scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­artpacks­/­www­/­mirrors­/­ftp_mimic_ca­/­christ_ascii_archives­/­ascii­/­divinestylers/ds!-wild.txt

File size:
26 078 bytes (25.47K)
File date:
2004-04-19 23:06:29
Download count:
all-time: 393

Preview

  _____.
 i` ~8@~M.
  b 'YP ][
  ]. MWg*W
  'b YfMP ]b                 e.             +m.
  ].iW@W d@b                '@.          ,mmmWiP
   b'~` ,P'@b,m            ,   iY.         g*@@@@/Ns
   ~MmmmAL !@P@W         ,gm@f   ]iN        ]P '@g@8@@
    '~N@b d[M@     __mmi,zfTm5G=f~~*@Af.]i        W!Y@f~~PT@
     '[@W@bd@   ,gm@@@@Ag*` g@*~  ,______.b_       ,A ]A  W@@
      @@@@@'@  _m@@@@@@fZ  ]A`g!mmf~~*V*f~g5@Ws.   ,___gA` WW  Ld@
      @M@@@,@c.@@@@@@@@[Wg   ' '`  ,mmWfG@@@@@W_ Zf@@@@` g@P  *MMs
      @'@@@!P VKM@@@@@A,PP      ,m@*~ M@@@@@@@@!g\@@*` ]@@`  ! Z
      M*M@@/@db__.YZVs ]@`_     ,g@   gms.,gf]@,@@@@5m@AP@@@A*! ,P
     ,WKW_WA`@@@@@b![,@s @ Y@=gs_  @@P  gA~ '@A` W@]@@@@@@f WY@K_gYMA
    g@@@K@@. @@@@@@@@W@]@@  Y@@W*~ @@` ,Zf  d@[ @@@@@@@Y[gs!@*~~` '`
    g@@@@@@P~*@@@@@@@@[@]@@W. ]@` ,g@@@mA  !@@@A ]@@@@@@@d\@@s-mSW^eFT
   g@@@@@@f  '*@@@@@@bP]@@PMW__@_gW@@@@]@ ,W@@@@@@ @@@@@@@WP]@@@b~~~~~~~
   g@@@@@@`   'M@@@@@[]@@['Y@@@@@@*@@@W@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@`@@@@@W
  i@@@@@A`     Y@@@@i@@@W. iPY@*!,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@! '@@@@@b
  ,@@@@@@`      V*@P@@@@b*W2WW@,g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!  !@@@@@b
  W@@@@@!.----------. !@M@@@W '~TXVY@@@@@@@@@@@@Af~V**M@P@[   !@@@@@i
  @@@@@P :hYPEROPIA :  8K@@@@ *T8W_~@@@@@@!@@*~    ~Vf    V@@@@W
 i@@@@A :  jAMM :  ,@@@[V` A*@~@sW@@@*\A           M@@@@
 @@@@@! : bLASM  : !@A*L_m,s '`g@@@@@bmA            '@@@@i
 ]@@@@@  `----------' g@WYf~~MW[ ]@@@W@@@@W            Y@@@W
 d@@@@[        '    ~Ym. @@@@@@@@f            !@@@@i
 @@@@@`             ,@! d@@@@f`              M@@@b
 @@@@@             W!_m@@@A` .----------------------.  ]@@@@.
  ______/_          dtW@@@@f  :  e.F.F.E.C.T.    :  !@@@@[
__.\  /___ ______/_     iW*@@@@@  :       m.A.D. :   @@@@[
\____________\  /_______  iA Y@@@[  : m.O.[l].E.N,     :   @@@@b
 |_____  ¬\   ______/___________/_  :  sTOER & nUTTELOOS :   Y@@@@
  sCf/______\_____/  ¬\  ______/\  `----------------------'   K@@@!
.------------------/______\______ _/ \-----------------------------. @@@@@
:               /_______\  >> +31-[0]30-6067278 << : @@@@
: tHIS aREA'S fASTEST  ___________ ___________ ______/_      : .!@@@
