scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­artpacks­/­www­/­mirrors­/­ftp_mimic_ca­/­christ_ascii_archives­/­ascii­/­divinestylers/ds!-flyg.txt

File size:
49 861 bytes (48.69K)
File date:
2004-04-19 23:06:29
Download count:
all-time: 449

Preview

  _____.
 i` ~8@~M.
  b 'YP ][
  ]. MWg*W
  'b YfMP ]b                 e.             +m.
  ].iW@W d@b                '@.          ,mmmWiP
   b'~` ,P'@b,m            ,   iY.         g*@@@@/Ns
   ~MmmmAL !@P@W         ,gm@f   ]iN        ]P '@g@8@@
    '~N@b d[M@     __mmi,zfTm5G=f~~*@Af.]i        W!Y@f~~PT@
     '[@W@bd@   ,gm@@@@Ag*` g@*~  ,______.b_       ,A ]A  W@@
      @@@@@'@  _m@@@@@@fZ  ]A`g!mmf~~*V*f~g5@Ws.   ,___gA` WW  Ld@
      @M@@@,@c.@@@@@@@@[Wg   ' '`  ,mmWfG@@@@@W_ Zf@@@@` g@P  *MMs
      @'@@@!P VKM@@@@@A,PP      ,m@*~ M@@@@@@@@!g\@@*` ]@@`  ! Z
      M*M@@/@db__.YZVs ]@`_     ,g@   gms.,gf]@,@@@@5m@AP@@@A*! ,P
     ,WKW_WA`@@@@@b![,@s @ Y@=gs_  @@P  gA~ '@A` W@]@@@@@@f WY@K_gYMA
    g@@@K@@. @@@@@@@@W@]@@  Y@@W*~ @@` ,Zf  d@[ @@@@@@@Y[gs!@*~~` '`
    g@@@@@@P~*@@@@@@@@[@]@@W. ]@` ,g@@@mA  !@@@A ]@@@@@@@d\@@s-mSW^eFT
   g@@@@@@f  '*@@@@@@bP]@@PMW__@_gW@@@@]@ ,W@@@@@@ @@@@@@@WP]@@@b~~~~~~~
   g@@@@@@`   'M@@@@@[]@@['Y@@@@@@*@@@W@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@`@@@@@W
  i@@@@@A`     Y@@@@i@@@W. iPY@*!,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@! '@@@@@b
  ,@@@@@@`      V*@P@@@@b*W2WW@,g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!  !@@@@@b
  W@@@@@!.----------. !@M@@@W '~TXVY@@@@@@@@@@@@Af~V**M@P@[   !@@@@@i
  @@@@@P :hYPEROPIA :  8K@@@@ *T8W_~@@@@@@!@@*~    ~Vf    V@@@@W
 i@@@@A :  jAMM :  ,@@@[V` A*@~@sW@@@*\A           M@@@@
 @@@@@! : bLASM  : !@A*L_m,s '`g@@@@@bmA            '@@@@i
 ]@@@@@  `----------' g@WYf~~MW[ ]@@@W@@@@W            Y@@@W
 d@@@@[        '    ~Ym. @@@@@@@@f            !@@@@i
 @@@@@`             ,@! d@@@@f`              M@@@b
 @@@@@             W!_m@@@A` .----------------------.  ]@@@@.
  ______/_          dtW@@@@f  :  e.F.F.E.C.T.    :  !@@@@[
__.\  /___ ______/_     iW*@@@@@  :       m.A.D. :   @@@@[
\____________\  /_______  iA Y@@@[  : m.O.[l].E.N,     :   @@@@b
 |_____  ¬\   ______/___________/_  :  sTOER & nUTTELOOS :   Y@@@@
  sCf/______\_____/  ¬\  ______/\  `----------------------'   K@@@!
.------------------/______\______ _/ \-----------------------------. @@@@@
:               /_______\  >> +31-[0]30-6067278 << : @@@@
: tHIS aREA'S fASTEST  ___________ ___________ ______/_      : .!@@@
: pC sCENE cONFERENCE! /   __  ¬\_________ ¬\\ __/_____    : @@@@'
:           /_____________\______   \______  ¬\_______:____/_
:  aMI ^ aSCII ^ /X           /______\______  \  ______/\
: rEQ ^ sFX ^ gFX ^ mORE                /______\______ _/ \
`------------------------------------------------------------------/_______\
  Y@@@@@.                            i@@@@A`
   V@@@@W.      ............................       i@@@@A
   V@@@@W.     :    pARTY sTUFF 2X    :      ,@@@@A
    V@@@@W.     : cEWL hARDCORE mODULES 2X :     ,@@@@f
    '@@@@@.    :   cEWL aSCII pACKS 2X  :     ,@@@@f
     'M@@@@s    :   oWN gROUP sTUFF 3X  :    g@@@A`
      'M@@@W   `............................'   ,W@@@f
       VM@@Ws                    g@@@A`
        V@@@@s                 ,g@@@A`
         VM@@@m_               ,m@@@A`
          'V*@@@m_.           ,gW@@*f`
            '~V*@Ws.        _m@**~~
][[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][@BEGIN_FILE_ID.DIZ  .--[asc2]-- aµææø -[ deViNE sTYLERs ]-.
  |      ¬ØØØØø  ________.    |
  ¦ µæØ*ÑØØÑæµØØØØ#ø ØØØØØE   ©Mt  ¦
  ·gØØØ#  ¬¶ØØØØØØØF °¤ØÑØ#ææµµ____  :
  øØØØØL   °ØØØØØ# ¸µæµæ毬°¶ÑØØØØØæw·
 mØØØØØr   ___ØØØØØWØØØØØF   ¬¶ØØØØØ#w
øØØÑÑØØ--'°¬"¯¯ ¬""ÆØØØØØK________.Ø#ÑØ#ØØø
  | aSCiicOLLECt!On bY mORtiMEr tWANg |
  ¦   eNtiTlEd 'sUPEr fLy gUy'    ¦
  | lOgOS fOR sYSoPS + sOME rEQUEsTs  |
  · u n f u c k i n g r e a d e b l e ! ·
@END_FILE_ID.DIZ

