scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­Invite.'97­/­02.15 - 02.16 Proba Generalna 3 = Poland/gp3.txt

File size:
13 046 bytes (12.74K)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 39

Preview

          ÛÛÛÛÛÛ       ÛÛ ÛÛ
          ÛÛ°°°ÛÛ      ÛÛ°° ÛÛ°
          ÛÛ° ÛÛ° ÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ
          ÛÛÛÛÛÛ°° ÛÛÛ °°°ÛÛ°°°ÛÛ ÛÛ°°°ÛÛ  °°°ÛÛ
          ÛÛ°°°°° ÛÛ°°  ÛÛ° ÛÛ°ÛÛ° ÛÛ° ÛÛÛÛÛÛ°
          ÛÛ°   ÛÛ°  ÛÛ° ÛÛ°ÛÛ° ÛÛ°ÛÛ°°°ÛÛ°
          ÛÛ°   ÛÛ°   ÛÛÛÛÛ°°ÛÛÛÛÛÛ°° ÛÛÛÛÛÛ°
          °°    °°   °°°°° °°°°°°  °°°°°°

   ÛÛÛÛÛ                      ÛÛÛ
  ÛÛ°°°ÛÛ                      ÛÛ°
  ÛÛ°  °° ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ   ÛÛ° ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ
  ÛÛ° ÛÛÛ ÛÛ°°°ÛÛ ÛÛ°°°ÛÛ ÛÛ°°°ÛÛ ÛÛÛ °°° °°°ÛÛ  ÛÛ° ÛÛ°°°ÛÛ  °°°ÛÛ
  ÛÛ° ÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛ° ÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ° ÛÛ°°  ÛÛÛÛÛÛ°  ÛÛ° ÛÛ° ÛÛ° ÛÛÛÛÛÛ°
  ÛÛ° ÛÛ°ÛÛ°°°°°°ÛÛ° ÛÛ°ÛÛ°°°°°° ÛÛ°  ÛÛ°°°ÛÛ°  ÛÛ° ÛÛ° ÛÛ°ÛÛ°°°ÛÛ°
   ÛÛÛÛÛ°° ÛÛÛÛÛ ÛÛ° ÛÛ° ÛÛÛÛÛ  ÛÛ°   ÛÛÛÛÛÛ° ÛÛÛÛ ÛÛ° ÛÛ° ÛÛÛÛÛÛ°
   °°°°°  °°°°° °°  °° °°°°°  °°   °°°°°°  °°°° °°  °° °°°°°°

              ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ
               ÛÛÛ°°  ÛÛÛ°°  ÛÛÛ°°
               ÛÛÛ°   ÛÛÛ°  ÛÛÛ°
               ÛÛÛ°   ÛÛÛ°  ÛÛÛ°
               ÛÛÛ°   ÛÛÛ°  ÛÛÛ°
               ÛÛÛ°   ÛÛÛ°  ÛÛÛ°
               ÛÛÛ°   ÛÛÛ°  ÛÛÛ°
              ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ
               °°°°°  °°°°°  °°°°°

                                      
 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º SPONSORZY PARTY º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

    G-Party III odbywa si‘ pod patronatem Przewodnicz†cego Rady Miasta
     Ostrowca i jest sponsorowane przez nast‘puj†ce firmy:

                 P M C

				  ABE

                FTS - Info

                PC Komputer

                 Astra

			  GRAPHICS COMPUTERS

 				  NETIA

                 

 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º SœOWO WSTPNE º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  Organizatorzy party Pr¢ba Generalna III maj† zaszczyt zaprosi
  do Ostrowca ˜wi‘tokrzyskiego 15 lutego 1997 roku.
  Jest to ju§ trzecia edycja tego party. Jak wszyscy pami‘taj† pierwsza
  edycja by’a pierwszym party na PC w Polsce i zgromadzi’a ponad 100
  uczestnik¢w. Obecnie spodziewamy si‘ ponad 300 ch‘tnych i mamy
  nadziej‘, §e Wy wžr¢d nich b‘dziecie.