: pC sCENE cONFERENCE! /   __  ¬\_________ ¬\\ __/_____    : @@@@'
:           /_____________\______   \______  ¬\_______:____/_
:  aMI ^ aSCII ^ /X           /______\______  \  ______/\
: rEQ ^ sFX ^ gFX ^ mORE                /______\______ _/ \
`------------------------------------------------------------------/_______\
  Y@@@@@.                            i@@@@A`
   V@@@@W.      ............................       i@@@@A
   V@@@@W.     :    pARTY sTUFF 2X    :      ,@@@@A
    V@@@@W.     : cEWL hARDCORE mODULES 2X :     ,@@@@f
    '@@@@@.    :   cEWL aSCII pACKS 2X  :     ,@@@@f
     'M@@@@s    :   oWN gROUP sTUFF 3X  :    g@@@A`
      'M@@@W   `............................'   ,W@@@f
       VM@@Ws                    g@@@A`
        V@@@@s                 ,g@@@A`
         VM@@@m_               ,m@@@A`
          'V*@@@m_.           ,gW@@*f`
            '~V*@Ws.        _m@**~~
@BEGIN_FILE_ID.DIZ  .--[asc2]-- aµææø -[ d¡ViNE sTYLERs ]-.
  |      ¬ØØØØø  ________.    |
  ¦ µæØ*ÑØØÑæµØØØØ#ø ØØØØØE   ©Mt  ¦
  ·gØØØ#  ¬¶ØØØØØØØF °¤ØÑØ#ææµµ____  :
  øØØØØL   °ØØØØØ# ¸µæµæ毬°¶ÑØØØØØæw··
 mØØØØØr   ___ØØØØØWØØØØØF   ¬¶ØØØØØ#w
øØØÑÑØØ--'°¬"¯¯ ¬""ÆØØØØØK________.Ø#ÑØ#ØØø
  |-------------------------------------|
  | lIvE fROm tCP 1996. t^ uND sT^   ¦
  |prESENtS tHEiR wILdCOMpO cONtRiBUtIOn:
  `-------------------------------------'
@END_FILE_ID.DIZ              _
           __aµµæÑ@@@@#ÑÑÑ#w_ _ÆÑÑMæµµ¸        ________
     ___µµµæ*Ñ@@P°"¯      ¬##Ø#_ _µÑ´__µæwµ__µµµ_ gض°°""""0&
    _µØ°"¯¯             ¬¶æÆØL ¶Ø¯  °°¯ ¬¶MæÆØ    0Ø
   _æØ´         __µµµµææææwµ__  ¬ØQ 0#  _aµ_   qmµ___Øf
   Æ#"   ______µµµµµµæÑ@M°¯  ____ ¶#ww__Ø# ¶Ø_ æØ°#&  __µØF¬°¶@
   Ø&µµÆÑ@°"""""¯¯¯      Æ#°°@Ø#  ¬°0Ø  ¶Ñ*ÑØ´ ¬#Wµ*ÑP°¯   ÆÞ
   ¬"¯ ØP           ØE___Ø#   ]ØÞ      _    ,µ_ÆØ~_µµøm
     ØF   _µµµ___________  ""°°°    ØL    _µØM° ___ 0ضØ#Æد
     ØF  dØ"¯¯¬"°°°°°°°¶#m       ¶Ø    ¬#ØØ@@@¶¶¶ 0جØQ°#*mµ_!
     ØQ  ¬#m t^/dS!  0Ø       ¬ØL_________¬¶#    JÑWØP  _ØÞ
     Ñ#_  ¬ØK _________ÆØ_____µææææææææØÑ@°°°°°°°°¶Ñæµ____    **Ñ@P°
     ¬ÑNµMÑÑ#Ø@@M¶¶°°°°°°"""""""¯            "°°¶@@@@@@@@@@@ÑÑÑm
         0Ø
         °@Ñw______________
          """"""""""""""¶Ñmææææææææwµ_
   _µµµµµµ__ _µ**w_ +æµµµµ_        ¬ÑN___________µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
   ¬ØF¯¯¯¯¯0# ØF ØF ØÞ  ¶ØwÆm___      ¬"""""""""""¯¯¯        °
   Ø&_µµæÑ®ÆØWw_Ø# ØF ___ØQ Ø#¶ÑÑæmØP _a_
   ##"¯¯  0Ø ¬"¶ØLJØ@@M¶P° Ø# _ ØLaæÑ#Q_
   ]Ø    ¶P  ¶ØÆØÑw_   #Q JØK ¬""  Ø#
    ¯       °¯" ¬¶#w, ÆØ ¶ØÞ  _æ#"
               ¬  ¬" J#&µæmmÑP