                __µ_µµæµµµµµµ_
               _æ®æØØØØØØØØØØØØ#m__
             __ÆÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØm_
             _Ø#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÈ_
            jØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØk
            _ØÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#
            ÆÑÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØص
            ƶØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#°°¶ØØØØØØØ
            ¶/ØMØ#°¶ØÑØØØØØØØØز"   `ØØØØØ®L
            ¶Æ#    ¬°¶¶°°~   _µm ØØØØØ"
             `Ø_        ¸_*° æØØØØØwø
            µ*µ#mµ_      _ÆQ  ØØØØ#_æ
            J#"¶r¶Mm    jÆ""   ØØ#¾P
             `v7  ¬°    "    jØØØ"
              Øç          ØØØ#
              ¶Ñm         æØØØL
          ._,__   ""w        ØP
           7# "°-m._ "Æw wmµ_   _ _Æ °._
           7#   ¬"#°ÑWµ_ "  æØ#"  Ø
           Æ1    `_`MØØÆW#µÆÆØ"   _Ø___µaæ*gæær
    .      ¸P L    ¬v"¶ØØØØØØP____µw*°""°P°°°°°®#
         æF á      \_¶MØÑ*¶°°"" ______Ø  ¸ÆPÆ
    ·    Æ~ æ'-*ma__   "wÆ------°°°°""""  _w®##   .
    .   _p _Æ ¬-wç ãæµc  æFÆ        _*" P
    .   _4 _,4   °NØØ°  æ´_ØL  ø=r=-* a_È*" ,*    ·
    :  a°_æÆ__   _#"  _Æ ÆØØL  #+m.____ØP _#     .
    : .m° æF  "m_  ,F  _P_ÆØØØL  7  ¬2Æ" _ø"      .
    :m°~ ¬"   "*4W°  æ°_ØØØØØL  7  ÆP _µP       :
    ·          ¸Ø_ÆØØØØØØL  Æ___ظ_øØ´    __wøø¤:
    :         _PÆØØØØØØØØ#  ""Ø _#j   __w#°"  :
    :©Mt        æ#ÆØØØØØØØØØ#   #ØØ#P  _w°~ æµµ ·
    :        ,ØØØØØØØØØØØØØr  æ¾ØMF#_µw°"  _ø¶##m :
    ·        jØØØØØØØØØØØØØML mMØ__#"4._____µEwQ "°¤o:
    :       .                      :
    .   _______|_________ __________ ________ _______   ·
       (_____(_|_)_____)_\/_____|____|__\_____|_)_____)  .
    ·       `--     ___        `--
       /__________________ |  |.______________ /______
       __)____)|___|(____(_l___l|_)____)_)   )__)____) ©Mt
                ---'  `---  --`-----`
             d e v ! n e s t y l e r s

               f e a t u r ! n g

   · ___ /\          ____.  ·   ___ /\  ______ ·
   :/ _¬Y \. ______  /\______) ¬|_ :____ / _¬Y \ / __ ¬\: /\____
   ¦  \ / |/ __ ¬\ / __ ¬\_  __/_ ¦  ¬Y  \ / Y  ____¦/ __ ¬\_
   |.  Y  |.  |  Y.  |___|.  | ¬\|.  |.  Y  |.  | ¬|.  |___/
   |:. |  |:.   |:. |  |:.   |:. |:. |  |:.   |:. |
   `----^---^--------^----'  `--------^----^----^---^--------^----'
         ____.       _______     · _______.
        __) ¬|_ · ___ /\ \____ ¬\ _____/\ :/ __ ¬|
        \_  __/_ :/ ¬Y \ / __  Y  __ \¦  |  |
         |.  | ¬\¦. /¬\ Y.  |  |.  |  |_____  |
         |:.   |:.   |:.   |:. |  |.   t|
         `--------^----^---^--------^----^---|:. .---'
                           `----'          mortimer twang.... in case you cant read.
              a small collection called:


  /____ ___ _ _____ _____ ____  _____ /____ ___ _  _____ ___ _ ___ _
  __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__(' ( )__)(_)__)(__(_) (__(_)(__(_)(__(_)
  ---      \  -\---    -\--     --/-  --.)    --/-©Mt

   s   u   p   e   r    f   l   y    g   u   y
       you coudn't read that? Well what did you expect.


        ____________________________________________
        --------------------------------------------

Hi, Perhaps you havent seen any collection from me before? If Not, it
doesn't surprice me. Well, i have made a couple of collections before, but
i have never seen myself as a serious asciiguy anyway. If you are an ascii
artist and you think that my current style is too much lookalike yours,
please mail me and tell it to me personally instead of telling it to me
thru a textfile. It is not my intension to rip styles from others. Not to
start any quarrels & wars. However, until to the next collection from me
This style will be totally refreshed. The last thing I will do is to keep
the same style for a long time :). You will discover with your trained
eyes that you can see how the style changes from logo to logo just checking
thru this collie....


About Devine stylers.

Devine stylers is a new and goodlooking askee&Chip-e group. If you want to
join our devine army call zombie zoo +46-13138055 and leave a comment to me
and attach your music/ascii orwhatsoever... Dutch people should do the
same thing but they should in touch with "Orlingo" at "the undiscovered".
 You dont have to be famous.  The important thing is that you dress
properly and have the right attitude. If you can do ascii and/or chip
music; you've got got bigger chances to join.

                       mORtiMER tWANg /rYl^cNf^dV^dS!

Greets and 'where-to-reach-me' stuff at the end of the collection, as usual?memberlist: (according to trivial, the one i cant reach at this moment.)
             ¯¯¯¯¯¯¯
      nAMe:  fUNCt!On:

    "orlingo" - sOUl bROthEr, wRiTiNg LOOOOnG qUOtED mESSiEs tO ©Mt
      "234" - tHE gUy dOWn UNdEr wHo sPENdS tiME tALKiNG tO t^ in +46
"mortimer twang" - sMOKiNg tOO mUCh, wATCHin' tOO mANy sOAP oPERas.
    "trivial" - dOiNg tiMe, cANt aFFORd pAYiNG hiS pHOnEbiLLs.
  "satans fire" - jUSt dOiN fiNE.:)
   "dj gizmo" - sMOKiNg fAR tOO mUCh, kILLiNg tIME taLkiNG pHOnE 2 ©Mt.

more details in trivials coming collection... he is responsible . :)
----------------------------------------------------------------------------


                 never mind!
     ______ ___________ __________j ___________ _________
     |______|( )________)(________(_)(_)________)(_)   ___)
                     `.-----   ` '------'  ©Mt

    lOGo       sUitiBlE fOR  lOGo       sUitiBlE fOR
    .-------------------------------.-------------------------------.
    | dJ GiZmO      dJ GiZmO  | dOWnLOAd      aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | tRIVIAL      tRIVIAL  | uPLOAD       aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | ncomm power    tRIVIAL  | /X-pRESS      aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | zOMBIE zOO     dJ gIZMO  | dOORS       aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | NORTHERN COMFORT  tRIVIAL  | cOMMENt      aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | aMIGA       aLL sYSOPS | lEECH       aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | nEW uSER      aLL sYSOPS | LAST 10      aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | CONfS       aLL sYSOPS | ChiPMUSIC     aLL sYSOPS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | bULLS       aLL sYSOPS | lORD cHAOS     lORD cHAOS |
    |-------------------------------+-------------------------------|
    | cHAT        aLL sYSOPS | ShOOt       lORD cHAOS |
    |-------------------------------+-------------------------------'
    | cONSOlE      aLL sYSOPS |
    `-------------------------------'


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Dj Gizmo
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: the same
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
                           ______    ______
                       _ ______,\   \_______\   \____
                      / ¬   __ _ /   ___\    _/
                      /___________ /________\ _______/
  ________  _______     ________:_____ __   \_/  --- --\_/--
___/  ___l____|_____l_________\____  \   \\/__________  ____________,.
\__  _ \___,   /   l_   _________\  _\/ _,  ¬¬\__/ __,     \
 /_____\ _______/______| \__________ /_______\ /     /________________\
  - ---\_/----- --   - --- --  \_/------- \/----------/----- - ---- -

                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: trivial
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: the same
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
.------------- --- -- -                  ___________    ·
|      ___________       _______     ______\_____ _/    :
| |____   _______  _)__ _____  /   /______  /    __, \_______ ¦
_ ____l_____|  _     \/ _ __|_/   /   \ _/_______________   _/ |
| _\     _____\ ________   ÷_________________ _ __|     /   _\__|_
|__\ ________\  \_/   |______|       l   ÷| ©Mt  /_______\  /
¦  \_/--------                  |______|         \_/
`---------- -- -                         - -- -------'

Vad ska du med loggos till? 2400 pOWER!

