scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­Invite.'98­/­08.24 - 08.25 Intel Outside = Poland/invitro.txt

File size:
12 676 bytes (12.38K)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 32

Preview

Pytania kierowaæ na generat@union.org.pl Poniewa¿ zostali¶my zaskoczeni 

lamerskim textem z okzji pierwszego kwietnia a du¿o ludzi w niego uwierzy³o oto 

ma³e ( !!! ) preinvitation na IO. Na razie bez wyra¼nego terminu i miejsca bo 

musimy najpierw podpisaæ umowê. 

!!!!!!!!!! Pierwsza nagroda PPC !!!!!!!!!!

Cze¶æ wszystkim. Grupa Union uderza ponownie teraz ju¿ z jubileuszow± edycj± 

Intel Outside. G³ównymi organizatorami s± Docent , Thom, Amst i ja. Ponadto 

tak¿e stara kadr± z poprzednich Inteli. 

Poniewa¿ to co widzieli¶my na paru ostatnich imprezach siê nam nie podoba³o ( w 

tym tak¿e i Intel 4 ) postanowili¶my zrobiæ sami party. Nawi±¿emy do 

wcze¶niejszych Inteli, ale postanowimy wyeliminowaæ maksymaln± ilo¶æ b³êdów. 

Wprowadzimy te¿ du¿± ilo¶æ innowacji, które niektórym nie przypadn± do gustu ale 

naszym zdaniem powinno podnie¶æ to klasê imprezy. 

Jedna z firm Mangowych zapewnia Manga Room przez ca³e party, od dechy do dechy a 

dodatkowo poprowadzi stoisko z kasetami i innymi artyku³ami powi±zanymi mniej 

lub bardziej ze szklanymi, du¿ymi oczami itd. Prowadziæ Manga Dziurê bëdzie 

Mr.Root i Jetboy. Do czasu wyj¶cia tego artyku³u powinno ju¿ w sieci kr±¿yæ 

polskie i angielskie invitation, zrobione na Scali. Nie ma sensu pisaæ intr a na 

ogó³ to i tak nie ma komu. Rozwi±zanie jest o tyle optymalme, ¿e dociera zarówno 

do posiadaczy Amig jak i do kloniarzy. 

Przy wej¶ciu bêd± sta³y Amisie i ka¿dy ma obowi±zek siê wpisaæ. Wszyscy nie 

zarejestrowani partowicze mog± od razu zapomnieæ o wystawianiu jakichkolwiek 

produkcji. Prace mog± wystawiaæ tylko ludzie b±d±cy fizycznie na party. W 

oddzielnym pokoiku, bêdzie sta³a Amiga 4000T z cd-romem, kieszeniami SCSI i IDE 

i gêst± stacj±. Ka¿dy zdaj±cy bêdzie rejestrowany a no¶nik bêdzie zwracany. 

Niezale¿nie czy bêdzie to twardy dysk, p³ytka czy dyskietka. Pozwoli to 

wyeliminowaæ padniête dyski i przekrêty takie jak zdawanie kilku prac pod 

ró¿nymi ksywkami. I teraz uwaga, wprowadzili¶my znacz±ce zmiany je¶li chodzi o 

kompoty i deadliny. Ma to za zadanie u³atwiæ nam ¿ycie ale te¿ podnie¶æ 

jako¶æ wystawianych prac. Na pierwszy ogieñ, Music compo - nie ma podziaîu na 4 

channel i multichannel, warunek jest jeden, muzyka ma byæ wîasna. Formaty, które 

akceptujemy to: aiff, cdda, module , wav, mp 2 i 3. Autorzy podczas rejestracji 

bêd± proszeni o pisemne wyra¿enie zgody na rozpowszechnianie ich produkcji. Z 

najlepszych utworów zostanie bowiem z³o¿ona p³yta muzyczna, która potem bêdzie 

spreadowana wraz z p³yt± z pozosta³ymi warezami z party. Tak¿e je¶li macie 

syntezator, cymba³ki i inne takie, to mo¿ecie ju¿ zacz±æ p³odziæ. Jedna uwaga, 

muzyka ma byæ stereofoniczna , wszystkie kawa³ki zrobione tak, ¿e perkusja gra w 

jednym uchu a podkîad leci w drugim b±d± z miejsca wyrzucane i nie bêd± 

podlega³y selekcji. 

