scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­M-Groupstext­/­Mystic/Mystic-Discharge.txt

File size:
7 571 bytes (7.39K)
File date:
2010-12-28 23:03:41
Download count:
all-time: 203

Preview

DISM2:inertia.TRK
module: inertia*35
DISM2:te-x-mas5.TRK
module: te-x-mas 5*35
DISM2:discordance.TRK
module: discordance*35
DISM2:economy19.TRK
module: economy19*35
DISM2:syntherella4.TRK
module: syntherella 4*35
DISM2:syntherella5.TRK
module: syntherella 5*35
DISM2:solitude.TRK
module: solitude*35
DISM1:infection2.TRK
module: infection 2*35
DISM1:desire.TRK
module: desire*35
DISM2:whisper2.TRK
module: whisper2*35
DISM1:discharge.TRK
module: discharge*35
DISM2:hallucination.TRK
module: hallucination*35


discharge
infection 2
desire
whisper 2
te-x-mas 5
inertia
hallucination
solitude

discordance imitation
economy 19
syntherella 4
syntherella 5

nazwa: inertia*09data: 08.01.94*16dîugo
ê: 94kb*00czas: 1:40*16 Cstarszy moduî kt
ry miaî byê wykorzystany w demku fci. doCdemka poszedî jednak innyCmoduî a ten postanowiîemCwîo
yê do tego music-disku.
nazwa: te-x-mas 5*09data: 28.02.95*16dîugo
ê: 138kb*00czas: 2:50*16 Ckolejny dziwny moduî. stylCokre
lam jako /trans-x-techno/mo
e komu
 spodoba sië ten styl muzyki.
nazwa: discordance imitation*09data: 20.05.95*16dîugo
ê: 38kb*00czas: 1:08*16 Ckr
tki i trochë /zwariowany/Ckawaîek.
nazwa: economy 19*09data: 18.05.95*16dîugo
ê: 29kb*00czas: 0:30*16 Ckolejny -economic-. jakCwszystkie pozostaîe musiCspeîniaê dwa warunki - nie byêCsyntetyczny i mieê maksymalnie 29999 bajt
w po rozpakowaniu.
nazwa: syntherella 4*09data: 16.04.95*16dîugo
ê: 18kb*00czas: 0:41*16 Ckr
tki moduî syntetyczny.
nazwa: syntherella 5*09data: 23.04.95*16dîugo
ê: 26kb*00czas: 1:16*16 Ckolejny kr
tki moduîCsyntetyczny.
nazwa: solitude*09data: 02.04.95*16dîugo
ê: 58kb*00czas: 2:25*16 Ctaki kr
ciutki moduîek. napisany o ile sobie przypominam doCjakiego
 packa.
nazwa: infection 2*09data: 28.03.95*16dîugo
ê: 210kb*00czas: 3:05*16 Cmoduî -ostrzejszy- wCkt
rym wykorzystaîem sekwe-Cncje îâczone /w tym wîasnâCsekwencjë perkusyjnâ/ orazCkilka sampli stworzonych przyCpomocy dw
ch amig.
nazwa: desire*09data: 25.04.95*16dîugo
ê: 243kb*00czas: 3:50*16 Cmoduîek napisany do demkaCgrupy mystic. postanowiîem go jednak umie
ciê r
wnie
 w tym music-disku.
nazwa: whisper 2*09data: 19.05.95*16dîugo
ê: 407kb*00czas: 7:33*16 Cbardzo spokojny i do
ê dîugiCmoduî nad kt
rym spëdziîemCdu
o czasu. my
lë 
e nadaje sië on jako podkîad do czytaniaCalbo te
 jako moduî do odsîu-Cchania przez jednâ osobë wCciszy i spokoju.
nazwa: discharge*09data: 18.02.95*16dîugo
ê: 310kb*00czas: 2:58*16 Cjeden z moich - ostrzejszych -Cmoduî
w. u
yîem w nim sekwe-Cncji îâczonych /samplowaîemCkilka kanaî
w na jeden przyCpomocy dw
ch amig/.
nazwa: hallucination*09data: 15.07.95*16dîugo
ê: 306kb*00czas: 3:34*16 Cjeden z moich nowszych modu-Cî
w /najnowszy w tym musicCdisku/. wykorzystaîem w nimCsekwencje îâczone wykonane na dw
ch amigach.