  hEJ aLLa ASKiipOjkaR okk fLIkkÅr..r. NU e sTRAuSSkILLen o teboCk på
   pAAAAAAAAAAAARty.. aSAdELUXEbAfANrÖJJaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...


      sÅ nU aSKii sAKer KomMEr PÅ diN fiNa sKääääääärm!:


     aææØØØæµ_                    _µæØØØØæµ_
    æØØØØ@@#ÑØØØm_                 _æØØØØÑ@@ÑØØØæ_
   ÆØØØ"  ::µØØØØØw_               aÆØØ@¯   ¬#ØØ#¸
   JØØØ~  ::ÆØØ@ ¬°#Øm_            _µØØ#°  ..   0ØØQ
  ¤ØWØØ#  ·::ØØØ&  ¬¶Øm_           µØØØØw   ::.  JØØ#ØÞ
   ¬¶ØK  ::ãØØØѵ_  ¬##w         ,ÆØØØØØØÑw__µØ::  _ØØ::
    ¶ØK  ::#ØØØØØØæ:: ¶ØÑ__       _æØ#::¶ØØØØØØØØ::  µØ#::
     ¬#Ñ_  `::¶¶Ø¤:::  ¬#ØØæww   .µæØØØ° `::¤Øض¶::'  æØM:©Mt
      ¶Øµ_  `:::·'    Ø#"     ¬¶ØL   `::::'  µØ@::
      ¬¶Øm_       Æ#~       ¶#_       µØ#:'
       ¬°#ѵ_    _Ø°        ¬#µ_    aæØP"'
         °¶@**wmm*¶" .......      ¬°*mmm***P°¯     ......
               .::::::::::.              ::::::·
  D  I  V  I  N E  ·:::::'`·:::::::. .:.      .    .::::::
              ::::::.  `·::::::::'    ..::::.   ::::::'
   ......   ..........·::::::.   `·:::'  ..:::::::::::   ::::::
 `:::::::::::::::::::::::::::::::::.    '...:::::·' `:::::::. :::::::
   ::::::.      ··:::::::::::. ...::·''      ·::::::. ::::::·
   ·::::::      .:::::· ·:::::::·'''        ·::::::.::::::
   ·::::::   ..:::::··   ::··  :::::::::::::   ·:::::::
    ·::::::.::::::··          `·:::::::.    ·:::::: .:::::
     ·::::·'    S T Y L E R S  `·:::::::..  .:::::: ::©Mt:
                         `·::::::::..::::::· ::::::
-----------------------------------------------------``·::::::::·· ---------
   Om varken plural kommer och kalle äter korv.. Vem jollrar mest?
---------------------------------------------------------------------------

    lOKALa mEgA-sUPER-dUpEr-dELuXe-hIppO-mARvEl-janIS-pARtyn rULAR
            _
       ,æ€ø æØØØØØÑ_ __
.------------¬ØØظ°ÑØm_°ÑØØØØ@----- ___----------------------------÷-- -- - -.
|  __   t^ ¶ØØ# _°ÑÑØÑæmµµµµµµæÆØØ#ææ_                  :
|aæØØØØØ#æµ__ #ØØQ0ØØÑ ¬""°°¶¶°°WØØØØØد   'aNNA kLARAS gARdiNsHOP'   :
:ØØØØ#@@°°"ØØØOØØØØØØØØ     µØØØØØÑ°   fEAt: tRiViAL^sTRAUSS&tOMMy  |
·ØØ#    ¬"¶ØØØØØØØØw   _æØØØØ@°  lOGO: sIDENtYg           |
:¬ØØb¸  __µæÆØÑ@°""¶ÑØØæµæÆØØØ@P"    rEQd: mOR aNNA/eNKöPiNg       :
`-¬#Ø#wæÆØÑP°¯--------¬°¶#@¶"------------------------------------------------'
  °@M°¯
           _____.
   ___     ____\____|____.    ______. ________   _______________
  _/ _/________/__      |_______\   |_\ __  `----/_\ __     /
 \\_____________ /____________|  _ __   |  _________/   |/    /
     /______/t^/dS!  /______\ _______|\_______// /------/________/
                  \_/
         .______.
        _|   |_ ___________  ______________
        \_   _/__\__.   /____\__ __    /_
         /   |\   |____ /|   |________  |
        /______________| /___________|  //______|


            _
       ,æ€ø æØØØØØÑ_ __
.------------¬ØØظ°ÑØm_°ÑØØØØ@----- ___----------------------------÷-- -- - -.
|  __   t^ ¶ØØ# _°ÑÑØÑæmµµµµµµæÆØØ#ææ_                  :
|aæØØØØØ#æµ__ #ØØQ0ØØÑ ¬""°°¶¶°°WØØØØØد   'aNNA kLARAS gARdiNsHOP'   :
:ØØØØ#@@°°"ØØØOØØØØØØØØ     µØØØØØÑ°   fEAt: tRiViAL^sTRAUSS&tOMMy  |
·ØØ#    ¬"¶ØØØØØØØØw   _æØØØØ@°  lOGO: gARDin sPETS         |
:¬ØØb¸  __µæÆØÑ@°""¶ÑØØæµæÆØØØ@P"    rEQd: mOR eRNST-gUNTHER/pDX i sKARA :
`-¬#Ø#wæÆØÑP°¯--------¬°¶#@¶"------------------------------------------------'
  °@M°¯