                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Ncomm Power
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: trivial
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/


_______    ______________      _______      _____
|__  \______ \    _____l____________|_   \ ________ |_  \ ________ _.
 /  _\   ¬÷\____________/ __,    ¬÷\  _\/ _   ¬÷/  _\/ _   ¬÷|
 /______\\  ©Mt\     /_______________\____\ /    /_____\ /    |
---------\________\---------_______.--------------\/_______/-------\/_________|
_____________ __      |   |_______ _ ______________ _____________
| __,    ¬÷/__________ _|   /\   ¬÷\__  __    ¬÷/___ _   _)___.
l _ _________/ __,    ¬÷\_______\\    \ _/___________  __/     |
`--\_/    /_______________\-------\_________\_______\   l___\ __________|
                                 \_/


Vad ska du med loggos till? 2400 pOWER!


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Zombie Zoo
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: Dj Gizmo
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
        __________ _        ___ __       __ _ _________ __
   _______ _/ __,   ¬÷\___     _/  ¬÷/______,.__  __  _    ¬÷/
______\___ ¬÷\_____________\ \ ______ _  _ __,   /____/  _/____  _/_
\   ________\     |   _\/ _, ¬ ___\ _______/ _ ________ ________|
 \_________ __/     |______\ /    / \_/----- l   ÷|  \_/
     \_/          \/--------/ ©Mt    |______|
                _________      _____________ __
             ______\___  ÷\      \ __,    ¬÷/
             \   ________\__________ \____________/
              \_________ __\/ __,   ¬÷\
                  \_/ /______________\


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Nortern Comfort
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: Trivial
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/


.-----------------------------------------------------------------------------.
|     n    o    r    t    h    e    r    n     |
`-----------------------------------------------------------------------------'
          ____                 ______,_ ;  .___
___________________|_ \ ___________________________________  _)___ ____l___
|  _____\  __,  / _ \/ _   / ______|\  __,   / _    | _\    |
l______ _\________/___\ /   /_ ________\_________/__\ ______|__\ _____j
   \_/        \/______/ \__/           \_/     \_/
Vad ska du med loggos till? 2400 pOWER!
                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Amiga
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/       [ a ] m  i  g  a   [ w ]  a  r  e  s
  __________ ______       ______.  ________     ___________
 ___\____ _l_   \ _________|______|_ /  ___l__________\_____ _l_
 /   __,  \   _\/ _    /    |/  _ \___,   /    __,  \
/_______________\_____\ /    /________|_____\ _______/________________\
            \/_______/        \_/                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: New user
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/

               [ n ] e w  u s e r
        ______.    .____________________.
        |   \______ \  __,    /   |________
        |   _\   ¬÷\  _________/   /\    \
        |_______\\  ©Mt\----------^l_______\\    \
             \________\          \________\____
    _________ _______/ _____l_____________________ /___ _   _)___.
    /    __\  \_______,    /\  __,    / __/     |
   _/_________________\_\\ _________/ \  _________/___\ __________|_
              \_/---------  `----------^   \_/
                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Confs
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/         [ c ]  o  n  f  e  r  e  n  c  e  s
                ______.            ________
_______________ ____________. |   \______________________/  ___l____,.__
\    ______l_/  __    \|   _\    \   _______/_______,    /
 \_____________/_______________\_______\\    \   ________/ \ _________/
                    \________\______\    \_/                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Bulls
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/

         [ b ] u  l  l  e  t  i  n  e  s
  ______              ________ ________  ________
__/   /______,._________________ /   _/ /   _/ /  ___l____,.__
\   _ __,   /   |     \/   _\__/_  _\__/_______,    /
 \_____\ _______·_________________\______\  ______\  __\\ _________/
  - ---\_/----- ------------------------- \_/-------\_/----\_/----- -


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Chat
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/                [ c ]  h  a  t
              ______          ___, .___
     _______________ /   /_____._____________\__  ___/______ ©Mt
     \    ______l_/  __    \    _____ l/  \_    \
     \_____________/-----/_________\____________|_______________\


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Console
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/