Kolejna nowo¶æ to brak ray-kompo. Poniewa¿ odpaliæ Lightwave-a i 

wyrenderowaæ byle raya potrafi ka¿dy, zrezygnowali¶my z tej dziedziny. Za to do 

VHS DEMO Kompo bêd± przyjmowane ray animacje. Dopuszczamy mixowanie grafiki 

rysowanej z rayem ale wszystko co bêdzie bardziej rayem ni¿ picem poleci do 

kosza. Bêd± odrzucane wszystkie prace z jakimikolwiek napisami. ¯eby nie by³o 

potem sytuacji takiej jak na jednym z party, na którym pierwsze miejsce zaj±³ 

rysunek z dedykacj± dla organiztora. Autor mo¿e umie¶ciæ swoje logo na obrazku a 

koniecznie w commencie pliku ksywê i grupê. Pomimo tego, ¿e wcze¶niej bêdzie 

rejestrowany. Obrazek w formacie najlepiej jpg albo w takim z jakim poradz± 

sobie datatypes. Rozdzielczo¶æ 800x600 max. 

Kolejne zmiany dotycz± interek. Nie bêdzie 4kb intro kompo a intra nie mog± 

przekroczyæ 40kb. Ta decyzja zosta³a podjêta, poniewa¿ z intr 64kb robi± siê 

aktualnie dema a czasami s± nawet du¿o lepsze od dem ( pomijaj±c czas trwania ). Jedziemy dalej - VHS DEMO - w ¿adnym razie do projekcji nie bêd± dopuszczane 

filmy pod tytu³em "facet w kiblu rozbija pece", mamy do¶æ takich produkcji. 

Wyj±tkiem mo¿e byæ renderowany facet rozbijaj±cy w renderowanym kiblu 

renderowane pece. 

Je¶li chodzi o fun kompoty... Poniewa¿ ostatnio s± one bardzo ma³o fun, prace 

bêdziemy przyjmowaæ i zostan± one puszczone o ile pozwoli na to czas, jednak nie 

w charakterze competition. Wiëc w tej dziedzinie mo¿na liczyæ tylko na skrzynkê 

piwa :))) bez powa¿niejszych nagród. Je¶li demko ( intro ) bêdzie zawiera³o same 

wulgaryzmy zostanie skasowane. 

Przechodzimy do dem. Tutaj prawie bez zmian. Tylko d³ugo¶æ nie mo¿e przekraczaæ 

10Mb. Konfiguracje systemów pod jakimi maj± chodziæ dema i intra.

Amiga - A4000T+604e/233Mhz+060/50Mhz+Cyber Vision 3D+64Mb RAM+4 GB HD 

  Pece - Pentium 2/233Mhz+chipset 3DFX+Sound Blaster 16bit+Gravis Max+64Mb RAM 

  

  W przypadku Amigi, dopuszczamy dzia³anie na ko¶ciach AGA. Mo¿na wykorzystywaæ 

wszystkie elementy systemu. Na pececie demko mo¿e byæ pod DOS-a, mo¿e 

wykorzystywaæ Direct-X-a. Dodatkowo demo ma siê znajdowaæ w jednym archiwum, po 

rozpakowaniu ma to byæ jeden katalog albo ma mieæ installer do jednego katalogu. 