 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º WIADOMO˜CI TECHNICZNE º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  - Party rozpocznie si‘ w sobot‘ 15 lutego o godz. 10.00.
   B‘dzie trwa’o 24 godziny bez przerwy.
   Miejsce trwania party to Osiedlowy Dom Kultury "MALWA" ož. Stawki
  - Wst‘p na party b‘dzie wynosi’ 20 z’. Dla dzieci poni§ej 13 lat 5 z’.
   Wedle zwyczaju wp’ywy z bilet¢w pokryj† koszty organizacji imprezy
   oraz zasil† pule nagr¢d.
  - Uczestnicy mog† przywie¦ komputery. Jednoczežnie z przywiezionym
   sprz‘tem nale§y mie kilkukilometrowy przed’u§acz, by nie by’o
   problem¢w z p¢¦niejszym pod’†czeniem.
  - Organizatorzy nie odpowiadaj† za sprz‘t lub inne rzeczy kt¢re
   uczestnicy b‘d† mieli ze sob†!
  - Osoby zamierzaj†ce spa podczas party prosimy o przywiezienie
   w’asnych žpiwor¢w lub koc¢w.
  - Podczas party b‘dzie udost‘pniona linia telefoniczna dzi‘ki firmie NETIA
   co oznacza dost‘p do Internetu. W zwiazku z powy§szym odbywa si‘ b‘d†
   pokazy mo§liwožci Internetu.
  - Po rozegraniu kompot¢w po p¢’nocy w niedziel‘ rozpoczni‘ si‘ rave i pogo
   przy g’ožnej muzyce i odpowiednim ožwietleniu.

 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º DOJAZD DO MIEJSCA PARTY º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  Ostrowiec ˜wi‘tokrzyski jest ma’ym miastem, le§†cym w wojew¢dztwie
  kieleckim. Jako transport sugerujemy koleje pa¤stwowe, jako §e s† one
  najta¤szym, a r¢wnoczežnie w miar‘ komfortowym žrodkiem transportu.
  Do Ostrowca kolej† mo§na dojecha poprzez w‘ze’ kolejowy Skar§ysko-
  -Kamienna, nast‘pnie przesiadaj†c si‘ w poci†g osobowy. Na dworcu PKP
  i PKS w Ostrowcu rozwieszone b‘d† plakaty informuj†ce o sposobie
  dojžcia, ewentualnie dojechania do miejsca party.

 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º ZASADY PARTY º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  Wejžcie na party:
 
  - przy wejžciu nale§y poda do ewidencji swoje imi‘ i nazwisko oraz
   xyv‘ i nazw‘ grupy.
  - ka§dy uczestnik uiszcza op’at‘ wejžciow† otrzymuj†c w zamian:
   - plakietk‘, na kt¢rej wypisana jest jego ksywa oraz grupa, do kt¢rej
    nale§y (dla odr¢§nienia organizatorzy b‘d† mieli inne oznaczenia )
   - formularz do g’osowanie ( votka )
   - miejsce, na kt¢rym b‘dzie m¢g’ umiežci sw¢j sprz‘t
 
  Zakazy:
 
  - absolutnie zakazuje si‘ picia alkoholu we wszystkich postaciach (nawet
   piwa) oraz u§ywania narkotyk¢w. Posiadanie, czy te§ u§ywanie tych žrodk¢w
   spowoduje natychmiastowe wydalenie z miejsca party z brakiem mo§liwožci
   powrotu.
  - dla pal†cych papierosy b‘dzie wydzielony oddzielony k†cik - palarnia.
   Prosimy o niepalenie w sali, w kt¢rej b‘dzie odbywa’o si‘ party.
  - zakazuje si‘ ’amania praw autorskich, tzn. kopiowania program¢w pirackich
   tudzie§ ’amania ich. Dozwolona jest swobodna wymiana oprogramowania typu
   public domain oraz w’asnych program¢w.
  - zakazuje si‘ wprowadzania jakichkolwiek zwierz†t na miejsce party -
   spowodowane to jest przewidywamym wysokim stopniem okablowania sali i
   tym samym mo§liwožci† powstania jakiegož zwarcia.
  - wszelkie przejawy wandalizmu (niszczenie sprz‘tu, pisanie po ’awkach)
   spowoduj† poci†gni‘cie do odpowiedzialnožci karnej.

