scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­B-Groupstext­/­BetaTeam/BetaTeam-Primavera94Inv.txt

File size:
15 505 bytes (15.14K)
File date:
2011-04-30 23:03:12
Download count:
all-time: 202

Preview

LMB  - Nastëpna Strona (Next Page)
RMB  - Zmiana Jëzyka  (Change Language)
BOTH - Powrót do Menu  (Quit to Menu)

            Prolog

 Tradycyjnie juû, dwa razy do roku ludzie sceny w
naszym kraju spotykajâ sië na organizowanych przez
polskie grupy zjazdach. Kaûde copy-party jest duûym
wydarzeniem  dla wszystkich.Moûna spotkaê starych
znajomych, nawiâzaê nowe kontakty, poznaê legendy
polskiej  sceny :-).  Jest takûe coô innego co
przyciâga wielu ludzi.....COMPETITION. Tak, tak nowe
dema to jest to na co wszyscy czekajâ najbardziej,
nowe dema to przedmiot poûâdania wielu. Nieznani
majâ szansë na zdobycie sîawy, znani mogâ jeszcze
tylko umocniê swojâ pozycjë na chartsach, a reszta
chce tylko mieê te produkcje aby mëczyê swoje Amigi
przez caîe noce wpatrujâc sië w ekran z pytaniem "Jak
oni to zrobili????". Tak, tak, byî juû Ûywiec, byîa
Warszawa, byî Poznaï.....  Teraz nadszedî czas na
STARACHOWICE.  Starachowice ??? Oczywiôcie!!!To teû
jest miejsce na mapie Polski (szczegóîy dalej).

  16-17.04.1994   odbëdzie   sië  wîaônie  w
Starachowicach kolejne copy-party organizowane przez
ILLUSION, TERMOS of UNION, BETA TEAM pod nazwâ
Primavera'94.  Ta data przejdzie do historii. Nie
pozwól aby to wydarzenie Cië ominëîo, prawie kaûdy
kogo znasz lub kogo chciaîbyô poznaê bëdzie na tym
party.  Tak wiëc nie zwlekaj tylko przyjeûdûaj.
Czekamy na Ciebie!


                 Organizatorzy


LMB  - Next Page    (Nastëpna Strona)
RMB  - Change Language (Zmiana Jëzyka)
BOTH - Quit to Menu   (Powrót do Menu)

           Prologue

It is a must for polish scene guys (and gays of
course :-) to meet at the copy-party twice a year.
Every party is a big event for almost everybody on
the polish scene.  You can meet all Your friends,
maintain new contacts and also make an acquitance of
the living legends of our scene :-). There is also
something   else   which   attracts   many
persons......COMPETITIONS.  Right, all of us are
waiting for this, new demos are the most desired
thing at the every party. Unknown groups have their
chance to get famous, the known ones can get higher
on every chart and the rest just want to have those
productions to see it and think "How do they made
such an effect???".  There was a few parties in
Poland e.g.  Mountain Congress in Zywiec, Polish
Autumn Party in Poznan or Warsaw Copy Party. But now


there is time for.....STARACHOWICE. What??? Where
is it???  Well, it is another place on the map of
Poland.
  16-17.04.1994 in Starachowice will be held a
party organized by ILLUSION,TERMOS of UNION,BETA TEAM
entitled  Primavera'94.  This is history in the
making.Don't miss it almost everyone You want to meet
will be there.  So do not wait, just come. We are
awaiting You!!!


                 Organizers
LMB  - Nastëpna Strona (Next Page)
RMB  - Zmiana Jëzyka  (Change Language)
BOTH - Powrót do Menu  (Quit to Menu)

         A gdzieû to jest?
         -----------------

 Zdajë sobie sprawë, ûe nie wszyscy wiedzâ gdzie
znajdujâ sië owe Starachowice. Otóû ogîaszamy wszem
i wobec, iû: Starachowice leûâ w woj.kieleckim nad
rzekâ Kamiennâ. Bardziej dociekliwi mogâ zajrzeê do
mapy Polski i przekonaê sië o tym naocznie. Nie
ûyjemy moûe w centrum kraju ale zawsze bliûej niû np.
Ûywiec  czy  Gdaïsk  o  Szczecinie nie wspomnë.
Poîâczenia pociâgów nie sâ aû tak intensywne jak
np.Poznaï czy   Warszawa   ale   zawsze  jest
moûliwoôê bezpiecznego dotarcia na party place(k).
Jeôli pociâg od Was nie dojeûdûa do naszej mieôciny
to rozejrzyjcie sië za pojazdem do Kielc, Radomia lub
lepiej do Skarûyska Kam. bo stamtâd sâ bardzo dobre
poîâczenia (ze Skarûyska:  autobus A z dworca co
godz.  lub pociâgi w kierunku Sandomierza ; z Kielc
autobusy PKS od 9.30 ôrednio co godzina ). Waszym
celem  bëdzie  dotarcie  na  party  place  wiëc


