scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­M-Groupstext­/­Mad Elks/MadElks-Autmn93Invit.txt

File size:
22 592 bytes (22.06K)
File date:
2010-10-19 23:04:48
Download count:
all-time: 120

Preview

Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

INFO:
----

Hi all the crazy scene-freaks!

This time, we're proud to invite you to
another, kewl party, here in Poland.We
decided to make 2-days party, no 3-days
one, 'coz with a little experience we
can say that third day is worth only the
pound of shit, and most of people leave
it.  If you don't agree, we don't mind
actually )hmm..  stupid joke( and you
can hang oneself )hmm..  this one?(.
Anyway, this is very fast, dietetic
party.   Whom  can  you  call  the
organizers?  Some local crews claim to
be; MAD ELKS, LESIU INDEP., FLYING COWS
INC., SHOWTIME, DIOXIDE and others. In
fact this is an amiga party, if some
christmas-tree-electricity's   control
consoles will be delivered, we'll fuck
only a little bit )we mean these Big
Blue shits and others(

Some facts:
 - date: 23-24 October 1993
 - Opening time:  official 9 am )23
Oct(, but we'll let you in before this
time )for these who will arrive before
this hour(.
 - Closing time:  official 6 pm )24
Oct(, but we'll kick you out before this
time... )yet another stupid joke( party
place:   technical   school,  J.H
Dabrowskiego Street 163, Poznan, Poland
ofcoz!
 -  entrance  fee:  5 DM )yes, for
foreginers it's five deutschmarks(

 At the party place:

The party will be held in the school, so
you'll be located in classrooms and
corridors.  You can rent a class with a
key )it mean using it appropriately!(
for free.  Yes, it's free but you have
to give us money )50DM( in gage for it.
It's necessary, 'coz just in case any
serious damages happend and the guilty
person won't be found the deposit will
be lost.  It's the only way we can pay
for damages if guilty person won't be
found.  We hope,it's clear. For those
one who won't decide to take a classroom
in gage, you will have at your command
all the corridors. We suggest to bring
with yourself sleeping-bag, that's the
best way to pass the night )if you're
gonna sleep ofcoz...(.

A  man is not a pig, he can eats
everything.  Some of this everything
you'll  find  at  the  party  place
)hamburgers, cola etc(, rest in 24h
market 200m away from party place.

As usually between the competitions and
during the night big screen will be busy
with other things like video 4 example.

If you will be bored during the party
you can go skiing at the the bigest
European artificial ski track.
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

INFO:
----

Czoîgiem ludziska!

Niniejszym  mamy zaszczyt przedstawiê
szanownym tu zebranym eee... Wstëpu nie
bëdzie, robimy party: Polskaja Osieï,
albo jak kto woli Polish Autumn'93.
Selektywnie patrzâc przez pryzmat suchej
oceny   stwierdziliômy   z   caîâ
stanowczoôciâ,    ûe    najlepszym
rozwiâzaniem bëdzie dietetyczne party
dwudniowe, ale za to w szybkim tempie.
Nauczeni  wielopartowym  )partyjnym(
doôwiadczeniem trzeci dzieï jest chuja
warty, bowiem wszëdzie jest wesoîo tam
gdzie nie ma nas. Jeôli ktoô sië nie
zgadza z naszâ opiniâ moûe spisaê swoje
zastrzeûenia i wysîaê je do Dalajlamy a
nastëpnie sië powiesiê )ale dopiero po
party(.  Ale,  ale, nie uprzedzajmy
fucktów.  Kto to organizuje?  Kilka
miejscowych )poznaïskich( grup, grupek i
grupeczek:  MAD ELKS, LESIU INDEP.,
FLYING COWS INC, SHOWTIME, DIOXIDE i
moûe ktoô jeszcze. Jest to z zaîoûenia
party  amigowe,  ale  mamy moûliwoôê
zrealizowania  compo  dla  urzâdzeï
sterujâcych  oôwietleniem  choinkowym
)wiadomo o co chodzi()tzn,wybijcie sobie
ten pomysî z gîowy(

