scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­J-Groupstext­/­Joker/Joker-Waiting4AnotOneBeer.txt

File size:
57 068 bytes (55.73K)
File date:
2010-08-22 23:05:27
Download count:
all-time: 219

Preview

 AABC> CDE> BARDZO   DOBRZE>  ZEZNALAZLES  TEN  UKRYTYTEKST> BO MAM OKAZJE SIEUSPRAWIEDLIWIC<       NA NIEKTORYCH MODELACHAMIGI     ROZPAKOWANIEGLOWNEGO BLOKU NIE ZAWSZEPRZEBIEGA    POMYSLNIE=DLATEGO CZASAMI TRWA TOTAK DLUGO=<         DZIEJE  SIE  TAK  NAPRZYKLAD  U MNIE =NO INIECH KTOS MI POWIE> ZETEN  SOUND  DYSK DZIALATYLKO   NA  KOMPUTERZECODERA=<          A TERAZ ZNAJDZ HIDDENPART<<<              DALTHON OF JOKER  MOTTO DNIA:     bekni]cie  (g^ow[
           ???))       
 "I  was born to          
 make you happy"    DEFINITYWNY  
             KONIEC    
 HOMER SIMPSON             
           Blurp.      
                    
           ...   ale  (co
           nale~a^oby doda\)
 INDEX:       takie   rozmowy
           odbywaj[    si]
 1.INTRODUCTION   prawie  zawsze...
 (sprawy  takie i tylko   jeszcze
 owakie)       g^upsze.     
           (milcz[ce     
 2.IMPREZY  REMIND przytakni]cie   
 REPORT     (w bekiem)      
 niesamowitym             
 skr{cie)        Znowu gwa^towne
           obni~enie poziomu
 3.WYWIAD PETERSA Z g^upoty  tekstu.
 DALTHONEM  (i na Tak   gwa^towne
 odwr{t)       zmiany  mog[ by\
           przyczyn[ r{~nych
 4.METYL       zmian  w  Twojej
 CONTEMPLATION  1 psychice     
 (komasacja     Czytelniku. Ale o
 bezsensu)      to nam chodzi. Po
           przeczytaniu tego
 5.KONKURS    Z uwa~nie i do ko_ca
 NAGRODAMI (jak je zostanie ci tylko
 sobie wr]czycie)  zarezerwowanie  
           miejsca w jakim|
 6.NASZE  PODW<RKO domku     dla
 (nasi  znajomi z popierdolonych.  
 TRICITY)               
            O.K.  okr[g^y
 7.METYL       lekko  pulsuj[cy
 CONTEMPLATION 2 (i kwadracik     
 znowu bezsens)   przelecia^ tocz[c
           si]  po p^askiej
 8.THE END (czyli fali,  faluj[cej
 THE END)      zgodnie z ruchem
           wskaz{wek zegara.
 9.i  co| jeszcze Pod    wp^ywem
 (tylko jeszcze nie nacisku      
 wiem co)      wydobywaj[cego si]
           z  lewego otworu
           powietrza     
           rozpocz[^   sw{j
  Ale  por[bana ruch    wirowy
 ukryta cz]|\, co? dooko^a    osi.
 Nie ruszaj tak t[ Rozp]dzi^ si] do
 myszk[  i  nie pr]dko|ci     
 wciskaj    tak granicz[cej   z
 nerwowo   lewego pr]dko|ci[ |wiat^a
 przycisku.   Nie i roz|wietli^ si]
 napierdalaj   w ze zdwojon[ si^[
 klawiatur].   Tu ci]~ko|ci.  Dwie
 nie  ma  ~adnych sekundy  dzieli^y
 artyku^{w.   Tu go  od eksplozji
 jest tylko jeden |miechu     z
 pojebany tekst.   s[siedniego    
           pokoju.   Jeden
  Zawsze  bardzo rzut  okiem i o
 trudno   znale}\ jedno oko mniej.
 jest  w  demku Nast[pi^   d^ugo
 ukryte cz]|ci. S[ oczekiwany moment:
 zazwyczaj ukryte w ciemna  |wiat^o|\
 spos{b       zgas^a,   dop^yw
 perfekcyjny.    energii   zosta^
 Powstaj[   nawet odci]ty      
 nowi  crackerzy, prawdopodobnie pod
 kt{rzy  poszukuj[ wp^ywem niedoboru
 ukrytych cz]|ci w poboru.    Fakt
 demach.       zosta^ odnotowany
 Spr{bujcie znale}\ przez    s^u~by
 ukryt[  cz]|\  w porz[dkowe    w
 demie   pt."THE pomara_czowych  
 RETURN". Na ko_cu kamizelkach.   
 ca^ego   tekstu Notatki  dosta^y
 podam  jak  j[ si] na biurko, ale
 znale}\.  A teraz pod wp^ywem wiatru
 troch]  o  tym spad^y z niego i
 magazynie dyskowym rozbi^y  si]  na
 (R.A.F.     - 2345   i  trzy
 Revolutionary    czwarte kawa^k{w.
 Article Fool) lewa Jeden z kawa^k{w
 myszka   wybiera przykry^  dziur]
 gadget, prawa robi ozonow[     i
 nic.  Czyli  po rozpocz[^   si]
 prostu,    ~eby proces degradacji
 czyta\ ten magazyn |rodowiska    
 musisz mie\ dwie neutralnego.   
 myszki.                
            Ufff...   to
  W module, kt{ry chyba  wszystko,
 s^yszysz  u~y^em ju~ nic g^upszego
 sampli      z nie   da   si]
 nast]puj[cych    wymy|le\.     
 syntezator{w:             
 YAMAHA XYZ 2345.12   Rymcym   cym
 typ B z naklejk[ troch]  cyny  i
 "ATARI", HONDA 456 o^owiu.  Tekst ma
 z  silnikiem  o ju~...uuu...   8
 pojemno|ci    3 kilo. Dalthon ...
 oktaw,   ROLAND napisz   co|...
 R.A.T.,   KAWAJE Niech Ci b]dzie:
 model   HONOLULU ten tekst jak ju~
 oraz   pozytywk] wspomnia^e| ma 8
 2345.    Sekcja kilo, ale w tym 3
 rytmiczna      kilo nadwagi, mimo
 zsamplowana   z ~e znajduje si] w
 odg^osu uderzania Slim    Fa|cie.
 g^ow[ w mur.  A Starczy DALTHON bo
 tak serio jest to ci  si]  palce
 konwersja kawa^ka wkr]c[      w
 z sz{stego etapu klawiatur]...   
 "The last ninja 2"          
 z       C-64   Id]   zamkn[\
 skomponowana przez okno  bo  jest
 MATA    GRAYA. przeci[g.  Musz]
 Mo~esz    tak~e uwa~a\    ~eby
 wybra\    inny metalowa  firanka
 modulik z jakiej| nie uderzy^a mnie
 gierki.  Muzyczka w skro_. Cholera
 skomponowana przez !!!  Nie mog] si]
 MANIACS OF NOISE. skupi\ na pisaniu
 Przeniesienie tych tego  tekstu  bo
 muzyczek (a tak~e s[siad  z  do^u
 paru  innych)  z znowu  napierdala
 komcia zaj]^o mi skarpetk[    w
 prawie p{^ dnia. kaloryfer.    
 Zwr{\cie uwag] na Denerwuje mnie ten
 perfekcyjn[     metaliczny d}wi]k.
 perkusj]  (ALESIS Kurwa !  Jak m{j
 D4)  kt{ra  jest kaloryfer wpadnie
 samplowana ca^ymi w  rezonans  to
 sekwencjami   i wyleje si] ciep^a
 zajmuje   razem woda i b]d] mia^ w
 oko^o 200 bajt{w domu   akwarium.
 (mo~e    troch] Obraz si] |ciemnia
 przesadzi^em:    trzeba  dokr]ci\
 zajmuje oko^o 150 kineskop.     
 bajt{w). Wszystko Uuuuu...    ale
 to by^o samplowane smr{d.   Co  to
 15 i p{^ bitowym takiego ? Aaaa...
 samplerem    z to pies si] zaj[^
 automatyczn[    od zasilacza. Ale
 skrzyni[  bieg{w. |mierdzi  spalona
 W takiej skrzyni sier|\.  Od razu
 mie|ci si] oko^o zg^odnia^em.   
 24 butelek w{dki. Zaraz b]d] mia^ na
 Z takiej skrzynki  obiad   ~eberka
 w{dk]  si]  pije kaloryfer{w   w
 automatycznie bez sosie  pieprzowym
 otwierania  g]by zakrapiane    
 (nie m{wi[c ju~ o mieszank[     
 otwieraniu     cukrowo-octow[.  
 butelek).      Palce liza\ ! Na
           deser galaretka z
  Grafik]     p^yty pli|nowej i
 skanowa^o   paru lody  miedziane.
 ludzi.   Panele Nie lubi] lod{w,
 skanowali      wol] truskawki z
 bohaterzy  filmu musztard[.    
 "Scaners".              
 Dalthon zastosowa^   A     teraz
 po  raz pierwszy bezpo|rednia   
 SSHMM czyli Super relacja     ze
 Superb HAM Mode of strumienia    
 Mode.  Procedura |wiadomo|ci    
 ta wy|wietla naraz PETERSA     i
 10 do pot]gi 1000 DALTHONA.   Jak
 i to jeszcze do my|lisz kt{re   
 pot]gi    10000  my|li s[ czyje ? 
 kolor{w.               
 Rozdzielczo|\     1."...     
 milion na milion kurwa,kurwa...  
 na milion pozwala jak by to kurwa o,
 na    ogl[danie kurwa, ale mi si]
 przestrzenne.  Co kurwa popierdoli^o
 tu  du~o  m{wi\ kurwa,  ~e chuj,
 takich paneli nie kurwa...    o,
 zobaczysz nigdzie kurwa, kurwa jest
 tylko w najlepszym kurwa,  kurwa po
 magazynie dyskowym chuju, kurwa..." 
 |wiata R.A.F.             
            2."...o    
  Nazwa mo~e si] kurwa,kurwa...  
 brzydko kojarzy\ z jak by to kurwa o,
 Brytyjskimi Si^ami kurwa, ale mi si]
 Saperskimi   do kurwa popierdoli^o
 Budowy   Most{w ,   ~e   chuj,
 Pontonowych,  ale kurwa...   gul..
 to nie nasza wina, gul... o, querwa,
 ~e  10 lat temu kurwa    dobre,
 wiosn[  Margaret kurwa..."     
 Tacher podj]^a tak          
 g^upi[   decyzj]   Odpowiedzi   
 tworz[c    tak prosimy  nadsy^a\
 popieprzony,    poczt[ pantoflow[.
 niedost]pny  dla          
 zwyk^ych  wojak{w   Teraz   opisy
 oddzia^.      znanych ludzi ze
           sceny     (mam
  Proponujemy wam nadziej] ~e nikt
 prenumerat]  tego si]  nie  obrazi
 boskiego magazynu. (opr{cz    RAFA
 Wy nam pieni[dze ofcoz)) oraz r{~ne
 my  wam wysy^amy takie pierdo^y.  
 "NOWY   NUMER",          
 czyli   to  co XTD - najwi]kszy
 widzisz bo to jest muzyk    w|r{d
 nowy numer.     pijak{w. Ostatnio
           wyprawia  ci[g^e
  A teraz troch] libacje u siebie w
 wspomnie_.  Spis chacie.    Ca^y
 imprez zwi[zanych alkohol     i
 z Amig[ w kt{rych jakiekolwiek   
 czynnie       |rodki pobudzaj[ce
 uczestniczyli|my:  do  dzia^ania  z
           jego domu zosta^y
  Listopad  1991 wypite w^[cznie ze
 GDYNIA:  pierwsza spirytusem   do
 impreza EXTRA, bo g^owicy      
 pierwsza     ! magnetofonowej,  
 DALTHON oczywi|cie denaturatem   do
 spi^  si] i nie czyszczenia    
 zawi{d^   swoich boazerii, freonem
 wielbicieli.    z     lod{wki,
           perfumami    z
  Marzec   1992 ^azienki,     
 WARSZAWA: wszyscy elektrolitem   z
 si]   zawiedli, baterii  (i  to
 oczekiwano czego| zar{wno z baterii
 lepszego. DALTHON kt{re  by^y  w
 zn{w nie zawi{d^.  pilocie do TV i
           baterii kt{re by^y
  Czerwiec  1992 w jego zegarku z
 >YWIEC:   bardzo kalkulatorem).  
 fajna   impreza. Wyssali|my  ca^[
 Nowa   gwiazda: siark] z zapa^ek i
 PETERS  od  tego by^o COOL. Extend
 czasu nie zawodzi. ostatnio co| si]
           opu|ci^     we
  Sierpie_  1992 wch^anianiu    
 (gdzie to, kurwa, alkoholu,   ale
 by^o  ?):  pi]\ chyba      mu
 dni, nie do|\, ~e przejdzie.    
 nikt nie zawi{d^          
 to  jeszcze nikt PETERS      -
 nic nie pami]ta. najwi]kszy  pijak
 Po     prostu w|r{d muzyk{w.  
 osiemnastka              
 Petersa   (zwana DALTHON     -
 tak~e     pod najwi]kszy  pijak
 kryptonimem     w|r{d pijak{w.  
 METYL-PARTY).             
 Zawiedli si] tylko STVE  - pierwsza
 s[siedzi (~e nie szklanka     w
 podpalili|my    JANOWIE.     
 domu)...               
           RYS - najwi]kszy
  Listopad  1992 grafik  w|r{d...
 WARSZAWA:    od (w  tym  miejscu
 ostatniego razu w fonty by^y bardzo
 Warszawie   si] zamazane     -
 polepszy^o.  A na przyp.red.)    
 zagrych] najlepszy          
 BIG MAC. Ma^o kto GBH  -  kto| na
 zawi{d^.     I murze mojego bloku
 jeszcze       wypisa^  sprayem
 ciekawostka:    jego ksyw]. Jaki|
 Dalthona   hafty nawiedzony fan ? 
 zidentyfikowano            
 jako g{wno.     RAF  -  to  ta
           gazetka,   kt{r[
  Grudzie_  1992 czytasz.  Albo...
 SZCZECIN:      NIE !  , kurwa,
 Uuuuuuuuuuuuuuuuuu nie      b]d]
 uuuuuuuuu....    przeklina^...   
 Gdyby nie 1.75 l          
 to   by   by^o PAVELO - cz^owiek
 baaaaardzo cienko, kt{ry     jest
 a tak by^o tylko maniakiem     
 cienko.Po  prostu coraztolepszegodro
 osiemnastka XTDa. ~szegoiszybszego 
 Nie    zawiedli sprz]tu.  Prawd]
 miejscowi  (...) m{wi[c to te~ bym
 meliniarze.     si]  nie obrazi^
           jak  bym  mia^
  Luty    1993 troch]      
 RUMIA:   kr{tki coraztolepszegodro
 meeting, w^a|ciwie ~szegoiszybszego 
 zwyk^a impreza u  sprz]tu, ale bez
 XTD.     Cecha przesady.     
 charakterystyczna:          
 przykurwisty kac.  RAFII - .. . .
           ..   ...  ....
  Maj    1993 .....       
 ~YWIEC:  DNO !!!          
 Organizatorzy  za KADI  -  "Sz^a
 bardzo  przej]li kamiona   przez
 si] swoj[ rol[ i zielony las"...  
 zachowywali  si]          
 przeciwnie   do KALOSZ  - on ma
 ruchu  wskaz{wek karwia  wtyki  w
 zegara.  Ale nic "Gryfie"  a  to
 to, Peters wygra^ naprawd]   du~y
 Dmuch Competition: plus.       
 1.78 %.                
           DAVY - zajebisty
  Podnosimy    muzyk   w|r{d...
 poziom   g^upoty umiarkowanych   
 artyku^u...     pijak{w.     
                    
