scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­T-Groupstext­/­The Criters/Criters-Jestem#0.txt

File size:
4 683 bytes (4.57K)
File date:
2011-06-14 23:03:33
Download count:
all-time: 101

Preview

Coded by Lopez/The Criters
My addy: 18-200 Wysokie MazowieckiUl. Orzeszkowej 20phone: (086) 75-28-04Podaj czas: To jest preview magazynu dyskowego "Jestem".

Mój pierwszy raz - wstëpniak.
  "Nie koïczâca sië opowieôê"


"(...)
-  Czy  widzisz  tâ  spadajâcâ
gwiazdë? - szepnâî Mel, zwracajâc
sië do swojej przyjacióîki.

- Jest piëkna jak pozostaîe -
opowiedziaîa Elizabeth.

- Na jej miejsce powstaje sto
nowych - z pewnym doôwiadczeniem
odparî "astronom".

- Chciaîabym byê jednâ z nich, tâ,
która ôwieci najjaôniej i najwyûej
- dodaîa Elizabeth. Przez chwilë
patrzyli  jeszcze  na  niebo,
wymieniali sië spostrzeûeniami i
uwagami.  Po pewnym czasie Mel
powiedziaî ômiaîo do Eliz:

- Czy wyjdziesz za mnie, moja
kochana? Czy pozwolisz mi kaûdego
ranka, dnia i wieczora kosztowaê
twojej  kuchni?  Czy zostaniesz
mojâ ûonâ Elizabeth? (...)"

   "Niepisane historie ludzkie"
        Snake/THE CRITERS

 Yo Peoples! Na przykîadzie tej
wymyôlonej  przeze mnie (w stu
procentach)  historii  chciaîem
przedstawiê  funkcjonowanie (np.
polskiej) sceny. Uûywajâc terminu
"spadajâca  gwiazda"  miaîem na
myôli rozpadajâcâ sië grupë, po
wielu   latach   dziaîalnoôci
scenicznej.  Jak wysîuûone ciaîo
niebieskie  (gwiazda) grupa owa
daje miejsce dla innych (które z
kolei  wyrastajâ jak grzyby po
deszczu),  odchodzâc  czësto  w
zapomnienie.  Osoby wystëpujâce w
historyjce  majâ  takûe  swoje
odpowiedniki na scenie: Mel jest
typowym  wieloletnim  aktywnie
(nie)dziaîajâcym (drink or die!!!)
scenowiczem  opartym  o  duûe
doôwiadczenie,  a  Elizabeth to
typowa nowicjuszka.  Sîowa "Czy
zostaniesz mâ ûonâ" oznaczaîy by
zapewne pytanie "Czy wstâpisz do
mojej  grupy?",  a  odpowiedú
brzmiaîa by zapewnie: "A joystick
masz?".   Chciaîbym   jeszcze
podziëkowaê dla Lopeza/THE CRITERS
za poûyczenie odkurzacza, dziëki
czemu móg powstaê ten artykuî.

 No dosyê tych gîupot !!!. Nie
bëde  sië  kryî,  ûe  chciaîem
zilustrowaê na przykîadzie proces
powstania  mojej  grupy  (THE
CRIRERS), a ûe mi sië to nie udaîo
(moûe dlatego iû jestem muzykiem z
chwilowymi nalotami do malowania)
winë  ponosi  wiëc  Lopez/THE
CRITERS. Jako, ûe jest to preview
naszego maga nie znajdziecie w nim
wiëcej ciekawych artykuîów. Numer
nastëpny oczywiôcie bëdzie o niebo
lepszy (jest juû gotowe ok. 250
KB  tekstu  tylko  do czterech
rubryk!).       Chcielibyômy
jednoczeônie  prosiê Was Drodzy
Czytelnicy ûebyôcie pod wskazane
adresy przesyîali informacje co
pragniecie  przeczytaê w naszym
brukowcu.  Jeôli  znajdzie sië
odwaûny,  zdolny  do  napisania
artikula niech sië nie krëpuje i
próbki  swojej  pracy  skieruje
wîaônie do nas.  Co waûniejsze
przesîane  dyski  zwracamy  do
nadawcy i wypeîniamy je stuffem
(sîowa Lopeza/THE CRITERS).

For friendly swap write to:

Szuwarek/THE CRITERS
Piotr Janicki
ul.Lipowa 77b/11
17-200 Hajnówka
woj.biaîostockie
tel.(0835) 34-18

Myszon/THE CRITERS
Piotr Myszak
ul.Lipowa 81/4
17-200 Hajnówka
woj.biaîostockie
tel.(0835) 32-73

Lopez/THE CRITERS
Konrad Piekutowski
ul.Orzeszkowej 20
18-200 Wysokie Maz.
woj.îomûyïskie
tel.(086) 752-804

Snake/THE CRITERS
Artur Mazur
Wyszonki Woj.
18-215 Wyszonki K.
woj.îomûyïskie
tel.(086) 774-585

 Jeôli  chcesz  wymieniê  sië
uwagami dotyczâcymi kodowania pisz
na adres Lopeza, a jeûeli twym
chlebem powszednim jest ProTracker
smaruj  do  mnie.  A  teraz
pozostaîoôci   po  klawiaturze
przekazujë dla Lopeza.

        Snake/THE CRITERS


 Czeôê  LUDZISKA!!!  Jako, ûe
niemam  duûo talenu do pisania
tekstów, bëdë sië streszczaî. Jak
juû wiecie w póînocno-wschodnim
regionie naszego kraju powstaîa
nowa grupa "THE CRITERS". A oto
jej aktualna memberlista:

 Snake   - organizer, msx, gfx,
       swapper, designer

 Lopez   - coder, (swapper???)
 Szuwarek - coder, swapper
 Myszon  - swapper
 Leôniak  - msx
 Gofer   - gfx

 Odnoônie  kodu tego maga, to
zdajë sobie sprawë, ûe nie kaûdemu
bëdzie on odpowiadaî. Dlatego teû
przysyîajcie na mój adres wszyskie
uwagi i bîëdy wykryte w obsîudze i
wyglâdzie gazetki.  Ja w miarë
moûliwoôci  dostosujë  sië  do
proponowanych  poprawek.  Proszë
was równieû o przysyînie artykuîów
oraz chartsów na jeden z podanych
wyûej adresów.

        Lopez/THE CRITERS


All Credits:

Msx - Snake
Gfx - Gofer
Code - Lopez