name: inertia*22date: 08.01.94*24lenght: 94kb*14play time: 1:40*00 Cone of the oldest module.Ci would like to put this moduleCin fci demo but they usedCanother and i decide put it inCthis music-disk.
name: te-x-mas 5*22date: 28.02.95*24lenght: 138kb*14play time: 2:50*00 Canother strange module.Ci qualify this styleCas /trans-x-techno/.Cmaybe you like it.
name: discordance imitation*22date: 20.05.95*24lenght: 38kb*14play time: 1:08*00 Cshort and little bit crazy piece
name: economy 19*22date: 18.05.95*24lenght: 29kb*14play time: 0:30*00 Canother -economy- seriesCmodule. as all of the rest -eco- modules it must not beCsynthethic and his lenght must be under 29999 bytes afterCunpacking.
name: syntherella 4*22date: 16.04.95*24lenght: 18kb*14play time: 0:41*00 Cshort synthetic module.
name: syntherella 5*22date: 23.04.95*24lenght: 26kb*14play time: 1:16*00 Canother short synthetic module.
name: solitude*22date: 02.04.95*24lenght: 58kb*14play time: 2:25*00 Canother short modules. i thinkCthat i written this for any pack.
name: infection 2*22date: 28.03.95*24lenght: 210kb*14play time: 3:05*00 Cthis is hard module i used joined sequentions /including ownCpercussion sequention/ and some samples made with the help of two connected amigas.
name: desire*22date: 25.04.95*24lenght: 243kb*14play time: 3:50*00 Cthe module was used in mysticCdemo. i decided put thisCin music-disk also.
name: whisper 2*22date: 19.05.95*24lenght: 407kb*14play time: 7:33*00 Cvery quiet and enought longCmodule i spend long timeCfor make it. i think that is good as background music and goodCfor reading and listening by one person in silent and quiet.
name: discharge*22date: 18.02.95*24lenght: 310kb*14play time: 2:58*00 Cone of my hottest pieces. i used in it joined sequentionsC/i sampled some channels on one with the help of two amigas/.
name: hallucination*22date: 15.07.95*24lenght: 306kb*14play time: 3:34*00 Cone of the newest module.Ci used joined sequentions made with help of two amigas.

          dysk muzyczny    "discharge"   *3 witamy i pozdrawiamy wszystkich tych, kt
rzy chcâ posîuchaê utwor
w xtd znajdujâcych sië na tym dysku muzycznym.  w sumie na tym dysku znalazîo sië 12 utwor
w o r

nej tematyce,  ale ju
 na samym poczâtku mamy maîâ niespodziankë: ten music disk jest pewnym krokiem naprz
d w tworzeniu music disk
w (mo
e nie tylko).  co pewien czas bëdâ sië pojawiaîy kolejne dyski z moduîami xtd.  gî
wny program rozpozna dysk i doîâczy znajdujâce sië na nim moduîy do listy moduî
w (to samo dotyczy posiadaczy twardych dysk
w)        a teraz adresy do swapowania ...   mars/mystic andrzej marcjasz ul.na stoku 2a 84-232 rumia    trash head/mystic p.o.box 145 05-822 milan
wek   na koniec jeszcze maîa informacja, z powodu braku wolnego czasu gunman przestaje swapowaê i przeprasza wszystkich za dotychczasowy brak odpowiedzi        skrolek od poczâtku ... 
          music disk "discharge"*3  hi folx! this is new music disk from mystic. this production contains 12 tracks arranged & composed by xtd       short credits: code (e.g. windows system management, memory management, error message system, etc.) by larsen    graphics (logos, fonts, window layout, design) by gunman    musics by xtd   now some words about windows system. windows system was created similary to amiga windows system. all windows are drawed, redrawed, shadowed in realtime. this system based on my own layer library. i written some graphics procedures either. music disk is full os friendly (worked as independent task). all disk activities are realise by dos library. only few procedures are non-system but next version (next my production) will be full system friendly (double screen modes will be available). this production was released 2 weeks after intel outside party 2 held in warsaw/poland 29/30 november 1995  address for swapping ... mars/mystic andrzej marcjasz ul.na stoku 2a 84-232 rumia poland  trash head/mystic p.o.box 145 05-822 milan
wek poland and remember gunman stop swapping activity    text restarts ... 

module loading*35
insert disk *35
module decrunching*35
not enough memory*35
no buffering modules*35
this module is too big*35
this is not my module*35
discharge -music disk-Can mystic production in 1995C Cmusics: xtd*14code: larsen*24graphics: gunman*06
zmieï jëzyk na angielskiC Czatrzymaj scroll*06zatrzymaj logo*06brak cienia*06 C Cpowr
t do systemu*06
change language to polishC Cstop scroll*06stop logo*06no shadow*06 C Cexit to system*06
music selector
ctrl panel
programator
module information
preferences
credits
system information