl/gravity  (news). (uwaga: autobus
        bêdzie mia³ najprawdopodobniej oznaczenie "G" lub
        bêdzie oflagowany albo jedno i drugie)

        2. Dworzec PKS znajduje siê na przeciwko dworca
        PKP.

        Godziny  odjazdów  PKS'ów  z Opola do Turawy
        "Antoninka"  (jezioro  du¿e)  -  przez Turawê
        "Borowik":

        5.30 F (stanowisko nr 7), 6.20 F (6), 6.40 G (9),
        7.40 F (7), 8.00 C (7), 10.00 F (7), 10.30 F (7),
        11.00 F (7), 11.50 F (7), 11.50 C (7), 12.30 F
        (7), 12.40 F (7), 13.20 F (11), 14.20 C (9), 14.25
        F (13), 14.30 F (7), 15.30 F (11), 15.45 F (7),
        15.45 C (7), 16.15 F (7), 16.50 F (7), 18.30 F
        (9), 19.10 C (7), 19.20 F (9), 20.20 F (7), 22.20
        F (10)

        F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do
          pi¹tku
        C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
        G - kursuje w soboty

        Nie zapomnijcie poprosiæ kierowcy by "wyrzuci³"
        Was  ko³o "Borowika" (przystanek na ¿¹danie).
        Borowik to jeden z najbardziej charakterystycznych
        i znanych oœrodków w Turawie - tu¿ obok znajduje
        siê oœrodek ZHP. Inne punkty orientacyjne (jad¹c z
        Opola)  to Rybaczówka (trochê za wczeœnie na
        wysiadkê) lub restauracja Bagatela albo Antoninek
        (pêtla)  - trochê za póŸno. Nawet jeœli siê
        zagapicie to w ostatecznoœci podró¿ na party-place
        wyd³u¿y  siê  o kilkanaœcie dodatkowych minut
        spaceru.  Wszystkie  te  oœrodki  s¹ po³o¿one
        stosunkowo blisko siebie i na tyle znane, ¿e nie
        powinniœcie mieæ problemów z dotarciem do celu.

        3. W okresie wakacyjnym z Opola do Turawy kursuje
        specjalny autobus MZK oznaczony liter¹ "T". Wyjazd
        z tego samego przystanku co Party Bus (przystanek
        po³o¿ony miêdzy dworcami PKP i PKS). Godziny
        odjazdów:

        -  9.00.  11.00,  13.00, 15.00, 17.00, 19.00
        (powrotne od godz. 10.00 co godzinê, ostatni kurs
        godz. 20.00)

        Trasa:  Ozimska  -  Sosnkowskiego - Pu¿aka -
        Sosnkowskiego - Okulickiego - Oleska - Zawada -
        Kotórz Ma³y - Turawa - Rybaczówka - Borowik -
        Bagatela.

        Uwaga: Kursy tylko w soboty i niedziele - w dni
        pogodne.

        Decyzjê  o  tym czy autobusy linii "T" bêd¹
        kursowa³y w dany weekend podejmuje dyspozytor MZK
        w pi¹tek rano - - telefon do dyspozytora: (0-77)
        55-68-69.