  Mam  bardziej BFA  - generator
 ni~,   przecie~ fraktali (baaardzo
 jeste|   pewien. szybki    !!!)
 Spr{buj       >ubr{wka rulez no,
 prze|ledzi\ a to nie ? Bleeee.... 
 co     mia^em          
 siedz[cego   na BLACK    CONRAD
 my|li    ooo... (vel.BC) - ten to
 wsta^o i posz^o i jak si] rozkr]ci
 na dodatek bonus to...       
 po pierwsze primo          
 a   po  drugie BALCER - a to ten
 sekundo i minuto co   to   jest
 jest  pi]c  po responsible   za
 czwartej w p{^ do pejpera.  I co to
 pasa... tzn. psa go nigdy nie ma...
 mojego  zajebali i   BALCERA  i
 skrzynk]   w{dki pejpera.     
 chce mi si] sra\ w          
 kiblu na imprezie. MIVA - najwi]kszy
           grafik  w|r{d...
  Nie  !!!  Za leniwc{w.     
 wysoki obni~amy do          
 poziomu dna.      Eeee...   nie
           chce mi si] ju~
  DNO.   Rybki wi]cej pisa\. To
 p^ywaj[...     by^o par] os{b z
 glonojady      naszego      
 zapierdalaj[....  tr{jmiejskiego  
 przecie~  to dno podw{rka...    
 akwarium     ! jeszcze by d^ugo
 Podnosimy  poziom mo~naby^o  pisa\
 g^upoty  artyku^u ale komu si] chce.
 prawie     do          
 maksimum:       Ale  zajebista
           pogoda  s^oneczko
  TYPOWA ROZMOWA |wieci,   deszcz
 MI&DZY PETERSEM A pada,  burza  z
 DALTHONEM:     piorunami  i  z
           zagrych[, wiatr w
 P:  Dalthon, masz oczy    wieje,
 co| do picia ?   kwadratowa    
           czarno-bia^a   
 D:  A id} kurWa, t]cza...   krowy
 co| kupi\...    si]  pas[  a po
           krowach  kombajny
 P: A wypierdalaj, je~d~[.    Krew
 nie mam keszu.   tryska g]sto gdy~
           wszystko zamarza w
 D:  No  to  po rozpalonym    
 jakiego chuja si] asfalcie.     
 pytasz ?      Termometr za oknem
           wskazuje   punkt
 P: Nie po jakiego pi]c minut i sze|\
 chuja,    tylko sekund     po
 jakiego   chuja. dwunastej  stopni
 Ciebie si] pytam celsjusza   plus
 bo  sam nic nie kapi  (gdzie  k
 mam.  Kumamy baz] nale~y     do
 ?          ca^kowitych).   
           Ugh...  odbi^o mi
 D:   Wiesz  co si]  wczorajszym
 Peters (...) id} kredensem.  >{^ty
 sie wypa^owa\, a dym  cieknie  po
 potem opowiedz jak g{r] a nast]pnie
 by^o.        stacza  si]  po
           powierzchni    
 P: Co| pojeba^e|, p^askiej na samo
 tej drugiej cz]|ci dno.   Rozwijamy
 nigdy nie by^o.   horyzonty  bo je
           kto|  zwin[^  w
 D:  No przecie~ rulon.  Thriller
 |wiat     si] pt."W]dzonka   
 zmienia...     strachu" trzyma^ w
           napi]ciu   albo
 P:  ...  ale ty, nawet na sze|ciu.
 Dalthon,  jeste| Blurp.   Ble...
 tak samo g^upi.   Yep.  Jeb another
           great demo...   
 D:  A  id}  ty          
 narkomanie       Stop ! Stop !
 pojebany TY !    KOOONNIIIECCCC ! 
                    