    [ c ]   o    n    s    o    l    e
   .....     _____.    ________      .  ________ ______
___,._:_______,.____|  \______/ _____l___,.____,._:___ /   _/ ______/
|  ______l  __  \  _\  l_______,    /  __  \   _\____ ___.-
|_________/___________\___\\   \___ ________/___________\_____\  / ___|
   :          \______ \_/       :©Mt    \_/
                        .....:


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Download
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
     _____________________      ______
 _______\   \ __,    /_____.   |   \---------_
 /   __, _  \___________/   |______|_____\\    \ ©Mt
/_________ /____\ _______ |   /\    \  \_________\
 - -- -÷\_/-- - - /   _/ l_______\\    \   _ ___     _______
    |    / /   _\___________\________\______ /__________\   \
    ¦   / /_______\  / __,    \    ___,  /   __, _  \
    :   /__ _    \_/______________\_____________/_________ /____\
    ·                       ------ --  \_/ -÷
    :                                ¦
    ¦                                |
    `------------------------------------------- --- -- -  - -- ---'

                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Upload
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/


                                    :
    .                                ¦
    :  ________________             _ ____      ·
 ______ __\ ______   /_____       ___________ /___  _______
 /   __\ \__  /______/  _/  _________\ _   ___,  /____\   \
/_____________\\__/   /   _\____/ __,    \___________/  __, _  \
    |     ©Mt /_______\  /______________\    /_________ /____\
    ¦            \_/            --- --  \_/ ÷
    :                                ¦
    ¦                                |
    `------------------------------------------- --- -- -  - -- ---'                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: AmiExpress
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
   _ ____ ____________________.
_________ /_\_  ____  /______|__
\   ___,  /____\ /__/|    /
 \___________/   \/ ©Mt|_______/
       _________________________ _____________ _   ______ _
    ......\ _____   /___ _  _)___.  :  _______/  ________
:::::: :::::: \__  /_____/  __/     /____:_ ___,   ______,   \
`:::::.:::::'  \__/   _ __\ _____,________, \___________/__________\
:::::: :::::: .--------------- \_/ ------------------------.
......    | a M i e X p R e s s            |
       `--------------------------------------------'
                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Doors
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All Sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/    _______ _____ __ _       ___________________ _
 _______\   \/ ___,    ____________\ ______   / __________
 /   __, _  \_  _ __ __\ ___,   /\__  /______/_______,   \
/_________ /____\     \____________/  \__/    ______________\
--- --  \_/©Mt


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Comment
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/      ___________    _____________________      _/ ______
  _______\ __,   /________\ _ ___   / __,  \__________\__\   \
  /   ___\_______/_ ___  _\_\ /____/ _________\ __   /________\
 /__________\   \_\ /____/  \/   `---    \_ /_____/     ©Mt
-----------------------\/--------- --------------------------------------


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Leech
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All Sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
      ___________
_ ________________  \__      _________ _  _______
 __   _\   /_______/__________ /   ________ /   /_____.
 /   _\_`--------  _________  /______________\  __    \
/_______\ ¯¯/ ©Mt   \   /_______/      ---- /_________\
     \_/      `---------   .---------------------------------.
                   | - lEECHiNg iS aN ARt, aLLRiGhT? |
                   `---------------------------------'                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Last 10
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: All sysops
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/


   ______     _ ___ ____ __ _  __, .___    ______,
  _/  _/ _________ /___ ________ __   _______ -.  |______,_
  /   _\___\    __,  /______,  \/  \_    \©Mt  | __  \
 /_______\  /\___________/ _ ________\______________\ |____|_________\
-----------\_/-------------------------------------------------------------

                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: ChipMusic
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: ChiPlUViN sYSopS
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/             ______    _______.
    _______________ /   /______ l______|________________
    \    ______l/  __    \|    /  __ .   \
 ________\_____________/----/_________|_______/_,  __l_______\____
 \_    ____  /_____ _____\  _________|____\___\    ______l_
 /_______\ /__/   __\ \______,     /   |\_____________/
   - ----\/--/_____________\______________/______|---------- -

                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Lord Chaos
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: the same
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
        ______     ________________   _______
       /÷  /__________\÷  __    /______\÷  \
       /   / __,    \_____/------/   __, _  \
      /_____/______________\   _ __ /_________ /____\
         _______   ___________ /___    \_/
 _______________ /   /_____\÷    ___,  /___________©Mt______ _ _
 \    ______l/  __    \_____________/ __,    \   __________
 \____________/-----/_________\      /______________\________   \
          -------------             - -- ---------'
                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Shoot
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / /  fOr: Lord Chaos
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/
        _______
  _____ _   /   /______       ______________. .___ _
 /  ________/_ __    \____________\  __,   __ _________
 /________   \--/_________\ __,    \___________/  \_    \©Mt
 - -- ----------'       \____________/     /_______________\