Moûe jakieô konkrety.
 - Data: 23-24 paúdziernik 1993.
 - Czas otwarcia bram: oficjalnie 9.00,
ale wpuszczamy wczeôniej.
 -  Czas  wypierdalania:  oficjalnie
18.00,  ale  zaczynamy  wczeôniej...
)he,he, to kit ofcoz(.
 -   Miejsce   akcji:   Technikum
Energetyczne  w  Poznaniu,  ul.J.H.
Dâbrowskiego  163.)opis  jak sië tam
dostaê jest w odpowiednim rozdziale(

Na  miejscu.   Istnieje  moûliwoôê
wynajëcia sali z kluczem ZA DARMO co
sugeruje uûywanie w/w p.t. klucza we
wîaôciwym celu. Tak tak, za darmo, ale
pobieramy za wynajëtâ salë kaucjë w
wysokoôci 500.000 zî. Jest to konieczne
i   skutecznie   powinno  zapobiec
ewentualnej dewastacji sal.  W razie
jakichkolwiek    powaûnych   szkód
)wycenionych   przez  komitet  ds.
wandalizmu  i  chuligaïstwa'Chulwan'(
kaucja  wam  niestety  przepadnie.
Oczywiôcie kaucjë zwracamy jeûeli nie
narobicie )na podîogë( powaûnych szkód.
Pozostajâ ewentualnie korytarze, gdzie
bëdzie   moûliwoôê   bezproblemowego
zainstalowania  sië  na  okres caîej
imprezy pilnujâc jednak swojego sprzëtu
aby  nie  powtórzyîy  sië znane juû
wydarzenia z poprzednich imprez.

Ôpimy  w  w/w  pomieszczeniach, wiëc
proponujemy wziâê z sobâ nadmuchiwane
kokony  zwane  potocznie  ôpiworami.
Koniecznie  zabierzcie  swoje  misie,
zalecane  z  brodâ  bowiem  podczas
kolejnego compo bëdâ sië dîuûej paliê.
Ewentualnie jaôki )dla alergików(.

Czîowiek  nie  ôwinia, zje wszystko.
Czeôê z tego wszystkiego bëdzie moûna
kupiê  na  miejscu,  a  resztë  w
caîodobowych delikatesach rzut ST-ekiem
z miejsca party )to takie nie planowane
compo...(.

Jak zwykle video w wolnych chwilach.

Jeûeli jacyô malkontenci poczujâ sië
znudzeni imprezâ )ale na to nie bëdzie
czasu!( bëdâ mogli wyruszyê na miasto.
Podpowiemy  wam  co  jest  warte
odwiedzenia, gdzie napiê sië dobrego
piwa a nawet podpowiemy wam jak sië
dostaê  do  jedynego  w  Polsce  a
najwiëkszego  w Europie caîorocznego,
sztucznego stoku narciarskiego!
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

HOW 2 GET: 
----------- 

  First you have to reach )on foot or
by horse( to borders of city...
  Independly on anything you have to
search for Technikum Energetyczne J.H.
Dâbrowskiego str.  163, because it is
just the party-place.
  If you have stupid idea to get to
party by train, you have to get off on
station 'POZNAÏ GÎÓWNY'.
  Now you should go out the station
using  main input/output, go up the
stairs on the bridge and reach to main
entrance of international fair )MTP -
steel tower similar to Eiffel Tower, but
smaller )only a bit!((. Place your face
to the front of MTP, turn it 90 degrees
to the right and be ready for long way
)about three disks of 'Odyssey'(.
  Look at the bigest comercial screen
in the world on the left...
  When you reach to the big round lawn
surrounded by road known as Copernicus's
Traffic Circle, you should go to the
left, and carefully watch the tram road,
and search for tram stop...
  Now get in, cancel the ticket )for 30
minutes()prices you can find on the
stop, and don't forget to cancel for
your bagage(, and go by >2< as long as
it is possible )it means as long as
somebody kicks you out the tram(.
  Here you are. This horrible building
)to the right( with big omega and bigger
lighting is our party-place.