opiszë pokrótce jak tam trafiê. Jeôli juû bëdziecie
w Starachowicach na dworcu (na poczâtku wschodnim-to
ten stary, maîy budynek z czerwonej cegîy z ruskimi
po rogach) to:  1.  Pytacie sië o ul.Szkolnâ i
podâûacie za wskazówkami frajera. 2. Wsiadacie w 2
lub 10 i dojeûdûacie aû do poczty na Ul.Harcerskiej,
pytacie o Dom Nauczyciela i tam wysiadacie. Na
przystanku    rozwieszone    bëdâ odpowiednie
oznaczenia!.Odwracacie sië w kierunku bloków (przodem
do przystanku) i udajecie sië prosto miëdzy nimi tak
gdzieô ok.  200m.  Dojdziecie do poprzecznej ulicy
(zwanej Szkolnâ) po czym udajecie sië do tej szkoîy,
która sië wyróûnia (nad wejôciem do szkoîy zwisa
maska od Stara) Jeôli znajdziecie sië na dworcu
Zachodnim  (ten  nowszy  nad  takim  stawikiem).
Wsiadacie w autobus nr. 2 lub 10 i jedziecie aû do
Domu Nauczyciela.  Wysiadacie, przechodzicie przez
ulicë i ok. 200 metrów przed siebie do ul.Szkolnej i
juû!

Jeôli natomiast komuô zachciaîo by sië przyjechaê na
party samochodem to:

Od  Skarûyska  -  na  pierwszym  skrzyûowaniu w
Starachowicach  naleûy  skrëciê w  lewo.   Po
przejechaniu  przejazdu  kolejowego  skrëcamy  w
pierwszâ ul.  za sklepem i na rozjeúdzie w lewo.
Uderzamy w górë i jedziemy na sam szczyt przejeûdûamy
skrzyûowanie,podâûamy wzdîuû muru, potem rozjazd w
lewo potem prosto do takiego doôê sporego parkingu po
prawej stronie.  Tam znajduje sië stadion sportowy
skrëcamy przed nim w prawo i jedziemy prosto aû do
party place po lewej stronie!

Od Ostrowca - jedziemy prosto obwodnicâ na Skarûysko
aû do skrzyûowania przy stawie.Skrëcamy w prawo i
dalej tak jak przy drodze ze Skarûyska.

Od  Radomia  przez  Wierzbicë  -  wjeûdûamy  do
Starachowic, mijamy szpital, stadion i skrëcamy w
lewo po czym jedziemy prosto aû do party place po
lewej stronie.


LMB  - Next Page    (Nastëpna Strona)
RMB  - Change Language (Zmiana Jëzyka)
BOTH - Quit to Menu   (Powrót do Menu)


          Where is it?

The first question You can have is "Where the hell is
it???" and here is a few tips which can help You to
reach party place. Our city lies about 150 km from
Warsaw in the south-eastern part of Poland. In our
opinion, the best way to get to Starachowice is trip
through Warsaw.Those of You who doesn't know where
the Warsaw is get the map and look for it now. There
are some connections during all day from the Central
Railway Station in Warsaw to the city when the party
is held (eg. 6.45, 16.05, 21.05 all from platform 3;
direction Rzeszow or Przemysl).The ticket costs about
5DM (it is cheap isn't it?). And after about 3 hours
You are in Starachowice. There will be big signs in
which direction the party is, all over the city.So


You don't have to be afraid of loosing Your way,but
it is advised to You to get in touch with organizers
before coming to Poland, because it will ease Your
way and will help You to get to the party without any
troubles!.  You will find the contact addresses and
phones in this intro.
LMB  - Nastëpna Strona (Next Page)
RMB  - Zmiana Jëzyka  (Change Language)
BOTH - Powrót do Menu  (Quit to Menu)

        Niezbëdne informacje


Organizatorzy:
--------------
    ILLUSION , TERMOS of UNION , BETA TEAM

Party place:
------------
   Z.S.Z nr.3 w Starachowicach. Ul.Szkolna 10

wstëp:      70.000 zîotych.
kaucja za salë: 500.000 zîotych.