 P:   Spierdalaj          
 kurwo ruska.      STAFF:     
                    
 D:  Ho, ho, ale   LORD BEERTERS 
 jeste| elokwentny.   (red.nacz)  
             OBALTHON   
 P:  Elo..  co?   (sekr.red.)  
 Nie przezywaj mnie          
 w  ten  spos{b.          
 Blurp.                
            Pozdrowionka od
 D:  Wiesz co, to PETERSA     i
 jest niesamowite, DALTHONKA    w
 ale ty z wiekiem scrollach    w
 stajesz si] coraz music-dysku.   
 g^upszy.     A          
 my|la^em,  ~e to Blurp.      
 niemo~liwe...             
            Wiecie  co to
 P:  Okazuje si], jest  to "Blurp"
 ~e mo~liwe.  Sam kt{re przewija si]
 to zaobserwowa^em, (na  podgl[dzie)
 ale u ciebie.    przez     ca^y
           sound-dysk ? Jest
 D:  Nie u mnie, to    wzorcowe
 tylko     jak bekni]cie  jakie
 patrzy^e|    do wydaje PETERS po
 lustra.  Co| ci wypiciu 0.5 l piwa
 si] pojeba^o...   marki  BECK's  o
           temperaturze  12
 P:  Ja nie patrz] stopni  Celsjusza
 do  lustra, gdy~ przy   ci|nieniu
 nie dowidz] na tak atmosferycznym  
 dalek[       1000      hPa
 odleg^o|\...  no przebywaj[c   w
 chyba,     gdy temperaturze   
 ^askocze  mnie w pokojowej.    
 nos.        Wzorzec  takiego
           bekni]cia znajduje
 D:  Ty mi tutaj si]  w Sevr pod
 nie  pierdol, ~e Pary~em.     
 niedowidzisz. Nie          
 patrzysz    do          
 lustra, bo ci si]   AAA...     
 zbi^o,  nawet te zapomnia^em o tej
 zbrojone !     ukrytej cz]|ci w
           "THE  RETURN"...
 P:  Zbi^o ci si] naprawd]     
 co|  na  g^owie, zapomnia^em   i
 a...  przecie~ ja dlatego nie mog]
 nie  wiem co to powiedzie\ jak j[
 jest lustro.    uruchomi\.    
                    
 D: To normalne ~e   POZDROWIENIA  
 nie  wiesz, przy DLA   WSZYSTKICH
 tym wsp{^czynniku MANIAK<W SIMPSON<W
 IQ.         !!!        
                    
 P: Ty masz liczb]   Zapraszamy na 
 urojon[     we ITCHY AND SCRATCHY
 wsp{^czynniku IQ. SHOW:       
 Uroi^e| sobie, ~e   "...cztero   
 potrafisz my|le\.  tonowy  odwa~nik
           uderzy^  go  w
 D:  Patrzcie go, skro_. M{zg wpad^
 jaki    m[dry. do  sokowir{wki.
 Us^ysza^  gdzie| Oczy potoczy^y si]
 wyraz 'urojony' i po    pod^odze.
 teraz wpierdala go Jedno oko wpad^o
 w co drugi wyraz.  do mysiej dziury.
           Myszki   zacz]^y
 P:  Patrzcie go, gra\  w  oczko.
 jaki    m[dry. Drugie oko wpad^o
 Us^ysza^  gdzie| do   s[siedniego
 wyraz "wpierdala" pokoju a tam zaj[^
 i teraz wpierdala si]      nim
 go  w  co drugi krwio~erczy  pies
 wyraz. Wracamy do Pimpu|. Po omacku
 pocz[tku   tego trafi^ r]koma na
 tematu.  Masz co| rozpalon[     
 do picia ?     kuchenk]. P^on[ce
           r]ce    chcia^
 D:   Tak  jak wywietrzy\  obok
 zwykle:    wod] wentylatora  ale
 sodow[ w proszku.  podszed^ za blisko
           i    mu   je
 P:  Przecie~ to wkr]ci^o.B{l   
 wymy|lili  ruscy pustki w czaszce
 naukowcy.  Trzeba b]d[cy  wynikiem
 j[  rozpu|ci\  w utraty    m{zgu
 wodzie.  A gdzie spowodowa^    
 STVE i po^{wka ?  pragnienie    
           |wie~ego     
 D:   Oooo,  jak powietrza.    
 dobrze ~e o tym Otworzy^     
 wspomnia^e| ! No mikrofalow[    
 w^a|nie gdzie ??? kuchenk]  zamiast
 A   tak   na okna i..."    
 marginesie to to          
 nie do wody, tylko   ZAREJESTROWANI 
 do w{dy.  A jak MANIACY SIMPSON<W
 ju~ mowa o piciu Z     NASZEGO
 wody i w{dy, to PODW<RKA:     
 najlepsz[  popit[ DALTHON,   KADI,
 jest woda z lodem PAVELO,  PETERS,
 !!!         STVE.       
                    
 P:      >eby          
 zaoszcz]dzi\             
 pieni[dze    to          
 popija  denaturat          
 wod[.  Nie wyda          
 nawet    dw{ch          
 klock{w     na          
 chlebek,   ~eby          
 jagodziank]              
 przes[czy\.   Bo          
 "w{da"     to "Dalthon   podaj
 oczywi|cie   nic jeszcze  kielonka
 innego     jak bo  ju~  mi si]
 denaturat.  Ca^y paliwo sko_czy^o" 
 Dalthon.               
                    
 D:  No to co, ale          
 jakie s[ po tej          
 'w{dzi'  sny  -          
 kolorowe    (z          
 wszystkimi              
 odcieniami fioletu          
 i purpury) !             
                    
 P:  Ty  si] na          
 temat kolor{w nie          
 wypowiadaj.              
                    
 D:  KurWa,  jak          
 mia^bym    nie          
 wypowiada\ si] na          
 tematy  na kt{re          
 nic nie wiem, to          
 bym   nic  nie          
 m{wi^...               
                    
 P:    (milcz[ce          
 przytakni]cie             
 g^ow[)                
                    
 D:       (i NIE PODA*.    
 potwierdzaj[ce              WAITING    FOR    ANOTHER    ONE     BEER  SELECT A TUNE FAREWELL  TURBULENCE INFIRM HINT PIECE OF HATEUND>WATERFALLCHILD>FLOWERS CROFESIMA  ANTIQUATED SELECT SCROLLGENERAL INFOINTRODUCTION GREETINGS  NOTE TO PD PETERS SAYS DALTHON SAYS 
 TURBULENCE RELEASE DATE: 1992<06<20 TIME: 02:05
THIS TUNE WAS TO BE USED
IN ?PARTY=ZANCI? DEMO BUT
IT WASN?T SO I?VE DECIDED
TO PUT IT HERE< I DON?T
KNOW IF THERE IS SOMETHING
SPECIAL ABOUT THIS TUNE<IT
IS SHORT BOTH IN K=BYTES
=ABOUT 50 KB= AND IN TIME
=ABOUT 2 MINUTES=<  BUT
ALL MY MODULES ARE SHORT
IN K=BYTES =ERG<<= IN TIME
AND  OFCOZ  IN QUALITY<
DALTHON  I REALLY DON?T
KNOW WHAT ELSE ABOUT THIS
ONE <           

 FAREWELL RELEASE DATE: 1991<10<01 TIME: 02:28  
THIS IS THE OLDEST TUNE ON
THIS SOUND DISK< I DON?T
KNOW WHY HERE IT IS BUT I
KNOW ONE THING: THIS TUNE
SUCKS<  I COMPOSED THIS
ONE =YOU MAY BELIEVE OR
NOT=  BEFORE C=PARTY IN
GDYNIA  =WHICH WAS HELD
ON NOVEMBER 1991=< DRUM
TRACK SUCKS ;;; OFCOURSE
I CAN CORECT THIS ONE BUT
IT IS TOO OLD AND I DON?T
WANT TO REMIX ANYTHING< I
WISH I HADN?T GIVEN THIS
ONE TO DALTHON<      

 INFIRM HINT RELEASE DATE: 1992<07<12 TIME: 03:08
NO SPECIAL CIRCUMSTANCES
DURING COMPOSING THIS ONE<
OFCOZ RELEASE DATE IS NOT
TRUE>  I DON?T REMEMBER
WHEN  EXACTLY  IT  WAS
COMPOSED  BUT  MONTH IS
CORECT<  YEAR IS CORECT
TOO =HE HE=< THIS ONE IS
SUITABLE TO ANY MAG =IN MY
OPINION OFCOZ=< XTD LIKED
IT BUT I REALLY DON?T KNOW
WHY<  IT IS VERY AVERAGE<
NEITHER LEFT NOR RIGHT<
BUT NOT SHIT AT ALL<   

 PIECE OF HATERELEASE DATE: 1992<10<29 TIME: 02:30
THIS NOT AVERAGE TUNE =IN
MY OPINION= TOOK PART IN
WARSAW COPY PARTY MUSIC
COMPETITION  ON NOVEMBER
1992 BUT NOBODY NOTICED
IT<  ACTUALLY WHEN TUNE
WAS PLAYING I WAS ABLE TO
HEAR ONLY DRUM SEQUENCE
SO IT?S CLEAR WHY NOBODY
NOTICED IT< LOOK OUT FOR
VERY  ORIGINALLY  DRUM
TRACK<THIS  ONE  IS THE
LONGEST TUNE =IN K=BYTES=
I HAVE EVER MADE =ABOUT
220 K=BYTES=<       

  UNDER   WATERFALL RELEASE DATE: 1992<03<30 TIME: 02:56
I CONSIDER THIS TUNE VERY
BORING AND UNORIGINALLY<
MAIN SAMPLE SAMPLED WHEN
I WAS PISSING<<<  SO<<<
YA KNOW NOW WHAT LOOKS
LIKE DA WATERFALL<  YEP
YEP EHH<<<  I DON?T WANT
TO BE UNDER THIS WATERFALL
SO CHANGE MODULE< I HAVE
NOTHING TO SAY MORE ABOUT
THIS SHIT COZ I DON?T KNOW
WHAT SHOULD I SAY<    
             
             
             

 CHILDREN   FLOWERS  RELEASE DATE: 1992<01<14 TIME: 01:07
VERY>  VERY  SHORT  BUT
FUNNY<  SAMPLES BY SCHABY
AND  BRUNO<   IT  WAS
RELEASED IN BEGINING OF
1992< EER<< I DON?T KNOW
WHAT ELSE ABOUT THIS< ONE
THING IS VERY IMPORTANT
INDEED< YOU HAVE TO ADMIT
THAT YOU HAVE TO HAVE TO
CHANGE MODULE<  YOU MUST
ADMIT IT<  SO DO THIS<<<
NO  ADMIT<  JUST CHANGE
MODULE<          
             
             

 CROFESIMA RELEASE DATE: 1993<02<10 TIME: 03:05
CROFESIMA IS THE PART OF
THE  EARTH<  BUT DON?T
MENTION IT<  I NAMED MY
MODULES ONLY COZ I HAVE TO
NAMED FILE ON THE DISK< I
COULD NAMED MY MODULES BY
NUMBERS IT WOULD BE NO
DIFFERENCES<  THIS TUNE
WAS TO BE USED IN MESSAGE
BOX  BY  DRUNKARDS  BUT
MESSAGE  BOX HAVE NEVER
BEEN  DONE  SO  I  HAS
DECIDED TO PUT THIS CRAP
ON MY SOUND=DISK<     
             