   _________________     _ __________  ___________
   \ ____________ /____________     /____/  /_____/____________
   \_________  /__     / /_____/__   /   \  '    /
      /_______/\________,__/\_____\ /_____,__/\______\_/    /
                              /________/
   _______        _________ ____________
   /  __/________________ _____/_/  /_ __/_________
   /____________ /  __ /________/   _/_________  /
      /_______/ ______/_____/  \____/   /_______/
         \____\sT^/dS!
            _
       ,æ€ø æØØØØØÑ_ __
.------------¬ØØظ°ÑØm_°ÑØØØØ@----- ___----------------------------÷---------.
|  __   t^ ¶ØØ# _°ÑÑØÑæmµµµµµµæÆØØ#ææ_                  :
|aæØØØØØ#æµ__ #ØØQ0ØØÑ ¬""°°¶¶°°WØØØØØد   'aNNA kLARAS gARdiNsHOP'   :
:ØØØØ#@@°°"ØØØOØØØØØØØØ     µØØØØØÑ°   fEAt: tRiViAL^sTRAUSS&tOMMy  |
·ØØ#    ¬"¶ØØØØØØØØw   _æØØØØ@°  lOGO: sTRYkjÄRn           |
:¬ØØb¸  __µæÆØÑ@°""¶ÑØØæµæÆØØØ@P"    rEQd: vILLE vINgÅKeR i kARLStAd   :
`-¬#Ø#wæÆØÑP°¯--------¬°¶#@¶"------------------------------------------------'
  °@M°¯


___     .________.  __________       _______.  .________
 _/__________|_    |_ _\   __ `------/_____/    |----|    /------/____
\___________ /    _/______. _________/   /_________  |   _______/  /
  _\    /_    |\   |-//_____________/  //________|-----//__________/
  \ _____/ /_______________|t^/dS!
   \_/          __ __
 ._ ¬          \_\ \_\
 | Y.    _________   ¬____ _________     _______________
 | ||\ _____\___  /_________ /__\ __  `---/_____\  _     /
 | || Y    /|  |  _ __  |  _________/  /  |/    /
 |_||_|______________|___\ ____|___//___________/-----/________/
              \_/
              ¬
            _
       ,æ€ø æØØØØØÑ_ __
.------------¬ØØظ°ÑØm_°ÑØØØØ@----- ___----------------------------÷---------.
|  __   t^ ¶ØØ# _°ÑÑØÑæmµµµµµµæÆØØ#ææ_                  :
|aæØØØØØ#æµ__ #ØØQ0ØØÑ ¬""°°¶¶°°WØØØØØد   'aNNA kLARAS gARdiNsHOP'   :
:ØØØØ#@@°°"ØØØOØØØØØØØØ     µØØØØØÑ°   fEAt: tRiViAL^sTRAUSS&tOMMy  |
·ØØ#    ¬"¶ØØØØØØØØw   _æØØØØ@°  lOGO: sKJORt kRAGE         |
:¬ØØb¸  __µæÆØÑ@°""¶ÑØØæµæÆØØØ@P"    rEQd: pELLE pÄROn i viMMERBy!    :
`-¬#Ø#wæÆØÑP°¯--------¬°¶#@¶"------------------------------------------------'
  °@M°¯

___     _________       ________              ______.
 _/_________\_   /-----/_______\\____ /_    ___________    _\   |_
\__________ /  _______/  /    |/  |_______\__. _  `----/__\_   _/
  _\   /----//__________/_____________| __   | ________/  /   |_ _
  \ ____/           t^/dS!/_____________|__//__________/_______///
   \_/_______
   ¯_\_  /--------/____ ________
   |   _________/  /_\ _  `----/____   _ ___
   |-----//____________/  __________/  /______  /_
             |___//_____________/  __   |________
                     /______________| __  /________
                           \_________ | __ `----/
                             //______| ________/
                                /________//