BUFET czynny 24h.


Czas Trwania:
-------------
Poczâtek:
    16.4.1994 Sobota godz.9.00
Zakoïczenie:
    17.4.1994 Niedziela godz.15.00 - wyniki
    17.4.1994 Niedziela godz.17.00 - zakoïczenie

Oczywiôcie dla mniej zaangaûowanych impreza moûe
sië skoïczyê  znacznie wczeôniej.  Przy czym nie
bëdziemy patrzyli na to kto to jest i z jakiej grupy!Competitions :
--------------
Music Compo   - Sobota  - godz. 16.00
          Deadline - godz. 12.00

Gfx Compo    - Sobota  - godz. 19.00
          Deadline - godz. 15.00

Demo Compo   - Sobota  - godz. 22.00
          Deadline - godz. 20.30


Intro Compo   - Niedziela - godz. 10.00
          Deadline - godz. 8.30

Crazy Compo :   Szczegóîy na Party!
  GFX&RAY COMPO
  -------------
Grafiki  muszâ  byê oddane  w formacie IFF (dla
niekumatych:  da sië je wyôwietlaê na DeluxePaint
IV).  Na dysku musi znajdowaê sië nazwa, autor
rysunku oraz oznaczenie: IFF lub RAY.Na rysunku jako
takim nie moûe znajdowaê sië ûaden podpis , ani
inicjaîy wykonawcy!  Jedna osoba moûe oddaê max.3
rysunki które muszâ sië znajdowaê w katalogu gîównym
dysku.  Raczej nie przewidujemy selekcji grafik -
zobaczymy ile tego bëdzie!

  MUSIC COMPO
  -----------
Moduîu muszâ byê w standarcie ProTrackera. Jedna
osoba  moûe  oddaê  max.1 moduî który musi sië
znajdowaê w katalogu gîównym dysku. Nazwa pliku jest
równowaûna z tytuîem utworu. Dla dobra ogóîu moduîy
zostanâ poddane selekcji, którâ poprowadzâ tym razem
ludzie z róûnych grup, w ûaden sposób nie zwiâzani z


tworzeniem muzyki . Bëdâ to prawdopodobnie swapperzy
ale  to  sië jeszcze zobaczy.  Osoby które bëdâ
prowadziîy selekcjë na pewno nie wystawiâ swoich
modów.
  DEMO COMPO 
  ----------
Dysk  na  którym  jest  demo musi byê podpisany
NAZWA-GRUPA-SRZËT  Demo powinno uruchomiê sië na
standardowej konfiguracji zaznaczonego sprzëtu (tzn.
demko na A1200 musi daê sië uruchomiê na 2Mb chip ram
a demko na A500 na konfiguracji 0.5 chip+05.slow lub
1Mb chip).  Jeôli autor dema nie udostëpni swojej
produkcji do rozpowszechniania do czasu rozpoczëcia
Intro Compo wtedy demo zostanie zdyskwalifikowane!
Chodzi o to aby nie powtórzyîa sië sytuacja z CParty
w Poznaniu.

  INTRO COMPO
  -----------
INTRO musi mieê max. 40kb (40960 bajtów) dîugoôci.
Musi chodziê na standartowej A500. Dysk podpisany
jak wyûej.


LMB  - Next Page    (Nastëpna Strona)
RMB  - Change Language (Zmiana Jëzyka)
BOTH - Quit to Menu   (Powrót do Menu)

           Party info:

Organizers: ILLUSION , TERMOS of UNION , BETA TEAM
----------

Party place:   Technical School
------------   Szkolna 10 Street
         Starachowice
         Poland

Fee: 70.000 zlotys or 6 DM
----

When:
-----
Start :
   16.04.1994 Saturday 9.00
Finish :
   17.04.1994 Sunday 15.00 results
   17.04.1994 Sunday 17.00 official end of party 


Note:
 Troublemakers will be removed from the party place.