 ANTIQUATED RELEASE DATE: 1992<03<16 TIME: 03:26
THIS TUNE WAS TO BE USED
IN SLIDE SHOW FROM RYS<
UNFORTUNATELY =AS ALMOST
ALL PRODUCTION= THAT SLIDE
SHOW  HAVE  NEVER  BEEN
RELEASED SO I DECIDED TO
PUT IT HERE< I THINK IT
IS A GOOD TUNE BUT IT IS
OLD SO WE HAVE SAMPLES
FROM MY OLD LIBRARY< IF U
LISTEN TO THIS TUNE AT
ONCE U HAVE TO ADMIT< IT
IS BORING<        
             
             

 HIDDEN MODULERELEASE DATE: 1999<13<34 TIME: 99:67
YEAH ;;; YOU HAVE CHOSEN
INFO ABOUT HIDDEN MODULE<
YOU ARE EXTREMELY SILLY<
INFO IS HIDDEN TOO SO GRAB
YOUR RAT AND TRY TO FIND
MORE  INFO ABOUT HIDDEN
TUNE<  HERE ARE PHYSICAL
PARAMETERS:        
 FIRST TUNE TOOK 25 KB>
SECOND 16 KB BUT THIS IS
THE  QUESTION: WHICH ONE
HAVE YOU CHOSEN<<<    
             
             
             
 HIDDEN MODULERELEASE DATE: 1974<05<14 TIME: 23:38
 JUST  ANOTHER  HIDDEN
MODULE<<<  WELL SO I CAN
TELL  YOU  THERE ARE 5
HIDDEN MODULES TRY TO FIND
= AND OFCOZ U CAN FIND
INFO ABOUT THIS MODULES =
GOOD LUCK ;;;  <<< AND
ANOTHER CHEAT FOR YOU: AT
HIDDEN PART U CAN FIND 2
HIDDEN MODULES<      
             
             
             
             
             
   AUDIO DIRECTOR     PETERS    TECHNICAL AFFAIRS    DALTHON     ADDITIONAL FX      GBH     PICTURE AT INTRO     RYS      LITTLE ANIM      KADI      SCREENPLAY      PETERS     THIS GRAPHICS      RYS      GRAPHICS AID     DALTHON     MORAL SUPPORT     RAFII    MIVA   BELIEVE OR NOT> BUT THIS SOUND DISK  COULD  BE RELASED A TWO YEARS AGO< IS LOADING IS UNPACKING LOAD ERROR  A YEAR AGO I'D HAVE SAID: 'IT'S JUST ABOUT TIME... FINALLY
MY SOUND DISK HAS BEEN RELEASED' BUT NOW I CAN ONLY SAY THAT IT
SHOULD HAVE BEEN DONE TWO YEARS AGO. ANYWAY... MY FIRST
MUSIC-DISK IS JUST IN MEMORY OF YOUR COMPUTER. IF YOU THINK
YOU'RE ABLE TO ENJOY IT DO THIS BUT I DON'T THINK SO. IT
CONSISTS OF MY OLD AND SHITTY MODULES, AVERAGE CODING AND... 
IT IS VERY HARD TO ENJOY IT.  NEVER MIND ;      
AS YOU HAVE PROBABLY NOTICED U CAN DO MANY
THINGS: U CAN SELECT MODULES, SELECT MODULES AND SELECT
MODULES...  ...JOKE ;;; YOU CAN ALSO CHANGE SCROLLERS, CHANGE
SCROLLERS AND CHANGE SCROLLERS. THIS SOUND DISK
CONSISTS OF BIGGEST AMOUNT OF OPTIONS I'VE EVER SEEN BEFORE IN
SOUND DISKS. IT WAS ALSO JOKE BUT IN FACT NOT FUNNY.      
'WAITING FOR ANOTHER ONE BEER' IS NOT PURE JOKER PRODUCTION...
      MAYBE IT IS PURE JOKER PRODUCTION.      
I'VE DECIDED TO
STOP THIS 'GENERAL INFO' -SUITABLE NAME FOR THIS SCROLLER IS
'GENERAL GENERAL INFO'- SO OBVIOUSLY TEXT RESTARTS.
                   
UUUGGHHH...  TEXT WILL NOT RESTART NOW COZ I WANNA WRITE SOME
 AVERAGE BULSHITS. SO THERE IS SOME BULSHITS: BULSHIT
  BULSHIT   BULLSHIT   AND AGAIN   BULSHIT. IT SMELS LIKE
SHIT. IT IS STRANGE COZ IT SMELS LIKE SHIT BUT IT IS BULSHIT. 
VERY STRANGE EHHH ?   I THINK THERE IS ENOUGH SHITS AND
BULSHITS COZ OF SHIT-DESIGN  SHIT-MUSIC  SHIT-CODE. ONE BIG
SHIT.      
WHAT IS NEXT ?   SOME INFO ABOUT VERY KNOWN ABROAD
-HE, HE, HE...- GROUP: JOKER.   THIS IS VERY LAZY TEAM. 
THEY HAVE GOOD EXPERIENCE IN DOING NOTHING. REALLY GOOD
EXPERIENCE AND THEY REALLY DO NOTHING. LOOK AT THIS PRODUCT
THIS IS PURE SHIT AND IT IS CAUSED EXTREMELY BIG LAZENEST OF
MEMBERS OF LAZER TEAM -SORRY I HAVE MADE A MISTAKE: JOKER TEAM-.
      
UMPFFF...  WHO IS READING THIS TEXT. I WILL TRY GUESS: Y
O U ;;;   HAAA I'M RIGHT SO WHERE IS NOBEL'S PRIZE ?      
WHAT ABOUT THAT BIG AMOUNT OF NON SENSE WORDS ? SHALL I
CONTINUE THIS ? I KNOW I WON'T BUT...   BUT...   UMPFF...   
I DON'T WANT THIS SOUND-DISK TO BE SPREAD ABROAD COZ THIS
PRODUCTION IS NOT EVEN DECENT IN POLAND SO... IT IS OBVIOUS
WHAT I MEAN ISN'T IT ?      
TIME TO STOP...   STOP ;;;      
BUT SCROLL WILL CONTINUE WITH ANOTHER STUPID TEXT -TEXT YOU
HAVE ALREADY READ...-.        
IT WILL NOT BE ANOTHER TEXT IT WILL BE THE SAME TEXT... 
SIMPLE: TEXT RESTARTS.      
...OR NOT.      
SIMPLE QUESTION: WHO IS READING THIS TEXT ?      NOT
SIMPLE COZ IT IS POSSIBLE THAT NOBODY READS IT.      
TEXT RESTARTS.
                   
...OR NOT COZ HERE      
IMPORTANT WORDS:  T E X T  R E S T A R T S
                   
WOW MEN ;;; WE HAVE SPECIAL BONUS FOR YA   TRY PRESS F1
MAYBE F2   FUCK; IT DOESN'T WORK; -HE, HE, HE IT IS VERY
OLD JOKE. MAYBE IT IS HERE A PAL WHO REMEMBER THAT FUCKING COOL
DAYS WHEN DEMO 'NACI=NIJ F1' WAS RELEASED COZ I DON'T REMEMBER
THAT DAYS COZ IT WAS ABOUT 4 OR 5 YEARS AGO SO... HARDLY ANY
PERSON REMEMBER IT.- WELL. TO TELL THE TRUTH THERE ARE HIDDEN
PART ON THIS DISK BUT ONLY POLES CAN UNDERSTAND EXACTLY JOKES
THAT HIDDEN PART CONSISTS OF.      
WOW MEN ;;; WE HAVE SPECIAL BONUS FOR YA TR...      
NO ; DALTHON YOU EVEN DON'T KNOW HOW TO TEXT RESTARTS...      
...ALSO A FUCKING JOKE...      
BYE ; BYE ;
                   