  If  you decided to take a taxi,
skateboard or so:
 If  you  are  going  from SWIECKO
)FRANKFURT/O.(, SZCZECIN:
  Folow  signposts  to the centrum.
After first traffic lights )you know -
blinkig, colorfull lights( watch left
side of road.  After 1000 meters you
will see building with big omega crossed
with lighting - party-place.

If you are going from WARSAW )BRZESC,
PEKING(, BYDGOSZCZ, GDANSK:
  Folow the signposts to SWIECKO )road
number 2(, on the first traffic circle
turn to the left and )prepare for long
way( on the second ligts turn to the
right, After 1000 meters you will see
building with big omega crossed with
lighting - party-place.

From PILA:
  On the first circle straight, and
than like from WARSAW )from traffic
circle(.

From WROCLAW, CIESZYN:
  After first )and the only( overpass
)on the lights( turn to the left, then
on the second lights turn to the right,
and then on the second light )oh Lord(
turn to the left, and go stright away as
long as it is possible )as road doesn't
end(.
  Now, here you are, turn to the left,
and 100 meters on the right you will see
building with big omega crossed with
lighting - party-place.


If you found it easy to get to party
without any problems, and any drugs,
maps and fucks it means that you are a
man of genius, and you should throw your
computers by window and become a guide.
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

HOW 2 GET: 
----------- 

  Pierwszym krokiem jest dostanie sië
)konno lub pieszo( do rogatek miasta...
  Niezaleûnie  od  obranej  metody
poszukiwaï czy teû innych czynników )np
geopoliastrologicznych( musicie szukaê
Technikum Energetycznego na ogrodach ul
J.H.  Dâbrowskiego 163, bo to jest
wîaônie party-place.
  Przyjmujâc zaîoûenie, ûe ktoô moûe
wpaôê na idiotyczny kaprys przyjechania
na party pociâgiem, to powinien tak
skutecznie uciekaê kanarowi aby ten go
wywaliî dopiero na stacji Poznaï Gîówny.
  Z piosenkâ na ustach )"pan konduktor
- gîupi chuj; ten przystanek - to byî
mój"( opuszczasz dworzec uûywajâc do
tego celu wejôcia/wyjôcia gîównego )broï
Boûe zachodniego(, wdrapujesz sië po
schodach na most, dochodzisz do dobrze
stamtâd widocznego wejôcia gîównego na
targi )MTP(, stajesz do nich przodem,
obracasz sië o 90 stopni w prawo i
walisz przed siebie )mijajâc po drodze
najwiëkszy na ôwiecie ekran reklamowy -
200 m. kwadratowych(.
  Po  drugim  dysku  "ODYSSEY" )dla
LAMERÓW:  ok  15 min( docierasz do
okrâgîego trawnika otoczonego ruchliwâ
drogâ zwanego Rondem Kaponiera )kiedyô
nazywaîo  sië Kopernika, ale wiadomo
ôwiatowj  sîawy komuch...(.  W razie
gdybyô sië zagubiî zawsze sië moûesz o
nie spytaê przypadkowego przechodnia i
mieê pewnoôê, ûe cië ofuck'a.
  Po dojôciu do w/w ronda skrëcasz w
lewo  i  kulasz  babola wzdîuû szyn
tramwajowych )koniecznie ôrodkiem drogi
zatrzymujâc  po  drodze  wszystkie
napotkane  tramwaje(.  Docierasz  do
przystanku, wsiadasz w tramwaj )takie
zielone  z wyîupiastymi reflektorami,
jeúdzi po szynach i robi dzyï, dzyï(
numer >2< i jedziesz dalej )w tym samym
kierunku(.  Kasujesz kanara lub bilet
póîgodzinny )za bagaû i tragarzy równieû
)cennik i instrukcjë obsîugi kasownika
znajdziesz  na  przystanku  oraz  w
tramwaju((.  Tym pojazdem jedziesz tak
daleko jak tylko sië da.
  Wysiadasz, )to sâ te caîe ogrody(
rozglâdasz sië )zwîaszcza 45 stopni w
prawo( aû zobaczysz obleôny budynek -
Technikum Energetyczne - PARTY PLACE
Znak szczególny:  duûa neonowa omega
skrzyûowana z piorunem.
  Jeûeli  jednak  zdecydowaîeô  sië
przypchaê tu swój samochód to:

kierunek ze ÔWIECKA, SZCZECINA:
  Walisz  caîy  czas wskaúnikami do
CENTRUM. Po miniëciu pierwszych ôwiateî
)takie trzykolorowe, mrugajâce( obserwuj
uwaûnie lewâ stronë drogi, bo za okoîo
1km bëdzie PARTY PLACE.

kierunek  z  WARSZAWY,  BYDGOSZCZY,
GDAÏSKA:
  Kierujesz sië caîy czas na Ôwiecko
)trasa  2(,  na pierwszym napotkanym
rondzie skrëcasz w lewo, na drugich
ôwiatîach )doôê daleko od ronda( - w
prawo )to jest wîaônie Dâbrowskiego( 1km
dalej  po  prawej  stronie zobaczysz
Technikum Energetyczne - PARTY PLACE.

kierunek z PIÎY:
  Na pierwszym rondzie prosto a dalej
tak jak z Warszawy )od ronda(.

kierunek z WROCÎAWIA:
  Za wiaduktem )tzw Górczyïskim(, na
ôwiatîach, skrëcasz w lewo, na drugich
ôwiatîach skrëcasz w prawo, dalej znów
na drugich w lewo i rwiesz jak przecinak
aû sië droga skoïczy )jak zobaczysz
bociana startujâcego pionowo tzn, ûe
masz bujnâ wyobraúnië, bo boêki nie majâ
takiego zwyczaju( - to jest PARTY PLACE
)musisz skrëciê w lewo i spojrzeê na
prawâ stronë drogi(.

Jeôli dotarîeô wedîug tego opisu i ani
razu nie musiaîeô pytaê sië nikogo o
drogë  i nie skorzystaîeô z ûadnych
ôrodków dopingujâcych to znaczy, ûe juû
dawno  powinieneô rzuciê komputery i
zostaê przewodnikiem )starszych babê(.
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

RULES:
-----

 - as you know we'll try to avoid all
the serious riots at the party place.
All the dangerous people will be asked
to calm themselves, and next kicked out
of the party place if they don't stop
making confusion

 - smoking is not allowed inside the
party place (the building).  All the
inverterate smokers will be asked to
make their 'job' outside the building.
All exits will be clear at the party
place.  The  non-smokers  are  more
important than you )no mention about our
poor Amigas...(

 - as usually, you have to bring with
you  enough  )read:much!( electricity
extensions and sockets, 'coz at the
party place there are poor conditions
about it )number of sockets=number of
connectors+1 ...(.

 -  unfortunately  service  ain't be
available at the party place.


COMMON QUESTIONS: 

All questions, doubts, spare beer )some
lsd or so( send to:
 Îukasz Lesiu Lech 
 Os. Zwyciëstwa 11/67 
 61-646 Poznaï 
 POLAND 
or call 
 +48 61204146 - ask for Chris.
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

RULES: 
-----

 - sami rozumiecie, ûe powinno sië obyê
bez  powaûniejszych burd, tymniemniej
odpowiedni  ludzie  bëdâ  czuwaê nad
porzâdkiem   )dotyczy  to  gîównie
nadgorliwych generatorów fraktali itp
zbyt aktywnych ludków(

 -  jak zwykle na takich zlotach i
imprezach  nie  moûna  zapomnieê  o
odpowiednim   metraûu   kabla   i
ognizadkowania )tu raczej iloôci niû
metraûu()na  wszelki wypadek podajemy
przepis  na  chodzâcy  zestaw amigi:
liczba  gniazdek przywiezionych=liczba
wtyczek + 1 wtyczka(