Ka¿da produkcja nie dzia³aj±ca na tych konfiguracjach bêdzie z miejsca 

odrzucana. Radzimy wiec co poniektórym koderom dowiedzieæ siê, ¿e Amiga jednak 

ma system. W przypadku wystawienia prac amigowych na PPC ( wiemy ju¿ o dwóch 

takich ) o wysokim poziomie zastrzegamy sobie mo¿liwo¶æ po³±czenia Amiga demo z 

pece demo w jedno competition. W tym momencie podwojeniu ulegnie nagroda za 

pierwsze miejsce a za drugie i trzecie pozostanie bez zmian. Nie musz± siê 

martwiæ posiadacze s³abszych konfigów. Astrosyn pokaza³o o ile lepsze mo¿e byæ 

demo na A1200 z fastem od demka na Pentium 166 MMX. Poza tym w demo kompo bêdzie 

bardzo surowa selekcja poniewa¿ autorzy pecetowych dem nadu¿ywaj± za bardzo 

formatu AVI i MPG. Postaramy siê to wyeliminowaæ. Informacje o deadlinach, 

kompotach i planie party, bêd± lecia³y na telewizorach tak jak to by³o na 

pierwszym Intelu. Wszystkie selekcje bêd± przeprowadzone przez organizatorów, 

podeprzemy siê przy tym paroma grafikami i muzykami z telewizji. Niemniej jednak 

ka¿da selekcja jest subiektywna bo bazuje na opini tych co j± prowadz±. W tym 

wypadku bêdziemy bezlito¶ni, nie bêdzie ¿adnego powtórnego pokazywania grafik 

czy czegokolwiek. Je¶li co¶ nie zosta³o pokazane, to znaczy, ¿e nie przesz³o 

selekcji. Koniec. Osoby, które bêd± si³± próbowa³y przekonaæ organizatorów o 

swoich racjach ( ju¿ tak bywa³o na warszawskich Intelach ) zostan± obezw³adnione 

i odstawione na pobliski komisariat. Poniewa¿ nadmiar alkoholu u niektórych 

wp³ywa stymuluj±co i staj± siê supermanami, o¶wiadczamy oficjalnie, ¿e ten¿e 

komisariat policji zostanie powiadomiony du¿o wcze¶niej o tej imprezie. Osoby 

m±c±ce bêd± odstawiane na izbê wytrze¼wieñ. Jak kto¶ siê nawali i bêdzie 

nieprzytomny nic mu nie bêdzie groziæ ale gdy w przyp³ywie desperacji i heroizmu 

zacznie t³uc szyby to po¿egna przys³owiowego Wac³awa. Dostanie rachunek za szyby 

i za izbê wytrze¼wieñ. Parê starych baniek na dzieñ dobry. Musimy siê 

zabezpieczyæ ze wszystkich stron. Na party przyje¿d¿aj± ludzie od podstawówki po 

50-latków. Nie ka¿dy jest tak wysportowany, ¿eby na czas uskoczyæ przed 

zmierzaj±cym w kierunku jego g³owy sto³kiem, dyskiem czy butelk±. Party ma 

byæ mocne, ale to nie Doom czy Mortal Kombat. Jak chcecie to mailujcie, zrobimy 

turniej full contact w parku obok. Ka¿dy siê wy¿yje, jak prze¿yje :))) 

Przebieg party zaplanowali¶my tak: 

18.00 sobota - music compo 

  20.00 sobota - crazy demo ( mo¿e byæ, ale nie musi ) 

  21.00 8 bit machines compo 

  22.30 sobota - VHS Demo 

  23.00 sobota - gfx 

  24.00 sob/nied - Amiga Intro 

  01.00 niedziela - Pece Intro 

  02.00 niedziela - Amiga Demo 

  03.00 niedziela - Pece Demo 

  04.00 niedziela deadline na zbieranie votek ( przy malej ilosci ) 

  08.00-09.00 - niedziela - rozdanie nagród 

  Wszystkie kompa bêd± zgrane na kasetê SVHS i puszczane z magnetowidu 

stereofonicznego. Nie ma wiêc mowy, o jakichkolwiek powtórkach czy zwisach. 

Dlatego takie restrykcje wprowadzili¶my w stosunku do prac i deadlinów. 

Sprawdzi³ siê ten pomys³ na zachodzie to miejmy nadziejê, ¿e nie zawiedzie i u 

nas. Na koniec party zostan± wypuszczone wszystkie warezy. Na p³ytach cd lub na 

dyskach twardych. Wszystkich swapperów proszê o osobisty kontakt przed party. 

Osoby przypadkowe nie bêd± brane pod uwagê. Nie ma mowy o zgrywaniu stuffu na 

dyskietki. Dyski twarde lub p³yty, tylko i wy³±cznie. Maj±c na my¶li stuff z 

party mówimy o wszystkich pracach z przed selekcji. Poniewa¿ na ró¿nych 

imprezach dzia³y siê cuda z produkcjami ( w tym i na Intelu 4 ) Dwie p³yty 

zostan± zrobione ju¿ po wszystkich kompach i dostan± je Robert Ramiega ( poczt± 

lub przez pos³añca ) i Celic ( do rêki :)))) ) Da nam to pewno¶æ, ¿e w ci±gu 12 

godzin od rozdania nagród wszystko znajdzie siê w internecie i w ¶wiatowych 

bbs-ach. 