 WITAMY W 'WAITING FOR ANOTHER ONE BEER' SOUND-DYSKU PETERSA
KT<RY POWINIENEN BY+ BY) WYPUSZCZONY DWA LATA TEMU. WI*KSZO=)
MODU+<W TO JU> RELIKTY PRZESZ+O=CI ALE JEST TO KONSEKWENCJA
CHOLERNIE D+UGIEGO CYKLU PRODUKCYJNEGO.
 BLURP...
      NO NIESTETY
DESIGNU ANDROMEDY TO TU NIE MA. NIE MA TAK>E SYNTH-INFO BO
PETERS NIE MA TYLU SYNTEZATOR<W CO MA NP. LIZARD KING. PETERS
MA TYLKO ROZSTROJONE PIANINO I NIE MO>NA NA NIM GRA) UDERZAJ(C
W KLAWISZE TYLKO TRZEBA SZARPA) W STRUNY. GRAFIKA TAKA JAKA
JEST. NO I CA+Y SOUND-DYSK. MUZYCZEK NAJLEPIEJ SI* S+UCHA NIE
W+(CZAJ(C WZMACNIACZA. W+(CZAJ(C WZMACNIACZ PSUJESZ CA+Y
EFEKT. SAM SOUND-DYSK NAJLEPIEJ WYGL(DA PRZED W+O>ENIEM GO DO
STACJI. P<>NIEJ WSZYSTKO SI* KOPIE. EWENTUALNIE WY+(CZ
MONITOR PO CO MASZ OGL(DA) ZBI<R NIEUPORZ(DKOWANYCH PUNKT<W NA
EKRANIE.
       WIEJSKO=) NIE MA GRANIC I DZISIAJ TO WAM
UDOWADNIAMY. JAK NIE LUBISZ PSYCHOLOGICZNYCH TEKST<W TO NIE
CZYTAJ >ADNEGO SCROLLA Z TEGO SOUND-DYSKU BO TO SI* MO>E >LE
ODBI) -BLURP.- NA TWOJEJ PSYCHICE.
      MOTTO SOUND-DYSKU:
 ' Z G<WNA BATU NIE
UKR*CISZ '
      APPENDIX DO MOTTA:
 ' A JAK UKR*CISZ TO Z NIEGO
NIE STRZELISZ '
      A ZNACIE WOLNE T+UMACZENIE MOTTA GRUPY JOKER
-NAWET ZAJ*TEGO T+UMACZENIA NIE ZNACIE- ? OTO I T+UMACZENIE:
 'ZA DOBRZY >EBY BYLI PRAWDZIWI'   HE, HE, HE... MO>E ONI NIE
ISTNIEJ( ???
      A TERAZ HISTORIA POWSTAWANIA TEGO SOUND-DYSKU:
   DAWNO, DAWNO, DAWNO, DAWNO, DAWNO, DAWNO, DAWNO, DAWNO
OOOJJJ JAK DAWNO, DAWNO, DAWNO, DAWNO TEMU. ZA G<RAMI I
PUSTYNIAMI NAD SAMYM =MIERDZ(CYM MORZEM BY+O SOBIE MIASTO -
TR<JMIASTO A IMI* JEGO BY+O...
      O KURWA ; W CO JA SI*
PAKUJ*...   ZAPRAWD* POWIADAM WAM DAWNO TEMU ZA G<RAMI ZA
PUSTYNIAMI BY+O SOBIE TR<JMIASTO Z JOKERAMI. I BY+ SOBIE JEDEN
TAKI CO TO KONIECZNIE CHCIA+ MIE) SOUND-DYSK ALE TO BY+O DAWNO
TEMU BO TERAZ TEN <W JU> NIE CHCE MIE) SOUND-DYSKU...
   ON CHCE
MIE) TERAZ ZE TRZY... ALE NIE MA JESZCZE PIERWSZEGO -ZWR<)CIE
UWAG* NA NIESAMOWIT( NARRACJ* I RETROSPEKCJ* CZASU ORAZ JESZCZE
ZWR<)CIE UWAG* NA STYLIZACJ* I NEOLOGIZMY-.
   SAMO CHCENIE NIC NIE DA+O. 
PROPONOWANO MU:
   WARIANT A: ZR<B TO SAM, WARIANT B: DOS PLUS
PLAYER I ZAJEBISTE MENU. PO JAKIM= CZASIE WARIANT B BY+ W
PO+(CZENIU Z WARIANTEM A. MIN*+O PAR* LAT =WIETLNYCH MODU+Y
WYTAR+Y SI* ALE >ADNE +ATY NIE PASOWA+Y POJAWI+ SI* NOWY
WARIANT C: NOOOO DOOOOOOBBBRRAAAA...
   CZEKAMY, CZEKAMY ALE
SI* CHYBA NIE DOCZEKAMY. PO ERZE MEZOZOICZNEJ NADCHODZI ERA
KENOZOICZNA... DINOZAURY WYMAR+Y. JOKERY PRAWIE TE> BO JEDYNY
OBJAW EGZYSTENCJI TEJ>E GRUPY TO POJAWIAJ(CY SI* NA C-PARTY
WIECZNIE NAWALENI DWAJ OSOBNICY -'NIE B*D* WYMIENIA+ NAZWISK'
- MICHA+ ANIO+-. WARIANT C NAWALI+ JAK I POPRZEDNIE I POJAWI+
SI* WARIANT D: -PIERWSZA LITERA OD PSEUDA TEGO KT<RY JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA TO, >E W+A=NIE TWOJA STACJA JU> NIE NADAJE
SI* DO U>YTKU- I JE>ELI W TEJ CHWILI CIERPISZ SRODZE CI(GN(C
JAJA PO POD+ODZE TO ZNACZY >E TEN WARIANT WYPALI+ -JAKO
NIEWYPA+ - PRZYP. RED.- -KTO TU SI* WPIERDALA ? AAA... TO
DWIE TR(BKI I GITARA.- W KA>DYM B(D> RAZIE SOUND-DYSK MIA+ JU>
BY) WYDANY 2 LATA TEMU.
      ZAPEWNE JU> ZAUWA>YLI=)IE, >E TO
SMUCENIE NA TEMAT NIESAMOWITEJ SZYBKO=CI WYDANIA TEGO
PIEPRZONEGO SOUND DYSKU PRZEWIJA SI* NIEJEDNOKROTNIE A> DO
ZNUDZENIA ALE NIC NA TO NIE PORADZ*.   AAA... JESZCZE JEDNA
CIEKAWOSTKA ZAUWA>YLI=CIE >E ILO=) -I JAKO=)- PRODUKCJI
FIRMY JOKER -LAZER TEAM- MALEJE I TO MALEJE WYK+ADNICZO ???
      A TERAZ DALSZY CI(G PIERDOLENIA M+OTKA ZA POMOC( KOTKA.
 JEB,
JEB, JEB, JEBUUUT. CO= SI* SPIERDOLI+O I TO Z NIEZ+EJ
WYSOKO=CI.   NO TO JAK JU> CZYTASZ TEGO SCROLLA TO MO>EMY CI
JU> POWIEDZIE) >E NA DYSKU JEST UKRYTA CZ*=). KLUCZ DO
ZNALEZIENIA TEJ CZ*=CI JEST DOST*PNY U DALTHONA. JEST TO PE+NA
DWU TOMOWA KSI(>KA ZAWIERAJ(CA TRZY MILIARDY KOMBINACJI
KLAWISZY KT<RE POZWALAJ( URUCHOMI) T( CZ*=). OTO JEDEN ZE
SPOSOB<W: ' NACI=NIJ JEDNOCZE=NIE D Z K P Q R A NAST*PNIE WPISZ
HAS+O NUMER 126903 Z TOMU DRUGIEGO NAST*PNIE NACI=NIJ
JEDNOCZE=NIE Z M P Q G I TRZYMAJ(C TE KLAWISZE WPISZ HAS+O:
1A34YECBIU I ODPOWIADAJ(CE MU HAS+O Z KLUCZA W TOMIE PIERWSZYM
PRZY KOMBINACJI KLAWISZY E R A B N K T -JEDNOCZE=NIE-.
 NAST*PNIE WPISZ NUMER O NUMERZE 234 Z OK+ADKI TOMU DRUGIEGO I W
TYM MOMENCIE WYSTARCZY WCISN() JEDNOCZE=NIE N T A L 1 WPISA)
JESZCZE RAZ HAS+O KT<RE WPISYWA+E= OSTATNIO. EKRAN POWINIEN NA
JEDN( TRZYSETN( SEKUNDY ROZB+YSN(). -DLATEGO NA TAK KR<TKO >EBY=
TEGO NIE ZAUWA>Y+- A WI*C PIERWSZY ETAP ZAKO/CZONY
PRZECHODZIMY DO DRUGIEGO TROCH* BARDZIEJ SKOMPLIKOWANEGO... '
 PO ZAKO/CZENIU <SMEGO NAJBARDZIEJ SKOMPLIKOWANEGO POJAWI+ BY
SI* NAPIS: 'PODAJ HAS+O' I WTEDY NIKT NIE M<G+ CI POM<C BO TEGO
HAS+A NIKT NIE ZNA. JEST TE> DRUGI SPOS<B: PODCZAS BUTOWANIA
TZN. GLANOWANIA DYSKU WYSTARCZY PRZYCISN(C MYSZK*  ...DO MURU.
 PRAWDA >E TEN PIERWSZY SPOS<B JEST LEPSZY ?
      OOOO ; NIE
ZAUWA>Y+EM
>E JESZCZE KTO= TO CZYTA... HMMMM... NO W+A=NIE. CHCE CI SI*
JESZCZE TO CZYTA) BO PRAWD* M<WI(C MI SI* JU> NIE CHCE TEGO
PISA). CZYTASZ TO JESZCZE ? NO KURDE M<G+BY= JU> PRZESTA).
   S+UCHAJ, NIE M<W >E NIE MASZ CO ROBI). ZAMIAST CZYTA)
TE PIERDO+Y ZAJMIJ SI* CZYM= PO>YTECZNYM POHODUJ KANARKA W
AKWARIUM, POSKLEJAJ SE MODELE SAMOLOT<W Z PLASTELINY BO
NAPRAWD* JA JU> MAM DOSY) TYCH PIERD<+ A PO ZA TYM TO MIMO >E
CZ+OWIEK POTRAFI BY) BARDZO G+UPI ALE I NAWET PIERDO+Y JU> DO
G+OWY NIE PRZYCHODZ(.
   STOP ;   KONIEC.   AUTENTYCZNIE KO/CZ*
TEGO =MIERDZ(CEGO SCROLLA.       WAITING FOR ANOTHER ONE
BEER C 1991-93 JOKER
PRODUCTION.     .  ..  ...  ..... . . . .. . . 
BLURP.
                   
 OFCOURSE WE DON'T EXPECT SITUATION THAT SOMEONE OBTAIN
ADVANTAGE FROM THAT PRODUCTION BUT ANYWAY WE HAVE TO PUT HERE
MESSAGE TO PD COMPANIES. THIS PRODUCTION MUST NOT BE SOLD BY
ANY PD COMPANIES. CONTACT AUTHORS FOR PERMISSION. IT WILL NOT
BE EASY TO CONTACT AUTHORS BCOZ THERE ARE'NT ANY ADRESSES IN
THAT SOUND-DISK.    END OF SCROLLER.
                   
 PETERS HERE ;;;
   AT FIRST I HAVE TO SAY THAT... NIE MA CO PISA) PO ANGLIKA/SKU. 
I TAK TEGO NIKT NIE CZYTA A MI SI* NIE CHCE NIC PISA). KURWA,
KURWA JAK ZAJEBI=CIE TROCH* POPRZEKLINA) W SCROLLU. A TERAZ DO
RZECZY. SCROLL TEN JEST PO=WI*CONY MESSAGOWANIU ALE PAR*
POJEBANYCH TEKST<W TU WCISN*. NIC PROSTSZEGO WYSTARCZY, >E PO
POZDROWIENIU MOICH ZNAJOMYCH -HELLO, HELLO ZNAJOMI ;;;- +YKN*
SOBIE SALICYLKU ZAPIJ* DENATURATEM ZJEM SOBIE CO=
HALUCYNOGENNEGO I JU> B*D* JEBA+ NIESAMOWITE G+UPOTY. 
PRZEPRASZAMY WRA>LIWYCH CZYTELNIK<W ZA -NIE-ISTNIENIE CENZURY NO ALE
KURWA TO TE> WYRAZ A NAWET W J*ZYKU POLSKIM BARDZO ZNACZ(CY
GDY> S+U>Y DO ZABARWIENIA EMOCJONALNEGO ZDA/ TUDZIE> -I
<WDZIE>- DO INTERPUNKCJI. PONIEWA> JA NIE WIEM GDZIE SI*
WSTAWIA PRZECINKI TO M<WI* KURWA I S( ZACHOWANE ZASADY
INTERPUNKCJI. DOBRA...
        
