scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­J-Groupstext­/­Joker/Joker-Demos-3.txt

File size:
8 225 bytes (8.03K)
File date:
2018-08-31 11:52:46
Download count:
all-time: 13

Preview

DAWNO, DAWNO TEMU, GDZIE* NA DZIKIM ZACHODZIE...................CZE*% ! WITA WAS GDA&SKA GRUPA JOKER TEAM !!! TO CO WIDZICIE TO NIE URYWKI Z FILMU O NAJNOWSZYCH PRZYGODACH DZIELNEGO SZERYFA, POGROMCY WSZELKICH SZUMOWIN - LUCKY LUKEA ! TO TYLKO NASZE KOLEJNE DEMO KT'RE POWSTA/O W EKSPRESOWYM TEMPIE KILKU GODZIN... A WI$C IDZIE TO NAM CORAZ SZYBCIEJ ! ( ALE GDZIE NAM DO NASZYCH IDOLI !)...PO NASZYCH OSTATNICH DEMOSACH CHCIELI*MY ZROBI% CO* NA WESO/O I MAMY NADZIEJ$, +E SIE NAM W CZE*CI UDA/O...CA/Y POMYS/ POWSTA/ DZI$KI KADIEMU KT'RY NAPISA/ REWELACYJN# MUZYCZK$ ! TO NIE MOG/O SI$ ZMARNOWA% !!! WI$C NA POCZEKANIU ZROBILI*MY BRAKUJ#CE ELEMENTY... TO JAK I DWA WCZE*NIEJSZE NASZE DEMOSY WYSY/AMY SPECJALNIE DLA NASZEGO DOBREGO ZNAJOMEGO MR.ROOTA ! ( Z GRUPY PYRUSSIANS...) CHOCIA+ TYM REWAN+UJEMY SI$ MU ZA PRZYS/ANE KIEDY* NAM SWOJE MEGA DEMO. CO PRAWDA P'+NO ALE....LEPIEJ NI+ WCALE ! POPRZEDNIE NASZE PRODUKCJE DOCIERA/Y DO WARSZAWY DZI$KI KURIERSKIM ZDOLNO*CIOM NIEJAKIEGO PRZEMASA G. ALE OD CZASU KIEDY ZACZ#/ S$PI% PROGRAMY OD MR.RAFFA WOLIMY SAMI ZAJ#% SI$ DYSTRYBUCJ#...KADI ZNOWU NAPISA/ CA/# MAS$ *WIETNYCH MUZYCZEK I BARDZO MO+LIWE, +E WYPU*CIMY KOLEJNY SOUND DISK KT'RY UMOCNI JEGO POZYCJ$ WSR'D NAJLEPSZYCH MUZYK'W W POLSCE I POZWOLI WAM W PE/NI DOCENI% JEGO TALENT ! GBH ZROBI/ SWOJE PIERWSZE VECTORY I TERAZ PRCUJE NAD VECTOR-WORLD DEMONA WASZE +YCZE&IE POCZYNAJ#C OD UNLIMITED BOBS DEMO B$DZIEMY ZAMIESZCZA% TAK+E SCROOL W J$ZYKU ANGIELSKIM ...NIE ZREZYGNUJEMY JEDNAK Z TEKSTU PO POLSKU, PONIEWA+ S#DZIMY, +E W TEN BARDZO PROSTY SPOS'B DOTRZEMY DO WI$KSZEJ ILO*CI OS'B P/CI OBOJGA...NIE WIERZYCIE NAM ?....A JAKI TEKST CZYTACIE ?...POLSKI CZY ANGIELSKI ?...NO W/A*NIE......ALE KLIENT NASZ PAN I BEDZIE TE+ NIE PO NASZEMU ! W ZWI#ZKU Z T# SPRAW# PRZYGOTUJEMY TE+ SPECJALNE DEMO, KT'RE GWARANTUJE WAM... ZADOWOLI WSZYSTKICH POLIGLOT'W...ALE TO DOPIERO WKR'TCE...NA RAZIE DOCIERAJ# DO NAS POG/OSKI O JAKIM* REWELACYJNYM DEMOSIE CZY TE+ MEGA DEMIE KTS ! W/OS SIE JE+Y NA G/OWIE... PO OSTATNIM MEGA DEMIE MO+EMY OCZEKIWA% NAPRAWD$ CZEGO* *WIETNEGO ! CZEKAMY W NAPI$CIU. OSTATNIO LUDZIE Z TEJ GRUPY DZWONILI DO KADIEGO O 2-GIEJ W NOCY I MAMY NADZIEJ$, +E NAWI#+EMY Z NIMI BLI+SZ# WSP'/PRAC$ ! ZOSTALI*MY TE+ ZAPROSZENI PRZEZ MR.PETA NA COPY PARTY ZORGANIZOWANE W NIEMCZECH. ZAPRASZA ON ZA NASZYM PO*REDNICTWEM I WAS ! PARTY ODB$DZIE SI$ W MA/YM MIE*CIE SPANGENBERG OK. 40 KM OD KASSEL. ZACZNIE SI$ 17 LISTOPADA I POTRWA PRAWDOPODOBNIE TRZY DNI...NALE+Y ZABRA% ZE SOB#: OCZYWI*CIE AMIGE, PROGRAMY, DEMOSY, 5 DM I CO* DO SPANIA....BLI+SZE INFORMACJE MO+ECIE UZYSKA% JESZCZE PISZ#C PO NAST$PUJ#CY ADRES - PLK 014745 B, 3509 