  ---------- - ------ rEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKLAmmh------------------- -    _µ,       ** dET äR sTATUS ATT rÖKA!
   gØÑ@@@#æm__    ** aLLA vUXNA rÖKER!
  _ÆP    °Ñbw_  ** dET e tUFFt aTT rÖKA!
  Ø´      "#m_ ** dET e BRA! aTT rÖKA!
  dP        ¬#w_** fAST dET bÄSTA äR hASChiSh!
  ØÞ      __aµæØØÞ
  ØÞ   __µæÑØ@P°"¯¬ØÞ
  ØÞ_5aµæØ@M°" ___µµØØ~    ________
  #Ø#MZZ_µµµææ*@@P°¯ JØ __aµæ*@M°°°°°°¶Ñæ_
  °¶Ø@°°""__  4m _ÆØÆ@M°~       ¶&
   ¬#w  ¬~  _µÆ#Ø#________      ØÞ
------ ¶b_    °@M¶#°°°°°°¶¶@Ñmµ_    Ø ----------------------------- - -
     ¬¶W_    µ#~      "¶b_ _µµÆP mARLbORO! tHE wORLds nUMBEr oNE!
- ------ - ¬°#mµµµµØ° ------------- -#@#### -------------------------- - - - -
        """~         ÆF##J#
                   ¶@*æÆ#
    	                 ¬"                       _  µ
                       ¶Q ÆK
                        ¶KÆ@
    _______ ____            €#@@@@#r
   _æ@P°""°°¶#ÆM"¶@Mæµµ_____     ___µØ"  æµ°#æµµµµm
  ÆK     Æ&    ¬"°¶¶@@Ñ******@@P"¯   ¬"  ¯¯¯Æf
  J#      ãÞ                æmµµµ__Ø
-÷-JQ ---- - --Ø  t^/dS!           ¶#_¯¬"°" -------------- - - -
  #w_æ    J#                 ¶& bRiTTiSh bEAFs rUUUULEz!
- --µØ@ -------J#ææµw_____            _µ#-.------------------ - - -
,æÑP¯ÆQ      ÆP¯""0@¶@#*ææmµµµµµµµµ_µµµµµµæø#P" | ** eNgELSk kÖTT e mUMs!
   "  aµ_  æ@  ÆÞ     ¯¯¯¯¯¬"¯®Þ¬Ø_    | ** bAjS äR gODiS!
      ¬¬¶m_J#   ØÞ        æ# ¶Q    | ** 1 pÅ mILJONEN blIR
       ¬#Ø~   Ø _a,    Ø@@#ÆP  #_   |  sMiTTAd!!!!!!!!!!!
           JØaø@"      ¬P   ¬#  _ | ** dU kAN jU äTA kORV
           ¬P"           0K_µØP´|  oM du blIr sMItTAd
                        ¬#P¯  | ** vEM jOLLRAR mEST?!
      	                     `--------------------- - -         <pUFF pUFF>
      _______µµµµ_________
    __µÆØØØÑ@@@@¶¶¶@@@@ÑÑÑØØØØææµµ____
  ¸æÆØ@°¯           ¯¯"°°¶@ÑÑØÑæmµ___
  jØØ#                  "°¶ÑÑØØæµ___
- -ØØØ                      ¬°¶ÑØØÑm___---------- - -÷--
  ØØØ                         ¬°¶ÑØæçgENERAL pORtIOn
- -¶ØØL                          `ØØ&_ ------- - --
  JØØØç__                         ØØØØL
  ¶ØØÑÑØØрæmµµµ______                ___µæØMØØQ
  `ØØF  ""°°¶@@ÑÑØØØØØææmµµµµµµµ____________µµµµµæØØØÑ@° ØØØ
   ØØØ   __µæm    ¬""°°°¶¶¶¶¶@@@@@@@@@@@@¶¶¶°°"" __µ  ¶ØØF
   ÑØØr _µÆØØP__             __  ___ _aÆÑP"  ¬ØØÑ
   ¬ØØ# ""°°°¶¶¶@@#**æææmµw   __µæææmµ_Øظ  ¶Ø&¤Ñ#р**æææmØØØr
   ¶Ø#   ØØ    _æØ@æm_æØ@P"  ¬Ø#JØF  ØØLjØr   ØضØØL
   ¶ØØr  ØØ   _æØ@_ÆØØØP"    Ø#JØF  ØØLJØ&  _ØØ´ ØØQ
    ¶ÑÑmµ¸ ¶ÑbµµµæÑP"_æØØP¯     ÆØF¬ØØ  ¸ØØL ¶Øç _ÆØ" 7Øظ
     ¬¶ÑØm___""~  =Ñ@"      ¬@" ¶ÑÑæÆÑP´  ÑØÆØP__µµæØع
      "¶ÑØØÑmµ_______          _______µæµæØØØØÑ@¶°"
         ¬"°¶¶@ÑÑÑØØØ؀€€€€€€€€€€ÆØØØØØÑÑ@@P¶°°""¯