 -  papieroski, cygara i inne fajki
pokoju naleûy paliê tylko i wyîâcznie na
zewnâtrz albowiem zaprawdë powiadam wam,
ûe  dym  szkodzi  gîowicom pierwszej
zewnëtrznej stacji dysków a poza tym
dbamy o niepalâcych.  )nie mogâcy sië
powstrzymaê naîogowcy bëdâ wypraszani(

 - niestety nie przewidujemy na miejscu
ûadnego  serwisu, takûe jak sië coô
spierdoli  podczas  podróûy,  pomocny
bëdzie ôrubokrët czy inne kombinerki
które naleûy wziâê ze sobâ.

 - Moûecie byê pewni, ûe na party nie
bëdzie  ûadnego  nieodpowiedzialnego
zachowania ze strony organizatorów, jak
to miaîo miejsce na...

PYTANIA: 
Wszelkie pytania, wâtpliwoôci, zbëdny
browar )ûyto teû moûe byê( kierowaê na
adres:
 Îukasz Lesiu Lech 
 Os. Zwyciëstwa 11/67 
 61-646 Poznaï 
lub miëdzy 20:00 a 22:00 dryndaê pod
numer:
 )0-61(204146 - prosiê Krzysztofa.
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

COMPOS: 
-------- 

We plan four main compos: 
 - Demo compo - Saturday 8pm - signed
disks only )name/group and configuration
)kick,  chip/fast  etc.  and  other
troubles  with  running((
 Deadline = Saturday 7pm

 - Music - Saturday 4pm - executable
modules; only one module per person;
signed disk )autor/group(, and module is
saved  as  the  only  file in root
directory; name of file must be the same
as name of module; we plan to make a
selection of modules. For details look
at  paper  invitation.
 Deadline = Saturday 12am.

 - Gfx - Saturday 5.30pm - Pictures in
IFF; three pics per person; disk signed
)autor/group(, files written as only
files on disk in root directory, their
names will be taken as names of pics;
pics with initials or name )placed on
the picture( will be kicked out.
 Deadline = Saturday 4pm. 

 - Intro - Sunday 10am - file 40kB long
)40960 Bytes and no more(; disk signed
)name/group  and configuration(; file
saved as only file in root directory
with name INTRO.
 Deadline = Sunday 9am. 

You will get two voting sheets: 
 - big one - for Saturday )music, gfx,
demo compos(, which you will have to
fill up and get back in hour after demo
compo;
 -  little one - for Sunday )intro
compo(, which you will have to get back
in hour after intro compo.

If anyone won't follow this rules, his 
product will go to hell. 
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

COMPOS: 
--------

Zasadniczo przewidujemy 4 gîówne compos:
 - Demo - sobota 20.00 - dysk podpisany
)nazwa/grupa  oraz  konfiguracja )nr.
kicka, chip/fast oraz inne uwagi((.
 Deadline = sobota 19.00. 

 - Music - sobota 16.00 - Jak na caîym
ôwiecie  moduîy w postaci EXECUTABLE
)ewentualne  fucki co do faîszowania
grajka kierowaê do kodera(; dozwolony
jest jeden moduî na osobë; dysk opisany
)autor/grupa(,  a moduî jest jedynym
plikiem na dysku umieszczonym w katalogu
gîównym; nazwa pliku jest traktowana
jako nazwa moduîu; planujemy dokonaê
selekcji  moduîów.  W celu uzyskania
bardziej szczegóîowych informacji patrz:
paper invitation
 Deadline = sobota 12.00. 

 - Gfx - sobota 17.30 - Obrazki w IFF;
dozwolone sâ trzy obrazki na osobë;
pliki muszâ byê jedynymi plikami na
dysku i muszâ byê umieszczone w katalogu
gîównym, a ich nazwy sâ traktowane jako
tytuîy  rysunków;  dysk  podpisany
)autor/grupa(;  obrazki podpisane )na
rysunku(   choêby  inicjaîem  bëdâ
dyskfalifikowane.
 Deadline = Sobota 16.00.