SPANGENBERG, WEST GERMANY....MR.PET PRAWDOPODOBNIE POWR'CI NA STA/E DO POLSKI A WTEDY PRZYB$DZIE NAM OSTRA KONKURENCJA (WIDZIA/EM JEGO VEKTORY...NO, NO...WCALE, WCALE...) NO ALE MY NIE PODDAMY SI$ BEZ WALKI ! A WY ! NIE S#DZ$ ! A TERAZ NASZA STA/A RUBRYKA JAK# JEST - TAK, TAK... DOWCIP MIESI#CA !!! KOCHA&IE, DZISIAJ M'WI/E* PRZEZ SEN O JAKIEJ* MIRANDZIE.. - M'WI Z WYRZUTEM +ONA DO M$+A NAD RANEM. - ACH, DOBRZE, +E MI PRZYPOMNIA/A* ! - ODPOWIADA M#+. MIRANDA TO KLACZ NA KT'R# POSTAWI/EM WCZORAJ NA WY*CIGACH I WYGRA/EM 1000 DOLAR'W. MUSZ$ CI DA% PO/OW$ TEJ SUMY ! PO KILKU DNIACH M#+ WRACA Z PODR'+Y S/U+BOWEJ. - WIESZ CO - WITA GO +ONA W DZRZWIACH - W/A*NIE DOSTA/E* Z FLORYDY KART$ POCZTOW# OD KONIA....................+ADNYCH KOMENTARZY ! PRZYPOMINAMY WAM O NASZYM NIEKO&CZ#CYM SI$ KONKURSIE NA NAJLEPSZE DOWCIPY ! SPECJALNIE ZANI+AMY POZIOM, ABY DA% WAM SZANS$. JE*LI CHCIA/BY* ZAMIE*CI% SW'J DOWCIP W NASZYCH DEMOSACH, WYSTARCZY PRZYS/A% GO NA NASZ ADRES KT'RY ZAMIESZCZAMY NA KO&CU TEKSTU ! ...................A TERAZ KILKA NEWS'W : JAREK (WRESZCIE !!!) KUPI/ AMIG$ I NA R'+NE SPOSOBY NAMAWIAMY GO DO WST#PIENIA DO NASZEJ GRUPY......S/YSZELI*MY O OCHRONIE OPROGRAMOWANIA 16 BITOWEGO. WYKOPALI*MY SOBIE G/$BOK# LEPIANK$ I ZAMIE+AMY ZEJ*% DO PODZIEMIA...........NASI ULUBIE&CY I IDOLE DIGITALIZUJ# WSZYSTKO CO SPOTKAJ# NA SWOJEJ DRODZE ! MIESZKA&CY ICH PI$KNEGO MIASTA CHOWAJ# SI$ MASOWO W BUNKRACH........LIMAHL ZACZ#/ PRACOWA% W SKLEPIE DOMEXU CO SPOWODOWA/O NATOMIAST PANIK$ I TOTALNY WYKUP TOWAR'W GOSPODARSTWA DOMOWEGO W PROMIENIU 50 KM............PRAWDOPOBOBNIE RYS B$DZIE ROBI/ GRAFIK$ DO KOMERCYJNIE WYDAWANEJ NA ZACHODZIE GRY PRZYGODOWEJ - MAFIA.................NA SWI$TA PREMIERA PIERWSZEJ WERSJI NASZEJ KOMERCYJNEJ NIESPODZIANKI...........REWELACJ# OSTATNICH DNI JEST KUMPEL ANDREASA KT'RY WYKAZA/ DU+O ZAPARCIA PRZY ROZRYWANIU PUSZKI OD PIWA GO/YMI R$KAMI.........PRZEMAS ZROBI/ SWOJE PIERWSZE DEMO - PRZY POMOCY INTRO MAKERA (BRRRR....)...........NA KONIEC JAK ZAWSZE POZDRAWIAMY : STUDIO MONITOR Z LENINGRADU, MR.ROOTA I PYRRUSIANS, KTS, QUARTET, ACC, HDP, LIMAHLA, PHOTON PLAYERS, PUSSY Z BELGII , ANDREASA, HOZZIEGO, LENINA, JARKA, MR.PAVELA, HACKERS ETHIC Z AUSTRALII, BLACK CONRADA, MARCINA H, LESIA, RAFFIEGO, MIVE, WITKA Z /ODZI, BRODACZA, JACKA Z SOPOTU, SHADOW I WIELU, WIELU PO+#DNYCH POSIADACZY TEGO SPRZ$TU !............................JE*LI CHCECIE NAWI#ZA% Z NAMI KONTAKT OTO NASZE DOK/ADNE NAMIARY - JOKER TEAM, UL.OGARNA 1M1, 80-826 GDA&SK, JACEK KUCHARSKI, UL ORZESZKOWEJ 13A 10, GDA&SK-WRZESZCZ ALBO AREK *LIWI&SKI, UL.CHODOWIECKIEGO 5M2, SOPOT, TEL. 51-46-43..............JOKER TEAM 1990 .......................PS. KOLEJNY RAZ ZAPRASZAMY NAJLEPSZE POLSKIE GRUPY DO WSP'/PRACY PRZY PIERWSZYM MEGA DEMIE - MADE IN POLAND 90 !!! .............................................................................