  Zako¤czenie party

  - pe’ne wyniki zostan† oficjalnie og’oszone
  - nagrody zostan† rozdane po szacunkowym obliczeniu ewentualnych
   dodatkowych koszt¢w
  - ka§dy uczestnik mo§e skopiowa wszystkie produkcje wydane na party

 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º KONKURENCJE º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  Komputer, na kt¢rym b‘d† uruchamiane wszystkie prace to:
  IBM PC 586 100 MHZ 8MB RAM, karta SVGA, SoundBlaster i GUS 1MB,
  system MS-DOS 6.20, mened§er pami‘ci HIMEM lub EMM386.
 
  Zgodnie z sugestiami wielu os¢b w tym roku grupa mo§e wystawi
  wi‘cej ni§ jedno demo lub intro - lecz tworzone przez ca’kowicie
  inny sk’ad.
  UWAGA!!! - Je§eli oka§e si‘, §e pod pracami podpisana jest cho
  jedna ta sama osoba, natychmiast dyskwalifikujemy jedn† z prac.

  Zastrzegamy sobie, §e cz’onkowie grupy ABSENCE
  mog† bra udzia’ w konkursach podstawowych!!!

  Pr¢by uruchomienia program¢w mog† by przeprowadzane przed dead line.

  Kolejnož prezentacji prac b‘dzie losowa.
 
  Przewidywane s† nast‘puj†ce konkurencje:
 
  1. Demo compo (konkurs demonstracji graficzno-muzycznych)
    Zasady:
    - mo§liwož u§ycia rejestr¢w i tryb¢w karty VGA i SVGA (std. VESA)
    - wyjžcie muzyki na urz†dzenia: SoundBlaster i GUS. Warunek ten
     dla demo compo musi by koniecznie spe’niony.
    - demo, pomin†wszy ew. ekran konfiguracyjny uruchamia si‘ automatycznie
    - maksymalna wielkož dema: 8Mb oraz czas trwania: 10 minut. S† to
     wartožci nieprzekraczalne. Brak spe’nienia tych wymog¢w spowoduje
     dyskwalifikacj‘ dema.

  UWAGA!!!
  Warunek posiadania przez demo obs’ugi Sound Blastera i GUS'a musi by
  spe’niony. W przeciwnym razie demo nie zostanie dopuszczone do konkursu.
  W tym punkcie nie przewidujemy §adnych ust‘pstw i wyj†tk¢w.

  2. 64KB Intro compo (konkurs kr¢tkich demonstracji)
  Zasady:
  - mo§liwožc u§ycia rejestr¢w i tryb¢w karty VGA i SVGA (std. VESA)
  - wyjžcie muzyki na urz†dzenia: SoundBlaster lub GUS.
  - intro, pomin†wszy ew. ekran konfiguracyjny uruchamia si‘ automatycznie
  - maksymalna wielkož intra: 64Kb oraz czas trwania: 5 minut. S† to
   wartožci nieprzekraczalne. Brak spe’nienia tych wymog¢w spowoduje
   dyskwalifikacj‘ intra.

  3. 4KB Intro compo
  - mo§liwož u§ycia rejestr¢w i tryb¢w tylko standardowej VGA
  - intro uruchamia si‘ automatycznie i nie wymaga pomocy z zewn†trz
   ( np. naciskania klawiszy )
  - maksymalna wielkož intra: 4KB oraz czas trwania: 3 minut. S† to
   wartožci nieprzekraczalne. Brak spe’nienia tych wymog¢w spowoduje
   dyskwalifikacj‘ intra.
  - intro nie mo§e wyžwietla autora ani grupy w §adnym miejscu.
   Nie powinny by te§ stosowane nazwy sugeruj†ce autora ( przyk’ad:
   "Stoned" zrobione przez Stone/Dust ). Oczywižcie wersja wydana
   po party powinna mie uzupe’niony ten szczeg¢’.
  - tylko jedno intro od jednego kodera
 
  4. 4-Channel Music compo (konkurs kompozycji muzycznych)
    Zasady:
    - ilož kana’¢w 4.
    - format muzyczny MOD, S3M, XM
    - maksymalny czas trwania 3.5 minuty. Nieprzekraczalne, niespe’nienie
     tego wymogu spowoduje dyskwalifikacj‘ utworu.
    - imi‘ autora nie b‘dzie wyžwietlane podczas prezentacji utworu
    - tylko jeden utw¢r od jednego muzyka