             ** DET E BRA ATT sNUSA!
         ** VÄRNA oM gUrKOrNA i sLURRYS tRÄdGÅrd!


                              ¸ØØ
                          __µµµæÑÑÑØ#@ÑÑMæµ__
       _______             __µæØ@¶"¯____ØØ___  ¬°¶#w_
     _æÆ@¶°°°°¶Ñ#µ_         _µµÆ@P__µµæØØMMØØØØØØ@Ñm_  ¶Øµ__
    aÆ@" _µµµµ__ ¬¶#w_      _æÆ@°_ææØMM®ææØØØØØ#M¶"¯ ¶ØK  ¬ØØP
   ¸ÆØ´ ,æ#¶"""°¶¶#mw_¶#µ_   _aæ#M®æØØØ®ÆØØØØ@M°°ØØ@    Ø#  æØØ#
   ,Ø@ ,Ø#  _µµµµµ®ØÑW®#µ _µÆØÑÑØØØØØØØÑ@@¶¶¶¶¶¶ØØØQ_   jØP  ÆØ"¶Ø#
  ,Ø#  Ø# ¸æØM°¯__Z29¶ÑØØØbæØØØØØÑP¶°___     JØP¬#ØQ   ÆØ  ÆØ" ØØ
  Ø#  JØ# Ø# æØPP°¶¶ÑÑæØØØØØMƵæØ@@¶¶¶¶Ñ#m_  ,Ø# ¬ÑØL  ÆØ" _ÆØ~  0ØÞ
  dØÞ  JØL 0ØÞ JØf    °¶WØ@P"      ¬Ñ#, _ØK  ØØØw_ÆØ~ _Ø#   0ØÞ
 _Ø#   Ø# #Ø  Ø#  _µ_        _µµ_ #صØP  ÆØ~¶ØØ@ _Ø#   ÆØÞ
 ÆØL   ØØ ÆØÞ ¬## ,Ø#"¶#w     _µÑ@¶Ø# ÆØØ#  ,Æ#" æØØK JØP    ØØ
 Ø#   ¶ØL¬ØQ _a®pØØ  ¬®#,  _aæ#¶¯ æØP ØØK  æØP _Æ#~¬ØÑØP    ¸Ø#
 JØP    Ø# ¶ØµÆ@°¯ ØØ _µÑ@°  gÑØZ"  aØ@~ ÆØP µØ@ dØ"  ØØ#_    ÆØL
 jØF    ¶ØNØØØL  ¶ØØØØØ# _µæØØ# aÆ#"  æØK aÆ@~    ÆØ°0#_   Ø#
 0ØÞ  _µæÑÑØ_¶ØE   ¯ °¶@´ ÆØ_JØصÆ#"  æØFµØ@"     ÆØ´ ¶#ç  ÆØÞ
 0ØÞ _æÆ@"  ¶" Ø#      ¬°°°°°#@"  a_ÆØ"°°      Æ#"  ¶Øw ,Ø#
 0ØWØM"     ¬Ø#           ÆØØØ#____    ,Ø#    °@ Ø#
æØØ       ¬ØQ   ÆØѵ_    _Æ#""¬"°¶¶¶@ÑÑæmµµµØØ__     ÆØ´
         ¬##_  ¶ØWØ#Þ   æØK       ¯¬"°¶¶¶Ñрæmµµ_æØP
          ¶#m_  ¯¯   µÆM" dEdiKAtION tILL fATAL.. ¯"2ØF
           °#æw__  __µæØP" dIN mAMMA ÄR bRA pÅ aTT jOLLRA..
             "¶@#Ñ@@¶° nU fåR nI iNgA mEr loGGORr.. . fÖR dATORn vI hAR våLdSgäSTAT åKEr hEM tILL
 nERÅt lANdEt.........