MANY, MANY YEARS AGO ON THE WILD-WEST..............HELLO! FROM GDANSK WELCOMES YOU JOKER TEAM! THIS IS NOT ANOTHER ADVENTURES OF LUCKY LUKE! IT IS ONLY OUR ANOTHER DEMO, CALLED LUCKY LUKE STRIKES BACK! WE WAS MAKING IT ABOUT 5 HOURS! WE ARE GOING TO MAKE DEMOS WITH MORE SPEED...  BUT WE WILL NEVER REACH THE SPEED OF OURS FAVOURITE IDOLS... AFTER OUR PREVIOUS DEMOS WE HAD TO MAKE SOMETHING FUN...KADI HAS WRITTEN GREAT MUSIC AND WE COULD NOT LOSE IT! WE HAVE DONE MISSING BITS... WE WILL SEND IT TO OUR GOOD FRIEND: MR ROOT FROM PYRUSSIANS!  IT REVENGE FOR HIS MEGADEMO. LATER BETTER THAN NEVER! KADI HAS WRITTEN MANY MUSICS AGAIN. WE ARE GOING TO MAKE SECOND MUSIC DISK WITH HIS NEWEST MUSIC. IT WILL LET YOU TO ADMIRE HIS TALENT! GBH HAS MADE HIS FIRST DEMO WITH VECTOR-GRAPHIC AND NOW HE IS PREPARING HIS FIRST VECTOR-WORLD DEMO. WE WILL WRITE SCROLLTEXT IN ENGLISH TOO, BUT WE WONT FORGET ABOUT POLISH GUYS.   WE WILL PREPARE A SPECIAL DEMO, WHICH WILL MAKE ALL POLIGLOTS BETTER. BUT THIS IS FAR FUTURE.... WE HAVE HEARD SOMETHING ABOUT NEW KTS MEGADEMO! AFTER THEIR LAST ONE WE ARE EXPECTING SOMETHING REALLY SPECIAL! WE ARE WAITING FOR IT WITH IMPATIENCE... PEOPLE FROM THIS WONDERFUL BAND HAVE TELEPHONED TO KADI. WE HOPE THAT THEY ARE GOING TO COLLABORATION WITH US!  MR PET HAS INVITED US TO A COPYPYRTY ORGANIZED IN BRD. THIS COPYPARTY WILL TAKE PLACE IN SPANGENBERG, 40 KM FROM KASSEL. IT WILL BEGIN ON 17 NOVEMBER AND FINISH ON 19 NOVEMBER. IF YOU ARE GOING TO VISIT THIS COPYPARTY, YOU MUST TAKE AMIGA OF COURSE, PROGRAMS, DEMOS, 5 DM AND SOMETHING TO SLEEP... FOR MORE INFORMATIONS WRITE TO THIS ADDRESS: PLK 014745 B, 3509 SPANGENBERG WEST GERMANY.....MR PET WILL PROBABLY COME TO POLISH FOREVER. ...................AND NOW A FEW NEWS: JAREK FONALLY HAVE GOT HIS OWN AMIGA! LIMAHL STARTED TO WORK IN PEWEX! RYS PROBABLY WILL BE MAKING GRAPHIC TO GAME CALLED - MAFIA... PRZEMAS HAS MADE HIS FIRST DEMO USING INTRO-MAKER (BLURP!)...  NOW ITS TIME FOR GREETINGS! HELLO TO: STUDIO MONITOR FROM LENNINGRAD, MR.ROOT AND PYRRUSIANS, KTS, QUARTET, ACC, HDP, LIMAHL, PHOTON PLAYERS, PUSSY FROM BELGIUM , ANDREAS, HOOZY, LENIN, JAREK, MR.PAVELO, HACKERS ETHIC FROM AUSTRALIA, BLACK CONRADA, MARCIN H, LESIO, RAFFI, MIVE, WITEK FROM LODZ, BRODACZ, JACK FROM SOPOT, SHADOW AND MANY, MANY OTHERS,  HERE ARE COMMING OUR ADDRESSES:  JOKER TEAM, UL.OGARNA 1M1, 80-826 GDA&SK, JACEK KUCHARSKI, UL ORZESZKOWEJ 13A 10, GDA&SK-WRZESZCZ ALBO AREK *LIWI&SKI, UL.CHODOWIECKIEGO 5M2, SOPOT, TEL. 51-46-43..............JOKER TEAM 1990 .......................PS. WE ARE INVITING YOU TO HELP US WITH MAKING OUR FIRST MEGADEMO CALLED : MADE IN POLAND 90 !.............................................................................