        4. W tym przypadku najlepsza metoda to "koniec
        jêzyka za przewodnika". Turawa jest na tyle znana
        (chyba ka¿dy opolanin tu by³), ¿e nie bêdziecie
        mieli  k³opotów  z jej namierzeniem. W Opolu
        pytajcie  o  ulicê  Olesk¹.  Charakterystyczne
        obiekty,  które  siê  przy  niej znajduj¹ (w
        kolejnoœci od pocz¹tku - œrodek miasta): - Zak³ad
        Energetyczny (po lewej), Uniwersytet Opolski (po
        prawej),  Dworzec PKP Opole Wschód (wiadukt),
        Stadion Klubu Sportowego "Odra" (po lewej), Hala
        widowiskowo    sportowa    "Okr¹glak"   -
        charakterystyczny pó³okr¹g³y kszta³t (po prawej),
        Polmozbyt FSO-Daewoo (po lewej), stacja paliw
        "Ropako" (po lewej). Je¿eli traficie na ulicê
        Olesk¹ i bêdziecie zmierzaæ w kierunku granicy
        miasta to znaczy, ¿e jesteœcie na dobrej drodze.
        Nastêpnie mo¿na grzaæ ca³y czas prosto, a¿ do
        Zawady (pierwsza wioska za Opolem). Tu¿ za Zawad¹
        (jeszcze przed stacj¹ benzynow¹) bêdzie zjazd na
        prawo (do Turawy). Skrêcacie w prawo, a nastêpn¹
        wiosk¹ do której wje¿d¿acie jest Kotórz Ma³y.
        Jakiœ kawa³ek za przejazdem kolejowym bêdzie zjazd
        w prawo na jezioro œrednie. Nie korzystacie z
        niego - jedziecie ca³y czas drog¹ g³ówn¹. Nastêpna
        wioska to ju¿ Turawa. Za mostem na rzecce "Ma³a
        Panew" w Turawie jest mo¿liwoœæ jazdy prosto do
        tzw. Osowca. Tu¿ przed Osowcem (po prawej stronie)
        znajduje siê jezioro zwane "srebrnym". Warto o tym
        wspomnieæ z tego wzglêdu, ¿e s³ynie z bardzo
        czystej wody... no i z tego, ¿e mo¿na tu spotkaæ
        mnóstwo  gor¹cych  panienek :)). Niestety nie
        jedziecie prosto :) za mostem skrêcacie w prawo,
        dalej trzymaj¹c siê drogi g³ównej. Po chwili
        powinny  pokazaæ  siê po prawej stronie wa³y
        charakterystyczne dla zbiornika wodnego. Kawa³ek
        jedziecie przez las (dalej droga g³ówna), a¿ w
        koñcu  skrêcacie w prawo w jeden ze zjazdów
        oznaczonym  "Do  Borowika" lub "Oœrodek ZHP".
        Niezale¿nie od tego w który zjazd skrêcicie po
        chwili powinniœcie trafiæ nad wodê, a st¹d ju¿
        tylko krok od party place czyli chor¹gwianego
        oœrodka wodnego w Turawie (oœrodek ZHP). A tutaj
        jest oczywiœcie jeszcze wiêcej gor¹cych panienek i
        zimnego piwa :)) (promenada rulez).

        5. Je¿eli wybierzesz ten sposób dotarcia na party
        to wiedz, ¿e najlepsze miejsca na z³apanie "stopa"
        to: 1. ko³o "Okr¹glaka" (ulica Oleska) 2. dwa
        skrzy¿owania dalej - ko³o Politechniki Opolskiej
        (ul.Oleska) 2. trochê dalej - za stacj¹ Ropako,
        ko³o restauracji "Alibaba". W okresie letnim i nie
        tylko ca³kiem sporo osób korzysta z tego sposobu
        podró¿owania. Niestety by tam dotrzeæ trzeba siê
        trochê namêczyæ, albo skorzystaæ z autobusów MZK -
        najlepiej wsi¹œæ w autobus nr 3,7,15 lub 18 na
        "Rondzie". By dotrzeæ na "Rondo" walisz ca³y czas
        prosto z Dworca G³ównego PKP, ulic¹ Krakowsk¹ -
        przez Rynek, potem ulic¹ Ksi¹¿¹t Opolskich, która
        jest przed³u¿eniem Krakowskiej. Jak ju¿ z³apiesz
        odpowiedniego busa to wysiadasz ko³o Politechniki
        Opolskiej - ul. Sosnkowskiego lub Miko³ajczyka.
        Opisane miejsca bêd¹ w zasiêgu wzroku.        --------------------------------------------------

        [NOCLEG]

        Tym razem zaoferujemy chyba najbardziej czadowe
        mo¿liwoœci w temacie zakwaterowania w historii
        polskich parties:

        1. Pokój lub osobny domek - 12 z³/doba od osoby.
        Gdzie  w  spokoju  odpoczniesz  lub zostawisz
        najcenniejsze rzeczy. Do dyspozycji ponad 130
        miejsc. Rezerwacji mo¿na dokonywaæ pod podanym na
        koñcu tekstu telefonem.

        2. Namiot - 5z³/doba od namiotu czyli œmiesznie
        tanio! Ca³y oœrodek znajduje siê na pó³wyspie, a
        pole namiotowe na jego najbardziej wysuniêtej,
        zalesionej czêœci.

        3. Sleeping Room - oczywiœcie za darmo.

        Wszystko to podczas party pozostanie tylko do
        Waszej dyspozycji.        --------------------------------------------------

        [CO? GDZIE? KIEDY?]

        Czyli po kolei....

        Pi¹tek
        ----------------------------

        12.00 - Oficjalne otwarcie imprezy.

        15.00 - Music dead line/ selekcja oddanych prac.