                    øØØØØØØØØø
                    øØØØØØØØØØØø
                   øØØØØØØØØØØØØø
 /____ ___ _ _____ _____ ____    ØØØØؤ° ¤ØØØØ
 __)__)(__(_)(_)__)(_)__)(__('    ~¤(_o O__/_)Ø°
  _____ /____\___ -\---        _\_¯___/__
  ( )__)(_)__)(__(_)         /     \_ lOgO: Zombie Zoo
  -\--    ____/-___ _ ___ _-- ---/   ©Mt. /--÷---^----- --- -
       (__(_)(__(_)(__(_)  _/ _/   / / jUst to piss GizMo off:)
        --.)    --/-----\ \   _  /--------^-- -- - -
                  _\_/______\_/ Dj GiZMO hATES tHIS lOGO!  __________, __________, _________ _|__________, _______, __________,
 (________( )(________(_)(________(Y)l_)________)|_______\(_)________)
  ---------/-                       -\------
          __________, __________, __________, ©Mt
          (________( )(________(_)(________(_)
          ---------/-

                        _____
                       ./   \.
                       j __ __ l
                       { (_·X·_) }____
                      ___`| ¯^¯ l'/  \_
                     _/ __ `\_o_/'  _  /
                     \  \    ©Mt/ /
                     \_      / /
                     /      / )

             ? ]------------------------------[ pROdUCt iNfO

             cOLLECtiOn nAME ]---------------[ sUpER fLY gUy
             fiLEnAME ]-----------------------[ DS!-FLYG.TXT
             aRtiSt ]-----------------------[ mORtiMEr tWANg
             tAG ]-------------------------------------[ ©Mt
             liNES ]----------------------------------[ 1444
             siZE ]----------------------------------[ 44444
             rELEASE dAtE ]-----------------------[ 16/08/95
             gUESt sTARs ]-----------------------[tOMMY,dASh

       !f yOu wANt tO oRdER lOGoS aNd CH!PsH!t fROM mE:
 __________ ________ _________ _________ _____ __________ ________ _________
|__\/______|________|__|   ) |_____| |_____|__\/______|________|__|   )
            `------`             `---    `------`
       ___________ ___.______ _________ __________ ________
        |_____| |__/_\_____\(_________|__\_______(________| ©Mt
                                ---'
       - lEAVe MAiL hERE: -

iN sWEDEN:  pHOENiX 2, uNdERcOVER, eXtREME OVERlOAd, zOMbiE zOO
       sECREt gAtE, iNSANitARy....

iN hOLLANd:  tHe uNdiSCOVEREd, wiLd pALMs, sTONEhENGe

gERMANy:   hOMElESS

 aNd NOW! WhAt yOU hAVE bEEN wAitiNG fOR 7hRU tHE wHOlE cOLLEC7¡ON, tHE mOSt
  iNTERRESTiNG pARt iN eVERY aSCii COLLECtiON. (ThIS iS sARKASZM yOU mORON!)
    wHAtS sO iNtERREStiNG aBOut gEttiNG tO kNOW wHAt mUSiC i hAVE bEEN
  liStEN tO, wHAt fOOd i eAt aNd sO oN... ? But SiNCe iM nOT rEALLy a tOo
   sERiOs ASCii aRtiStO. i MigHt hAve MiSSeD tHE pURpOSe Of tHiS pARt :)


               wEll If yOU iNSiSt:

mUSiC: tHE gOAtS, BT eXpRESS, mARthA wASh, iNNEr CiTY, vARiOUS jUNGlE tRAX,
    a MAn CAllEd aDAM, wU tANG ClAN, tEddYbEARs SThLM, uRbAN dANCe SQuAd,
    mONiCA ZEtTERlUNd, fRANKiE kNUCKlES, gANGstARR, jUNGlE bROthERs aNd
    fUNKdOObiESt, CYPrESS HiLL, vARiOS mO wAX tRAX, bEAStiE bOYS, G-RiDEr
    tHE sOUNd Of tRiBAL UK aND aMERiCA, lORdS Of ThE uNdERgROUNd, wHALE,
    iNfiNitE mASS, dUNKlA, mAKERS Of THE bAKEd bREAd, hERBiE hANCOCk, SLY
    aNd ThE fAMiLY stONE, aDDiS BlACK WiDOW, pOiSON iDEA, dE lA sOUl,
    tYREE, dANNY tENAGliA, jUNiOR vASQUEz, MiLES dAViS, sUBURbAN KNiGht,
    a TRibE cALLEd QUESt, jAMES bROWN, r. ChARlES, tHE lASt pOEtS, tRiCKY,
    HOUsE Of ViRGiNISM, tHE ChEMiCAL bROThERS (2baddatheyregettinhyped!),
    PM dAWn, eRiC gADD, bARRY WHiTE, fiStFuNK, mANO nEGrA, LiQUiD, rUN dMC,
    jUAN AtKiNS, kLAUS WUNdERliSH! ERiC B & rAKiM, EPMd, sUgAR HiLL gANg,
    fRANK zAPPA, TjiKEtiKAUWAU! PPP3 , _______________