       /tEbOCk & eSStEboCK! / gOdDELAKA vORMgEiVERz 1996       _______    __           ,æ
    _aæÑ@°"¯ ¯¬Ñm_ _æØØ           ÆØ#     ______
 +æm__æØP" t^/dS!  ¶#_æØ°""  ¸_        æ#"Ø  __µæ*@¶°°°°¶@æµ_
  æ#¶Ñm__      _ØØ°    ¬Ø#µ_      _Æ# ¶#æ#°"      ¬ÑQ
  ØL ¬°¶#µ_    µÆ#     ¶#¬¶Ñmµ_____µæ#P"¸æø@ØL         ØL
  ØL    °¶Ñm___ØMØF      ØLwµ ¯¯¯¯¯   ÆP¶ÑØQ_        7#
  ØL      JØÑWÆF      `Ø °#µ     æ#  Ø@Ñmµ_      Æ#
  ¶#    _µÆ@" ¬"       Ñ# ¶#_    ØF  7# ¬¶#æµ_    ¸Ø
  ¶#__ __aæØ@"          ¬Ør ¬Ø    Ø   ØÞ   ¯°¶Ñm__ ÆP
   ¬°¶¶¶¶Æ#"           ¶Q  ØL   Ø   ¶Q     ¯°¶ÑÆ#
    _Æ#"             Ø__æ#    ØL   Ø    _æø
    Ñ&µ_____          __ÆÑ@"    ¶#_   ¶Q  _aæ@"
----- -- --¯"°°¶¶@**mmwwwwwwwwww**@¶°"Ñ-------- --°#µ_  ¬Ø__æø@"-------- - - -
 eLMe / dV!  sOON oN a wALL nEAr yOU ... ..   ¬°¶**4¶°"
------------------------------------------------------------------------- - ---÷
                       µ¸
                   g_  JØF
                   0#¸  dØ#
                   ]@#___ØM#   <-- eEN gREIJS!
                   J@¶Q¯"¶WØ_
           __aw*mwa__   a@" ¶K  ¬¶w_ _____
      æ*^*w  æ@"    "¶*w__Ø  " * q4M°"""ZW#ww_
      ¬°#M¶¶Ø~       ¬¶#_       Ø_-Þ-Þ]Þ
      qP"  ÆF  sT^dS!    °#__   ¢µ_ ¬°Þwµm°
         Ø          _Æ@m__  JØ*mm*¶"
         ¬ÑÆ_a_     µ _mµmP  "¶P^¶"
          ÆK"¶#WwaaaaawÆ#¶°"#,
  -- - -- -- ----¶---¶~-------J#---¶P-------------------------------- - - -
   ** sTöd dom svenska bönderna .. ät endast mat från PIGGHAM!!
- -  - --- ------------------------------------------------------ - -- -

                   æµ
              __ _¸______5à€ÆØM´  jæm_
              MØLØØØØP¶ÆØØØØØ@ÑØØÑmµØع,µ,
   _µµµµµ___     µµ__µØØWØѵµæµØMµ_ æµ  Æ@°ÑÑØP       ______
  Øع  ¬°¶Ñæµ_  __¬ØØØF µ#° ¬°¯ ¯   ¶°   ¬ÑØØm_ ___,µµµæÑ@¶°°°°¶#µ¸
  ØØ,     °ÑÑm_¬ÑØØ# ¬@P_µµµ_    ___µØ@рm__¬¶ØÆØØØØP°¯     ¬ØØ_
  ¶ØØ       °ÑÆع  _µÆ@¯ ¶ØL   ¯ ØØL____ØØm ¬ÑØد       ØØ´
   ¬ÑØç      7ØF  ¬ÑØƶØØP"    ¬¶¶ÑØWÆØ#   ®ØØ       +ØØ
    ¶Øµ_     `ØÑ ØØ ¬¶@@° jæm  _µø    ¸ÆØP_ØØ"       Æع
    ¶ØÑ_     ÆØØL¶ØL    "@#*@°¯    _ÆØ"_ÆØÑ__      jÆ#´
     ¬¶Ø#¸   JØØØجØØ,         _µØ@"_ÆØP ¬¶Ñæm________µØ@"
      ¬¶Øm____ÆØP ¶Ø#?Øص       _µÆ#" µÆ#"    ¬°°¶¶¶¶°°"
        ¬°°"   ¬ÑÑ_"Ñ#µ___  ___µæ#°¯ _ÆØP¯
             ¶Ñѵ_¬"°¶¶¶¶°"¯ _µÆØ°
               "¶Ñæmµµµµµæ€ÑP°
 -- - - - ---------------------------------------------------------- -- -- --
 rEKVEST aV bOZ .. .. . . fÖRESTÄLLAnDe . nIcKLAs .. [ pÅ dE pARTY ]
- - - - --------------------------------------------------------------- - -


      __
    _æØP¶¶#mæµµ___
   _µÆ@"    ¯"°¶¶#*æwµ____
  _Ø#___         ¯""°¶@*æmµµ___      .--------------.
  æØP¯"¶ØMÑæmµ___          ¬"°¶¶#*æµµ___  |  t^/dS!  |
 ÆØ°  JW,9* ¯"¶M¶*æmµ___          ¯"°¶¶Ø#mmw___ -------'
_Æ#"  JL ¯¬"#P"w-ç _"°¶¶*æmµ___       _æØ@" ¬"ãØ#æmµ__
ÑØWµ___¬^ --Ê2_"___,#JL --g_ ¯"°¶¶@æmµ____ _aÆ@"  _.q=d@rª5ÆØØK
  ¬"°¶Ñ*mµµ__¯¯¯ ,F""-^~ÆZzm___   ¯"ZM@MÆ°  ._¬-_f ·_µØ@" _Ø#
      ¬"°¶Ñ*æµµ___  #\_ #æ¬2mw-^^g_# ¬Ñ#w=--*- " _æ#° __æ#"
------------ - ---- ¯"°¶Ñ*æµµ_"~~3P___,.JÑ  °#b/" ¸µÆ@" _æÑP------------- - -
 ©Mt's sUPRA xP500 dELUXe  ¬"°¶@Ñصµ___    ¬¶#µ_æÑ° _æØP" hÅRd-diSK hD!
----------------------------- - ---¯""°¶@*æmµ___µØP°"_aÆ#"------------------ --
                      ¯"°P¶¶ÑmæÑP