  5. Multichannel Music compo (konkurs kompozycji muzycznych)
    Zasady:
    - ilož kana’¢w: 5-32
    - format muzyczny MOD, S3M, XM
    - maksymalny czas trwania 3.5 minuty. Nieprzekraczalne, niespe’nienie
     tego wymogu spowoduje dyskwalifikacj‘ utworu.
    - imi‘ autora nie b‘dzie wyžwietlane podczas prezentacji utworu
    - tylko jeden utw¢r od jednego muzyka
 
  6. Gfx compo (konkurs prac graficznych)
    Zasady:
    - rozmiar obrazka do 640x480, 16M kolors.
    - format graficzny IFF,GIF,JPG,PCX
    - u§ycie technik raytracingu b†d¦ skaningu dyskwalifikuje prac‘
    - na pracy nie mo§e by podpisu grafika
    - tylko jedna praca od jednego autora
 
  7. Raytracing compo (konkurs obraz¢w statycznej rzeczywistožci wirtualnej)
    Zasady:
    - rozmiar obrazka do 640x480, 16M kolors
    - format graficzny IFF,GIF,JPG,PCX
    - na pracy nie mo§e by podpisu grafika
    - u§ycie technik grafiki bitmapowej dyskwalifikuje prac‘ (nie mo§na
     retuszowa reytracingu)
    - tylko jedna praca od jednego autora
 
  W przypadku wystarcz†cej iložci czasu i sprz‘tu rozegrane zostan†
  r¢§ne konkurencje poboczne ( np. drink compo, pogo compo ).
  Mamy nadziej‘, §e nagr¢d od sponsor¢w b‘dzie tak du§o i§ zwariowane
  konkurencje b‘d† trwa’y nooon-stop.
 
  G’osowanie:
  - ka§dy uczestnik przy wejžciu otrzyma kart‘ do g’osowania. Nie mo§na jej
   zgubi, bo nie b‘dzie wydana powt¢rnie.
  - na karcie b‘d† odpowiednie rubryki na konkurencje. G’osowa b‘dzie si‘
   przez podanie numer¢w lub nazw pi‘ciu najlepszych prac.
  - wszelkie odst‘pstwa od wy§ej wymienionych regu’ spowoduj† nie wzi‘cie
   pod uwag‘ danej karty.
 
  Nagrody:
 
  - nagrody dla zwyk’ych konkurencji b‘d† w postaci rzeczowej oraz
   dodatkowo pieniԤnej.
   Music kompo b‘dzie sponsorowane podobnie jak w poprzednim roku 
   przez firm‘ PMC Personal Multimedia Computers - dystrybutora kart
   d¦wi‘kowy GUS i ni tylko, b‘dzie to 1 lub 2 GUSy.

  - dla konkurencji pobocznych planujemy przeznaczy ufundowane przez
   sponsor¢w nagrody rzeczowe.

 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º KONTAKT º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  Informacje o party, oraz odpowiedzi na Wasze pytania mo§ecie uzyska
  kontaktuj†c si‘ z nami:


   Ziel / Absence
   Krzysztof Zieli¤ski
   tel. (+47) 62-44-06
       godz. 20-22
   e-mail: probag3@free.polbox.pl
   subject: pcparty

  Dla ludzi z Warszawy i okolic:

   Astra / Absence
   Micha’ Szklanowski
   Akademicka 5
   02-038 Warszawa

  lub przez InterNet:

    Astra / Absence
    s146630@ire.pw.edu.pl


	strona WWW party:

	http://neutron.elka.pw.edu.pl/~mszklano


 ÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    º ZAKO¥CZENIE º
    ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

  W tej chwili jestežmy m†drzejsi ni§ na G-Party I i II i kilkanažcie
  innych zlot¢w na kt¢rych byližmy. Dlatego te§ impreza ta b‘dzie
  z pewnožci† du§o lepsza ni§ poprzednie. Mamy nadziej‘, §e wszyscy
  spotkamy si‘ tam i b‘dziemy mogli wsp¢lnie žwietnie si‘ bawi.
  Nie przegapcie tej okazji.

                       Do zobaczenia

							Absence