CHiPMUsiC: dREAMfiSH, sOMe mY OWn tUNES, sLiME's bEAViS mOdULE,cOOl hehhe,
      tRiViALs hORRiBLe aTTEMPtS aND tOMMyS bANANa SLUtS, hOLLYWooD.
          ¯¯¯¯¯¯¯¯
                           ______
clOTh: fORtiES, EXCLUSiVE tEE's WiTh        /   \.
    nO lAME cHEAP cOMMERSiALs ON eM.!      / _ _ |
                          \__/\/\ |_____
sTuFF: ChEAp ANd USElESS PICkUPs, pROTON      _|(_°_°)^----÷'
    aMPliFiERs, yAMAhA rEVERBs aND SHit!    / (  __ ¯¯)\
                        __/ _,`------' ,\
sMOkE: pRESiDENt's COfFEE & dUNhiLL!      \  \__   ©Mt\ \_
    bENSON & hEDgES, bARClAY         \  /    \  /
                         \_/     \__/
  tV: bONANZa, kOJAK, hiGh CHaPPArAL,      \__ _ _ ___/
    PRiSONEr!, tHE sAiNt, 'RiGEt'        /_    ¬\
                          7  _  6_
mOViE: rAW,rAW,rAW,rAW,rAW,rAW,rAW!        |  /   /
                          |     /     nOW rEAd tHE gREEtS wiTH aN iTAliAN aCCENt, ALLRigHT?
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  __________, __________ ___________ ___________l_ ________, /_________
 (________(_)(_______( '(_)________)(_)________)(__)_______)___)_______)©Mt
  ---------.)      `.-----   `.-----


    rAdAV¡: hEy pAEsAN, sPReAd mY wORk, aLLRiGhT? :)
   mAd mOOSe: hEY pAEsAN, tHE mAN W!tH tHe hAWAiIlOOk, aLLRiGhT?          skitkul!!!!!!
    C¡TRUS: hEY pAEsAN, pHOENiX FiLtERs rULLAr StORt¡D, ALLRiGHt?
   dJ G¡ZMo: hEY pAEsAN, hOUSE, aLLrIGhT?
    tR¡V¡AL: hEY pAEsAN, hAhAAAAAAAA nU kAN dU iNTe sTÖRA, aLLriGHt? :)
     zYNC: hEY pAEsAN, sOME ANSi wOUDN't hURt, aLLRiGhT?
    CiRClE: hEY pAEsAN, get iNEt aCCOUNt, aLLRiGhT?
    dEMiAN: hEY pAEsAN, eVERYThiNG iS a QUEStiON tOO,aLLRiGhT?          ahahahahahahahahahahahaha skitkul! hahahah jag kissar på mej
    oRLiNGO: hEY pAEsAN, mAKe sOME mORE lOGOs fOR mE, aLLriGHt?
     tOMMY: hEY pAEsAN, mAKe sOME mORE lOGOs fOR mE, aLLriGHt?
     dASh: hEY pAEsAN, mAKe sOME mORE lOGOs fOR mE, aLLriGHt?
     kURdT: hEY pAEsAN, yOUrE wATCHiN 'eMANUEllE', aLLRiGhT?           ahahahahahahahahahahahaha skitkul! hahahah jag kissar på mej
     sLiME: hEy pAEsAN, yOU wANt mOre V!bES, aLLRigHt? :)
      xOr: hEy pAEsAN, dO a ©Mt lOGo, aNd iLL mAKe jUNGlE, aLLRiGht? :)
      mBr: hEY pAEsAN, sTOP fiSHiNG aND gET a LifE, allRigHT?          ahahahahahahahahahahahaha skitkul! hahahah jag kissar på mej
 PSYCiCh sANtA: hEY pAEsAN, lOVe yOU aCCENt, aLLRigHT? :) mÅRtiMer lOgo? :)
 aRABiANfAbiAN: hEY pAEsAN, sTOP fiSHiNG aND gET a LifE, allRigHT?          ahahahahahahahahahahahaha skitkul! hahahah jag kissar på mej
     dRAKe: hEY pAEsAN, mAKe sOME mORE lOGOs fOR mE, aLLriGHt?
    SlÄGGAN: hEY pAEsAN, mAKe sOME mORE lOGOs fOR mE, aLLriGHt?          ahahahahahahahahahahahaha skitkul! hahahah jag kissar på mej
   diNO/DiVE: hEY pAEsAN, mAKe sOME mORE lOGOs fOR mE, aLLriGHt?
     aDDEr: hEY pAEsAN! KuL aTT dU rINGdE! tEJP&lEttEr cUMiN, ALLRiGhT?
  aLL rOYALs: hEY pAEsANs, wE aRE sOOO rOyAL, aLLRiGht?
  aLL diVERs: hEY pAEsANs, a mEEtiNG iN oUR cRACkhOUSe sOON, ALLRiGhT?       Och det borde bli snart!!!!!!!!!!
diViNE sTYLErs: hEY pAEsANs, sUPEr fLy gUYs wE aRE, aLLRight?
  cONFuSiONs: hEY pAEsANs, i cANT WAIT fOr eUROSliSk, aLLRight?


