scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­S-Groupstext­/­Squadream/Squadream-Obliterator-intro.txt

File size:
2 365 bytes (2.31K)
File date:
2018-08-31 11:56:16
Download count:
all-time: 22

Preview

tak vAs teda jmEnem squadreamu vItAm u naSeho nejnovFjSIho
produktu nazvanEho $2"obliterator"$4...na Uvod by to chtFlo nejspIS kompletnI credits. tady jsou:
  $2 very hard and boring coding: denetron
  graphic: master crank  main music: mr.avalange and dr.vanmar
  intro music: denetron
  $4

technickA poznAmka: tohle intro mVZete odmACknout levou mySI...


jak uZ tomu v podobnYch produktech bYvA, jsou na RadF greetings
pro lidi, kterE znAme (respektive kterE znA crank).
jsou to tito:  fractalus of four-tm, triox, jofa, fred brooker of hmc,
charon software,
roxton, tomba, crash, mace, hologram, miras, lanex, dirty john,
cracknel, anastAzie, mlok, mr.hunter of s.b.c., fiky (the neuromancer)
  chtFl bych osobnF (u klAvesnice denetron) podFkovat tFmto lidem:
 lanex - za prvnI lekci ve strojAku na amize, master crank,
hologram, fiky - za moral support, l.zajICek - za knIZku
bity do bytu, pomocI kterE jsem se dostal ke strojAku jako
takovEmu... omlouvAm se vSem, na kterE jsem zapomnFl!


rAd bych vAs seznAmil s nFkterYmi skuteCnostmi dotYkajIcImi se
tohoto dema: pRehrAvacI rutina je upravenou verzI public domain verze
z Casopisu 'oko'.  pRstoZe je v nFkolika mAlo z ostatnIch rutin
pouZito jAdro z cizIch programV, povaZuji vSechny ostatnI rutiny
za svE vlastnI a nikdo nemA tudIZ prAvo do nich strkat nos!

nejsem si vFdom poruSenI ZAdnEho autorskEho prAva a nehodlAm
proto akceptovat pRipomInky typu: podobnej efekt uZ
byl v demu 'xy' apod.  uvFdomte si, Ze v tomhle demu
je pouZito vFtSI mnoZstvI efektV a je proto nesmyslnE oCekAvat
samE novE nApady!


technickA poznAmka: tohle demo zabralo asi osmdesAt hodin tvrdE
programAtorskE prAce a stejnF nechodI tak, jak by mFlo - takZe
sem v depresi a myslim vSechno smrtelnF vAZnF!


dopisuju text a du pracovat na koneCnY podobF dema (je chvIle po
pVlnoci ze Ctvrtka na pAtek - dva dny pRed resetkAnIm).UplnF poslednI technickA poznAmka: vzhledem k nedostatku Casu
a motivace nemohly bYt naprogramovAny vSechny efekty. proto
odpusTte mIrnou jednotvArnost.
kontaktnI telefon na denetrona (za UCelem jakYmkoliv):


$1  denetron - tel. sedm-osm-dva-jedna-nula-CtyRi, volaCka
do kladna je nula-tRistadvanAct  jmenuju se karel...$4

may the luck be with you...


text is restarting...