PARE HELLOS<W DO LUDZISK<W OCZYWI=CIE W PRAWIE
PRZYPADKOWEJ KOLEJNO=CI:   XTD - HEJ PIJAKU ;;; KIEDY
NAST*PNA LIBACJA ? DO ZOBACZENIA NA GIE+DZIE W KOLEJARZU ; , 
PAVELO - I CO CHUJU MUJU DZIKI W*>U CO TAM Z GIER( BO
CHOLERA PIENI(DZE NA W<DK* BY SI* PRZYDA+Y. A TEN TW<J
ROLANDZIK JEST PO PROSTU NIESAMOWITY , DAVY - CHOLERA
JAKO= OSTATNIO MA+O SI* WIDZIMY, CIEKAWE DLACZEGO. ZROBI+E=
JAKIE= NOWE MODULIKI ? , KANE - TERAZ CIE B*DZIE CZEKA+O TO
PRZEZ CO JU> PRZESZED+EM: MATURA W SZ<STCE, ALE W SUMIE SPOKO
LUZ. ZDROWIONKA PO ;;; , PILAR , BFA - HEJA CO U CIEBIE, DAWNO
RAZEM NIE
>+OPALI=MY, ALE CHYBA TO NADROBIMY CO ? , KALOSZ - CO TAM NOWEGO
S+YCHA) U KALOSZY/SKIEGO. S+YSZA+EM >E GDZIE= DRINKUJECIE WE
FRANCJI ;? , BLACK CONRAD - TO CHYBA BY+O TAK: ID( DZIECI PRZEZ
POLE MINOWE I WYMACHUJ( R*KOMA NA STO KILOMETR<W. MOCNE ; 
JAK TAM GIERA ? A JAK U>YDEK ? , BALCER - TO B*DZIE TEN PAPER
CZY NIE ? , NYGUS - PODOBNO MNIE WIDZIA+E= W SOPOCIE I NAWET
PR<BOWA+E= NAWI(ZA) KONTAKT ALE Z NEGATYWNYM SKUTKIEM. 
NIESTETY NIE MOG* CA+KOWICIE TEMU ZAPRZECZY) BO JEST TO
MO>LIWE. PR<BOWA+EM SI* DOSTA) NA UNIWEREK TAM GDZIE
UCZ*SZCZASZ. WYNIKI SOON , GAZELA - HEJA DRUNKARDSIE ;;; 
PODOBNO WIDZIA+E= WTEDY W SOPOCIE DALTHONA NA MOLO. JAK ON TAM
WLAZ+ ??? , STVE - HEJA DRUNKARDSIE ;;; KIEDY TEGOROCZNY
MARATON ? , GACUCH - HEJA ;;; PAMI*TASZ JAK UTON*+E= W =PIWORZE
W >YWCU PIERWSZEGO DNIA ? , ZBUKA , 
ECHO - M<WI+E= >E MILICJA JEST LENIWA ALE
SPRAWIEDLIWA. ZGADZA SIE TYLKO P<L, >E JEST LENIWA. RACHUNKU ZA
DMUCHANIE W ALKOHOLOMIERZ MI NIE PRZYS+ALI , KOPARA - WRESZCIE
SI* REAKTYWOWA+EM I MOG* CI* RACZY) STARYM STUFFEM , DAK - 
PAMI*TASZ GADK* W >YWCU ? EXTRA BY+A TYLKO JA JEJ NIE
PAMI*TAM , DREAMER - ZDROWIONKA PO ;;; , CLOO - HEJA ;;; KURDE
DAWNO SI* NIE WIDZIELI=MY. A CO DO MUSIC COMPETITION TO MASZ
RACJ* I CHYBA B*D* POST*POWA+ TAK JAK TY , NUGIE -PRZEZ DWA G- 
- CO JEST ??? TY JESZCZE >YJESZ ??? , CHUCK - HEJA, HEJA ;;; DO
NAST*PNEGO PARTY ; , KATANI , JARKO - HEJA ;;; JAK TAM
P(CZKOWANIE CZTEROLISTNYCH PAMPERS<W ??? KIEDY PRZYJE>D>ASZ
ZNOWU DO TR<JMIASTA ? , TRASH HEAD - S+ABO ZARZYGA+E= EXTENDOWI
CHAT* GDY>... DA+O SI* SPRZ(TN(). ZDROWIONKA PO ;;; , ROOT , 
DOCENT , USS CADAVER , THE GENERAT , NINJA , KAZ , 
PSV , AMIGAMAN , SNOOPY , SCORPIK
 - OGNIEM I WALCEM 2 W PRZYGOTOWANIU ??? , 
M-IRON - HEJA ;;; HEJA ;;; CZEMU CIEBIE NIE BY+O W >YWCU ? 
, CROMAX - JA CI* KU... ZAP... HEJA ;;; MASZ W OG<LE ZAMIAR SIE
UAKTYWNI) ? , ZIEMNIAK - TO JAK TO JEST Z TYM CZWARTYM WYMIAREM
? , AXEL , FRODO , VICO ,
 TOM - MASZ JESZCZE WYSOKIE CI=NIENIE I MUSISZ
SPA) NA PI*TROWYM +<>KU ? ZDROWIONKA PO ;;; , PYTHON , MAD MAX 
- W SUMIE TO MIA+E= RACJ* SPIEPRZAJ(C Z >YWCA DO CZECH , SEQ , 
PLUTON , MUSASHI , ANIMAL , LITTLE HORROR , THE COOL , RANGER 
, NORBY , LOVELY , LATRO , LENIN , SIVY , SPECU ,
 LENNY , CIA AND CI KT<RZY... TZN.
 O KT<RYCH
ZAPOMNIA+EM  -SORRY ;;;-.
      CO BY TU JESZCZE...   MIA+ TU BY)
SCROLL Z NIESAMOWIT( PORCJ( BEZSENSU ALE NIE B*DZIE GDY>
WYDALI=MY NIESAMOWIT( GAZETK* PT. 'RAF' -TU NIE MA B+*DU
FONETYCZNEGO JAK BY CO- I CA+Y BEZSENS PRZELALI=MY DO RAFA. 
JESZCZE RAZ POZDROWIONKA DLA CA+EJ POLSKIEJ SCENY. HEJA ;;;; 
DO ZOBACZENIA NA NAJBLI>SZYM C-PARTY.
      ZR<B RESET BO NIE MOG*
PATRZY) JAK SI* M*CZYSZ OGL(DAJ(C TEN SOUND-DYSK I S+UCHAJ(C
TYCH MODU+<W.
    ULUBIONA ZABAWA EXTENDA: 99  98  
97  96  95  94  93  92  91....   JA TAM TAKICH
G+UPICH TEKST<W NIE ROBI*.   TERAZ MOJE ODLICZANIE   
100000000000000       99999999999999     
99999999999998       99999999999997     
99999999999996       99999999999995     
99999999999994       99999999999993     
99999999999992       99999999999991     
99999999999990       99999999999989     
99999999999988       99999999999988.9     
99999999999988.8       99999999999988.7     
99999999999988.6       99999999999988.5     
99999999999988.4       99999999999988.3     
99999999999988.2       99999999999988.1     
99999999999988.09       99999999999988.08     
99999999999988.07       99999999999988.06     
99999999999988.05       99999999999988.04     
   HEEEJ
;;;;   JESZCZE TU JESTE=CIE. JAK TAK TO JA KONTYNUUJ*  999...
 ALBO NIE ; POPIERDOL* TROCH* OD RZECZY.   ZSAMPLOWA+EM ODG+OS
ODKURZACZA I ZROBI+EM Z TEGO CH<REK DUROWY. ZAJEBISTY ;;; MO>NA
DOSTA) DURU BRZUSZNEGO. AAA... WI*KSZO=) MOICH MODU+<W JEST W
TONACJI O-DUR DLATEGO TAK =MIERDZI OD D+U>SZEGO CZASU. HEJ
;;; EXTEND -TY LUBISZ CZYTA) SCROLLE- JAK MY=LISZ D+UGO
JESZCZE TAK MOG* POPIEPRZY) ? ALE> OWSZEM CZEMU NIE MNIE TAK>E
NALE>Y SI*.    TERAZ TROCH* TYPOWEGO SCROLLA CZYLI: CHOLERA
NIE WIEM CO PISA) NO ALE CO= TAM PISZ* I B*D* JESZCZE D+UGO
PISA+ BO TO DOPIERO POCZ(TEK SCROLLA TEKST SI* B*DZIE
POWTARZA+.   TO BY+ TYPOWY SCROLL A JA TERAZ ZACZN* MO>E
ROZSTRZ(SA) SPRAWY O WIELE BARDZIEJ POWA>NE.   KIEDY=
DAWNO,DAWNO,DAWNO TEMU KIEDY DINOZAURY BIEGA+Y PO =WIECIE I
BY+A EPOKA ZWANA JUR( -NIE DZIUR(- BY+ SOBIE TAKI JOKER I
WYPUSZCZA+ DEMKA I TAK SOBIE WYPUSZCZA+: OOO... WYPAD+O MI Z
R*KI... CZYLI WYPUSZCZONE. A TERAZ CISZA KAMIE/ W WOD*. W CZYM
TKWI PROBLEM ? CZYTELNICY PYTAJ( MILIARDER ODPOWIADA. PROBLEM
JEST PROSTY JAK OGO/ =WINI I JASNE JEST TO JAK S+O/CE PO
ZACHODZIE: L E N I S T W O 
    PYTANIE: CZYJE ? 
JEST TO PYTANIE ZADAWANE DO PRZYDAWKI. NIKT NIC NIE WIE
CZESKI FILM.   WYGRA+E= WYCIECZK* WE> TECZK* I SPIERDALAJ. 
TERAZ POPISZ* PARE PIERD<+: PIERWSZA PIERDO+A POPISANA
DRUGA PIERDO+A POPISANA   NO I JEST PARA. CHOLERA TA DRUGA TO
ZOSTA+A PORYSOWANA I B*DZIE J( TRZEBA POLAKIEROWA) NA NOWO. 
BLURP. TO JU> CHYBA NAPRAWD* WSZYSTKO. HEJA ;;; 
BEST IS THE BECK'S TYLKO MNIE NA NIEGO NIE STA). BLEEEE....
      