        16.00 - Turniej siatkówki pla¿owej, ewentualnie
        koszykówki, Amiga vs PC......:) UWAGA! Ju¿ teraz
        czekamy na chêtnych pod podanym poni¿ej adresem.
        Chodzi oczywiœcie o podanie sk³adów dru¿yn + barwy
        klubowe  (grupa,  maszyna).  Dla  zwyciêzców
        oczywiœcie  przewidziane  zosta³y  sympatyczne
        nagrody :)

        20.00 - Ognisko. Nie zapomnijcie zabraæ czegoœ
        (/kogoœ  :))  do  upieczenia  jak  i zestawu
        towarzysz¹cego!  Po  ognisku ma³a przerwka na
        hibernacjê... no nie mówcie, ¿e ktoœ wytrzyma
        prawie 4 dni bez spania!


        Sobota
        ----------------------------

        11.00 - Fina³ turnieju z pi¹tku Amiga vs PC, oj
        bêdzie siê dzia³o...:)

        12.00 - Garœæ crazy compotów, miêdzy innymi:
           - Worek compo
           - Lina compo
           - Compo na najbardziej niepotrzebn¹ rzecz na
            party... Jak ju¿ ktoœ napisa³, nie mo¿na
            niedoceniaæ scenowiczów, w tej konkurencji
            wprowadziliœmy wiêc ograniczenie wagowe
            "rzeczy" do 2 kg....

        14.00 - Dead line for all! Bêdzie przestrzegany
        rygorystycznie ze wzglêdu na nagrywanie CDR'ów z
        partyjnym stuff'em.

        16.00  -  Competitions!  Na pierwszym Gravity
        wszystkie konkursy odby³y siê zgodnie z rozk³adem.
        Tak samo (z wyj¹tkiem music compo) by³o na Grv'97.
        Jako jedyni w Polsce mo¿emy siê tym pochwaliæ...
        Gwarantujemy wiêc, ¿e u nas nie bêdzie s³ynnych 10
        h delay'ów z "pewnych" parties ;)

           - Music Compo   (16.00)
           - 4kb Intro Compo (18.00)
           - Crazy Demo Compo (18.30)
           - 64kb Intro Compo (19.00)
           - 3d Compo     (20.00)
           - Gfx Competition (20.30)
           - VHS Compo    (21.00)
           - DEMO Competition (22.00)


        23.00 - Film. Jaki??? Niespodzianka :)

        04.00 - Zakoñczenie g³osowania/ Liczenie g³osów
        "na ¿ywo" na big screenie. Odpowiedni program jest
        ju¿ gotowy.

        ?????  -  Zaraz  potem nieoficjalne wyniki i
        prezentacja nagrodzonych prac.

        06.00 - Og³oszenie oficjalnych wyników i wrêczenie
        nagród.

        ????? - Godziny rzeczywistego zakoñczenia imprezy
        uzale¿nione  bêdzie  od  kondycji  i  zasobów
        finansowych poszczególnych party'zantów :)        --------------------------------------------------

        [KONKURSY]

        Amiga & PC

        Compo machines:

        PII300Mhz, 128 Mb Ram, Diamond Viper V330 AGP 4
        Mb, 3DFXII Diamond 8 Mb, GUS 1 MB, p³yta ASUS
        LX P2L97 ... plus kilka drobiazgów jak: 6.4 GB
        Quantum SCSI, 2.1 Quantum SCSI, 32x LG CdRom IDE,
        Yamaha 2x/6x nagrywarka SCSI, 12/20x CdRom Plextor
        SCSI,  karta  telewizyjna Aver TV PCI, karta
        sieciowa PCI Genius, sterownik SCSI 2940N PCI
        Adaptec... etc.

        Amiga 1200 PowerPC, 040/33 (060/50) + 603e 240
        Mhz, 16 Mb Ram (64), Cybervision.

        Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powy¿szych
        konfiguracjach (ale nie póŸniej ni¿ do 31.07.98).
        Wszystkim  zainteresowanym  radzimy  zagl¹daæ
        regularnie na stronê www.gad.com.pl/gravity/ gdzie
        bêd¹ zawsze najœwie¿sze informacje. Tam tak¿e
        znajdzie  siê szczegó³ow¹ informacjê na temat
        parametrów opcjonalnej karty z PowerPC do Amigi.

