scene.org File Archive

File download

<root>­/­demos­/­groups­/­sands/sands-forth_collection.zip

File size:
2 747 668 bytes (2.62M)
File date:
2014-04-21 23:03:59
Download count:
all-time: 75

Screenshot (by pouët.net)

Screenshot

Preview

 • sands-forth_collection/ dir
 • sands-forth_collection/design/ dir
 • sands-forth_collection/design/code/ dir
 • sands-forth_collection/design/code/apps.js 22.56K
 • sands-forth_collection/design/code/auto.js 1.59K
 • sands-forth_collection/design/code/colourize_code.js 1.33K
 • sands-forth_collection/design/code/forth.html 165B
 • sands-forth_collection/design/code/forth.js 20.10K
 • sands-forth_collection/design/code/index.css 842B
 • sands-forth_collection/design/code/list.html 935B
 • sands-forth_collection/design/code/sands.html 141B
 • sands-forth_collection/design/code/SeamlessLoop.js 5.64K
 • sands-forth_collection/design/code/text.css 172B
 • sands-forth_collection/design/icons/ dir
 • sands-forth_collection/design/icons/arkanoid.png 9.50K
 • sands-forth_collection/design/icons/balloon_spiral.png 9.31K
 • sands-forth_collection/design/icons/base_colors.png 3.44K
 • sands-forth_collection/design/icons/camouflage.png 1.11K
 • sands-forth_collection/design/icons/candy_waterfall.png 6.26K
 • sands-forth_collection/design/icons/coffee.png 9.13K
 • sands-forth_collection/design/icons/complex_power.png 6.12K
 • sands-forth_collection/design/icons/disco.png 4.82K
 • sands-forth_collection/design/icons/electro_snakes.png 3.09K
 • sands-forth_collection/design/icons/f(x,y)=0.png 5.64K
 • sands-forth_collection/design/icons/golden_bump.png 8.92K
 • sands-forth_collection/design/icons/ink.png 7.23K
 • sands-forth_collection/design/icons/kolovrat.png 7.92K
 • sands-forth_collection/design/icons/ladder.png 5.48K
 • sands-forth_collection/design/icons/lava_lamp.png 3.67K
 • sands-forth_collection/design/icons/neon_blink.png 6.74K
 • sands-forth_collection/design/icons/night_road.png 2.25K
 • sands-forth_collection/design/icons/pacman.png 1.81K
 • sands-forth_collection/design/icons/planet_of_zoom.png 3.11K
 • sands-forth_collection/design/icons/pong.png 1.08K
 • sands-forth_collection/design/icons/qbert.png 2.96K
 • sands-forth_collection/design/icons/ray_tracing.png 2.18K
 • sands-forth_collection/design/icons/rippled_darkness.png 6.46K
 • sands-forth_collection/design/icons/server_room.png 3.12K
 • sands-forth_collection/design/icons/soviet_star.png 3.15K
 • sands-forth_collection/design/icons/space_invaders.png 1.46K
 • sands-forth_collection/design/icons/spike.png 2.83K
 • sands-forth_collection/design/icons/sprite.png 3.41K
 • sands-forth_collection/design/icons/square_tunnel.png 2.11K
 • sands-forth_collection/design/icons/tbl_astral.png 5.97K
 • sands-forth_collection/design/icons/vectrex.png 4.41K
 • sands-forth_collection/design/icons/virus_colony.png 7.93K
 • sands-forth_collection/FILE_ID.DIZ 703B
 • sands-forth_collection/forth/ dir
 • sands-forth_collection/forth/Ivanq-Camouflage.txt 107B
 • sands-forth_collection/forth/Ivanq-Disco.txt 69B
 • sands-forth_collection/forth/Ivanq-fxy0.txt 165B
 • sands-forth_collection/forth/Ivanq-Ladder.txt 52B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Arkanoid.txt 621B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Balloon_Spiral.txt 136B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Base_Colors.txt 81B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Candy_Waterfall.txt 94B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Coffee.txt 313B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Complex_Power.txt 467B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Electro_Snakes.txt 168B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Golden_Bump.txt 312B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Ink.txt 957B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Kolovrat.txt 876B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Lava_Lamp.txt 348B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Neon_Blink.txt 170B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Night_Road.txt 319B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Pacman.txt 417B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Pacman_mini.txt 215B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Planet_of_Zoom.txt 1.13K