                           __
         __æµææ**@@#@¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶@@@@#**ØØb - - - - -------------
        ¶ØE æ#*******mmmmmmmmmmmmmæwwwwwwµ  Ø# sLURRYs
         Ø# ¶Ø`pLIPP!'         ¶Ør ØQ eLITE-bbS-dATABAS-
         Ø# 7Ø  ____________      ØL 7Ø  dATOR-buRKJÄVEL-
         ØF 7Ø    ______ __--/__   Ñ#  ØL aMIGA -.. ??
        ,ØL 7Ø    ___ ________/__  ¶Ør ¶# - - ------------ -- -
        Æ#  Æ#   ____________/____/   Ø# `ØL
        _ØF  Ø#    d  s  ' 9 6   ¶#  ØQ
        Æ#  ÆØ ---------- - - - -- ----- ¬ØL ¶Ør
       æØ ¸æØ#µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµææææææææØ#  ØQ
      ¸æØE___Z_____µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµÆØr
       ¯¯¯¯¯°@ÑÑØ®®Z___________________µµµæØ@°"
       æ€**********4¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ØL
       ØL A3ooo 070/89/900 mEga hZZZZ... ____________°Ñm_
       _ØL sT^/dS!            ¯¯¯¯¬""""""" ¬Ñb_
       ÆØwwwwwwwæmmmmmmmmmmmmmmmm*****************4¶¶¶¶¶¶¶¶¶
      _æµæææææææææææææææææææææææmµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ€µ__
    __æøM&µµµµÆصµµµµµµwwÆØwwwØØ#wwwwØ#µwwwwØ#µæmmæææææpmmWÑÑ@æµµ__
  __µæØP"_______Ø#µµµµµµµµµµØ#ææææææ#****Ø#*****ÑØø******ÑÑØ#æææææµÆÆØØ#æm__
 ÆØض¶¶°°°"""_ZMQ_µµµµµµµµµµZµwwwwwwwwwwwwwwwwwwwƵµµµµµµµµµµµ_________ ¯¬WØ
  ¬@@@¶¶¶°°°""¯¯¯¯                      ¯¯¯¬""°°°¶¶¶¶
[fiLEN_sLUtAR hÄr]


 
[][·T·R·Y··T·H·I·S··O·N·E··F·R·E·A·K·S·][]
 
         .  
         .
        .|  [ T · H · E   O · A · s · E ]
`--------------.||
|___ __________||`-------------..-----------------------------------------.
  |`---------.| |      ||                  dlt |
  |     || |      || ----------------------------------------'
  |     || |   _______|| ---------------------------------------'
  `----------'`-|  /    |`---------/-----------------------------'(__
      .------`---.--------'     /           /     /
.---------.| l    |    (________/__________________  /     /
|     || _   .--|-----------------------------------.| _/     /
|    l || |   | | uPLOADER: aSCII         |||/     /
`---------'| |   | | lOCATiON: fIRESTARTER      ||| _________/__
      `-|   `--|------------------------------------'|____________/
       `--------'                   `-----------'
  »· eFFECT eQUAL hQ ^ mO[l]EN, WhQ ^ sTOER & nUTTELOOS eUROPEAN hQ ·«
   »· hYPEROPIA dISTRiBUTION ^ jAMM dISTRiBUTION ^ bLASM dUTCH hQ ·«

          »· tONS oF cEWL uPLOADS eVERY dAY ·«
     »· eUROPE'S bIGGEST sTRIPPED aSCII aND /X cONFERENCE ·«
     »· aMIGA ^ pC-sCENE ^ aSCII ^ mUSIC ^ rEQUESTS ^ /X ·«
     »· aLL rUNNING oN a cEWL cOMMODORE 2000/030 28k8 poWER ·«

              28k8 V.34 / V.fast
             »· +31-[0]-30-6067278 ·«
 
[][·T·R·Y··T·H·I·S··O·N·E··F·R·E·A·K·S·][]