Competitions :
--------------
Music Compo   - Saturday  - 16.00
          Deadline - 13.00

Gfx Compo    - Saturday  - 19.00
          Deadline - 15.00

Demo Compo   - Saturday  - 22.00
          Deadline - 20.30

Intro Compo   - Sunday   - 10.00 
          Deadline -  8.30 

Crazy Compos :   All information on the party!

  GFX&RAY COMPO
  -------------
There is no division for AGA or NON-AGA pictures.
The only rule of gfx compo is that every picture
should be an IFF format which means that it can be


shown from the DeluxePaint IV AGA. It is not allowed
to signature the picture.But there should be an
information about the author on the disk he deliver
to us.

  MUSIC COMPO
  -----------
All modules have to be compatible with ProTracker
format.  The maximum time we will play module is 5
minutes.Contestant have to deliver his module on disk
where should be his handle and group.

  DEMO COMPO 
  ----------
Demo  should  be delivered on a disk with its
title,group and type of configuration. Demo for A500
should work on 0.5 slow+0.5chip or 1mb chip, demo for
A1200 should work on standars A1200 2mb chip.There
can be only one demo from one coder!!!

  INTRO COMPO 
  -----------
The maximum lenght of intro is 40960 bytes.It should
work on A500 0.5slow+0.5chip or 1mb chip.


LMB  - Nastëpna Strona (Next Page)
RMB  - Zmiana Jëzyka  (Change Language)
BOTH - Powrót do Menu  (Quit to Menu)

 Nagrody:
 --------
Music Compo :    Gfx Compo :     Ray Compo: 
-------------    -----------     ----------
1. 1.000.000     1. 1.000.000     1. 500.000
2.  750.000     2.  750.000     2. 300.000
3.  500.000     3.  500.000     3. 100.000

     Intro Compo :      Demo Compo:
     -------------      -----------
     1. 1.000.000      1. 3.000.000 
     2.  750.000      2. 1.500.000
     3.  500.000      3.  750.000

Stawki podawane sâ w rublach!
Wysokoôê nagród zaleûy od liczby uczestników Party.

  UWAGI:
Organizatorzy  zastrzegajâ sobie moûliwoôê zmiany
wysokoôci nagród.


LMB  - Next Page    (Nastëpna Strona)
RMB  - Change Language (Zmiana Jëzyka)
BOTH - Quit to Menu   (Powrót do Menu)

             Prizes:
             -------

Music Compo :     Gfx Compo :     Ray Compo:
-------------     -----------     ----------
1. 1.000.000     1. 1.000.000     1. 500.000
2.  750.000     2.  750.000     2. 300.000
3.  500.000     3.  500.000     3. 100.000

     Intro Compo :      Demo Compo:
     -------------      -----------
     1. 1.000.000      1. 3.000.000
     2.  750.000      2. 1.500.000
     3.  500.000      3.  750.000

All rates in zlotys! Rates depend on the number of
visitors!

 Note:
Organizers can change amount of prizes!
LMB  - Nastëpna Strona (Next Page)
RMB  - Zmiana Jëzyka  (Change Language)
BOTH - Powrót do Menu  (Quit to Menu)

         Potrzebne adresy:


     Pit/TMS         Bombel/Ind
    Piotr Kania       Jacek Bombka
    Na Szlakowisku 9/93   Graniczna 5/3
  27-200 Starachowice   27-200 Starachowice

   tel. 0-47 74-81-93    tel. 0-47 74-67-40
   tylko weekendy!!!     Lovely/BT        Magor/ILS
    Krzysztof Gmyr      Piotr Baraïski
   
   tel. 0-41 24-630     tel. 0-47 74-58-97
      pokój 506
   zawsze po 20.00


LMB  - Next Page    (Nastëpna Strona)
RMB  - Change Language (Zmiana Jëzyka)
BOTH - Quit to Menu   (Powrót do Menu)

          Helping hands:


   Pit/TMS         Bombel/Ind
   Piotr Kania       Jacek Bombka
   Na Szlakowisku 9/93   Graniczna 5/3
   27-200 Starachowice   27-200 Starachowice
          Poland

  phone 0-48 47 74-81-93    
   ask for Peter
   weekends only!!!


   Lovely/BT        Magor/ILS
   Krzysztof Gmyr      Piotr Baraïski

  phone 0-41  24-630   phone 0-48 47 74-58-97
       internal 506   ask for Peter   
   ask for Chris