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Pong.txt 253B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Qbert.txt 125B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Ray_Tracing.txt 270B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Rippled_Darkness.txt 400B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Samarkand.txt 117B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Server_Room.txt 842B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Soviet_Star.txt 147B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Space_Invaders.txt 509B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Spike.txt 1.04K
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Sprite.txt 142B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Square_Tunnel.txt 143B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-TBL_Astral.txt 245B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Vectrex.txt 677B
 • sands-forth_collection/forth/Manwe-Virus_Colony.txt 184B
 • sands-forth_collection/index.html 293B
 • sands-forth_collection/music/ dir
 • sands-forth_collection/music/arkanoid.ogg 266.45K
 • sands-forth_collection/music/balloon_spiral.ogg 63.47K
 • sands-forth_collection/music/camouflage.ogg 103.78K
 • sands-forth_collection/music/candy_waterfall.ogg 133.99K
 • sands-forth_collection/music/coffee.ogg 208.61K
 • sands-forth_collection/music/disco.ogg 200.03K
 • sands-forth_collection/music/electro_snakes.ogg 64.86K
 • sands-forth_collection/music/fxy0.ogg 118.33K
 • sands-forth_collection/music/golden_bump.ogg 119.19K
 • sands-forth_collection/music/ink.ogg 71.19K
 • sands-forth_collection/music/kolovrat.ogg 52.97K
 • sands-forth_collection/music/lava_lamp.ogg 135.17K
 • sands-forth_collection/music/neon_blink.ogg 124.73K
 • sands-forth_collection/music/night_road.ogg 123.99K
 • sands-forth_collection/music/pacman.ogg 69.00K
 • sands-forth_collection/music/planet_of_zoom.ogg 56.37K
 • sands-forth_collection/music/pong.ogg 23.63K
 • sands-forth_collection/music/rippled_darkness.ogg 128.81K
 • sands-forth_collection/music/server_room.ogg 67.35K
 • sands-forth_collection/music/space_invaders.ogg 64.39K
 • sands-forth_collection/music/spike.ogg 39.50K
 • sands-forth_collection/music/sprite.ogg 27.23K
 • sands-forth_collection/music/square_tunnel.ogg 32.33K
 • sands-forth_collection/music/tbl.ogg 25.71K
 • sands-forth_collection/music/vectrex.ogg 116.16K
 • sands-forth_collection/music/virus_colony.ogg 135.94K

file_id.diz

ÜÜ  ÜÜÜÜÜ    ÜÜÜ Ü Ü ÜÜÜ   ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ
Ý  ÛÛß      Û ÛßÛ ÛÛÜ     ßÛÛ  Þ
Ý  ßÛÛÛÛÛÜ           ÜÛÛÛÛÛß cShÞ
Ý ÜÜÜÜÜÜ ßÛÛÜ   ÞÛÛÜ    ÜÛÛß ÜÜÜÜÜÜ Þ
 ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÜÞÛÛÝ ÜÛÛÛÞÛÝÛÝÛÛÛÜ ÞÛÛÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÛÛÝÛÞÛÝÛÝÛÛÝÛÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ
ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛÞÛÝÛÝÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ
 ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß ßßßßÞÛÝÛÝßßßß ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
Ý  ßßßßßßß            ßßßßßßß  Þ
Ý     "Forth Shader Collection"     Þ
Ý    Forth translator: Brad Nelson.   Þ
Ý   Shell code: Ivanq. Music: Manwe   Þ
Ý   Forth programming: Manwe, Ivanq   Þ
ÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ www.thesands.ru ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÞ

System requirements: browser, WebGL support