DALTHON DAJ TY MI =WI*TY SPOK<J ILE JA KURWA MOG* JEBA) TYCH
G+UPOT PRZECIE> TO JEST OD D+U>SZEGO CZASU NUDNE ;;; SAM
PRZECIE> NIE B*DZIESZ TAK PIERDOLI+ ? JA JU> MAM TOTALNIE DOSY)
A CZYTELNICY TO JU> PAR* KILO TEMU. JA TO WSZYSTKO PIERDOL*
;;;;
      TEKST SI* JU> B*DZIE POWTARZA+
JAKBY= NIE ZAUWA>Y+...
      PETERS HERE ;;; AT LAST I WANT TO
SAY GOOD BYE.
      BLURP.
                   
 NO, DOBRA TO JA B*DE JU> KO/CZY+ -TAK NA DOBRY POCZ(TEK-
                  
ALBO NIE...
                  
KARWIA CO JA SI* B*DE PIERDOLI+, JAK NIE STARCZY MIEJSCA NA DYSKU TO WYRZUC*
JAKI= MODU+ PETERSA -A POTEM ON MNIE- I WCISN* TE PARE KILO G+UPICH TEKST<W.
   
 PODOBNIE JAK PETERS POMACHAM W TYM MIEJSCU +APKAMI DO PARU OSOBISTO=CI TEGO
WREDNEGO =WIATKA -OOOO, TERAZ MACHAM-. A WI*C NIE B*DE TEGO ZDANIA ZACZYNA+
OD -A WI*C- TYLKO JE URW* W P<+ WYRA... DOBRA, DOBRA MACHAM TERAZ W ZUPE+NIE
PRZYPADKOWEJ -RND RULEZ- KOLEJNO=CI:
   STVE - TY STARA PIJACKA MORDO ;;; KIEDY ZACZNIESZ SWAPOWA) NA
POWA>NIE -ZE SWOIMI ASPIRACJAMI- ? W+A=NIE SPAKOWA+EM SI* NA METYL PARTY -
THE FINAL ;;; , PAVELO - HEJA ; TAK, TAK, WIEM >E MASZ DOBRE SERCE, ALE
TWARD( WYCIERACZKE -SPANIE NA KLATCE LUREZ- , XTD - DZI*KUJ PO LAMESOFT ZA
DALL THRONA, PRZYDA+O SI* JAK CHOLERA , KANE - JAK TAM WYGL(DA TWOJA GIERA
? CHYBA JU> J( SKO/CZY+E= ? , BFA - CO TAM FRAKTALOWCU ? PODOBNO
OSTATNIO BY+A MA+A LIBACJA U CIEBIE... , KALOSZ - CO TAM U CIEBIE S+YCHA)
? CHOLERNIE DAWNO CIEBIE NIE WIDZIA+EM , BLACK CONRAD - ZNOWU
PODRINKUJEMY NA PARTY W POZNANIU -TAK JAK ZWYKLE HE, HE- , QUEZ -DAWNIEJ
GAZELA- - KIEDY B*D( GOTOWE WSZYSTKIE RYSUNKI KOSZYKARSKIE ? , BALCER -
 TO TY >YJESZ ??? , DAK - ALE B*DZIE IMPREZA W POZNANIU -PRAWDA >E B*DZIE
???- TRZYMAJ PR*DKO=) SWAPU NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE -BO SZYBCIEJ SI* NIE
DA- , KATANI - NO, WRESZCIE SI* ODEZWA+E= A MY=LA+EM >E OPU=CI+E= TEN
ZIEMSKI POD<+. JA CI* ZAMORDUJ* ZA PRZYS+OWIA W X-MAGU 5 CZY TE> W 4 -JA TO
MAM PAMI*) ... ABSOLUTN(- , PYTHON - NO, NO, 1200 TO JEST TO -DO CZASU A>
SI* POJAWI ZAPOWIEDZIANA 1400- , TOM - JAK PRZYCHODZISZ NAJEBANY DO CHATY
TO JESZCZE =WIRUJESZ >E WYPI+E= TYLKO JEDNO PIWO ??? , THORGAL - CZY W TYM
WCIELENIU DOCZEKAM SI* ODPOWIEDZI ??? -CIASTOPIENI(DZ- , CLOO - SERDECZNE
DZI*KI ZA FIGURK*. SAM J( WYKONA+*= ??? -NIE MA JAK ROB<TKI R*CZNE- ,
 NUGIE - MASZ JEDNAK RACJE, NAJLEPSZ( POPIT( TO W<DY JEST KREM CZEKOLADOWY Z
PROCENTAMI , JARKO - NIEZ+E MODULASY, NAPRAWDE POWIADAM WAM NIEZ+E.
 ODPOWIEDZ CHYBA WIDZISZ -NO KURWA OTW<RZ OCZY ;;;- , TRASH HEAD - PETERS
MA -TYLKO W TYM WYPADKU- RACJ*, TRZEBA BY+O HAFTOWA) NA CA+EGO , USS CADAVER
 - TY CHLORZE TY, TY PIJAKU TY, TY >URZE TY, CZYLI SW<J CH+OPIE ;;; ,
 M-IRON - NO CZEMU SI* NIE ODZYWASZ ??? CZEMU NIE BY+E= NA PARTY ??? -CO
PRAWDA NIC NIE STRACI+E=- , SCORPIK - DZI*KI >E ZADZWONI+E=, NIESTETY NIE
MOG+EM SI* WYBRA) -CHCIELI=MY WYBRA) SI* W SOBOTE, ALE JU> WAS TAM NIE BY+O-
 , CROMAX - TY ZBOCZE/CU -OBCI(>AJ(CE MATERIA+Y -ZDJ*CIA- ZNAJDUJ( SI* W
MOJEJ SZUFLADZIE- , ZIEMNIAK - ZMIENISZ T( XYWK* CZY NIE ??? -TYLKO NIE
NA: 'KARTOFEL'- , HUDINSKY - JAK SI* MASZ TY STARY POJEBA/CU ??? , BUKKA
 - TAK CI TO 'Z' PRZESZKADZA+O ??? , GACUCH - +ADNIE SI* NAJEBA+E= W TYM
SCHRONISKU - MOJE GRATULACJE , MAD MAX - I CO ? PIWO CZESKIE BY+O LEPSZE
OD >YWIECKIEGO ??? , DAVY - TO KIEDY POCHLEJEMY ZNOWU RAZEM, NO KIEDY ???
 , KAZ - +ADNIE TO TAK ZAMYKA) KIBEL W KUFLOTECE ??? NIE POMY=LA+E= O
INNYCH -I ICH P*CHERZACH- ;;; , ROOT - CO TO ZA TR(BIENIE NA LUDZI
SPOKOJNIE ID(CYCH PRZEZ JEZDNI* ?;?; -TO SI* NAZYWA PRAWDOPODOBIE/STWO 1 DO
1000000- , WISE MAN - NO KIEDY B*DZIE DOBRA WERSJA EMULATORA ?;?;?;?; ,
 CEZAR - SINLAIR RULEZ ;;; ,
 TRACKER - 'SERDECZNE' DZI*KI ZA DBA+O=) O M<J WYGL(D -DOK+ADNIE
M<WI(C O WYGL(D KURTKI I SZALIKA- ,
 CRAB , TRANTOR , SLAINE , SIVY ,
 PILAR , HUDI , SEQ , ANIMAL , DOCENT , NINJA , LITTLE HORROR
 , THE COOL , MUSASHI , LENNY , CIA , FRODO , VICO , AXEL
 I...
              
TO NIE S( CHYBA WSZYSCY, ALE NIE MOG* SOBIE WSZYSTKICH PRZYPOMNIE) TAK NA
ZAWO+ANIE. POZOSTALI JESZCZE DO POMACHANIA -JAK TO BRZMI- CZ+ONKOWIE
-ODPOWIEDNIE OKRE=LENIE- TEJ POJEBANEJ GRUPKI:
      PETERS - TY SI* KURWA CIESZ, >E TO G<WNO ZROBI+EM... A JAK
CI SI* CO= NIE PODOBA TO
      BARDZO DOBRZE ;;; , RAFII - NIECH >YJ( NOWO=CI OD MARCINA ;;;
BYLE ICH BY+O CORAZ MNIEJ , MIVA - CZEMU NIE PRACUJESZ JAKO MIM ?
 DOROBI+BY= SI* FORTUNY ; , GBH - JAK TAM SI* CZUJE TWOJA RUCHOMA KANAPA ?
 NO I KIEDY B*DZIE TWOJA SZALONA GIERKA ??? , KADI - JAK
DOBRZE
P<JDZIE -O, JU> SOBIE POSZ+O- TO PETERS DOGONI CI* W ILO=CI SOUND-DYSK<W
-TYLKO NIE M<W TEGO PETERSOWI, BO I TAK NIE UWIERZY- , RYS - JA CI*
ZAMORDUJ* JAK NA PRZYSZ+Y RAZ NIE ZROBISZ GRAFIKI O TAKICH WYMIARACH JAKIE CI
PODA+EM -JA NIE JESTEM GRAFIKIEM -???- >EBY JE PO TOBIE POPRAWIA)-
      CHCIA+BYM JESZCZE 'SERDECZNIE' POZDROWI) WSZYSTKICH TYCH, KT<RZY
PODAWALI WYNIKI COMPO Z >YWCA. BY) MO>E DLA NIEKT<RYCH -NIE B*DE WYTYKA+
PALCAMI- TO >ADNA R<>NICA: Z 'H' CZY BEZ 'H' ALE DLA MNIE DALTHON TO DALTHON A
NIE DALTON...
      JAK JU> TAK SMUC* O LITERKACH TO CHCIA+BYM OFICJALNIE POINFORMOWA)
WSZYSTKICH TYCH KT<RZY DOPIERO TERAZ SI* OBUDZILI, >E JOKER TO JOKER A NIE
JOKER TEAM CZY TE> JOCKER ;;; W RAZIE JAKI= PROBLEM<W PROSZ* POPATRZE) TROCHE
W LEWO ;;;   A DLA MNIEJ ROZGARNI*TYCH PODAJ*, >E NIE MA W TYM LOGOSIE
B+*DU I >E 'O' JEST PRZEDSTAWIONE TROCHE W INNY SPOS<B -HE, HE- ...
                   