   rESPECt tO aLL aSCii ARtiSt wHO dOESN't DiSrESPECt eAtCHoThER!________ _______ ____ /_______ ________ _________ _________ ________
(_)_____)(____( '|____|___)_____)(_)______)( )______)(_)______)(_____( ' ©Mt
 \                          (.----

 aNd Of cOURSe mAjOR gREEtiNgS tO aLL lOVERs wORlDWiDe Of tHE aUStrALiAn
sOAP-oPERa 'PRiSONEr'. mAdE wAY iN bACk tHE gOLdEN sEVENtiES. ThiS iS tHE
ONlY oPERA tHAt i kNOW oF wHErE ThERE iSN'T ANY gOOd lOOKiNG cHARACtERs!
 nO jOKe! iF yOU ThINK tHAT tHE 'PR!SONERs' aRE gOOd lOOKiN wOMEn yOU hAvE
        tO gO tO yOUr SCHRiNK aS sOON As pOSS!BlE.
       ThiS iS thE dEFiNiTION oF tHe wORd lOW bUDgET!
           ¯¯¯
      iF yOU liKE tHE pROgRAM, pAY tHE rEGiSTRATiON fEE! $40000
          'pR!SONER' fANs wORlD WiDe - gET UNiTED!
            Stop
    _______________   Dissi'n
    /______________/       Eatchothers
                        allright?

          look out for the next collection from

             .---------------.
             | ............ |
  ___ ___   ______ ______ ::::::  _____  ___ ___   ______ ______
 _/ _ | _ \_ _/ __ \_   \__:::::: (_____)_/ _ | _ \_ _/ ___ \_   \__
 |  \___/  |   /  | |____|:::::: _____|  \___/  |\ ______/_ |____|
 |   |   |  /   | |   ::::::   |   |   |  |    | |
 |_____|_____|__________|__|      |_____|_____|_____|___________|_|d!
 .................____ _____ _______ ______ _______
 :::::::::::::::   /\   |_\_____ |_ __ \__ ____|___ .----------.
  ::::::    |  _/ \_  |   __  | |/   | \_   | |     |
 ::::::    |      |   /  | /   | |   | |__________|
 ::::::     |_____/\_____|__________|/    |_________| `----------'
                    /________|

       it might be a chipcollection but what the heck :)[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]


 
[][·T·R·Y··T·H·I·S··O·N·E··F·R·E·A·K·S·][]
 
         .  
         .
        .|  [ T · H · E   O · A · s · E ]
`--------------.||
|___ __________||`-------------..-----------------------------------------.
  |`---------.| |      ||                  dlt |
  |     || |      || ----------------------------------------'
  |     || |   _______|| ---------------------------------------'
  `----------'`-|  /    |`---------/-----------------------------'(__
      .------`---.--------'     /           /     /
.---------.| l    |    (________/__________________  /     /
|     || _   .--|-----------------------------------.| _/     /
|    l || |   | | uPLOADER: aSCII         |||/     /
`---------'| |   | | lOCATiON: [!- hEAVEN -!]     ||| _________/__
      `-|   `--|------------------------------------'|____________/
       `--------'                   `-----------'
  »· eFFECT eQUAL hQ ^ mO[l]EN, WhQ ^ sTOER & nUTTELOOS eUROPEAN hQ ·«
   »· hYPEROPIA dISTRiBUTION ^ jAMM dISTRiBUTION ^ bLASM dUTCH hQ ·«

          »· tONS oF cEWL uPLOADS eVERY dAY ·«
     »· eUROPE'S bIGGEST sTRIPPED aSCII aND /X cONFERENCE ·«
     »· aMIGA ^ pC-sCENE ^ aSCII ^ mUSIC ^ rEQUESTS ^ /X ·«
     »· aLL rUNNING oN a cEWL cOMMODORE 2000/030 28k8 poWER ·«

              28k8 V.34 / V.fast
             »· +31-[0]-30-6067278 ·«
 
[][·T·R·Y··T·H·I·S··O·N·E··F·R·E·A·K·S·][]