 - Intro - niedziela 10.00 - plik 40kB
)40960B i ani bajtoka wiëcej(; dysk
podpisany )nazwa/grupa i konfiguracja(;
plik nagrany pod nazwâ INTRO jako jedyny
plik na dysku w katalogu gîównym.
 Deadline = niedziela 9.00. 


Przewidujemy dwie karty do gîosowania: 
 - duûâ - na sobotë )demo, music, gfx
compos(, którâ trzeba oddaê w godzinë po
zakoïczeniu demo compo;
 - maîâ - na niedzielë )intro compo(, do
oddania w godzinë po intro compo.

Ogîoszenie wyników w niedzielë ok 13.00. 

Jeûeli ktoô sië nie zastosuje do 
powyûszych zasad to przepada )jak ST w 
wodë(. 
                   
                   


Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS


The Credits:


MAD ELKS became a subgroup of MYSTIC
        lately.                  


        Coding by

       Dak/MAD ELKS


       Graphics by

       FLI/MAD ELKS
       Xenos/MAD ELKS
       AliS/MAD ELKS


        Music by

        XTD/UNION


        Design by

       FLI/MAD ELKS
       Dak/MAD ELKS


        Texts by

      Kopara/MAD ELKS
      Lesiu Obwiesiu
                   
       Moral support:

         FLi
         Dak
         Lesiu
         Jeremy
         SCA
         AliS
         Kopara
    two flashkas of Premium
     kielbasky z musztardo
        and kankel


   Rush and find the hidden part!
Use mouse or cursor keys to scroll
Press LMB, RETURN or SPACE to exit
Press RMB to hide/show text
Press ESC to exit to DOS

Mad Elks send their greetings to:


ADDICTS      LASE DANCE
ALCATRAZ      LIQUID
ALCHEMY      MAJIC 12
AMNESIA      MANIAX
ANGELICA      MANITOU
BADCAT       MASQUE
BALLANCE      MAUVE
BLACK JACK     MENTASM
BLAZE       MIDWAY
BRONX       MUFFBUSTERS
BUGROX       NECROPOLIS
CHROME       NERVE AXIS
CIRCLE!      NGC
CRYPTOBURNERS   NIGHTFALL
CYANIDE      NOICE
CYBER TECH SYSTEMS NOVA
CYBORGS      OBSCENE
D.N.A.       OBSESSION
DAKKAR       ORIENT
DAMAGE       PARADISE
DARK MILLENIUM   PARASITE
DAYLIGHT      PEPSI DRINKERS
DESTINY      PERSPEX
DEVILS       PHYLAXIS
DREAM       PIC SAINT LOUP
EFFECT       POWER HOUSE
ELYSION      PROLINE
ENDLESS PIRACY   PROXIS
ENEMY       QUARTZ
EQUINOX      REAL DESTRUCTION
EREMATION     SANITY
ESKIMOS      SATURNE
EURECA       SEPTIC
EXTACY       STATUS OK.
F.C.I.       STELLAR
FAIRLIGHT     STYX DESIGN
FIFTH GENERATION  SUPPLEX
FRANTIC      SUSPECT
FREEZERS      SYNTEX
G.A.C.       T.E.K.
GENERATION     TALENT
GENETIC      THE DARK DEMON
HEADWAY      THE FUN FACTORY
I.D.K.       THE GUTS
ILLUSION      THE MAGIC GUILD
IMPULSE      THE NASTY ANGELS
INSOMNIAX     THE SAGORSI
INTENSE      TILT
INTERACTIVE    TNB
INTRYX       TOONS
INVESTATION    TRANCE
IRIS        TRSI
ISCH CREW     UNION
ITALIAN BAD BOYS  VETO
JOKER       VIRTUAL DREAMS
KATHARSIS     X-TRADE
          ZENITH