DOBRA TERAZ SOBIE TROCHE POGADAM
                  
TERAZ W+A=NIE GADAM
                  
CZY KTO= MNIE S+UCHA ?;?; CHYBA NIE WI*C B*DE TERAZ PISA+:
      
TAK SI* JAKO= DZIWNIE Z+O>Y+O -WZD+U> I W POPRZEK- >E NIE MA NIGDZIE
INSTRUKCJI OBS+UGI, WI*C NAPRAWIAM TEN NIEWINNY B+(D:
 CA+Y SOUND-DYSK OBS+UGUJE SI* MYSZK( -LEW(-
      
TO CHYBA CA+Y OPIS, NO MO>E TROCH* PRZYD+UGI, ALE CO JA MOG*...
   STANDARTOWO NIE WIEM O CZYM PISA) I B*DE SI* POWTARZA+:
    
KARWIA CO JA SI* B*DE PIERDOLI+, JAK NIE STARCZY MIEJSCA NA DYSKU TO WYRZUC*
JAKI= MODU+ PETERSA -A POTEM ON MNIE- I WCISN* TE PARE KILO G+UPICH TEKST<W.
   NIE... TO JU> BY+O. TO CHYBA JEST JU> NUDNE...
   KURWA JU> NIE WIEM CO PISA) ;;; ANI O CZYM PISA) ;;; A TYM BARDZIEJ
JAK PISA) ;;; OJ, CHYBA PRZESADZI+EM -KWIATKI W OGR<DKU-
      TAK SI* JAKO= DZIWNIE Z+O>Y+O -NA UKOS- >E JEST TO M<J PIERWSZY
SCROLL I NIE MAM TAKIEJ WPRAWY W PISANIU CI(GN(CYCH SI* W NIESKO/CZONO=)
G+UPOT...
      WIESZ CO ??? DZIWI* CI SI*, >E JESZCZE TO CZYTASZ. MO>NA TO
JESZCZE NAPRAWI) JE>ELI ZASTOSUJESZ SI* DO TYCH OTO WSKAZ<WEK:
  ABY DOSTA)
OCZOPL(SU CZYTAJ TEN SCROLL PRZY NAJSZYBSZEJ PR*DKO=CI A ABY OG+UCHN() W+(CZ
WZMACNIACZ...       ABY NIE ZWARIOWA) ZMIE/ SCROLLA, ALBO NAJLEPIEJ
NACI=NIJ RESET...
                   
NIE WIEM CO TAM PETERS PIERDOLI+, >E NIE POTRAFI* ZROBI) RESTARTU TEKSTU ;;;
 O PROSZ*: 
                   
 HERE IS MORE OR LESS -I THINK: LESS ;;;-
      COMPLETED GREETINGS-LIST FROM JOKER.    HELLO
GOES TO: ALCHEMY , BALANCE , BETA TEAM , BLACK BIT
 , BLAZE , CREDO , DAMAGE 
, DRUNKARDS ALC. , FLYING COWS INC. , FREEZERS , 
INVESTATION , LUZERS , MAD ELKS , 
OBSESSION ,  OLD BULLS , PIC SAINT
LOUP , PROXIS , SPIRIT , STATIC BYTES , SUSPECT , 
UNION , USSR , WFMH AND OTHER WE HAVE FORGOTTEN. 
  PERSONAL GREETINGS AND MESSAGES AVAILABLE NOW IN OTHER 
SCROLLERS.
       I DON'T KNOW WHETHER IT IS IMPORTANT OR
NOT BUT THERE IS MESSAGE FOR APPLAUSE: KTO ORGANIZOWA+ TE
N-PARTY -N EQUALS NIBY- W >YWCU GRUPA APPLAUSE CZY KIEROWNIK
=RUBKI ??? - TE PYTANIE MO>NA ZALICZY) DO GATUNKU RETORYCZNYCH
BO NIE OCZEKUJE SI* NA NIE >ADNEJ ODPOWIEDZI -PRZYP.RED.-
    GO TO 10
                   
WOW ;;; NIKT NIE WIEDZIA+ O TYM UKRYTYM SCROLLU DOP<TY GO NIE
ZOBACZY+, NAWET DALTHON. TAK SOBIE SIEDZ* D+UBI(C ZAPALNICZK( W
Z*BACH I PR<BUJ* MY=LE), ALE NIESTETY TEN PROCES W MOIM M<ZGU
JU> NIGDY NIE B*DZIE PRZEBIEGA+ A JAK PRZEBIEGNIE TO SI*
ZM*CZY. TRZEBA CI POGRATULOWA) DROGI CZYTELNKU BYSTRO=CI JAK(
SI* WYKAZA+E= ZNAJDUJ(C TEN SCROLL... TO ZNACZY JA WIEM, >E TO
BY+ PRZYPADEK NO ALE ZA TO BYSTRY PRZYPADEK. POZDRAWIAM
WSZYSTKICH Z CA+EGO SERCA -JU> MIA+EM DWA ZAWA+Y JEDEN DU>Y
DRUGI MA+Y-. POLECAM WSZYSTKIM CHLEJUSOM NAJWI*KSZ( SIE) HOTELI
W POLSCE... WYTRZE>WIA+EK Z DWOMA KROPKAMI I JEDN( KRESK(.
 DZI*KUJ* BILETOM NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA UDOST*PNIENIE MI
LOKALI, ALKOHOLI TUDZIE> ZAWODOWYCH SZPAR ITP. TYLE NA TYLE BY
BY+O. KONIEC I KROPKA ID* DO >+OBKA.  TEXT RESTARTS.  WOW
;;; NIKT NIE WIEDZIA+ O TYM UKRYTYM SCROLLU DOP<TY NIE
PRZECZYTA+ GO DO KO/CA. ZA TEKSTY W SOUND-DYSKU NIKT NIE
ODPOWIADA NAWET JA ;;; C 1993 JOKER RPG.
                   
 NO TAAAK... TO BY+O DO PRZEWIDZENIA -NA JAWIE- >E NIKT TEGO SCROLLA NIE
ZNAJDZIE ;;;   OOOOOO, A JEDNAK KTO= ZNALAZ+ -UCZCIWEGO ZNALAZCE PROSI SI*
O KONTAKT -Z WTYCZK(- POD CZERWONYM TELEFONEM -NO TEN PRZY =CIANIE-
  OJ LUDZIE, LUDZISKA CO BY TU WAM JESZCZE POWIEDZIE)...
                   
 EEEEE, JA SI* POWTARZAM -BO KTO MNIE S+UCHA ??? -DALTHON BEZ OKA I PETERS
BEZ UCHA, BY+O ONO PRZECIE> NA POCZ(TKU-  TERAZ MAM OKAZJ* MAZN() PARE
G+UPICH TEKST<W, KT<RE NIE MOG+Y SI* ZNALE>) W MOIM SCROLLU -Z PRZYCZYN
NIEZNANYCH-
   TO MO>E CO= POWIEM O SOBIE...   EEEE, ALBO NIE BO NIE MA O CZYM
PISA)... NO MO>E TYLE >E PISZ* TEN TEKST KO+O DRUGIEJ W NOCY -BO MA BY) TO
CA+E G<WNO GOTOWE NA JUTRO- I TROCHE MI SI* KLAWISZE PIERDOL( -W+A=NIE 'Z'
ZESZ+O Z 'F' I DOBIERA SI* OD TY+U DO '5'- ALE NIC TO... JAK JU> MAM TAK(
MO>LIWO=) TO CHCIA+BYM Z+O>Y) MOJE G+*BOKIE -R<W MARSJA/SKI SI* CHOWA-
KONDOLENCE -W CZARNEJ PREZERWATYWIE- TYM WSZYSTKIM KT<RZY BAWI( SI* Z
PIERDOLON( MOTOROL( -WCALE NIE ZAPOMNIA+EM O INNYCH SCALAKACH, ALE NIE B*DE
SI* TUTAJ ROZPISYWA+-
       
TAK JU> ZUPE+NIE NA MARGINESIE TO CHCIA+BYM SOBIE COSIK NAPISA) -PETERS MNIE
ZA TO ZAMORDUJE ALE CO MI TAM - RAZ SI* >YJE, DWA RAZY UMIERA-
      THE CURE I CURVE R U L E Z ; ; ; 
      W+A=NIE W TEJ CHWILI PETERS MNIE MORDU...
                   
OK, KONIEC TEGO STASZNIE SEKRETNEGO SCROLLA.
                   
WOW ;;; NIKT NIE WIEDZIA+ O TYM UKRYTYM SCROLLU DOP<TY GO NIE
ZOBACZY+, NAWET DALTHON. TAK SOBIE SIEDZ* D+UBI(C ZAPALNICZK( W
Z*BACH I PR<BUJ* MY=LE), ALE NIESTETY TEN PROCES W MOIM M<ZGU
JU> NIGDY NIE B*DZIE PRZEBIEGA+ A JAK PRZEBIEGNIE TO SI*
ZM*CZY. TRZEBA CI POGRATULOWA) DROGI CZYTELNKU BYSTRO=CI JAK(
SI* WYKAZA+E= ZNAJDUJ(C TEN SCROLL... TO ZNACZY JA WIEM, >E TO
BY+ PRZYPADEK NO ALE ZA TO BYSTRY PRZYPADEK. 
   OOOOOOOOO ;;; JEDNAK PETERS MIA+ RACJ*, >E NIE POTRAFI* ZROBI) NAWET
G+UPIEGO RESTARU TEKSTU... ID* SI* POCI() ELEKTRYCZN( MASZYNK( DO ROBIENIA
SUCHAR<W Z POWIDE+...
                   
CO= MI SI* TEN RESTART NIE CHCE UDA) -MEMORY FULL ???-
                   
NO CO JEST ???
                   
JESZCZE TEGO NIE SKASOWA+E= ??? TY TO MASZ CHYBA ZAP*DY SAMOB<JCZE...
                   
MA+O CI ???
                   
LUDZIE, KTO= SI* CHYBA MUSI LECZY)...
                   
ID* DO DOKTORA A TY SOBIE PRZECZYTAJ TO JESZCZE RAZ...