Zapraszamy wszystkich posiadaczy maszyn 8-bitowych. Nagrod± w waszym kompocie 

bêdzie A1200. Nie bêdzie podzia³u na Atari, C64, Spectrum czy Amstrada. Jedno 

compo - 8 bit Power. Przy okazji zobaczymy, z której z maszyn da siê najwiêcej 

wycisn±æ. Tutaj niespodzinka, je¶li na party pojawi± siê jacy¶ u¿ytkownicy Maków 

zrobimy specjalnie dla nich compota. Niestety nie dysponujemy swoim power Makiem 

wiêc sprzêt lepiej wzi±æ ze sob±. Zbieranie votek zosta³o opatrzone deadlinem i 

bêdzie prowadzone przez organizatora(ów) osobi¶cie. Chcemy unikn±æ sytuacji 

kiedy kto¶ wyrzuci swoj± votkê a potem bêdzie zdziwiony, ¿e kto¶ j± podniós³, 

wype³ni³ za niego i odda³. Votki maj± byæ wype³nione poprawnie. Brak wype³nienia 

jednej rubryki eliminuje votkê z liczenia g³osów. Je¶li oddaj±cy bêdzie g³osowa³ 

na produkcjê swoj± lub swojej grupy, votka równie¿ zostanie wyeliminowana. Do 

liczenia poprosimy piêciu ochotników, którzy jednak nie mog± nic na party 

wystawiaæ. Je¶li oka¿e siê, ¿e nie ma poprawnie wype³nionych votek organizatorzy 

sami ustal± miejsca na podium i wrecz± nagrody. Oczywi¶cie jak wiadomo, rzadko 

jest tak, ¿eby wszystko wysz³o tak jak zosta³o zaplanowane ale eliminuj±c 

selekcjê muzyki w czasie party zyskujemy parê cennych godzin. Je¶li powstan± 

jakie¶ luki czasowe mamy najnowsze filmy reklamowe Soft Image'a , Lightwavea i 

du¿o, du¿o animacji, wiêc nie bêdzie wam siê nudziæ. Do tego zawsze mo¿na 

przywaliæ jakie¶ czaderskie techno. Fun compos sobie odpu¶cimy poniewa¿ wychodzi 

z tego kaszana, lepiej ju¿ co¶ poogl±daæ lub pos³uchaæ. Jednak na pewno odbêd± 

siê fast gfx i fast music compos. Radzimy wzi±æ wiêc z sob± komputery. Stoliki 

dla grupy pod sprzêt trzeba zamówiæ wcze¶niej u organizatorów. 

Teraz rzecz najwa¿niejsza. Cena wjazdu na jubileuszowego Intela to 30z³. Naszym 

zdaniem nie jest ona wygórowana przy dzisiejszych stawkach. Ci co uwa¿aj±, ¿e to 

za du¿o niech bior± z sob± Amigi. Ka¿dy kto przywiezie Amigê lub Maka na chodzie 

p³aci za wstêp 25z³. Klonów nie bêdziemy braæ pod uwagê. Licz± siê komputery a 

nie programowalne calculatory ( w skrócie pc ). Uwaga ! Organizatorzy nie 

ponosz± odpowiedzialno¶ci za sprzêt przywieziony na party. Trzeba pilnowaæ go 

samemu. Takie jest ¿ycie. Dwadzie¶cia osób nie upilnuje tysi±ca. Dla kobiet 

wstêp gratis a od przebierañców ( ju¿ by³y takie przypadki na Intelach ) 

bêdziemy pobieraæ op³atê x2. Na WWW.UNION.ORG.PL zostanie zamontowany licznik, 

prosimy wszystkich, którzy s± pewni, ¿e siê pojawi± o wpisanie tam swoich danych 

( oczywi¶cie w miarê mo¿liwo¶ci ). Dla sponsorów zostanie przygotowany specjalny 

korytarz, gdzie bêd± mogli prowadziæ dzia³alno¶æ handlow±. Jednak 

zainteresowanych tym rozwi±zaniem prosimy o kontakt przed party. Firma AMIGO 

zajmie siê rozpowszechnianiem stuffu z party na dwóch p³ytach ze 

zrobionâ poligrafi± i video raportem z party w formie AVI lub MPG. Liczymy wiêc 

na to, ¿e stuff z party dotrze do szerszego grona odbiorców w tym i za granicê. 

W tym tkwi równie¿ szansa dla programistów, muzyków i grafików. Dlatego 

produkcje musz± podczas rejestracji mieæ zgodê na takie rozpowszechnianie. 

Autorzy, którzy stwierdz±, ¿e ich to nie interesuje mog± byæ spokojni, ich twory 

nie zostan± tam umieszczone. My z tego nie bedziemy mieæ pieniêdzy, nie bêd± 

mieli i autorzy, niemniej warto spróbowaæ. Ci co na to przystan± niech do³±cz± 

readme w formacie aminetowym, pecetowe z opisem TXT do swojego produktu. U³atwi 

to osobom zainteresowanym kontakt z autorami.