scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­DEMO.'97­/­ByteFall.'97­/­128b/cell.txt

File size:
831 bytes (831B)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 25

Preview

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º    ÜÜÄÜÜÄÜÜ ÜÜÄÄÜÜ ÜÜÄÄÜÜ ÜÜÄÄÜÜ    ÇÄ¿
º    ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÄÄ  ÛÛÄÄßß ßßÄÄÜÜ    º ³
º    ßß ßß ßß ßßÄÄßß ßß   ßßÄÄßß    º ³
º     úù* Proudly Presents *ùú    º ³
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ ³
º Filename: cellular.asm/bat/com      º ³
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ ³
º Description: My second tiny 128b intro.  º ³
º Coded for BYTEFALL'97 demo compo.     º ³
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ ³
º FIDO: 2:5020/354.55            º ³
º    2:5020/1022.13           º ³
º E-mail: meps@cs.msu.su, meps@cyberdude.comº ³
º Web page: http://www.cs.msu.su/~meps/   º ³
ÈÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