        Do  ka¿dej produkcji musi byæ do³¹czony plik
        g3info.txt  gdzie  powinny  byæ  zamieszczone
        najwa¿niejsze informacje o pracy i autorach.


        demo competition

        - produkcja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 minut
        - produkcja nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5 mb, tu
         niewielkie odstêpstwa od normy bêd¹ dozwolone,
        - demka z "po¿yczon¹" grafik¹, teksturami, muzyk¹
         lub kodem nie przejd¹ selekcji, bez wzglêdu na
         to kto wystawi demo,
        - wszelkie demomakery l¹duj¹ w crazy demo compo,

        64 kb intro competition

        - produkcja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 minut,
        - produkcja nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 64 kb czyli
         65536 bajtów,
        - intra z "po¿yczon¹" grafik¹, teksturami, muzyk¹
         lub kodem nie przejd¹ selekcji, bez wzglêdu na
         to kto wystawi intro,

        4 kb intro competition

        - produkcja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty
        - produkcja nie mo¿e przekroczyæ 4 kb
         (4096 bajtów),

        crazy demo compo (wspólnie dla Amigi i PC)

        - produkcja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 minut,
        - produkcja nie powinna byæ wiêksza ni¿ 10 mb,
        - wyj¹tkowo ciê¿ki humor mo¿e nie przetrwaæ
         selekcji..
        - mog¹ tu wyl¹dowaæ co niektóre "arcydzie³a"
         oddane na demo competition...

        vhs competition

        - przyjmujemy tylko kasety vhs,
        - produkcja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 10
         minut,
        - podanie na kasecie czasu i umiejscowienia
         produkcji jest warunkiem dopuszczenia do
         konkursu,
        - w demie mog¹ byæ u¿yte tylko obiekty stworzone
         przez autorów!,
        - demo (ani ¿aden jego fragment!) nie by³o
         nigdzie prezentowane przed party (tak i w TV
         jak i na jakimkolwiek innym konkursie),
        - kasety z demem nie bêd¹ zwracane, demo mo¿e
         przegraæ sobie ka¿dy chêtny, autorzy wyra¿aj¹
         tym samym zgodê na rozpowszechniane produkcji
         bez jakichkolwiek ograniczeñ,
        - dopuszcza siê prezentacje tworzone przez
         komercyjne firmy zajmuj¹ce siê twórczoœci¹
         "TV", aczkolwiek tylko na opisanych tu
         zasadach!

        gfx competition

        - rysunek powinien byæ dostarczony w formacie
         PNG, IFF-LBM, GIF, BMP, JPEG lub TIF,
        - maksymalne rozmiary grafiki to 640x512 (Amiga)
         i 640x480 (PC), wiêksze prace nie bêd¹
         dopuszczone do konkursu, dlaczego? dobr¹
         grafikê mo¿na wykonaæ nawet w rozdzielczoœci
         320x240, w ten sposób chcemy powstrzymaæ
         rosn¹cy napór "photoshopowych poetów" nie
         znaj¹cych pojêcia "piksel"...
        - ka¿dy grafik mo¿e wystawiæ tylko jedn¹ pracê,
        - rysunek nie mo¿e byæ skanowany, "po¿yczony" lub
         przerysowany,

        3d competition

        - rysunek powinien byæ dostarczony w formacie
         PNG, IFF-LBM, GIF, BMP, JPEG lub TIF,
        - maksymalne rozmiary grafiki to 640x512 (Amiga)
         i 800x600 (PC),
        - ka¿dy tracer mo¿e wystawiæ tylko jedn¹ grafikê,
        - praca nie mo¿e zawieraæ "po¿yczonych" obiektów
         i tekstur,

        music competition

        - nie wiêcej ni¿ 5 minut ka¿dego utworu bêdzie
         odtworzone,
        - konkurs muzyczny odbêdzie siê wspólnie dla
         Amigi i PC,
        - tylko ok. 15-20 muzyk, które przejd¹ selekcjê
         bêd¹ zaprezentowane publicznoœci,
        - Utwór powinien byæ dostarczony w formacie,
         który umo¿liwi jego odtworzenie na Winamp1.91
         (pc) i Hippo Player / Digi Booster (amiga),
        - music compo przeznaczone jest tylko dla utworów
         tworzonych tradycyjnie tzn; mp3 jak i inne
         "sample" nie bêd¹ dopuszczone do konkursu,        --------------------------------------------------

        [NAGRODY]

        Nagrody najprawdopodobniej nie bêd¹ zbyt wysokie
        (ale bêd¹!!! :), za to do³o¿ymy wszelkich starañ
        by sta³y siê one najbardziej presti¿owymi z tych
        przyznanych w 1998 roku.        --------------------------------------------------

        [BIEDALAMERZY]

        Poniewa¿ party jest robione niemal¿e "na styk" -
        ceny wejœciówek s¹ chyba maksymalnie najni¿sze -
        nie przewidujemy ¯ADNYCH dodatkowych wydatków z
        tytu³u szkód, kradzie¿y, etc. Osoby dopuszczaj¹ce
        siê jakichkolwiek aktów wandalizmu a tak¿e osoby
        próbuj¹ce dostaæ siê na party place wejœciem innym
        ni¿ "g³ówne" bêd¹ z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ têpione.
        Panowie ochroniarze, którzy z za³o¿enia maj¹ dbaæ
        o bezpieczeñstwo uczestników imprezy, w takich
        przypadkach   bêd¹   reagowali  zdecydowanie
        (brutalnie?).

        Dla wyj¹tkowo opornych osobników przewidujemy coœ
        extra - przykutym kajdankami do masztu na placu
        apelowym  bêdzie  móg³ wymierzyæ karê ch³osty
        najsilniejszy osobnik na party :)), a jako bonus:
        nocleg na bacznoœæ :)). Zreszt¹ w tym temacie
        mo¿ecie siê popisaæ w³asn¹ inwencj¹ twórcz¹ -
        lokalizacja  party-place  stwarza  bardzo du¿o
        mo¿liwoœci  -  œlijcie  w³asne propozycje. Za
        wyj¹tkowo   interesuj¹ce/brutalne   propozycje
        przewidujemy nagrody niespodzianki :)).

        Aha... pilnujcie swoich identów. Bêd¹ jak zwykle
        podstaw¹ do wpuszczenia (wypuszczenia) na teren
        party-place.

        Jednoczeœnie  informujemy,  ¿e  dla  "malarzy"
        przewidujemy kilka punktów "use your illusion
        here...". Smarowaæ markerami i "farbkami" bêdzie
        mo¿na tam i TYLKO tam.

        W  przypadku  nieœci¹galnoœci  nale¿noœci  za
        zniszczenia spowodowane przez danego szkodnika
        odpowiadaj¹...  koledzy  z  grupy.  Jeden  za
        wszystkich  wszyscy  za  jednego.  Dopiero  w
        ostatecznoœci bêdziemy uszczuplaæ fundusz nagród.        --------------------------------------------------

        [KONTAKT]

        - rezerwacje domków / noclegów,

         (konfiguracje domków: 10 du¿ych po 12 osób/domek,
                    2 ma³e po 6 osób/domek)

        uwaga: do dyspozycji zostan¹ oddane tak¿e te
        dodatkowe miejsca noclegowe (z 50 mo¿liwych) - w
        samym oœrodku - , które nie zostan¹ wykorzystane
        przez  organizatorów  i  goœci  z  zagranicy.
        Informacje o miejscach dodatkowych bêdzie mo¿na
        uzyskaæ na kilka dni przed party pod poni¿szymi
        namiarami lub pod w/w telefonem do oœrodka ZHP.

        - wszelkie uwagi, propozycje, pomys³y, itd. na
        temat party,

        -  rezerwacje  stolików  pod  komputery (btw:
        rezerwacja  i  sam stolik oczywiœcie nic nie
        kosztuj¹),

        - informacje o godzinie przybycia do Opola (i
        iloœci osób),

        -  zg³oszenia  dru¿yn  do  Turnieju Siatkówki
        Pla¿owej,

        ...kierujcie na adres:

        snail:

        	ShaRp/Anadune^nEON bROS
        	-----------------------
        	S³awomir Wanat
        	ul. Spychalskiego 10/9
        	45-716 Opole

        mail:

        	gravity@kki.net.pl
        	lub sharp@biosys.net

        phone:

        	tel. (0-77) 746-016 (S³awek)

        - pod tymi namiarami mo¿ecie uzyskaæ tak¿e
         informacjê dotycz¹c¹ godzin odjazdów PARTY BUS'a
         (najlepiej na kilka dni przed party),

        - informacje o compo machines,


        Aktualne informacje na temat party:

        www:

        	www.gad.com.pl/gravity/


        ...lub okazyjnie

        irc:

        	ShaRp^And on #opole, #amisia, #polishscene

        --------------------------------------------------

        Do zobaczenia na party.


 	        	Organizatorzy

    	    	Celic/Anadune		(Amiga)
        		KAZik/Anadune 	    (Amiga, PC)
	        	ShaRp/Anadune^nEON bROS (Amiga, PC)
	        	Cortez/PSN+FST+OMC   (PC)
    	    	Brach/Amnesty      (PC)        [ver. 1.02p 22.07.98]